1902

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Januari 1902
Valkenswaard. Maandag l.l. gaf de zoo gunstig bekende familie Stips eene soiréé in het lokaal van den heer J. Kanen alhier. De zaal was flink bezet en het daverend applaus bewees maar al te zeer dat dit concert zeer in den smaak van het publiek viel. Genoemde familie wenscht nogmaals een concert te laten volgen op Zondag 26 Januari a.s. Te dien einde ligt bij den heer Jan Kanen eene inteekenlijst, waarop ieder, die voor 25 cents inteekent, vrijen toegang bekomt. De goede resultaten der familie Stips is voorzeker een waarborg, dat een talrijk publiek deze concertavond zal bijwonen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Januari 1902
Dommelen. Maandag l.l. had bij den heer N. Gijrath van Mierlo alhier de uitslag van den billard-concours plaats. De prijzen werden behaald als volgt:
G. Roothans Jr. alhier en H. Berkvens te Westerhoven, behaalden ieder 27 punten in 10 stooten, doch met onderling goedvinden bekwam de eerstgenoemde den eersten prijs, zijnde een gouden horloge, laatstgenoemde de tweede prijs, een regulateur. De 3e prijs een zilveren horloge, behaalde W. van Nunen te Valkenswaard, met 26 punten. G. Roothans alhier ontving de uitgeloofde vijf gulden voor de meeste partijen die deze gespeeld heeft.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Januari 1902
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag vierden de leden der harmonie: "Uitspanning na Arbeid" alhier hun jaarlijksch potverteeren. En corps werd door hen een muzikale wandeling door gemaakt, waaronder het feest werd geopend (sic). Na terugkeer in hun vereenigingslokaal verbeidde hen een heerlijk maal, dat natuurlijk alle eer werd aangedaan, verder werden beiden dagen onder het genot van een glaasje heerlijk gerstenat in ongestoorde vreugde doorgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Januari 1902
Borkel en Schaft. Het volgende ontleenen wij uit het jaarverslag der Coöperatieve Roomboterfabriek de Nijverheid alhier van 1 Januari tot en met 28 December 1901 werden in genoemde Roomboterfabriek alhier uit 685343 kilo of 2044635,5 kilograden meld 22253,5 KG geproduceerd. Deze boter bracht op de Hal te Luik, na aftrek der kosten van bewerking, invoerrechten en transport en verkoop, een netto bedrag op van f. 26268,54.
Tot het produceeren van 1 kilo boter was gemiddeld noodig 30,8 kilo of 91,8 kilograden melk, conclusie is: dat de deelnemers voor 1 KG. Boter ontvingen f. 1,18, per kilo melk nagenoeg f. 0,04.
- De directie van het kruisboogschuttersgezelschap Ons genoegen in Oranje gevestigd bij Th. Peeters op de Schaft heeft in zijn jongste vergadering besloten te geven een groot internationaal concours met den edelen kruisboog op Zondag 11 Mei 1902. Buitengewone prijzen zullen worden gegeven, als ook de personeele zullen ruimschoots voldoen. Dit zelfde gezelschap zal op Maandag a.s. zijn jaarlijksch potverteeren houden, de veertig leden waaruit dit gezelschap bestaat, zullen een aangenamen dag hebben, want de beste toebereidselen zijn gemaakt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Januari 1902
Valkenswaard. Zondagavond gaf de tooneelvereeniging "de Vriendschap" bij den heer J. Jansen-Jaspers eene winter-uitvoering die het talrijk opgekomen publiek een gezelligen avond heeft verschaft. De opgevoerde stukken vielen zeer in den smaak en de verschillende rollen waren aan goede handen toevertrouwd. Jammer was het voorzeker, dat de heer K. verhinderd was, aan het programma eenige afwisseling te geven door zijne komische voordrachten. Na afloop dankte de heer Marsman namens het publiek de vereeniging "de Vriendschap" en uitte den wensch, dat deze vereeniging zich meer en meer in de gunst onzer gemeentenaren moge verheugen; ook wij wenschen haar het beste succes toe.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Januari 1902
Valkenswaard. Bestaan er in deze gemeente tal van gezelschappen van verschillenden aard, langen tijd waren wij verstoken van eene degelijke liedertafel. Dank haren volijverigen directeur, den heer L. Maas en de liefde voor de zangkunst der leden, is de liedertafel "de Volharding" weder tot stand gebracht en thans gevestigd in het café van den heer M. Loos, alwaar zij Zondag a.s. ten 7 ure voornemens is eene uitvoering te geven. Het programma bevat tal van fraaie zangnummers en willen wij het kunstminnend publiek der edele zangkunst gaarne een bezoek tot dit concert aanbevelen.
- Maandag en Dinsdag was er in onze gemeente eene ongewone drukte te bespeuren; ongeveer 18 gezelschappen vierden op beide dagenhun jaarlijksch potverteeren. Tot eer der leden kunnen wij mededeelen, dat alles zonder stoornis is afgeloopen.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 Januari 1902
Valkenswaard. De tooneelvereeniging "De Vriendschap" alhier is voornemens Zondag a.s. des avonds ten zes ure een concert te geven in het café van den heer P. Luijten te Aalst. Opgevoerd zullen worden "De Bloedzuigers" en "Hard gaat ie", beide blijspelen elk in één bedrijf en tot slot "De Artistenrevue", comische scène door acht personen. Genoemde stukken werden door deze vereeniging opgevoerd in haar vereenigingslokaal op Zondag 19 Januari l.l., en oogstten daarbij het meeste succes; wij twijfelen dan ook geenszins of een talrijk publiek zal Zondag a.s. de concertzaal vullen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Februari 1902
Valkenswaard. Tot telegrambesteller alhier is benoemd in de Vrijdagavond gehouden gemeenteraadsvergadering, de heer W. Nooten.
- Met genoegen kunnen wij mededeelen dat de firma van Gend & Loos definitief besloten heeft in deze gemeente een factorie op te richten. Door heeren fabrikanten en industrieelen zal dit voornemen ten zeerste worden op prijs gesteld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 Februari 1902
Valkenswaard. Dezer dagen werd op de villa Treeswijk eenig zink en koperwerk vermist; ondanks het ijverig onderzoek onzer brigade mocht het niet gelukken den dader te ontdekken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 Februari 1902
Dommelen. Zondag 9 Februari zal het mannenkoor "de Nachtegaal" eene uitvoering geven in hun gewoon lokaal bij H. Roothans. Wij twijfelen niet of velen zullen hier eenige aangename uren komen doorbrengen.
- Maandagavond geraakte een zekere P. K. door de duisternis misleid in de rivier de Dommel. Gelukkig was er toevallig hulp aanwezig, die den man uit zijne alles behalve benijdenswaardige positie verloste.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 Februari 1902
Valkenswaard. 10 Febr. Door het gewestelijk bestuur van Noord-Brabant is aan de verordening van den Raad, regelende de onderwijzersjaarwedde, de vereischte goedkeuring onthouden, wijl bij die regeling de jaarwedde van het hoofd der school slechts is vastgesteld op het minimum-bedrag, bij de wet bepaald hetgeen voornoemd bestuur voor eene aanzienlijke gemeente als de onze met eene school van 214 leerlingen en 4 onderwijzers van bijstand onvoldoende toescheen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Februari 1902
Valkenswaard. L.l. Zondag hield de vereeniging der sigarenmakers en tabaksbewerkers in haar gewoon vereenigingslokaal bij J. Jansen-Jaspers eene vergadering. Om 2½ uur werd door den voorzitter de vergadering geopend; hij betreurde het, dat de leden zeer slecht waren opgekomen, omdat er eene belangrijke vraag aan de orde was, namelijk de voorzorgskas. Met algemeene stemmen werd deze aangenomen en goedgekeurd. Verder werd nog besloten tot oprichting van een begrafenisfonds. Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter de vergadering. Het is te hopen dat op de volgende vergadering alle leden zullen opkomen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Februari 1902
Borkel en Schaft. Maandag ll. vierde het kaartgezelschap "Uitspanning na Arbeid" gevestigd bij den heer P. Sleddes op de achterbrug hunne potverteering genoeglijk. Vooral de president en secretaris hadden hun best gedaan om den leden een aangenamen dag te verschaffen door aardige voordrachten. Tal van stukken werden door beiden ten gehoore gebracht, totdat de klok te middernacht zijne twaalf slagen liet hooren. Daarna werd door de directie het taptoe geboden, met een lang leve de vereeniging "Uitspanning na Arbeid".

Meierijsche Courant, Donderdag 6 Maart 1902
Valkenswaard. 5 Maart. Gisteren avond omstreeks half zes ontstond er brand in de arbeiderswoning door W. Martens bewoond en toebehoorende aan de gemeente. Geheel in inboedel is verbrand en 2 bokken, een geit en acht kippen kwamen in de vlammen om. Daar M. niet geassureerd was, heeft deze brand hem een zwaar verlies toegebracht.
- De heer J. Pijpers van Eindhoven zal Zondag a.s. alhier eene lezing houden ten koffiehuize van den heer J. Jaspers-Janssen over het onderwerp: Coöperatie tegenover sociale actie.
- Benoemd is tot postbode te Bergeik, de heer F. Hezemans alhier, met ingang van 15 Maart
-In de laatstelijk hier gehouden gemeenteraadsvergadering is tot onderwijzer aan de openbare school benoemd de heer Jansen van Breda, ter vervanging van den heer Ledant, die benoemd is aan de R.K. Jongens-school te Eindhoven
- De marechaussee Rijkaert is van hier verplaatst naar de brigade Raamsdonkveer.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Maart 1902
Valkenswaard. Zondagavond hield de Sigarenmakersvereeniging alhier in het café van den heer J. Jansen-Jaspers eene vergadering, waarin als spreker optrad de heer J. Pijpers, lid van den gemeenteraad van Eindhoven. Geen plaats in de zaal bleef onbezet, ja velen moesten zelfs zich met een staanplaats te vreden stellen.
Na een kort inleidend woord van den voorzitter van genoemde vereeniging verscheen de heer Pijpers voor het voetlicht en besprak in welgekozen woorden het onderwerp: Coöperatie in verband met de sociale actie. Een flink applaudissement ging daarna in de zaal op toen de geachte redenaar zijne lezing eindigde; daarna werd iedereen gelegenheid gegeven met den heer Pijpers in debat te treden, waaraan geen gevolg werd gegeven; de voorzitter dankt voor de betoonde belangstelling en sloot hierna de vergadering.
- Gisterenmorgen werd door de Brigade alhier een zekeren J.C. naar ’s-Bosch getransporteerd, ten einde met vrouwe Justitia eene rekening van zes maanden gevangenisstraf te vereffenen.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 Maart 1902
De pest. Sedert 15 December woedt over een groot deel van China een pestepdemie, die zich voortdurend uitbreidt. Sommige dorpen zijn door de bewoners verlaten en dezen leven nu in kampen op het open veld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Maart 1902
Valkenswaard. Enkele dagen geleden werd de te Helmond gestationeerde brigade kennis gegeven van diefstal van een hond. Dank het ijverig onderzoek van genoemde brigade in vereeniging van de te Heeze gestationneerde mocht het gelukken de daders van dezen diefstal, een Duitscher en een Belg op de naburige "Achelsche Kluis" en in het bezit van den hond, te arresteeren. De daders werden naar hier vervoerd en verder per spoor naar Roermond, ten einde ter beschikking van den Officier van Justitie te worden gesteld. Een eeresaluut voor de ijverige brigades.
- Tegen een fabrikant alhier werd door onzen rijksveldwachter Rijkers procesverbaal opgemaakt wegens overtreding der arbeidswet.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Maart 1902
Valkenswaard. Zaterdag ll. ontvingen we alhier de tijding dat de WelEd. heer P.J.M. Mertens ontvanger der belastingen bij K.B. was overplaatst van Valkenswaard naar Spanbroek. Noode zien we hier allen den verdienstelijken man heengaan. Gedurende den geruimen tijd, waarin hij in onze gemeente vertoefde, heeft hij zich ieders achting en vriendschap verworven. Altijd even bereidwillig, wanneer men hem vroeg om inlichtingen, was hij tevens een humaan mensch. Missen wij hem noode, van ganscher harte wenschen wij hem geluk met zijne welverdiende promotie. Dat het hem op zijn nieuwe standplaats wel moge gaan, is onze innige wensch.
- Zaterdag ll. slaagde te Eindhoven voor de Rijksnormaalschool, de leerling der voorbereidingsklasse H.W. Mollen. Een ander onzer gemeente, H. Beeks, deed eveneens met gunstigen uitslag examen voor de tweede klasse der voorbereidingsklasse van genoemde school. De beide geslaagden onze gelukwenschen.

Meierijsche Courant, Woensdag 2 April 1902
Valkenswaard. Zaterdagavond circa 9 uur, ontstond door onbekende oorzaak brand in een huis, in eigendom toebehoorende aan den heer Heezemans en bewoond door een viertal gezinnen. In een oogwenk stond het geheele huis in lichte laaie, zoodat aan redden niet te denken viel. Door den sterken wind, die er op dat oogenblik woei, voorzag men dat dit onheil grootere gevolgen na zich zouden sleepen, doordat een zestal huizen in de onmiddellijke nabijheid en die met stroo gedekt waren, groot gevaar liepen offers te worden van dit vernielend element. Door den regen, die er dien dag gevallen was, alsmede door het beleidvol optreden onzer brandweer, mocht men er in slagen het vuur meester te worden. Het huis, als mede de inboedels van drie gezinnen, waren tegen brandschade verzekerd. Onnoodig te zeggen, dat het vierde gezin, doordat het niet verzekerd was, groote schade door dezen brand werd toegebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 April 1902
Valkenswaard. Was de tooneelvereeniging "de Vriendschap" gevestigd bij den heer J. Janssen-Jaspers alhier eerst voornemens haar aangekondigd concert te geven op Zondag a.s. thans is dit concert uitgesteld tot op Zondag 13 April a.s., wegens omstandigheden van verschillenden aard, waaronder hoofdzakelijk dient genoemd te worden het sterfgeval van een lid en tevens oprichter dier vereeniging Leonardus Bergmans. Deze geachte jongeling was steeds met hart en ziel toegewijd voor de belangen der tooneelvereeniging. De overige leden dezer vereeniging bewezen dan ook als blijk van hoogachting hem de laatste eer en begaven zich des morgens naar het sterfhuis, ten einde het stoffelijk overschot naar de groeve te vergezellen.
- Blijkens achterstaande advertentie zal de heer Willy Bally met zijn gezelschap op hunne doorreis naar België eene soirée aanbieden in de zaal van den heer Jan Kanen alhier. Zeer zeker durven wij het kunstminnend publiek eene voorstelling als deze, ten zeerste aanbevelen, vooral op hercules gebied is de heer Willy Bally een meester in de kunst.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 April 1902
Valkenswaard. Zondagavond gaf de heer Willy Bally met zijn personeel een voorstelling in de zaal van den heer Jan Kanen alhier. De gansche voorstelling in al hare bijzonderheden te beschrijven zou te veel plaatsruimte vorderen, genoeg zij te zeggen, dat het aanwezige publiek in hare verwachtingen niet werd teleurgesteld; de werkzaamheden met de gewichten, zoowel als de goochelkunst werd er met gespannen aandacht gevolgd. Ook op komische gebied maakte de heer Willy Bally een goed figuur, en ontlokte bij het aanwezige publiek vaak een schaterend gelach. Van harte hopen wij genoemd gezelschap spoedig weder in ons midden te zien.
- In den nacht van Zaterdag op Zondag werden alhier bij twee ingezetenen een ruit stuk gegooid. Van harte hopen wij, dat de politie er in mocht slagen, de daders van dit laffe vernielingswerk in handen te krijgen, opdat eene gevoelige straf op hun kan worden toegepast.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 April 1902
Valkenswaard. Zondag avond gaf de tooneelvereeniging "de Vriendschap" in haar gewoon lokaal bij den heer J. Jansen-Jaspers alhier hare laatste winteruitvoering. Ondanks het late seizoen was de zaal goed bezet. Het opgevoerde tooneelstuk: Henri Burton of de Vadermoorder, werd correct weergegeven, terwijl de komische voordrachten door den heer K. menigmaal den lachlust bij het aanwezige publiek opwekten.
- Mej. J. Smulders, onderwijzeres aan de R.K. bijzondere Meisjesschool alhier, is met ingang van 1 Mei als zoodanig benoemd te Kaatsheuvel.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 April 1902
Dommelen. 15 April. Heden morgen had in onze gemeente iets ongewoons plaats. Voor het eerst in 16 maanden tijd werden de droeve tonen der doodsklok gehoord. Geen enkel slachtoffer heeft in dien geruimen tijd de onverbiddelijke dood in onze gemeente geeischt, noch jong, noch oud.
- Aanstaanden Zondag 20 April zal onze gunstig bekende liedertafel weer een veelbelovend concert geven. Het uitgebreide programma, dat vol afwisseling zal zijn, belooft veel. Het is te hopen, dat Aprilsche grillen de muziekliefhebbers niet zullen weerhouden van een uitstapje naar onze gemeente.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 April 1902
Valkenswaard. 22 April. ’t Is Dinsdag namiddag; al pratende komen boeren en boerinnen den breeden keiweg af van de richting Eindhoven. Wat hebben ze ’t druk over den handel en niet het minst over de uitstalling van lintjes en strikjes etc. Ge begrijpt dit laatste behandeld door eenige schetterende vrouwen, met stemverheffingen en stembuigingen, als gold het een wedstrijd. Dan een groep boeren met een hondenkarman, druk in gesprek over de "verrekes". De hondenkargeleider is in een vroolijken luim, de pet op zijn rechteroor, met eene afgeknauwde sigaar in den mond, waarlangs de nicotine in kleine straaltjes naar de kin afdrijft. Langzaam schrijdt hij voort, al pratende over: "zijn verrekes". Ik ben er benuuwd nò wà min vrouw zal zeggen: drie en twintig gulden veur de koppel, ’t is geen bietje". Heddegei er een koppel? vraagt een ander; ik heur er mer eene wieke", en meteen wil hij zich overtuigen, doch o schrik! een der "verrekes" is verdwenen. De hondenkarman verandert van kleur; van ’t hoogrood overgaand naar rose. Bè kek nauw, ik ha er toch twee toen ik van Alst gink; dan mer gauw zuuke; en het zoeken werd met een gunstigen uitslag bekroond; een eindweegs verder liep "knor knor" lustig snuffelende langs den weg. Of het "verreke" het verblijf in een zak te benauwd werd of wel den koopman eene poets wilde bakken, is nog niet uitgemaakt, toch willen we opmerken, dat het verlies van levende waar geen dagelijksch voorkomend geval is.
- Op 30 April a.s. hopen de echtelieden Johannes Beeks en Johanna Heezemans alhier het feest hunner 25-jarige echtverbintenis te herdenken. Ongetwijfeld zal het den geachte echtelieden dien dag niet aan de noodige belangstelling ontbreken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 April 1902
Valkenswaard. 24 April. Eene werkstaking in ´t klein is hier uitgebroken, doch de rust wordt er niet door gestoord zooals in ons naburig België. De werkstaking hier is in tegenstelling met België slechts één persoon; ´t is de automaat in de wachtkamer van het spoorstation. Hij die nog kort geleden een clientèle had in zijne affaire eene betere zaak waardig, verkoopt niets meer en staat ontwapend, moedeloos en lusteloos, slechts als een meubelstuk ten spot van het reizend publiek. Och! Wat hebben onze jongens en meisjes een pret gehad met dien gullen verkooper van gebrande amandelen, bonbons, chocolaad, etc.; want gul was hij en gaf ook wel eens een pakje voor een stukje wat op munt geleek; zelfs de snoeplust van getrouwde vrouwen werd door deze gulheid opgewekt. En onze snaaksche jongens dan. O! wat een pret een dubbeltje te versnoepen bij den automaat al bevatten zijn pakjes slechts de helft van ’t geen men elders kocht. De wijze van verkoop beviel juist zoo. En thans staat hij zijn lot af te wachten, nog onzeker of hij weer tot koopman zal worden verheven of dat hij binnen niet al te langen tijd uit Valkenswaards station zal verdwijnen, even als de bel die vroeger zoo luide en statig de tijd tot het nemen van plaatskaarten verkondigde. Zoo ziet men dat niets bestendig is op dit aardsche tranendal.
- Zondag verloor een welgesteld burger alhier zijn horloge met ketting. Den dag daarna bracht een werkman, die de eerlijke vinder was, het horloge met ketting aan den eigenaar terug. "Wel wel, wat is hij toch mooi terecht gekomen!" was de eenige belooning, die de man voor zijn eerlijkheid te hooren kreeg.

Meierijsche Courant, Donderdag 1 Mei 1902
Borkel en Schaft. Het kruisbooggezelschap "Ons genoegen in Oranje" zal zooals men weet, op 11 Mei a.s. een groot internationaal concours geven. Reeds hebben heel wat gezelschappen zich voor deelname opgegeven en het zal ons niet verwonderen als nog vele andere dit voorbeeld zullen volgen. Immers behalve dat men ook een tweeden kampioensprijs geeft, (thans voor het eerst) zijn er alle massieve prijzen uitgeloofd, ook een massief zilveren. Het belooft dus Zondag over acht dagen heel wat te worden.

Meierijsche Courant, Woensdag 7 Mei 1902
Valkenswaard. Als men met het stampend en zwoegend stoomros eene reis door ons geliefkoosd vaderland maakt en nu hier de groene dreven, daar prachtig aangelegde tuinen met schilderachtig gelegen villa’s, ginds weer heid en mastbosch in vliegende vaart is voorbijgesnord, wordt men wel eens in zijne overpeinsingen gestoord door het stilhouden aan een of ander station, waar de trein niet behoorde te stoppen. Fluks hier en daar de portierraampjes open en de reden daarvan aan den conducteur gevraagd waarop wel eens een antwoord volgt: ’t Is een lid van de zwarte bende (controleurs der spoorwegen). Dezer dagen kregen de conducteurs ’t station Waalre passeerende aldaar ook bezoek in hun bagagewagen, echter van een lid van de gevederde bende; eene kip van den heer stationschef, vloog waarschijnlijk door reismanie aangetast in dien wagen en maakte de reis naar hier mee, natuurlijk met een gratis retourkaartje. Waar een kip al geen trek in heeft.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 Mei 1902
Valkenswaard. Alhier vervoegde zich een meisje in de slagerij van M. Loos alhier; terwijl het kind zich eenige oogenblikken alleen bevond, opende het de winkellade en nam daaruit het aanwezige geld. Hiervan werd aangifte gedaan bij den brigade commandant alhier en door deze proces verbaal opgemaakt. Haar jeugdige leeftijd in aanmerking genomen, is het te hopen dat eene gevoelige berisping en een wakend oog van de zijde der moeder het kind voortaan van dergelijke daden zich zal doen onthouden.
- Zondag a.s. hoopt de alhier gevestigde Wielerclub "de Valk" een fietstochtje te maken naar Luijksgestel. Moge het weder dien dag gunstig wezen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 Mei 1902
Valkenswaard. 20 Mei. ’t Is Dinsdagnamiddag 6 uur. De keistenen van den grooten weg naar Eindhoven glimmen van den pas gevallen regen als de rijlaarzen van een grootmajoor. Hier en daar langs den weg een schooljongen, die scheepje vaart in den vorm van het doen drijven van stukjes papier in de waterplassen, waarop moeder natuur ons tegenwoordig zoo gul onthaalt. Plotseling ontstaat er beweging op den steenweg; de schooljongen laat zijn miniatuur-scheepje in den steek, de huisvrouwen laten den arbeid rusten, mannen met keffende honden staan aan de woningen, want … er nadert een wagen met vreemdelingen. Het eigenaardige voertuig, door twee maréchaussée’s geëscorteerd, houdt stil voor de maréchaussée-kazerne. ’t Schijnt ééne familie, 4 manspersonen, waarbij een robuste kerel en eene betrekkelijk oude vrouw, allen donkere typen, veel overeenkomende met zigeuners. Spoedig de wagen op een afgelegen topje grond geplaatst, de tent ontplooid en door tusschenkomst van onze maréchaussée menschen en en dier gevoed en verwarmd. Een heerlijk vuurtje van topeindjes van dennenboomen ontwikkelt zich in die primitieve woning en weldra ontlokt één dier zwervende individu’s heerlijke melodieën aan zijn instrument (viool). Natuurlijk Valkenswaard’s burgers er omheen, luisterende en een kijkje nemend naar die eigenaardige Russische typen, die den daaropvolgenden vroegen morgen naar de Belgische grens werden uitgeleid. Of hen een "au revoir" werd toegeroepen, betwijfelen we, want het zijn lastposten voor politie en burgerij.

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 Mei 1902
Dommelen. De metselaar S. [Andreas Smets] die naar Utrecht was vertrokken om een ernstige operatie te ondergaan, was aldaar overleden en werd hier ter aarde besteld. Algemeen is men begaan met het lot der weduwe (Allegonda van den Eijnden) en hare kinderen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Juni 1902
Dommelen. Als ieder jaar had ook nu op den feestdag van ’t H. Hart alhier de plechtige processie plaats met het Allerheiligste door den tuin der pastorie, eene plechtigheid die telkens meer aanwezigen trekt. De H. Mis werd door onzen ZEerw. heer Pastoor opgedragen, de predikatie schoon en treffend werd gehouden door den kapelaan van Valkenswaard, den eerw. heer van Roessel. Ook nu wederom liet deze heerlijke dag in de harten van ons allen de schoonste herinnering aan een diepgevoelden en zeker vruchtenrijken dag van devotie.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Juni 1902
Valkenswaard. Dezer dagen vierde de tooneelvereeniging "de Vriendschap" gevestigd bij den heer Jansen-Jaspers alhier haar jaarlijksch potverteeren. Des morgens werd gezamenlijk een wandeling door het dorp gemaakt waarna bij terugkeer in het feestlokaal een welvoorziene disch hun toelachte. Een woord van lof mag voorzeker niet onthouden worden aan de hospita en hare dienstbode voor de zorg, die zij aan dezen maaltijd hebben besteed; de verdere feesttijd werd doorgebracht in gepaste vreugde; tot laat in den avond bleef men bijeen waarna eenieder huiswaarts keerde met den wensch, dat de vereeniging zich steeds in een toenemenden bloei moge verheugen.
- Van 24 tot 28 Juni zullen eenige officieren van het 6e Regiment Infanterie alhier gedetacheerd worden tot het verrichten van technische oefeningen.
- Zaterdag l.l. werd de aan verstandsverbijstering lijdende J. V. die door zijne handelingen eenige dagen onder de inwoners onrust verwekte onder behoorlijk geleiden naar het gesticht "Voorburg" te Vught overgebracht.
- Dezer dagen daalde nabij de Belgische grens een miniatuurballon neder. In het mandje, dat onder de ballon hing bevond zich een brief, waarin vermeld werd, dat eene belooning van 10 francs werd toegezonden aan hem, die de ballon vond, haar inpakte en vervolgens opzond aan een in dat schrijven vermeld adres. In plaats van hieraan gevolg te geven, hebben baldadigen de ballon vernietigd. Door de Rijkspolitie wordt een streng onderzoek ingesteld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Juni 1902
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag vierden de leden der Sint Nikolaasgilde gevestigd in het café van den heer Jansen-Jaspers alhier hun jaarlijksch potverteeren; beide dagen werden in ongestoorde vreugde doorgebracht. ’s Maandags morgens trok men gezamenlijk naar den schutsboom, waar het prijsvogelschieten plaats had, terwijl Dinsdagmorgen eene H. Mis werd opgedragen voor de overleden Gildebroeders, de verdere loop der beide dagen werd onder het genot van een heerlijk glaasje gerstennat doorgebracht, terwijl degelijke dansmuziek menig paartje tot een dans uitlokte.
- Woensdagmorgen werd onze gemeente verrast door een zonderling bezoek. Op den eersten opslag meende men vereerd te worden met een bezoek eener niet gewenschte zigeunerbende, doch bij nader inzicht bleek het eene bevolking te zijn uit het landgebied van Turkije. Het personeel had in hun bezit een tweetal beeren alsmede een aap. De kleedij dezer zonderlinge volkstype en de ruigharige dierensoort bracht eene ongewone drukte te weeg, onnoodig te zeggen, dat onze dorpsjeugd zich kostelijk vermaakte en deze zonderlinge familie een eindweegs uitgeleide deed.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 Juli 1902
Dommelen. 16 Juli. Zondag 20 Juli zullen wij het genoegen hebben weder een concert te kunnen bijwonen van onze verdienstelijke liedertafel "De Nachtegaal" in haar gewoon lokaal bij den heer H. Roothans. Daar het lokaal vergroot is zullen thans meer liefhebbers kunnen profiteeren van de heerlijke muziek. Moge schoon weder deze uitvoering begunstigen dan zal het als naar gewoonte aan auditorium niet ontbreken.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 Juli 1902
Valkenswaard. Ter vervulling van eene plaats in den Gemeenteraad, zijn tot candidaten gesteld de heeren J. A. Beeks en Jac. De Wit. De stemming zal plaats hebben Maandag 4 Augustus.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 Juli 1902
Borkel en Schaft. Zondag gaf het handbooggezelschap "De Eendracht" alhier een concours voor den Kempischen schuttersbond. Niettegenstaande het ruwe weder werd er druk gestreden, en liep het concours goed geregeld van stapel met den volgenden uitslag:
1e prijs: L’Union fraternelle, Westerhoven met 124, 2e pr. Concordia, Valkenswaard met 121 punten en 3e pr. De Taxandriërs, Bergeik met 111 punten in 8 schoten. Het eereteeken werd behaald door H. van den Boom van Concordia met 31 punten, en de rozenprijs na overkamping door "Weltevreden" te Westerhoven.
Personeele prijzen: 1. G. Roothans, Dommelen, 2. H. Geerts, Bergeik, 3. A. Willems, Bergeik en 4. R. van Leeuwen, Valkenswaard, respectievelijk met 25, 24, 23 em 23 punten in 6 schoten.

Meierijsche Courant, Donderdag 31 Juli 1902
Valkenswaard. Zondag l.l. togen welgemoed een 6-tal leden der bij de kindr. Liebregts alhier gevestigde handboogschutterij Concordia naar het naburig Borkel en Schaft, ten einde deel te nemen aan het concours, uitgeschreven door hare zustervereeniging De Eendracht aldaar. Hevig was de strijd, totdat het Concordia mocht gelukken tot driemaal toe als overwinnaar uit het strijdperk te treden. Een eeresaluut voor deze kranige zonen van Willem Tell.
- Terwijl deze vereeniging Maandagavond onder het genot van een glaasje heerlijk gerstenat de overwinning van den vorigen dag herdacht, hielden de leden harer zustervereeniging Oefening baart kunt, gevestigd in het café van den heer Jacq de Wit alhier, zich onledig met den edelen handboog. Later op den avond werden de leden vergast op een heerlijk soupé, wat niet weinig bijdroeg tot eene vroolijke stemming, welke den ganschen avond zonder een enkelen wanklank bleef voortduren.
- Zondagavond zal de liedertafel de Volharding in haar vereenigingslokaal bij den heer M. Loos alhier hare eerste zomeruitvoering geven. Te oordeelen naar het zeer varieerend programma, gevoegd bij de goede reputatie die deze vereeniging steeds mocht ondervinden, durven wij vertrouwen, dat een talrijk publiek dezen concertavond zal bijwonen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Augustus 1902
Valkenswaard. 4 Aug. Bij de heden plaats gehad hebbende stemming voor een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 189 stemmen, twee van onwaarde.De heer Jacq. de Wit verkreeg 77 stemmen, de heer Jan Beeks 110 stemmen, zoodat laatstgenoemde is gekozen.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 Augustus 1902
Valkenswaard. Zondagavond gaf de liedertafel "de Volharding" in haar vereenigingslokaal bij den heer M. Loos een concert dat in alle opzichten goed geslaagd mag heeten; de verschillende zangstukken werden onverbeterlijk uitgevoerd, zoodat een woord van lof aan de leden met hunnen ijvervollen directeur niet mag onthouden worden. Nauwelijks was Maandagavond den uitslag der verkiezing voor den gemeenteraad bekend, of de genoemde zangvereeniging begaf zich en corps met ontplooid vaandel naar de woning van den gekozene, teneinde deze eene ovatie te brengen. Het nieuw gekozen raadslid gevoelde zich daarmede ten zeerste vereerd, hetgeen getuigde uit de gulhartige wijze, waarop hij de leden onthaalde in zijne woning. Nadat eenige zangstukken, werden uitgevoerd, begaf men zich weder in de beste stemming naar zijn lokaal.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Augustus 1902
Telefonie zonder draad. Het schijnt, dat de telegrafie en de telefonie zonder draad thans in practisch gebruik zullen genomen worden. Kort geleden heeft men althans te Londen een maatschappij opgericht met een kapitaal van ruim 2 milloen gulden, die volgens een geheel nieuw systeem, afwijkend van dat van Marconi, goedwerkende en goedkoope inrichtingen denkt te plaatsen. Twee groote stations zijn gebouwd, één te Buchinghamshire, het andere in Frankrijk. De plannen en bestekken zijn al in orde. Zelfs de prijscouranten moeten reeds gedrukt zijn. Volgens de oprichters der onderneming moet het uiterst gemakkelijk zijn, de verschillende deelen zijner woning met elkander in communicatie te brengen en zelfs met bewoners van verafgelegen huizen een gesprek te voeren. De maatschappij zal dezer dagen haar inschrijvingen openen.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 Augustus 1902
Borkel en Schaft. Zondag a.s. ter gelegenheid der kermis zullen er verschillende volksspelen gegeven worden bij Th. Peeters, om fraaie prijzen. Om vijf uur fietswedstrijd, waarbij ook een club uit Achel deelneemt. ’t Is te hopen, dat we fraai weer hebben.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 September 1902
Valkenswaard. Bestaan er in deze gemeente tal van gezelschappen van verschillenden aard, eene nieuwe vereeniging is bij den caféhouder G. Prinsen alhier in het leven geroepen; aldaar is thans opgericht een schietvereeniging met het geweer, onder den naam "Prins Hendrik". De schutsboom is reeds geplant, de geweren reeds aangekocht, zoodat op Zondag a.s. de eerste schietoefening zal gehouden worden. Moge deze vereenigingin groei en bloei toenemen en de kiem leggen tot oprichting eener ’s lands weerbaarheid, die op tal van plaatsen met succes werkzaam is en alhier ook door tal van ingezetenen wordt tegemoet gezien.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 September 1902
Valkenswaard. Eene ongewone drukte valt er deze week in onze gemeente te bespeuren, want morgen viert men alhier het jaarlijksche kermisfeest. Telken jaren neemt onze kermis in omvang toe, wat getuigt uit het tal van tenten en kramen, die thans op het marktveld worden opgeslagen. Het glanspunt van de kermis is zeker wel de hippodrome van de familie Stips. Zonder een zweem van gevaar kan men zich hier kostelijk vermaken. Verder hebben wij het panorama van de firma Dobbelaere en het Wonderkind, ook nog galanteriekramen en kramen in suikerwerken.
Door ongeveer 23 caféhouders is voor goede muziek gezorgd zoodat het er vroolijk zal toegaan. Onnoodig dus te zeggen, dat er voor oud en jong voldoende vermaak aanwezig is. Des Zondags na den middag zal de harmonie "Uitspanning na Arbeid" een concert geven op de kiosk, terwijl de liedertafel "de Volharding" Woensdagvoormiddag eene matinée eveneens op de kiosk zal geven. Moge deze in ongestoorde vreugde worden doorgebracht!
- In hare laatste vergadering heeft de wielerclub "de Valk" alhier tot haren president benoemd den heer Jacq. Kanen alhier.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 September 1902
Vreeselijke epidemie. De Civil and Military Gazette, een officieus orgaan der Britsch-Indische regeering, deelt mede dat de builenpest in de provincie Pundjab sedert 1 October 1901 onrustbarend toegenomen is. Er zijn meer dan 300.000 gevallen voorgekomen, 200.000 met doodelijken afloop, op een bevolking van ongeveer 10 millioen zielen. De overheid heeft bevolen, dat de geheele bevolking gevaccineerd moet worden, waarvoor 100 doctoren uit Europa zullen worden ontboden.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 September 1902
Valkenswaard. Ter gelegenheid van zijn 25-jarigen trouwen dienst werd door de sigarenfabrikanten de heeren Gebroeders van Best aan Johannes Crooijmans een som in geld geschonken groot 25 gulden: een gelukkig teeken voorzeker tegenwoordig voor beide partijen, voor patroon zoo goed als werkman.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 September 1902
Valkenswaard. Onze scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik gevestigd bij den heer L. Prinsen, hield Donderdag ll. een onderlinge prijsverschieting. Na een vriendschappelijken strijd werd W. de Wit als overwinnaar begroet.
- Zondagavond is de bakkerknecht van den heer de W. bij de schommels op de kermis een ernstig ongeval overkomen. Hij viel en werd ernstig aan het hoofd verwond.
- Woensdagavond wilde een der knechts van den schommel, dezen tegen houden, kreeg het schuitje tegen den buik en ontving een zoo zware inwendige kneuzing dat vervoer naar het Liefdehuis noodzakelijk werd geacht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 September 1902
Valkenswaard. Ofschoon het slachtoffer, dat op een der kermisdagen een slag van een schuitje kreeg, waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten, thans nog in leven is, wordt zijn toestand thans hopeloos beschouwd.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 September 1902
Valkenswaard. De raad dezer gemeente heeft in hare laatste vergadering besloten de jaarwedde van onze gemeenteveldwachter met ingang van 1 Januari 1903 met f 100 te verhoogen. Van harte feliciteeren wij dezen volijverigen politiedienaar met deze welverdiende promotie.
- Het slachtoffer van het ongeluk, dat op een der kermisdagen alhier voorviel, is Dinsdagmorgen na een vreeselijk lijden aan de gevolgen bezweken.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 October 1902
Valkenswaard. 8 Oct. Evenals andere jaren is de valkensvangst voor den heer K. Th. Mollen met 1 October aangevangen, met het oog op de groote bestelling, dit jaar niet op drie maar op vier plaatsen en wel te Loon op Zand, Wintelre, Soerendonk en op de Heezerheide. De eerste valk van dit seizoen werd Vrijdag 3 October gevangen onder Loon op Zand. Tot nu toe wist men de volgende exemplaren te verschalken:
Vrijdag 3 Oct. onder Loon op Zand een ouden valk en Zaterdag een jong mannetje (Taalke); Zondag op de Heezerheide een taalke, Maandag te Wintelre en te Soerendonk een ouden valk en Dinsdag op de Heezerheide 3 roode valken (jonge wijfjes). Deze laatste vangst door den valkenier Mollen zelve, mag wel zeldzaam heeten, daar het hem in de laatste 30 jaren niet is mogen gelukken, op één dag drie jonge wijfjesvalken te vangen. De vangst mag dus tot heden uiterst gunstig heeten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 October 1902
Valkenswaard. Het gezelschap der schoenmakers Sint Crispijn, dat gevestigd is bij Mejuf. de weduwe W. Hezemans, heeft in zijn laatste vergadering besloten 20 October het jaarlijksch patroonsfeest te vieren. Als het goed weer is, zal men na het middagmaal wederom rondtrekken. Op dienzelfden dag zullen ook de leden van het schoenmakersgezelschap Altijd Eenheid, gevestigd bij den heer J. M. Geldens hun feest vieren. Het zal dus een heele drukte geven.
- Donderdag vierden de echtelieden Johannes De Natris en Maria Van Glabbeek het feest hunner 52-jarige [waarschijnlijk wordt 25-jarige bedoeld] echtvereeniging. In de buurt werd ter eer der jubilarissen het Nederlandsche dundoek ontplooid, terwijl de woning smaakvol was versierd. Tal van gelukwenschen werden de feestvierende echtelieden aangeboden. Mogen zij ook eenmaal hun gouden feest vieren, is voorzeker ieders wensch.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 October 1902
Valkenswaard. Zoo als wij vroeger meldden was het op 12 October wedstrijd met het geweer op den schutsboom bij G. Prinsen alhier. Tal van liefhebbers waren opgekomen, hevig werd er gestreden op de vaste vogels ook op de klosjes personeele prijzen werd hevig gekampt. De prijzen werden behaald als volgt:
1ste prijs vaste vogel H. v.d. Velden, Geldrop, 2de prijs vaste vogel W. de Wit Wzn. Valkenswaard, 1ste prijs klosjes personeele prijs P. v.d. Velden, Geldrop 3 punten 3 schot, 2de prijs klosjes personeele prijs Joh. de Vaan Geldrop 3 punten 3 schot, de twee laatste met overkamping. Tot laat in den avond was de strijd hevig waarna de prijzen werden uitgedeeld door den voorzitter J. F. v. Wilderen, waarna allen vergenoegd huiswaarts keerden. Alles is in de beste orde afgeloopen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 October 1902
Valkenswaard. Het herhalingsonderwijs is hier als volgt geregeld: De lessen zullen gegeven worden, voor de jongens van November tot Maart en wel elken Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van half zeven tot half negen. Zij zullen omvatten onderwijs in rekenen, Ned. taal, lezen, aardrijkskunde en de beginselen der natuurkunde. De meisjes zullen gelegenheid hebben van Maart tot September van ’s namiddags 4 tot 5 uur. Zij krijgen onderwijs in lezen, schrijven, rekenen, Ned. taal, aardrijkskunde en natuurkunde en nuttige handwerken. Het schoolgeld bedraagt 30 cent per maand voor elken Dinsdag.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 October 1902
Valkenswaard. Maandag ll. was er eene ongewone drukte in onze gemeente te bespeuren; de beide alhier gevestigde Schoenmakersvereenigingen "Sint Crispinus"en "de Eenheid" vierden hun jaarlijks potverteeren in hunne respectieve vereenigingslokalen bij de Wed. W. Heezemans en M. Gelders. Des morgens maakten de leden eene wandeling door het dorp, waarna bij hunne terugkeer in het lokaal een welvoorziene maaltijd hun toelachtte. Tot laat in den avond werd de feestvreugde voortgezet, zoodat men ten slotte huiswaarts keerde, met de overtuiging, dat men dit feest op gepaste wijze heeft gevierd.

Meierijsche Courant, Vrijdag 31 October 1902
Valkenswaard. De tooneelvereeniging "de Vriendschap", gevestigd in het café van den heer J. Jansen-Jaspers alhier, heeft in hare laatste vergadering besloten, hare eerste winteruitvoering te geven op Zondag 30 Nov. a.s. Alsdan zal genoemde vereeniging opvoeren "Lastige Bezoekers of een drukke dag op de Secretarie van Rommeldonk", kluchtspel in één bedrijf en tot slot "Let wel op de komma’s", blijspel in twee bedrijven. Van harte wenschen wij genoemde vereeniging in het aanstaande winterseizoen het meeste succes toe.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 November 1902
Valkenswaard. Maandag l.l. vierden de leden der alhier gevestigde wielerclub "de Valk" in hun vereenigingslokaal bij den heer J. Kanen hun jaarlijksch potverteeren. Eene gezellige stemming heerschte er den ganschen dag onder de leden, die, dank hunnen ijver voor deze edele sport, zich sedert hun kortstondig bestaan, in een toenemende bloei mag verheugen. Des namiddags werd gezamenlijk een fietstochtje door onze gemeente gemaakt, terwijl in dien tijd een keurig palingmaal door de hospita werd klaar gemaakt. De verdere feesttijd werd in gepaste vroolijkheid onder het genot van een heerlijk glaasje gerstennat doorgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 November 1902
Valkenswaard. Donderdag namiddag had alhier voor rekening van den heer H. Bots de aanbesteding plaats van het gedeeltelijk afbreken en weder opbouwen van een hotel, met bijlevering van alle materialen.
Ingeschreven werd als volgt:
P. Geven, Westerhoven, f 9024, Th. Baken, Borkel en Schaft, f 8745, B. Burgmans, Bergeik, f 8630, Th. Van Dooren, Valkenswaard, f 8400, Huibrechts, Mierloo,
f 8295, Arnoldus Moosdijk, Valkenswaard, f 7815, Van der Struik, Valkenswaard,
f 7650, Jan Beeks, Valkenswaard, f 7549, Jac. Bots, Valkenswaard, f 7480, Jan Seerden, Valkenswaard, f 7440. Het werk is gegund aan den Heer Jac. Bots.
- Onder leiding van de Nederlandsche Heidemaatschappij werden in het voorjaar ongeveer 23 H.A. heide tot 2 vischvijvers aangelegd voor de heeren Gebrs. van Best. Deze vijvers werden in het voorjaar met 3000 stuks eenjarige edelkarpers bezet, afkomstig uit de vischkwekerij der Nederl. Heidemaatschappij te Vaassen. Bij gelegenheid der algemeene vergadering te Eindhoven gehouden einde September, werden op de execusie [excursie?] ook bovengenoemde vijvers bezichtigd, waarbij ten duidelijkste is gebleken, dat de groei der visschen ten volle aan de verwachtingen beantwoordde. Woensdag nu is men begonnen met de visch van de vijvers te vangen en een genot was het te zien, dat de vischjes, in het voorjaar, ongeveer ter grootte van een slak erop gezet [?], waren gegroeid tot visch, die door elkander gerekend ruim ½ kilo wogen. En dat wel ruim 2250 stuks. Het is te begrijpen dat deze vischvangst heel wat belangstellenden trok. Behalve deze karpers werden ook gevangen ongeer [ongeveer] 150 pond snoek, die voor een geringen prijs werden verkocht, ook nog nadere vischjes zaten er op de vijvers als louv [?] en bliek. Wij kunnen de heeren Van Best dus wel gelukwenschen met hunne onderneming.
- Gisteren middag werd alhier ontvreemd uit een ongesloten kast een bankbiljet van 60 gulden, een van f 40 en 30 guldens. Verdacht wordt een circa 60-jarig persoon, gekleed in bruin colbert costuum met lichtgrijzen hoed, die zich uitgeeft voor een gepasporteerd O. I. militair en de richting naar Aalst heeft genomen. De Rijkspolitie doet onderzoek.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 November 1902
Borkel en Schaft. Dat wij uitstekend vee hebben van beste kwaliteit en algemeen gezocht, is meer dan eens bewezen. Zoo werden nu gepasseerden Maandag weer een partij vette ossen gekocht, die naar Antwerpen moesten en 36 tot 38 cent per kilo opbrachten, levend gewicht. En voor Duitsche kooplieden werden een partij van 30 vette varkens gekocht, die 60 à 62 ct. "schoon" opbrachten. Gisteren, de handel gaat flink, zooals men ziet, passeerden er 115 melkkoeien onze grens te Achel met bedoeling voor België.
- Een tweetal dienaars van Hermandad, een jachtopziener ban Bergeik en de rijksveldwachter van Westerhoven, ontmoetten hier Maandag iemand die er nog al verdacht uitzag. In plaats van antwoord op hun vragen te geven bracht hij hun eenige verwondingen toe aan het hoofd en zette het op een loopen. Later bleek het zekere J. D. te zijn uit Bergeik, die niet goed bij ’t hoofd was.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 November 1902
Valkenswaard. Zondag gaf de harmonie "Uitspanning na Arbeid" in de zaal bij den heer J. Kanen een concert, dat door vele belangstellenden werd bijgewoond. Van de nummers, welke alle goed werden uitgevoerd, willen wij vooral aanstippen Pique dame, Zampa Valse Espagnole en Czaar und Zimmerman. Onder de kranige leiding van den wakkeren Directeur, den heer H. Willame weten de muzikanten door hunne techniek en geacheveerd spel iets te bieden, wat op de hoorders een allergunstigsten indruk maakt.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 November 1902
Dommelen. 12 Nov. Aanstaanden Zondag 16 Nov. hebben we weer een concert te wachten van ons Zangezelschap "De Nachtegaal", gevestigd bij H. Roothans.Het programma voor deze eerste winteruitvoering biedt veel schoons en is rijk aan afwisseling. De goede krachten, welke onze Nachtegaal bezit zijn borg voor eene correcte uitvoering der nummers. Met recht mogen de leden dan ook rekenen op groote belangstelling.
- Gisteren is door den heer H. Roothans weer eens een otter gevangen in de Dommel. Ofschoon deze dieren vroeger veelvuldig in de Dommel voorkwamen, hebben ze er den laatsten tijd geen machtig kunnen worden, ondanks de pogingen van velen.
- Aanstaanden Zaterdag hoopt onze Sociteit haar jaarlijksch feest te vieren bij den heer N. Gijrath.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 November 1902
Valkenswaard. Wijlen de weleerw. heer Ds. Krol, die, zooals men weet, eenigen tijd emeritus was en vroeger hoofd onzer Ned. Hervormde gemeente, heeft aan deze bij testamentaire beschikking een legaat vermaakt van 1000 gulden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 November 1902
Valkenswaard. Onze Harmonie "Uitspanning na Arbeid" trok gisteren voormiddag onder een vroolijke marsch door het dorp ter opening van haar jaarlijksch teerfeest. Na den middag vereenigden de leden zich in de zaal van den heer J. Kanen aan een welvoorzienen disch, die de hospita alle eer aandeed. Na de versterking van den inwendigen mensch bleven de leden nog lang en gezellig bijeen, waarbij verschillende liederen en voordrachten elkaar afwisselden en niet weinig bijdroegen tot verhooging der feestvreugde.
- Binnen eenige dagen zal alhier den ingezetenen een lijst worden aangeboden met het oog op een aanstaanden rondgang in onze gemeente van den heiligen kindervriend St. Nicolaas.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 November 1902
Valkenswaard. Meldden wij reeds in een vorig nummer, dat men voor den heer K. Th. Mollen op vier plaatsen was begonnen met de valkenvangst, thans is die vangst voor dit seizoen geëindigd, daar het bestelde aantal compleet is. Er waren namelijk besteld 21 wijfjesvalken en 5 mannetjes. De laatste is gevangen onder de gemeente Wintelre. De bestelde valken waren voor: 8 stuks voor de "Old Hawking Club", te Lyndhurst (Hauts England); 2 stuks voor Count Esterhazy, Tata, Komarom (Megge, Hongarije); 4 stuks voor Prince Odexalchi, Thuzzér, (Megge, Hongarije); 3 stuks voor Mons. Belvalotte, Paris; 2 stuks voor Mons. Noel, Imbermais (Frankrijk); en de overige 7 stuks voor 3 verschillende Engelsche heeren.
Hieruit moge dus blijken, dat de heer Mollen door geheel Europa bekend is om zijne valkenvangst. Dinsdag is de grootste partij verzonden en gisteren zijn de laatste verzonden. De vangst kan voor dit seizoen als zeer gunstig beschouwd worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 November 1902
Valkenswaard. Op Zondag a.s. staat het kunstminnend publiek alhier wederom een genotvolle avond te wachten. Alsdan zal de zangvereeniging "de Volharding" in haar lokaal bij den heer M. Loos alhier een concert geven, dat te oordeelen naar het zeer varieerend programma, gepaard met de goede reputatie, die deze vereeniging bezit, voorzeker een talrijk publiek tot zich zal trekken. Van harte wenschen wij genoemde vereeniging een flink succes toe.

Meierijsche Courant, Woensdag 26 November 1902
Valkenswaard. Meldden wij reeds vroeger, dat de tooneelvereeniging de Vriendschap bij den heer J. Jansen Jaspers aan het station alhier Zondag a.s. haar eerste winteruitvoering zal geven, thans kunnen wij nog mededeelen dat deze zal worden opgeluisterd door de medewerking van den bekenden komiek uit Strijp, den heer W. A. C. van der Sommen. Zoowel van de tooneeluitvoering waarvoor men druk gerepeteerd heeft, als van de komieke voordrachten kunnen wij dus de beste verwachtingen koesteren en zeker zal er geen plaatsje onbezet blijven.

Meierijsche Courant, Woensdag 24 December 1902
Valkenswaard. Aangemoedigd door het groote succes, dat de alhier gevestigde tooneelvereeniging "de Vriendschap" ten deel viel bij het geven van haar eerste winterconcert deed genoemde vereeniging besluiten een tweede uitvoering zoo spoedig mogelijk te laten volgen. Dit is thans vastgesteld op Zondag 4 Januari a.s. Alsdan zal opgevoerd worden: het testament van Oom Jan, blijspel in vier bedrijven: de verschillende rollen zijn in goede handen toevertrouwd, zoodat men een degelijke opvoering kan verwachten. Van harte hopen wij, dat een talrijk publiek deze concertavond zal bijwonen.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 18-02-2009