1903

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Januari 1903
Valkenswaard. Zondag l.l. gaf de tooneelvereeniging "de Vriendschap" in haar vereenigingslokaal bij den heer J. Jansen haar tweede winteruitvoering. Het blijspel "Het Testament van Oom Jan" werd onverbeterlijk weergegeven, terwijl de voordrachten door den heer van der Sommen bij het publiek zeer veel bijval genoten. Van harte roepen wij genoemde vereeniging en den heer van der Sommen een "tot weerziens" toe.
- Zondagmorgen had F. Sallaerts alhier het genoegen een prachtigen otter in zijn klem te vangen, wegende ongeveer 13 pond. Voor liefhebbers van de vischvangst zal deze vangst zeer verblijdend zijn.
- De alhier gevestigde wielerclub "De Valk" zal Zondag a.s. in het café van den heer J. Kanen een concert aanbieden, waarvan wij de beste verwachtingen durven koesteren. Het varieerend programma belooft een schoonen concertavond, terwijl de heeren Jos. van Collem, A. Koopman en mej. Williame uit Hasselt ons een waarborg geven, dat wij niet in onze verwachtingen zullen worden teleurgesteld.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Januari 1903
Valkenswaard. Zondagavond gaf de nog jeugdige wielerclub "de Valk" in haar gewoon vereenigingslokaal bij den heer J. Kanen eene soirée, waarin wij in onze verwachtingen niet werden teleurgesteld. De ruime zaal was eivol, ja zelfs velen moesten zich met een staanplaats tevreden stellen. Het zeer varieerend programma werd onverbeterlijk uitgevoerd, de plaatsruimte laat niet toe hier in détails te treden. Toch willen wij even aanstippen, dat de eerepalm op dien avond voorzeker toekomt aan mejuffr. Jeanne Williame uit Hasselt, dochter van den geachten directeur onzer harmonie, voor de meesterlijke wijze, waarop zij als violiste voor het voetlicht trad.
Ook een eeresaluut aan de heeren Jos. van Collem uit Eindhoven en A. Koopman alhier. Vielen de zangnummers zeer in den smaak van het publiek, niet minder voldeden de comische voordrachten, wat voorzeker getuigde uit het daverend applaus, dat de acteurs na elk nummer ten deel viel. Ook het opgevoerde tooneelspel: "de Aanhouder wint" behaalde zeer veel succes en bewees maar al te zeer, dat de verschillende rollen in goede handen waren toevertrouwd; in ’t kort kan men zeggen, dat het publiek zich dien avond hartelijk heeft geamuseerd en hoopt zeer spoedig weder op een dergelijken concertavond te worden vergast.
- Zondagmiddag werd onze gemeente opgeschrikt door het luiden der brandklok. Al spoedig bleek het, dat het woonhuis met looierij van den heer Jasp. Jaspers driegde een offer te worden van het vreeselijke element. Dank echter onze ijverige brandweer die spoedig ter plaatse was, bepaalde het ongeval zich echter alleen tot vernieling van stal en schuur, tusschen woonhuis en looierij gelegen, terwijl het aanwezige vee nog intijds in veiligheid kon gebracht worden. De schade van een en ander wordt door assurantie gedekt.
- Loop der bevolking gedurende het jaar 1902.
  M.     V.    Tot.
1283 1250 2533
                              M. V. Tot.
Geboorten             48 53 101
Vestiging               67 48 115
Overlijden             20 25 45
Vertrek                  77 57 134
Vermeerderd met 18 19 37
Zoodat de bevolking op 1 Jan. bedroeg
1301 1269 2570
Er werden 20 huwelijken gesloten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Januari 1903
Borkel en Schaft. In de laatst gehouden vergadering van de Handboogschutterij "De Eendracht" gevestigd bij den heer Jan Govers op de Schaft is besloten om, bij gelegenheid van haar vijf en twintigjarig bestaan een groot internationaal concours te geven, waaraan prachtige prijzen verbonden zijn ook zal men dien dag nog 5 personeele prijzen laten verschieten.
Dat vele kunstvereenigingen zullen komen opdagen behoeft geen betoog, wanneer wij alvast ter loops kunnen melden, dat er eenige koninklijke medailles zullen verkampt worden en wel van Holland en België: echter zullen wij op een en ander uitvoeriger terugkomen.
- Zondag begint alhier het octaaf van den H. Antonius Abt, patroon tegen de veeziekte. Op den dag zelve (17 Jan) als gedurende het geheele octaaf komen van heinde en ver tal van personen genoemden Heilige vereeren, om door zijne voorspraak bevrijd te blijven van alle ziekte onder hun vee.
- Zondag is door een visscher uit Valkenswaard alhier in de Dommel een groote otter gevangen, welke nogal bekijks had.
- Had hier voor eenige weken een diefstal plaats van eenige geldstukken, een paar schoenen en een scheermes, waarvan men den dader niet kon ontdekken, thans is er eenig licht gekomen in de zaak. Een zekere J. v. R. uit Hamont kreeg aldaar ruzie en haalde toen het bewuste scheermes uit den zak. De politie doet onderzoek.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 Januari 1903
Valkenswaard. Voor liefhebbers van het biljartspel bestaat thans alhier voldoende gelegenheid een kansje te wagen. Heeft de caféhouder J. Jansen prachtige prijzen ter beschikking der deelnemers gesteld, waarbij elk deelnemer voor elk partij een lot ontvangt is de verloting van vijf kistjes heerlijke sigaren, even aantrekkelijk is het concours bij den caféhouder J. Lemmens, waar men zoo wel op de barak als op gewoon concours met elkander kan wedijveren hier den eerepalm te behalen; ook prachtige prijzen staan hier eveneens ter beschikking der liefhebbers. Ook den caféhouder F. v. Dooren heeft twee concoursen georganiseerd, de schoone prijzen, die hij heeft uitgeloofd is voorzeker een waarborg, dat ook dit concours druk bezocht zal worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 Januari 1903
Valkenswaard. 21 Jan. Maandag en Dinsdag vierden de leden der zangvereeniging "de Volharding" in hun lokaal bij den heer M. Loos en de leden der handboogschutterij "La Perséverance" in hun lokaal bij den heer P. J. Jaspers alhier hun jaarlijksch potverteeren. Beide dagen werden door genoemde vereenigingen in de beste stemming onder het genot van een heerlijk glaasje gerstennat doorgebracht, terwijl aan den heerlijken maaltijd de meeste eer werd bewezen. Tot laat in den avond bleven de leden gezamenlijk bijeen, totdat een ieder hoogst voldaan huiswaarts keerde.
- In hare laatste vergadering heeft de tooneelvereeniging "de Vriendschap gevestigd in het café van den heer J. Jansen-Jaspers alhier, besloten hare laatste winteruitvoering te geven op Zondag 22 Maart a.s.
Alsdan zal genoemde vereeniging ten tooneele brengen: "Een Amsterdamsche Jongen", tooneelspel in drie bedrijven, terwijl op dit concert hunne medewerking toegezegd hebben de heeren Jos. van Collem uit Eindhoven en A. Koopman alhier. Onnoodig te vermelden, dat deze soirée met verlangen wordt tegemoet gezien.

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 Januari 1903
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag vierden de leden van acht alhier gevestigde gezelschappen van verschillenden aard hun jaarlijksch potverteeren, geen wonder dan ook, dat er op beide dagen eene meer dan gewone drukte te bespeuren was. Tot eer van de leden kan men getuigen, dat alles in de beste orde afliep en het heerlijk gerstennat alle eer werd bewezen.
- Maandagavond had alhier de aanbesteding plaats voor het bouwen van een woonhuis met bijlevering van alle matriaal [sic], voor rekening van C. Boers. Ingeschreven werd als volgt:
W. v.d. Broek Strijp f 1713; F. v. Dooren Valkenswaard f 1660; J. Huijbrechts Mierlo f 1621; J. Schrijvers Westerhoven f 1609; J. Seerden Valkenswaard f 1592; A. Cox Geldrop f 1570; W. v.d. Struijk Valkenswaard f 1480; M. Geldens Valkenswaard f 1400; Jacq Bots Valkenswaard f 1380; A. v.d. Moosdijk Valkenswaard f 1362; Jozef v. Kuijk Leende f 1335.
P. v.d. Velden, bouwkundige te Geldrop, had de begrooting op f 1470. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Februari 1903
Valkenswaard. Op Vrijdag 13 Februari a.s. des avonds ten 6 ure zal de heer J. P. M. Camman, landbouwleeraar te Breda alhier in de zaal van den heer J. Kanen, eene lezing houden. Als onderwerp zal genoemde heer behandelen tuinbouw inzonderheid behandeling van moestuinen. Met het oog op de aanstaande werkzaamheden in tuin en op akker durven wij vertrouwen, dat een talrijk publiek van hier en uit onze omgeving deze lezing zal bijwonen.
- De scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik heeft besloten om op 22 Februari 1903 weer eens opnieuw een wedstrijd te geven met het geweer op den schutsboom vaste vogel bij den heer G. Prinsen. Prachtige prijzen zijn uitgeloofd, waaronder een gedroogde ham van 8 kilo zwaar. Zonder twijfel zullen er veel liefhebbers opkomen ten strijde wanneer men nog bij zekerheid kan zeggen, dat voor den verstkomenden schutter een el gedroogde varkensworst zal ten beste gegeven worden. Zonder twijfel zullen wij dan in onze gemeente op dien dag nog eens een menigte kranige schutters zien. Wij hopen, dat het op dien dag goed weer zal zijn, destemeer, dat er vele van onze naburige gemeenten zullen komen, hetgeen aan eenieder wordt toegestaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Februari 1903
Valkenswaard. Wie hier geen vreemdeling is weet van de uitvoering te spreken, welke wij op morgen, Zondagavond te verwachten hebben van onze wielerclub "De Valk" waaraan ook de harmonie "Uitspanning na Arbeid" zal deel nemen. Met graagte zien wij dezen feestavond tegemoet. Wij herinneren ons immers nog met genoegen de alleraangenaamste uren, bij de eerste uitvoering van de Valk doorgebracht, toen wij met de krachten van dit flinke gezelschap kennis maakten, en het rijkelijk voorziene programma doet dan ook het beste verwachten. Vergeten moet men ook niet dat de harmonie "Uitspanning na Arbeid" zooals gezegd de soirée opluistert, zoodat ook de muziekvrienden volop zullen genieten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Februari 1903
Valkenswaard. Zaterdagavond circa 8½ uur brak door eene onbekende oorzaak brand uit in een woonhuis, in eigendom toebehoorend en bewoond door H. Wijnen met nog twee andere gezinnen op het gehucht de Braken. Door den krachtigen wind aangewakkerd, viel er aan blusschen niet te denken. Het huis was tegen brandschade verzekerd, evenals de inboedels van twee gezinnen, die van het derde gezin met name J. van Dijk, was niet verzekerd.
- Donderdag 26 Februari a.s. ten 7 ure ’s avonds, zal er in het café van R. Fasol alhier door den heer Lips, Rijkslandbouwleeraar te ’s Bosch eene lezing worden gehouden. Hoofdzakelijk zal genoemde heer tot onderwerp nemen: Oordeelkundige voedering van het melkvee.
- Door den architect Jos. Grambeek te Eindhoven, is alhier aanbesteed, het bouwen van een koffiehuis voor mej. wed. J. Baken alhier. Minste inschrijver was de heer Chr. v.d. Moosdijk alhier, voor f 3600.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Maart 1903
Valkenswaard. Woensdagavond circa 7 uur ontstond brand – doordien eene brandende petroleumlamp, die aan den zolder hing, defect was – in den woning van Frans de Kinderen alhier. Het raamgordijn brandde reeds, de spanning van het raam had reeds vuur gevat en doordien eene ruit sprong door de hitte, dreigde de brand grooter afmeting te zullen verkrijgen. Op dat oogenblik passeerde de maréchaussée van Ree, die het huis binnendrong en met zijn pelerine de lamp van den zolder sloeg, het brandende gordijn afrukte en den brand in zijnen verderen voortgang struikte, zoodat door zijn beslist optreden de woning bleef gespaard. Het lijdt geen twijfel of de assurantiemaatschappij zal zijn verdienstelijk optreden erkennen door de schade te vergoeden, die de redder aan zijn kleedingstuk bekwam.
- Als eene bijzonderheid dient vermeld te worden, dat men bij het afbreken van het hotel "de Valk" in den nok van het dak een vogelnestje ontdekte met twee eitjes.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Maart 1903
Valkenswaard. Alhier worden pogingen aangewend tot oprichting van een konijnenbond. Daar hier verschillende konijnenhouders als ook veel liefhebbers van pluimgedierte zijn, zal de heer W. v.d. Sommen uit Strijp, president van den Provincialen Bond, alhier een lezing houden over konijnen en pluimgedierte in het café van den heer W. v. Nunen-Van Leeuwen op Zondag namiddag 22 Maart. Een drukke opkomst wordt verwacht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Maart 1903
Valkenswaard. Donderdag l.l. werd door de brigade Maréchaussee alhier gevankelijk naar ’s Bosch overgebracht F. S. koopman alhier, verdacht van het plegen van ontucht met eene bij hem inwonende minderjarige dochter.
- Zaterdagmiddag kwam een heer, die een tuf tuf bereed met een flinke vaart, ons dorp binnen en werd door een keffende hond een eindweegs uitgeleide gedaan. Plotseling knalt een schot en de hond buitelt kermend van pijn met bebloeden kop over den grond, met een vrij diepe wond onder ’t linkeroog als souvenir. Wij beamen dit ten volle dat fietsrijders dikwerf veel last ondervinden van keffende honden, doch stellen ons de vraag of eene dergelijke wreede tuchtiging wel geoorloofd is.
- Een venter met aardewerk zat Zaterdag middag met zijne vrouw in een café rustig zijne boterham te gebruiken het karretje aan de achterzijde gestut met een riek. Op een gegeven moment komt het zwaartepunt van de kar naar beneden en de waar verspreidt zich rinkelend over den grond tot groote ontsteltenis van den koopman. Wat was de oorzaak? Volgens de een sprong een hondje tegen het primitieve steunpunt volgens den ander kon een windvlaag wel die poets gebakken hebben; doch hoe het ook zij, de koopman had weer een schadepostje, dat niet verhaalbaar was.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Maart 1903
Valkenswaard. Dat ook hier voor pluimveeteelt en konijnenfokkerij nog al liefhebberij bestaat, bewijst het feit dat wij thans in het bezit zijn van een onderafdeeling van den Provincialen Bond. In de Woensdag gehouden bestuursvergadering werden successievelijk tot president, secretaris 1e en 2e commissaris gekozen de heeren H. A. de Natris, B. Retera, J. Compen en J. Peels, terwijl morgen avond de lezing welke de heer van der Sommen uit Eindhoven zal houden, zeker veel succes nog zal hebben.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 April 1903
De Pest. Het is nu reeds bijna 7 jaren dat Engelsch-Indië door de pest wordt geteisterd. In Oct. 1896 overgebracht uit Hongkong naar Bombay, heeft zij zich langzamerhand over geheel Voor Indië verbreid. Noch desinfectie noch toepassing van de vaccinatie met het pestserum, noch isoleering in de hospitalen zijn in staat geweest de sterfte aan deze vreeselijke ziekte te verminderen. Volgens het bericht van den correspondent van de Lancet stierven in de week van 6 Maart 28860 menschen aan de pest, het hoogste getal, dat totnogtoe bereikt was. Het presidentschap Bombay blijft betrekkelijk de meeste slachtoffers leveren: 10444, waarvan alleen in de stad Bombay 1182 in eene week.

Meierijsche Courant, Woensdag 15 April 1903
Valkenswaard. Aanstaanden Zondag zal de tooneelvereeniging de Vriendschap hare laatste winteruitvoering geven met medewerking van eenige leden der harmonie Uitspanning na Arbeid, in haar gewoon lokaal bij den heer Jansen Jaspers. Wanneer het weer niet al te veel te wenschen overlaat zal het er zonder twijfel druk wezen.
- Door de Staatsspoorweg-Maatschappij is gisterenmiddag te Utrecht aanbesteed:
Bestek no. 942. Het wijzigen en uitbreiden van sporen en wissels, het maken van bestratingen en het uitvoeren van diverse werken op het station Valkenswaard. Begrooting f 11.880. Ingekomen zijn 9 biljetten; laagste inschrijver H. Gloudemans te Berlikum voor f 10710.

Meierijsche Courant, Woensdag 15 April 1903
Bij acte den 11 April 1903, verleden ten overstaan van den ondergeteekenden Notaris is – tot de vennootschap onder de Firma Gijrath & Bots, gevestigd te Valkenswaard, ten doel hebbende het fabriceeren van – en handeldrijven in – Tabak en Sigaren, en primitief aangegaan, bij acte den 7den Mei 1895 verleden ten overstaan van den ondergeteekenden, tusschen de Heeren PETRUS DOMINICUS GIJRATH en HENRICUS BOTS, beiden Sigarenfabrikanten te Valkenswaard – als vennoot toegetreden de Heer PETRUS JACOBUS BOTS, Sigarenfabrikant medewonende te Valkenswaard – terwijl tevens bij eerstgezegde acte bovenvermelde vennootschap is verlengd voor een tijdvak van tien jaren, ingaande op den 30ste Mei 1905 en eindigende alzoo – in plaats van op laatstgezegden datum – op den 30ste Mei 1915 – met dien verstande echter, dat, wanneer minstens één jaar voor het eindigen van laatstgemeld tijdstip door een der vennooten aan de anderen geen schriftelijke opzegging is gedaan, de vennootschap op den bestaanden voet voor onbepaalden tijd voortduurt.
Ieder der vennooten is bevoegd de Firma te teekenen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden – echter wordt voor het namens de vennootschap ter leen opnemen of geven van gelden (Kassierszaken uitgezonderd) – het aangaan van dadingen, van borgtochten, het accepteeren en endosseeren van wissels en ander handelspapier – het huren, verhuren, aankoopen en vervreemden van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, alsmede het aankoopen van zaken, hunnen handel betreffende, boven een bedrag van duizend gulden in ééns – de handteekening van al de vennooten vereischt.
Namens de vennooten, J. F. H. de Wit, Notaris.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 April 1903
Valkenswaard. Terwijl de knecht van Dr. Dagevos alhier bezig was een kar met hooi te laden, sloeg het paard eensklaps op hol, een vracht hooi en een werkman, die zich op de kar bevond met zich meevoerende. Plotseling kwam het voertuig tegen een boom terecht in zoo’n hevige mate, dat de werkman er af werd geslingerd en een der wielen over zijn lichaam ging. In bewusteloozen toestand werd hij opgenomen, terwijl een gapende wonde zich aan zijn hoofd vertoonde. Na te zijn verbonden, kon hij zich huiswaarts begeven, terwijl zijn toestand geen onrust baart.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 April 1903
Valkenswaard. Alhier overleed gisteren avond na korte ongesteldheid plotseling onze zeer geachte en hoogst beminde Burgemeester de heer Jasper van Best, lid der firma Gebroeders van Best, sigarenfabrikanten. De overledene bekleedde sinds verscheidene jaren de gewichtige functie van burgemeester, en heeft buitengewoon veel gedaan tot bloei en vooruitgang der gemeente; vooral betreffende de ontginning van heidegronden tot vloeiweiden. Arm en rijk, groot en klein achtten hem hoog, de gemeente verliest in hem een zorgzamen burgemeester, zijn huisgezin een dierbaren echtgenoot en vader.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 April 1903
Dommelen. Naar wij vernemen zal de zangvereeniging "de Nachtegaal" aanstaanden Zondag middag alhier eene uitvoering geven ten huize van den heer Hein Roothans tegenover de kerk. Liefhebbers van goeden zang kunnen dus weer eens genieten, want zeker is het, dat dit gezelschap altijd iets goeds te hooren geeft.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 April 1903
Valkenswaard. Zooals wij reeds in ons vorig nummer in ’t kort vermeldden, overleed alhier de Edelachtbare Heer Jasper van Best. Wat diepe rouw heerscht er in zijne woning, wat groote verslagenheid bij de gemeentenaren! En geen wonder; Al wie de heer van Best in zijn leven en werken hebben gekend zullen beseffen, dat met hem is heengegaan een toonbeeld van een huisvader uitmuntende in deugd; zijn gezin en der gemeente tot een onberispelijk voorbeeld in reinen levenswandel, in arbeidzaamheid, in energie. Vier en twintig jaren heeft de heer van Best zijne beste krachten gewijd aan het heil en de belangen onzer gemeente en het volgend jaar zouden ondubbelzinnige blijken daarvan gegeven worden bij het herdenken van zijn zilveren ambtvervulling. Doch de Algoede, in wiens handen het allerhoogste bewind is, beschikte anders en bracht in de woning van ZEd. stomme niet te beschrijven smart, wijl eene moeder met acht kinderen, verscheidene nog te jong om het zware verlies te beseffen, achterblijft; bracht ontroering en diepe deelneming bij allen, die in eenig opzicht zijn leven van nabij hebben gadegeslagen, die weten, wat hij in ’t belang der gemeente deed.
De overledene was iemand, die wat vlijt volharding en arbeidzaamheid betrof ook op ’t gebied van landbouw, wier vergaderingen hij steeds bijwoonde een voorbeeld was zonder weerga, een man die het: "gloire au travail" steeds in zijn banier meevoerde en dit altijd toonde door zijn voorbeeld. Wij willen niet in bijzonderheden treden en zijne daden opsommen, het is ons genoeg te bevestigen dat zijn heengaan in familiekring blijvend zal worden betreurd, dat in de gemeente zijn heengaan, eene leemte zal achterlaten.
En thans, geachte doode, rust zacht; uw verscheiden zal u de verzekering hebben gelaten dat ge een waardig lid der Maatschappij. Een zorgvol huisvader, een waardig mensch waart!

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 April 1903
Valkenswaard. Eene indrukwekkende plechtigheid had Donderdag l.l. in onze gemeente plaats. Het stoffelijk overschot van wijlen den Edelachtb. Heer Jasper van Best, burgemeester alhier, werd onder groote belangstelling aan den schoot der aarde toevertrouwd. Tan van vereenigingen enkele met omfloersd vaandel volgde het lijk naar zijn laatste rustplaats, terwijl tevens in den stoet werden opgemerkt eenige ambtgenooten van den overledene, de leden van den gemeenteraad, de onderwijzers der openbare school, terwijl de harmonie: "Uitspanning na Arbeid", die den treurigen stoet voorafging treurmarschen uitvoerde. Na eene plechtige H. Mis werd het lijk met een zestal prachtige kransen bedekt, grafwaarts gebracht en in de groeve neergelaten waarna twee notabelen onzer gemeente in gevoelvolle woorden eene laatste hulde bracht aan de nagedachtenis van den overledene, de Weledele Heer A. van Best broeder van den overledene dankte de aanwezigen namens de familie voor de laatste eer zijn overleden broeder bewezen, waarna een ieder den doodenakker verliet met een stillen afscheidsgroet in het hart.
- Het voorgenomen concert der liedertafel "de Volharding" alhier op Zondag a.s. is wegens sterfgeval van het hoofd der gemeente uitgesteld tot Zondag 10 Mei a.s.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 April 1903
Dommelen. Zaterdagmiddag geraakte de dienstbode van den Zeereerw. heer pastoor in de rivier de Dommel. Ondanks spoedig toegeschoten hulp mocht men er niet in slagen hare levensgeesten weder op te wekken. [het betreft Johanna Beijsens, 59 jaar, geb. Strijp]

Meierijsche Courant, Donderdag 30 April 1903
Provinciaal Nieuws. Gisteren is in het gebouw van het provinciaal bestuur te ’s Bosch aanbesteed:
Het uitvoeren van verbeteringen aan den Rijksweg van Best over Eindhoven naar de Belgische grens onder de gemeente Valkenswaard, en aan dien van ’s-Hertogenbosch naar Tilburg, onder de gemeente Berkel c.a., in de prov. Noord-Brabant, in twee perc., begr. perc. 1 f 3200, perc. 2 f 5000.

Ingeschreven werd door de heeren:
1e perceel
Ant. Schellekens te Vught f 2850; E. Barette te Eindhoven f 3000; Joh. de Laat te Woensel f 3016; Lamb. van Drunen te Hintham f 3060; M. Hezemans Paulussen te Eindhoven f 3060; P.A. v. Dongen Jzn. te Raamsdonk f 3075.

2e perceel
Joh. Jac. P. van Empel te Tilburg f 4608; Lamb. van Drunen te Hintham f 4678; Jac. van Empel te Tilburg f 4827; Joh. de Laat te Woensel f 4830; P.A. v. Dongen Jzn. te Raamsdonk f 4880.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Mei 1903
Valkenswaard. 1 Mei. Donderdag l.l. werd door de Brigade alhier in verzekerde bewaring genomen om heden morgen ter beschikking van den officier van justitie te worden gesteld een zekere Q. S. alhier verdacht van verschillende diefstallen.
- Dezer dagen had de onder-afdeeling der vereeniging tot bevordering van pluimveeteelt en tamme konijnen, voor korten tijd opgericht en gevestigd in het café van den heer W. van Nunen-v. Leeuwen alhier een gezelligen avond. Deze animo was voorzeker het gevolg, van den bloei, waarin deze jeugdige vereeniging zich mag verheugen. Het heerlijk Valkenswaardsche gerstennat verhoogde weldra de prettige stemming, terwijl de heer K. die eveneens aanwezig was menigmaal de lachspieren in beweging zette door zijn luimige voordrachten. Van harte hopen wij, dat nog vele leden mogen toetreden tot deze nuttige vereeniging.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Mei 1903
Valkenswaard. Onze liedertafel de Volharding zal a.s. Zondag eene uitvoering geven ten koffiehuize van den heer M. Loos aan ’t station. Als ’t prachtige weer ons niet verlaat, zal voorzeker menig liefhebber van goeden zang hier eens komen luisteren.

Meierijsche Courant, Woensdag 20 Mei 1903
Borkel en Schaft. Het concours, dat op 1 Juni door de handboogschutterij de Eendracht gegeven zal worden, ondervindt nu reeds zeer veel bijval. Mochten nog eenige gezelschappen om de schoone prijzen willen mede kampen, dan moet men zich met inzenden van mandaat haasten, daar de gelegenheid hiertoe uiterlijk Maandagavond gesloten wordt. Voor den grooten afstand behoeft men geen vrees te hebben, daar voor deze gelegenheid een wagendienst geopend wordt op Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Woensdag 20 Mei 1903
Valkenswaard. Het onweder dat Zondag voormiddag boven onze gemeente uitbrak, heeft nog al schrik en verwoesting aangebracht. Aan den Rijksweg werden een viertal boomen stuk geslagen. In het koffiehuis van den heer J. H. de N. werden door denzelfden slag twee ruiten verbrijzeld: een bezoeker die er een glas bier zat te drinken, viel bewusteloos van zijn stoel neer, maar kwam spoedig weer bij en had gelukkig geen letsel gekregen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 Mei 1903
Borkel en Schaft. 20 Mei. Zooals wij voor eenigen tijd gemeld hebben, zal op 1 Juni (Pinkstermaandag) alhier een groot Internationaal Concours plaats hebben voor Handboogschutterijen. Negen prachtige prijzen zullen onder de deelnemende gezelschappen verkampt worden, waaronder een bronzen medaille van H. K. H. de Koningin der Nederlanden, een bronzen dito van Z. K. H. de Prins van Mecklenburg, en een massief zilveren medaille van de Koningin Moeder. Er zal op de bijdoelen gelegenheid worden gegeven om te dingen naar personeele prijzen, en zoo blijkt dat er genoegzame deelname is, zal er een prachtige kampioensprijs worden verschoten. Het concours heeft plaats bij Jan Gosens op de Schaft, welke is gelegen op 1¼ uur afstands van het station Valkenswaard. Evenwel wordt er op den dag van het concours een wagendienst geopend, vice versa Borkel en Schaft – Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 Mei 1903
Tabaksbelasting. Het volgende request is, blijkens "de Katholieke Tabaksbewerker", verzonden, aan den minister van Financiën, door het bestuur van "Het Gilde St. Petrus" te ’s Bosch, tellende 200 leden, afdeeling van den R.K. Werkliedenbond daar ter plaatse en van den "Ned. R.K. Tabaksbewerkersbond". Het Gilde bericht, dat het heeft kennis genomen van het plan van den minister van tot invoering van een nieuwe tabaksbelasting:
Overwegende de groote vermindering van sigarenverbruik, dat van die belasting het gevolg zal zijn;
overwegende het groote nadeel dat daardoor de nationale arbeid zal ondergaan;
overwegende, dat der tabaksbewerkers werkeloos zal worden en vele huisgezinnen in armoede zullen vallen;
overwegende, dat het getal der belastingplichtigen, zal verminderen en de schatkist hierdoor zal verliezen, wat zij door de nieuwe belasting zou kunnen winnen;
besluit het Gilde den minister beleefd maar dringend te verzoeken, het plan der nieuwe tabaksbelasting niet door te voeren.

Meierijsche Courant, Woensdag 3 Juni 1903
Valkenswaard. Onze gunstig bekende Harmonie "Uitspanning na Arbeid"zal a.s. Zondag begin maken met hare zomeruitvoeringen en het eerste concert geven in de kiosk op het Marktplein. Wij hopen dat het weder dezen dag moge medewerken en zonder twijfel zullen heel wat belangstellenden komen genieten van de waarlijk goede muziek, die "Uitspanning na Arbeid" weet te geven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Juni 1903
Dommelen. Dat de alhier bij den heer G. Roothans gevestigde handboogschutters-gezelschap: "Semper Unitas" haren roem bij voorkomende gelegenheid weet te handhaven, getuigt wel uit het succes Maandag l.l. behaald op het concours, gegeven door hare zustervereeniging "de Eendracht" te Borkel en Schaft. Aldaar behaalde genoemd gezelschap de eerste eereprijs, zijnde eene groote bronzen medaille, geschenk van H. M. de Koningin der Nederlanden, daarbij nog het eereteeken, zijnde een zilveren medaille, behaald door Jos. v.d. Heuvel, met 22 punten in 5 schoten en ten latste nog de derde personeele prijs. Een eeresaluut voorzeker aan deze dappere zonen van Willem Tel, die op zulk eene meesterlijke wijze den edelen handboog weten te hanteeren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 Juni 1903
Valkenswaard. De gedetineerden in de gevangenis te Amsterdam brengen hun tijd met verschillende werkzaamheden door, o.a. met het verpakken van aardappelmeel. Dezer dagen bleek bij het openen van een dier pakjes ten huize van iemand alhier, dat gevangenen daarin een middel vinden om zich met de buitenwereld in verbinding te stellen. De bekende Muizelaar, die te Groningen in de strafgevangenis is geplaatst, en tijdelijk in het huis van bewaring te Amsterdam geplaatst was, heeft een der omslagen van de pakjes meel als briefpapier gebruikt en in een gevuld zakje gestopt, dat alhier voor den dag kwam. Wij hebben ons vergewist dat werkelijk de brief van Muizelaar afkomstig is. Dit briefje luidt als volgt:

"Geachte burgers die dit pakje open maakt om uw heerlijke spijzen nog smakelijker te maken denk dan ook eens aan de arme gevangenen die op een droog stuk roggebrood moet bijten. Hij die dat verzoek is P. A. Muiselaar die onschuldig voor 15 jaar veroordeeld is geworden voor de moord in de dubbele-buurt te Amsterdam gepleegt, die door eenigen kameraads waar ik nu en dan omgang mede had gepleegt is geworden en die zoo laag zijn geweest om naar bekentenis van de misdaad in plaats van zich zelf te beschuldigen, zich door de bekentenis hebben gered door mij eenvoudig te betichten van het geen zij zelf bedreven hebben en zoo wijd hebben zij het weten te brengen dat zij in plaats van beschuldigden als getuigen tegen mij gebruik zijn geworden hoewel hun medeplichtigheid aan de misdaad volkomen bekent is, terwijl er tegen buiten dezen geen getuigen in mijn na wel eenigen zeer in mijn voordeel zijn, niet tegen staande dat ben ik echter toch veroordeeld geworden omdat ik door de langen duur die er over de misdaad verloopen is niet in staat was mijn ganze alibi te bewijzen en nu ben ik dan veroordeeld niet op bewijzen, want die zijn er niet, maar op de geloofwaardigheid die men aan die twee getuigen, moordenaars die al reeds vroeger meermalen hadden getracht dat zelfde perceel te berooven, schenk. Maar zoo waarachtig ik hoop dat er een rechtvaardigen God in den hemel is en ik nog eens van mijn vrijheid hoop te genieten, zoo waarachtig ben ik ook aan deze misdaad onschuldig, en ik hoop en smeek dat er onder de burgers die dit lezen zijn die zoo veel medelijden met een onschuldigen hebben en anderen die er de macht toe bezitten, dat zij het een of ander voor mij doen willen door ik hoop hen een geheele of gedeeltelijken kwijtschelding van dezen onverdienden straf te verkrijgen. God geve dat deze weinigen regelen eenigen vrucht voor mij mogen dragen; dat smeek ik de Almachtigen God uit de grond van mijn hart en met de hoop in het hart wil ik geduldig de tijd afwachten dat het mij blijken zal dat er nog rechtvaardigen en medelijdende burgers zijn die iets voor mij ongelukkige hebben willen doen".
Paulus Antonius Muizelaar oud 27 jaar.
Strafgevangenis te Groningen 16/4 1903.

Op het oogenblik in het huis van bewaring te Amsterdam.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Juni 1903
Valkenswaard. Het gilde Sint Nicolaas vierde Maandag en Dinsdag zijn jaarlijksch potverteeren. Om half tien kwam men bijeen en trok gezamenlijk naar den schutsboom, waar na hevigen strijd de vogel geschoten werd door Jozef van Lieshout. Des namiddags bracht men onder gezellig samenzijn nog menig uur alleraangenaamst door, terwijl het heerlijk glas gerstenat zich goed liet smaken.
- Met genoegen vernemen wij, dat de toestand van onzen geachten stationchef, die onlangs zoo ongelukkig onder de tram geraakte, heel wat beter is, zoodat er alle hoop bestaat, dat hij na eenigen tijd zijne bezigheden weer zal kunnen hervatten.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 Juni 1903
Valkenswaard. Gisteren zijn Th. D., P. W. D., J. B. en W. de W. door de koninklijke maréchaussée naar de gevangenis te ’s-Bosch overgebracht als verdacht van wederspannigheid, met vereende krachten gepleegd op 21 dezer.
- Maandag l.l. had in het café van den heer Jacq. de Wit alhier door de leden der handboogschutterij "Oefening baart Kunst" het jaarlijksch koningschieten plaats. Hevig werd er gestreden, totdat ten slotte de kranige schutter A. Heezemans glorievol uit het strijdperk trad en als koning werd geproclameerd. Deze waardige zoon van Willem Tel behaalde in tien pijlen 35 punten, terwijl tevens hem het vorig jaar een zelfde onderscheiding te beurt viel. Onnoodig derhalve te melden dat men nog langen tijd in vroolijke stemming bij elkander bleef, waarbij het heerlijk gerstenat alle eer werd aangedaan.
- Zondag a.s. zal de gunstig bekende liedertafel "de Volharding", gevestigd in het caf", gevestigd in het café van M. Loos alhier een uitvoering geven in het naburige Waalre op het gehucht "Loonder Molen". Minnaars van goeden zang zullen voorzeker niet nalaten een bezoek te brengen aan dit gezellig oord.
- Zondag zal hier eene vergadering worden gehouden tot het oprichten eener afdeeling van den katholieken Tabaksbewerkersbond in het koffiehuis van den heer J. Jansen-Jaspers aan het station.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 Juni 1903
Valkenswaard. Volksoploop bij arrestaties van beschonken personen. Wat men in groote steden epidemisch ziet voorkomen b.v. volksoploopen bij arrestaties van beschonken personen, dat deed zich hier l.l. Zondag avond sporadisch voor. Circa 9½ uur kon men een hevig verzet aanschouwen tegen de Maréchaussées Jacobs en Hermans en wel van 3 polderwerkers uit het naburig Leende, die hier met een zeer beschonken individu langs de straat zwierden en zoo de veiligheid in gevaar brachten. De ontmoeting met de Maréchaussée’s was voor hen geen aangename, want kalm maar waardig werd de dronken man naar zijn naam gevraagd en het antwoord? Ja dat kunt ge raden! Gevloekt en getier en weigeren aan den eisch van het wettig gezag te voldoen. Natuurlijk volgde van de zijde des Maréchaussée’s eindelijk krachtiger maatregelen. Men wilde hem in arrest stellen maar ook dit was niet meer den zin van hen, die het dronken individu tot geleiders dienden en zoo werden mannen – wier harde taak het is te waken voor rust en veiligheid – gedwongen tot wapengeweld, ten einde geweld met geweld te keeren.
Onvermijdelijk was het, dat eene volksmenigte spoedig op de been was, natuurlijk de Maréchausseé’s omringde, insloot zelfs en minder waardeerende woorden werden gehoord aan het adres der Maréchausseé’s wegens hun optreden. Eindelijk ging men zóó ver, dat men de polderwerker tegen de Maréchausseé opruide. Nu was de maat vol ook voor Valkenswaards ridderlijke? Toeschouwers. De sommatie – 3 maal herhaald – werd vernomen: "gehoorzaamheid aan de wet, naar huis, of geweld zal worden gebruikt". En de uitwerking? Men ging niet, integendeel men spotte met die formule en … Klets! Pats! boem! hier en daar rolde er een tegen den grond in diverse houdingen, om daarna zijn heil in de vlucht te zoeken. Leeringen wekken, voorbeelden trekken, zegt het spreekwoord en dit is voor velen eene les geweest, waarvan men ’s anderen daags de naweeën nog kon aanschouwen in den vorm van een door sterk politiegeleide begeleid transport van 4 rebellisten, op wier gelaat schaamte en spijt zich afspiegelde. Men drijve dus niet den spot met het optreden der politie in zóó ernstig geval, als we Zondag avond hier te aanschouwen kregen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Juli 1903
Dommelen. 2 Juli. Gisteren genoot onze gemeente de hooge eer een bezoek te mogen ontvangen van den hoogedelgestr. heer Commissaris der Koningin. Van verschillende huizen wapperde te zijner eer net Nederlandsche dundoek. Na een poos in het gemeentehuis vertoefd te hebben, ten einde de gemeenteadministratie in oogenschouw te nemen, waarover Z.H.Ed.G. zijne groote tevredenheid getuigde, verliet hij weder onze gemeente.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Juli 1903
Valkenswaard. 8 Juli. Onder begunstiging van goed weder had Maandag l.l. ten huize van de kind. Liebregts alhier het jaarlijksche koningschieten plaats door de leden der aldaar gevestigde handboogschutterij "Concordia". Hevig was de onderlinge strijd, totdat eindelijk de kranige schutter J. van Meurs zegevierend uit het strijdperk trad en als koning van "Concordia" werd geproclameerd. Onder het genot van een heerlijk glaasje gerstennat werd het verdere verloop van den dag in de beste stemming doorgebracht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 Juli 1903
Valkenswaard. Zondag liep het biljartconcours ten einde bij den heer P. J. Lemmens-Kennis alhier. Het concours is in de beste orde afgeloopen en de prijzen werden behaald als volgt:
1e P. Panken, Valkenswaard 355 p; 2e H. van Mierlo, Valkenswaard 334 p; 3e W. C. Snieders, Dommelen, 293 p; 4e J. D. Lemmens, Valkenswaard, 251 punten. Alles in 20 stooten.
- De scherpschuttersvereeniging "Prins Hendrik" alhier heeft in hare laatste vergadering besloten, op Zondag 19 Juli een wedstrijd te geven met het geweer op klosjes en vasten vogel. Vier prachtige prijzen zijn beschikbaar gesteld. Bij gunstig weder, zullen dan ook ongetwijfeld veel liefhebbers aan dezen wedstrijd deelnemen.
- Met groote ingenomenheid werd alhier het bericht vernomen dat bij Kon. Besl. met ingang van 1 Augustus tot burgemeester dezer gemeente benoemd is, de Edelachtbare Heer W.P.J.M. Thijssen, burgemeester der gemeenten Someren en Soerendonk. Ieder die dezen rechtschapen en humanen persoon kent, zal deze keuze ten zeerste apprecieeren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Juli 1903
Borkel en Schaft. Dinsdag 14 Juli had alhier de verkiezing plaats voor 3 leden van den gemeenteraad, opgekomen waren 56 kiezers en brachten 149 geldige stemmen uit; gekozen de heeren Th. Baken met 41 stemmen H. Rijkers aftr. lid met 40 stemmen J. Aarts Hz. met 38 stemmen Chr. A. Aerts aftr. lid bekwam 30 stemmen, zoodat drie eerstgenoemde gekozen zijn.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Juli 1903
Valkenswaard. Niemand kent ons gezellig en gastvrij en vroolijk Valkenswaard, of hij weet ook van onze aangename manier van feestvieren. We denken slechts aan ’t uitstekend geslaagde feest van wijlen den heer Dr. Gyrath. Welnu ’t is daarom niet te verwonderen dat reeds lang hier gesproken werd over de a.s. installatie van onzen nieuwen burgemeester. De voorbereidende vergadering heeft reeds plaats gehad: eergisteren en besloten dat de plechtige installatie van onzen edelachtbaren heer W.P.J.M. Thijssen zal plaats hebben op 10 Augustus. Ieder is met deze benoeming ingenomen; gemeentebestuur, comité geheel het publiek ook zal daarom feest vieren, dat de herinnering ons lang zal bijblijven en dat ’t een aangename herinnering zal zijn.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Augustus 1903
Valkenswaard. De plechtige inhaling van onzen nieuwen burgemeester, die eerst bepaald was op 10 Augustus zal nu plaats hebben op Dinsdag 11 Augustus. Maar het belooft in alle opzichten een schoon feest te worden. Reeds kunnen wij melden, dat alle gezelschappen van het feest-comité thans de officieële mededeeling ontvingen, hunne welwillende medewerking te verleenen om den optocht zoo luisterrijk mogelijk te maken. En wie meenen zou, dat hieraan niet gulhartig en met ijver door allen zou worden beantwoord, die kent onze gulhartige en zeer loyale bevolking niet. De sigarenmakers zijn druk bezig met het in orde brengen van hun praalwagen, waarop aanschouwelijk wordt voorgesteld de uitoefening van het vak. Op ’t marktplein is men weer druk doende, om het feestterrein af te bakenen en wie weet wat we binnenkort nog meer kunnen mededeelen. Dit is zeker, dat wij onze voorspelling zoo goed als zeker bewaarheid hopen te zien, dat ’t feest eenig zal wezen.
- Toen de heer J. Monnen Donderdagmorgen naar de rivier De Dommel ging, om zijn netten op te halen, had hij het geluk 80 pond paling in eens te vangen. Wel een bewijs dat hier veel visch zit.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 Augustus 1903
Valkenswaard. 7 Augustus. Den 15 Augustus a.s. zal het 30 jaren geleden zijn, dat Petrus Reijnders als Rijkswegwerker werd aangesteld. Wij twijfelen niet, of het zal den jubilaris, die hier, en in de omstreken algemeen gekend en bemind is, aan blijken van belangstelling niet ontbreken. Bij voorbaat wenschen wij hem van harte proficiat.
- Met genoegen vernemen wij, dat de jonge heer Eduard Hoeks leerling der openbare school alhier dezer dagen met gunstigen uitslag toelatingsexamen heeft afgelegd voor de eerste klas der R. K. Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus te Nijmegen. De geslaagde behaalde een der eerste nummers op de algemeene lijst.
- Eindelijk dan, nog een tweetal dagen en wij staan aan den vooravond van ons groot feest, dat naar wij hopen met trots geboekt kan worden in de geschiedenis onzer gemeente. Straks worden de feestprogramma’s uitgegeven en al is er reeds veel doorgelekt van wat gebeuren zou, de officieele mededeeling der verschillende feestelijkheden zal pas daardoor bekend raken. Wij zullen niet het geheele programma hier bespreken, dat laat onze ruimte niet toe: maar enkele nummers mogen toch reeds vast vermeld. Niet minder dan dertig afdeelingen vormen den stoet waarmee de edelachtbare heer Thijssen wordt afgehaald, en wanneer men dan is aangekomen bij het gemeentehuis, zal de voorzitter der feestcommissie eene feestrede uitspreken. Dan volgen nog de receptie, het huldebetoon der leerlingen, een paar prachtige concerten van "De Volharding" en "Uitspanning na Arbeid" en ten slotte een groot vuurwerk. Het heerlijke weder van gisteren en heden moge ons een voorspelling zijn dat ’t ook Dinsdag zoo zij; dat een even blauwe lucht, een even lieve zonneschijn Valkenswaard beschijne! Zeker zullen ontelbare vreemdelingen van heinde en verre ons feest bijwonen, vooral te meer daar men de regeling zoo heeft gemaakt, dat zelfs het vuurwerk is afgeloopen alvorens de laatste trein naar Eindhoven vertrekt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Augustus 1903
Valkenswaard. 10 Aug. Met veel leedwezen werd hier de tijding vernomen, dat Z. D. H. Mgr. van de Ven, onzen beminden kapelaan den WelEerw. heer A. van Roesel benoemd heeft tot pastoor te Wijbosch. Hoezeer wij ZEw. de promotie van harte gunnen, toch zullen we met leede oogen hem zien vertrekken. Valkenswaard zal zijn kapelaan niet spoedig vergeten, maar met dankbaarheid blijven gedenken, wat hij voor ons deed. Onder ’t vele andere herinneren wij slechts aan de processie naar Handel, waarvan de eerw. heer van Roesel zulk een warm voorstander was, en welke hij steeds persoonlijk vergezelde. De eerw. heer van Roesel was bij allen onzer beminde en ieder wenscht gaarne van harte dat het hem goed ga.
- Zondagnamiddag 9 Augustus had alhier bij de Wed. Vasol eene vergadering plaats van den Nederlandschen Bond van Post- en Telegraafbeambten afdeeling Eindhoven. De Voorzitter H. J. de Geus opende de vergadering met een goed gekozen woord en betuigden zijn dank aan de leden voor de trouwe opkomst en de belangstelling, die zij heden weder betoonden door deze vergadering bij te wonen. Zelfs van heinde en verre zag men in den namiddag de postbodes per fiets aankomen, waar de vergadering plaats zou hebben.
Door den Voorzitter werd de vraag gesteld of er dit jaar in de maand September voor de groote jaarsvergadering te Utrecht een of twee afgevaardigden zouden worden benoemd. Alle leden stelden voor twee afgevaardigden te zenden. Vervolgens ging men over tot stemmen en werden bij meerderheid van stemmen benoemd tot afgevaardigden H. J. de Geus en W. C. Aarsen. De verschillende punten van de agenda werden alsnu behandeld. Een nieuw lid werd aangenomen en nadat het bondslied uit volle borst was gezongen, sloot de Voorzitter de vergadering.

Meierijsche Courant, Vrijdag 14 Augustus 1903
Valkenswaard. Met ongeduld had men in deze gemeente den dag van 11 Augustus tegemoet gezien. Immers op dien dag zou de Edelachtbare Heer W. Thijssen, plechtig worden ingehaald als Burgemeester. Met vreugde werd dien dag de morgenzon begroet, welke reeds door hare liefelijke stralen een voorsmaak gaf, van het welgeslaagde feest van dien dag. De geheele gemeente had zich beijverd om haren nieuwen Burgervader een waardigen intocht te bereiden.
Ruim 25 gezelschappen, waarbij de harmoniën "Uitspanning na Arbeid" van Valkenswaard, en "De Echo der Kempen" uit Bergeik, trokken tegen half 2 in goed geordenden stoet den weg op naar Leende, waar bij aankomst de Burgemeester welkom werd geheeten in eene gloedvolle rede van den onder-voorzitter der feestcommissie, Dr. Dagevos. Hierna trok men onder de welluidende tonen der muziek naar het Gemeentehuis, alwaar de plechtige installatie plaats had. De Edelachtbare Heer Thijssen, innig aangedaan door de tallooze bewijzen van hulde aan hem bewezen, beloofde zijne beste krachten te zullen wijden aan den bloei dezer gemeente.
Van de receptie, ingeleid door de feestcommissie, werd door verschillenden gebruik gemaakt om zijne opwachting te maken bij het nieuwe hoofd der gemeente. Van 4 tot 5 uur had op het welingerichte feestterrein het huldebetoon plaats der leerlingen van de beide scholen. Onder directie van den heer Jos. Hoppenbrouwers galmden uit zoovele kelen met heldere stemmen even zoovele welkomstbeden voor den nieuwen burgemeester. Daarna gaf de Harmonie "de Echo der Kempen" een welgeslaagd concert, dat door de tallooze toegestroomde belangstellenden met graagte werd bijgewoond.
Intusschen begon het malsch te druppelen, en keken velen angstvol naar boven of de verdere aangekondigde feestelijkheden in het water zouden vallen. Doch geen nood. Het weer, dat den geheelen dag zoo gunstig was geweest, zou zich nu ook wel ten beste schikken. Intusschen werd het feestterrein een weinig in orde gebracht, en werd begonnen met de illuminatie, die een grootsch effect te weeg bracht.
Op de fraai geïllumineerde kiosk gaf de harmonie "Uitspanning na Arbeid" een zestal fraaie nummers ten gehoore, waarna een begin gemaakt werd met het afsteken van het prachtig vuurwerk. Een fantastische aanblik leverde het feest- en marktterrein, waarop duizenden toeschouwers zich bevonden, als het Bengaalsch vuur zijn zacht licht verspreidde of een vuurpijl boven in de lucht uiteenspatte. Ook dit laatste nummer van het programma liep goed van stapel, en was vooral een waardig slot aan de feestelijkheden, georganiseerd voor het nieuwe hoofd der gemeente. Deze heeft bij deze gelegenheid door zijn symphatiek optreden jegens eenieder dan ook reeds aller harten gewonnen.
Uitgelokt door het gunstige weder waren duizenden van heinde en verre toegestroomd naar onze vriendelijke gemeente, die reeds bij menige gelegenheid bewees op waardige wijze feest te kunnen vieren. De vele belangstellenden zullen dan ook ongetwijfeld den besten indruk van dit feest hebben meegenomen.
Het past ons hier een woord van hulde te brengen aan de regelingscommissie, die zoo wel berekend zich van hare taak heeft gekweten, zoowel van de regeling van het geheele program als van den stoet in het bijzonder. Want deze was waarlijk wel de moeite waard. Wij willen hier niet verder in bijzonderheden treden, doch mogen als vermeldenswaard wel noemen de fraai versierde rijwielen alsmede de verschillende praalwagens.
Wij willen ons hier vereenigen met den wensch der geheele gemeente en hopen, dat het den edelachtbaren heer Thijssen nog vele ja lange jaren moge gegeven zijn, onder zijn wijs beleid de gemeente nog tot hoogeren bloei op te voeren.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 Augustus 1903
Valkenswaard. Zaterdag l.l. was het dertig jaar geleden, dat Peter Reinders werd aangesteld als wegwerker bij den Rijks-waterstaat. Het ontbrak den jubilaris niet aan belangstelling terwijl hem van verschillende collega’s ook schoone geschenken werden aangeboden. Natuurlijk bracht men ook eenige uren gezellig tezamen door en werd menigmaal op de gezondheid van den jubilaris geklonken en gedronken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Augustus 1903
Valkenswaard. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd alhier bij den slager L. V. ingebroken. Uit een lade werd 8 gld. ontvreemd en aan spek en worst voor een waarde van ongeveer 20 gld. De daders zijn nog onbekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Augustus 1903
Valkenswaard. Toen de voerman F. van G. uit Bergeik hier passeerde, werd hij aangehouden door onzen ijverigen hoofdambtenaar voor het vervoer van een 500 K.G. spiritus zonder geleibiljet. Paard en kar werden in beslag genomen, waarvoor een borg moest gesteld worden van vierhonderd gulden, terwijl natuurlijk nog een zware boete in ’t vooruitzicht ligt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 September 1903
Borkel en Schaft. 30 Aug. Bij de te houden wielerwedstrijden ter gelegenheid der kermis in het naburige Belgische grensdorp Achel behaalde onze nog zoo jeugdige fietsclub "Kempische Wielerclub" na kamping met hare Belgische zustervereenigingen den 1en prijs. Eere daarom aan onzen wakkeren aanvoerder den Heer v. E. die in zulk eene korten tijd eene fietsclub tot eene hoogte kan brengen dat zij zelfs met de buitenlandsche in het strijdperk dorst te treden. Dat de Kempische Wielerclub moge groeien en bloeien, en bij volgende gelegenheden haren ouden roem moge hoog houden, is ons aller wensch.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 September 1903
Valkenswaard. Dezer dagen kan men in den tuin van den heer J. D. alhier een appelboom zien, die goed beladen is met appelen en toch weer in vollen bloei staat.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 September 1903
Valkenswaard. Woensdag a.s. zal een onzer meest geachte ingezetenen de heer P. Hoeks den dag herdenken, dat hij vóór 25 jaar met Mejuffrouw A. Maas in het huwelijk trad. Zonder twijfel zal het den heer Hoeks, dien allen liefhebben en achten, niet ontbreken aan vele bewijzen van belangstelling.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 September 1903
Valkenswaard. Ter gelegenheid van de kermis zal alhier op Maandag 14 September eene markt worden gehouden van pluimvee en tamme konijnen. Men verwacht dat hieraan druk zal worde3n deelgenomen.
- Wij vernemen dat het circus en specialiteiten gezelschap onder directie der heeren Jacques en Rudolphe hier met de kermis voorstellingen zal geven: welke tijding voorzeker door ieder gaarne zal worden vernomen. Dit gezelschap, dat een uitstekende reputatie geniet heeft een zeer verschillend programma voor elken dag het optreedt: het zal dan ook ongetwijfeld veel publiek trekken.
- De scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik ten koffiehuize van den heer G. Prinsen heeft in hare laatste vergadering besloten Maandag a.s. drie prachtige prijzen te laten verschieten op den vasten vogel. Ieder zal daaraan mogen deelnemen, zoodat er druk geschoten zal worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 September 1903
Borkel en Schaft. In de laatst gehouden vergadering van den gemeenteraad alhier heeft de installatie van de twee nieuw gekozene raadsleden plaats gehad. Tevens is daarin gekozen tot wethouder de heer G. Verhoeven, die als raadslid reeds vele jaren met den meesten ijver de belangen onzer gemeente heeft behartigd. Den heer Verhoeven wenschen wij met deze benoeming van harte proficiat.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 September 1903
Valkenswaard. Nu wij thans aan de vooravond staan van onze jaarlijksche kermis, is het voorzeker niet van belang ontbloot onze lezers in kennis te stellen, met de verschillende vermakelijkheden, die deze kermis dit jaar ons aanbiedt. Door een 20tal caféhouders is voor degelijke muziek gezorgd. Ook op het kermisterrein kan men naar hartelust genieten. Het glanspunt van de kermis is voorzeker de stoomcarrousel van den heer Vincken, die voor de eerste maal onze kermis bezoekt, oud en jong zullen zonder twijfel een bezoek brengen aan deze comfortable inrichting die aan alle eischen des tijds beantwoordt. Ook het circus Rudolphe kan voorzeker op een druk bezoek rekenen, naar het zeer varieerend en elken avond afwisselend programma te oordeelen, zal de heer Rudolphe een waar succes inoogsten. Ook een bezoek aan de biograaf die dit jaar voor de tweede maal onze kermis bezoekt, is zeer aan te bevelen. Voegt men daarbij een draaimolen en tal van kramen in galanterien en suikerwerken, dan is men overtuigd, dat er voor oud en jong volop te genieten valt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 September 1903
Valkenswaard. Het circus van de heeren Jacques en Rudolphe was Zondag avond zeer druk bezocht. Geen wonder wanneer men bedenkt dat hier waarlijk iets wordt vertoond, dat wel de moeite waard is: ieder die het bezoekt is dan ook ten zeerste voldaan. Morgen middag zal een extra kinderen en familie voorstelling worden gegeven, waarvan bepaald ook druk gebruik zal worden gemaakt.
- Bij G. H. alhier is Zondagmorgen onder de eerste hl. Mis ingebroken en de som van 7 gulden ontvreemd. De daders zijn onbekend.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 September 1903
Valkenswaard. Alhier is eene gilde opgericht onder bescherming van den H. Antonius. Het telt thans 31 leden, welk getal spoedig met meerdere leden zal versterkt worden. Dit gilde is vanaf 1 September aangesloten bij den Bond. Het bestuur is als volgt: Chr. van de Kerkhof, Voorzitter; A. F. Sterken, 2de Voorzitter; W. de Bruijn, Secretaris; H. de Natris, Penningmeester; Jac. van Lieshout, Commissaris; de ZeerEerw. Heer Pastoor J. A. Leenen, Geestelijk Adviseur.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 September 1903
Borkel en Schaft. Donderdagavond werd op de tweede gehoudene vergadering in het café van den heer Baken door velorijders uit deze gemeente defenitief besloten tot het oprichten eener veloclub onder den naam van "de Kempische wielrijders".
- Deze week werden langs het douane kantoor te Achel uit Nederland ingevoerd 99 stuks melkkoeien, welke alle aldaar onder quarantaine zijn gesteld. Deze koeien werden door Belgische kooplieden grootendeels op de markt te Zwolle gekocht en dat steeds door hen op de beste exemplaren wordt gelet kan dienen als bewijs dat vele het gewicht behaalde van 650 à 700 kilo.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 September 1903
Valkenswaard. Als bijzonderheid kan vermeld worden dat in den tuin van H. Baken alhier een raap is gewonnen van niet minder dan 4½ kilo.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 September 1903
Valkenswaard. Eenige personen verbonden aan den caroussel, die de Astensche kermis heeft bezocht, hebben zich dezer dagen aan baldadigheid schuldig gemaakt, door op het kasteel Treeswijk verschillende ruiten in te slaan. Het kasteel is onbewoond, doch toevallig kwam een kwartier later de eigenaar de heer K. aan, die onmiddelijk door bemiddeling van den heer T. d. R. de marechaussee alhier in kennis stelde van een en ander. Proces verbaal is opgesteld.
- Nog altijd wordt in onze gemeente het bedrijf van de valkenvangst uitgeoefend. Ook nu heeft wederom de valkenier de heer K. Mollen daarmede een begin gemaakt. Voorloopig zijn twee tophutten opgeslagen: een te Heeze en een te Wintelre. Wij wenschen den heer Mollen een rijke vangst.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 September 1903
Borkel en Schaft. In den laatsten tijd worden alhier verschillende kleine diefstallen gepleegd. Zoo werd bij een ijmker een levende bijstok uit de hal weggehaald, bij een ander een kruiwagen en bij een derde een koperen ketel. Daar bij de landbouwers niet alles achter slot en grendel kan worden gebracht, is het te hopen, dat de politie de daders spoedig op het spoor zij en dat zij voorbeeldig gestraft worden.
- Deze week werden alhier door een Belgische koopman ongeveer een halve wagonlading appelen opgekocht voor den prijs van 17 franc de 100 kilo. Hoewel de prijs dit jaar aanmerkelijk hoog is, heeft de fruitoogst alhier weinig opgebracht dar de boomen een klein beschot opleverden.
- Van de onder quarantaine gestelde koeien te Achel werden er 13 stuks afgekeurd wegens tuberculose en werden op kosten der kooplui naar Holland teruggezonden. Volgens gezegde der kooplui is het afkeuren eener koe voor hem een schadepost van minstens 100 franc, doch dat den Hollandschen veeboer daar zijn deel van krijgt behoeft verders geen betoog.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 September 1903
Valkenswaard. Een zonderlinge weddingschap werd hier aangegaan en gewonnen. Een zekere J. J. die een extra langen baard had was de eene partij: eenige heeren uit Dommelen de andere en men wedde of J. voor een halve ton bier zijn baard liet scheeren. J. liet zijn baar scheeren: "ik krijg voor niets weer een nieuwe" zei hij en Maandag avond werd de vrucht van zijn weddenschap met eenige vrienden gezondheid en vroolijkheid opgemaakt. Men zou wel willen dat zich iederen dag iemand zich zoo liet scheeren.
- De gisteren hier gehouden veemarkt had maar een flauw verloop. Er was slechts weinig rundvee aangebracht en aan biggen vier manden. Deze liepen tot een gulden tien per week.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 October 1903
Valkenswaard. Door den heer Johan Keunen uit Stratum werd alhier dezer dagen een drijfjacht gehouden, waarbij tien hazen, twee konijnen en twee patrijzen werden buitgemaakt. Wel een bewijs dat hier nog al wild is te schieten. Een woord van lof mag wel gebracht worden aan onzen geachten Burgemeester, die de mannen voor de door hen bewezen diensten op zulke loyale wijze heeft getracteerd.
- Donderdag had alhier in het café van den heer Reinier Fasol de gewone halfjaarlijksche vergadering plaats door de onderwijzersvereeniging Arrondissement Eindhoven. De ondervoorzitter opende de vergadering en riep allen een hartelijk welkom toe, doch in ’t bijzonder onzen nieuwen arrondissement schoolopziener Mr. F. A. Hengst. Door zijn EdelAchtb. werden deze woorden door schoone bewoordingen bedankt en sprak de beste wenschen uit voor den groei en bloei dezer vereeniging.
De heer Gerrits wijdde daarna een woord aan de nagedachtenis van mej. de Graaf die voor eenigen tijd als lid dezer vereeniging overleed.
De notulen welke werden voorgelezen, werden onveranderd goedgekeurd. Hierna leidde de Heer Deelen in : "De Natuur kennis" op de L. S. Hierdoor ontstond een vruchtbaar debat, waaraan vele heeren deelnamen. Voorgesteld werd ook de Octobervergadering voortaan te Eindhoven te houden. Dit voorstel werd verworpen met 30 tegen 26 stemmen.
"Het onderwijs in de geschiedenis", werd als punt voor de volgende vergadering vastgesteld, in te leiden door den Heer H. Snellens, hoofd der school te Valkenswaard. De ondervoorzitter sloot te half 5 de vergadering, waarna velen nog geruimen tijd bij elkander bleven.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 October 1903
Valkenswaard. Niettegenstaande onze edelachtbare heer Burgemeester nog slechts korten tijd in ons midden vertoeft, heeft hij toch reeds aller achting weten te verwerven. Het was daarom een goede gedachte van onze harmonie "Uitspanning na Arbeid", dat zij Zondag l.l., na afloop harer muzikale wandeling bij den heer Thijssen eene serenade gebracht heeft. Daarmede vertolkte zij ons aller sympathie.
- Een weduwnaar alhier maakte kennis met een weduwe. Hij zoowel als zij behoefde troost in het lijden, en om de smart door ze te zamen te dragen beter te kunnen deelen, legden ze de handen in een en trouwden. Maar ’t duurde niet lang of de liefde ging vliegen. En toen manlief dezer dagen des avonds te huis kwam was ook nog iets anders gevlogen, te weten zijn vrouw en heel de inboedel.
- Dat men met ’t bergen van een inboedel hier vlug terecht kan, bewijst ook ’t volgende. J. S. zou een verkooping houden van zijn inboedel. Om tien uur Dinsdag kwam ’t volk en de afhanger, maar J. S. was met huisgezin en huisraad des morgens vroeg al de Belgische grenzen over getrokken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 October 1903
Valkenswaard. Met veel meewarigheid waren wij Zondag getuigen van een tooneeltje aan het station. Twee kinderen uit Eindhoven kwamen met den trein van half twee aan en moesten naar Westerhoven per postwagen. Ongelukkig echter hadden zij geen kaartje althans niet meer. Volgens een ooggetuige zouden zij wel betaald hebben, maar hun kaartje niet in ontvangst hebben genomen. Nu moest eerst naar Eindhoven getelegrafeerd worden voordat de kleinen hun reis konden vervolgen en ondertusschen was de postwagen vertrokken, zoodat zij per voet hun bestemming moesten opzoeken.
- Een ware familie oorlog heeft hier Zaterdag plaats gehad. Zekere M. van Z. oneenigheid hebbende met zijn vrouwtje, diende haar tot slot van redeneering een pak slaag toe. Dat zou niet ongestraft blijven! Onmiddelijk na dit misdrijf tegen de zalige huwelijks-eensgezindheid kwamen de bondgenooten van zijn eega gewapend opzetten: schoonmama met een parapluie, schoonpapa met een krebber. Het behoeft niet gezegd, dat van Z. de nederlaag leed en zelfs toen hij op de vlucht sloeg, werd hij nog achtervolgd door den tuchtigenden krebber. Maar van Z. ontkwam toch ten laatst en is tot heden, Maandagmiddag, nog niet teruggekeerd in de echtelijke woning.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 October 1903
Borkel en Schaft. Een vogel – een der eigenaardigste van zijn soort en behoorende tot het geslacht der kraaien – is alhier in het bezit van den landbouwer P. V. Nog jong zijnde, werd deze vogel gevangen en in een kooi gezet doch zoo dat hij naar keuze kon genieten van de vrije wereld. Doch zwartrok verkoos het beste en gevoelde zich dadelijk bij zijn meester thuis, en waar de huisgenoten zich bevonden was ook de vogel, zette zich op hunne schouders neer en pikte het eten uit hunne hand. En ten heden dage begeeft zich de vogel naar bosschen en velden, ontmoet hij daar van zijne naamgenoten, dan tracht hij deze te verdrijven als wilde hij zeggen, dit behoort mij toe. En wil het een of ander schoothondje er een kansje naar wagen ook daarvoor is hij niet vervaard doch weet deze een flinke tik op zijn kop te geven zoodat het huilende afdruipt. Na zijne tochten afgelegd te hebben, keert hij wederom naar zijne kooi terug.
- Door de rijkspolitie werd alhier bij neringdoenden en handelaren Inspectie gehouden over maten en gewichten. Een tienponder werd in beslag genomen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 October 1903
Valkenswaard. In eene door de scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik gehouden vergadering is besloten op 25 October koning te schieten en op 23 November den jaarlijkschen teerdag te houden. Daarna had de verkiezing plaats van het bestuur waarvan de uitslag was dat gekozen werd tot president J. Jansen, tot eersten commissaris M. Verhoeven, tot tweede commissaris M. Metten, tot secretaris P. L. Crooymans en tot penningmeester G. Prinsen: allen met meerderheid van stemmen. Het bestuur is dus weer aan goede handen toevertrouwd en onze scherpschutters van Prins Hendrik wachten een paar aangename dagen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 October 1903
Valkenswaard. ’t Is niet te hopen dat op onze vroeger zoo rustige gemeente ook de even slechte als verfoeilijke gewoonte overslaat van aanstonds met een mes te beginnen. Zondag hadden alhier eenige personen oneenigheid en dachten deze niet beter te kunnen uitmaken dan door eens lustig samen te vechten. Een der onverlaten moet het mes gehanteerd hebben. Althans zekere H. T. kwam uit den slag terug met twee steken in zijn aangezicht en een in den arm. Dr. Dagevos verleende geneeskundige hulp.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 October 1903
Borkel en Schaft. Op Donderdag 15 Oct. werden langs het douanekantoor te Achel ingevoerd en aldaar onder quarantaine gesteld 90 stuks melkkoeien; doch deze week werden en 13 stuks van afgekeurd, en wederom naar Holland teruggezonden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 October 1903
Valkenswaard. Donderdag was het een ware feestdag voor de jeugd, toen deze op chocolade en krentenbroodjes werd getrakteerd. Dit was nog naar aanleiding van de plechtige installatie van den edelachtbaren heer W. Thijsen, als burgemeester dezer gemeente.
- De dag der loting voor de Nationale Militie heeft in verschillende gemeenten weer droevige tooneelen te aanschouwen gegeven. In onze gemeente is hij Donderdag heel rustig gepasseerd. Alleen werd er eenige baldadigheid gepleegd bij de firma Hoex en Maas.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 October 1903
Valkenswaard. De schoenmakers-vereenigingen Sint Chrispijn hielden Maandag potverteeren: de een gevestigd bij den heer M. Gelders, de andere bij Mejuffrouw de Weduwe W. Hezemans. Als altijd was de stemming onder de vakbroeders heel kameraadschappelijk. De gezamenlijke maaltijd, die uitstekend bereid was, genoot van de feestelingen zijn welverdiende eer, terwijl men den verdere dag onder het gezellig drinken van een puik glas Valkenswaards of Dommels doorbracht.
- Zondag had alhier bij de Scherpschutters vereeniging Prins Hendrik het koningschieten plaats. De strijd werd gestreden met veel animo. En ten laatste werd de vogel afgeschoten door den heer M. Verhoeven, die daarop tot koning werd uitgeroepen. De kranigen schutter van harte proficiat.

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 October 1903
Valkenswaard. De tooneelvereeniging "de Vriendschap", gevestigd bij den heer J. Jansen-Jaspers alhier, heeft in hare laatste vergadering besloten haar eerste winteruitvoering te geven in den loop der volgende maand. Thans heeft genoemd gezelschap in studie genomen: "De Zoon van den Veroordeelde" drama in vier bedrijven en tot slot "de Verliefde Gemeente-secretaris", blijspel in één bedrijf. Van harte wenschen wij genoemd gezelschap een schitterend succes toe.
- Op Zondag a.s. zal door onze Sigarenmakersvereeniging eene huishoudelijke vergadering worden gehouden. Onderwerp van bespreking zal zijn steun te verleenen aan eenige leden, die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn het noodige aantal uren te werken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 November 1903
Borkel en Schaft. In een armoedigen en gebrekkigen toestand slenterde een dezer dagen alhier van deur tot deur, een man en een vrouw, en tevens aalmoezen verzamelende, om in hun levensbehoeften te kunnen voorzien. Doch dat vele menschen te goedgeefsch zijn voor zulk slag van menschen, blijkt uit het volgende: In de eerste herberg de beste, werden de bijeenverzamelde centen omgezet in … jenever; de vrouw, zoowel als de man, deed zich hieraan te goed.
- Door dr. Dagevos werd geconstateerd, dat een zijner patiënten alhier, lijdende is aan de epidemische ziekte typhus.
- Als een curiositeit kan van hier worden gemeld, dat in een tuin verschillende aardbeien in vollen bloei staan, hetwelk wel als een uitzondering voor dezen tijd van het jaar mag genoemd worden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 November 1903
Valkenswaard. De aangekondigde vergadering van onze sigarenmakersvereeniging had Zondag plaats. Nadat de voorzitter de vergadering had geopend, stelde hij aan de orde het voornaamste punt, waarom men was te zamen gekomen, te weten de uitkeering aan sommige leden welke door bijzondere omstandigheden niet het vereischte getal uren kunnen werken. De voorzitter deelt mede, dat er vijf en twintig gulden verdiend zijn met steenkolen en stelt voor dit geld tot de bedoelde ondersteuning te gebruiken, waardoor tevens voorkomen zou worden dat de kas schade lijdt. Bij stemming over dit voorstel bleek dat 25 personen vóór, 17 tegen stemden. Voor bedoelde ondersteuning gaven zich alsnu een viertal personen op, waarbij echter een persoon, over wien bij stemming nader beslist moest worden en bepaald werd dat men ’t niet noodig achtte hem de ondersteuning uit te keeren. De ondersteuning zal een gulden per week bedragen. Nadat de secretaris nog de notulen der vorige vergadering had gelezen en deze waren goedgekeurd kwam ter tafel verandering van winkellokaal, daar het tegenwoordige te klein is. De zaak werd aan het bestuur overgelaten. Daarna sloot de voorzitter de vergadering.
- Zondag a.s. zal de liedertafel "de Volharding" eene uitvoering geven in de zaal van M. Loos nabij het station. Verschillende fraaie zangnummers zullen er uitgevoerd worden. Wanneer men bedenkt dat dit gezelschap over waarlijk goede krachten beschikt, en men daarbij flink zich heeft geoefend, belooft de uitvoering veel toehoorders te trekken. Het zal er ongetwijfeld druk wezen.
- Zondag a.s. zal bij den heer A. van Poppel een beugelwedstrijd plaats hebben, waarvoor twee prachtige prijzen beschikbaar zijn gesteld, een ham en een varkenskop. Men verwacht een drukke deelname: de baan is dan overdekt en uitstekend in orde.
- Maandag en Dinsdag a.s. zal het St. Nicolaasgilde hun jaarlijksche potverteeren houden. Maandag om half negen trekt het gezelschap naar de kerk, waar ter intentie van de overleden leden de H. Mis wordt opgedragen. Des middags zal men zich onderling op uitstekende manier kunnen vermaken, waartoe een paar tonnen "Valkenswaards" zeker zullen bijdragen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 November 1903
Valkenswaard. Maandag a.s. zal de liedertafel de Volharding haar jaarlijksche potverteeren houden. Het spreekt van zelf dat voor een uitstekend middagmaal zal gezorgd worden en het er vroolijk zal toegaan. Wij wenschen de Volharding een prettigen dag.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 November 1903
Valkenswaard. De beugelwedstrijd, welke Zondag gehouden werd bij den heer A. van Poppel, werd door veel beugelliefhebbers bezocht. De tweede prijs werd eerst verbeugeld: na een hevigen kamp werd die uitgereikt aan M. Lubsen. De eerste prijs werd voorloopig nog niet verspeeld.

Meierijsche Courant, Donderdag 12 November 1903
Valkenswaard. 11 Nov. Bij besluit van den Commissaris der Koningin is het aantal leden der gezondheidscommissie, zetelende te Valkenswaard, uitgebreid en gebracht van 5 op 7.
- Zondagavond te half acht a.s. zal in het Liefdehuis alhier eene vergadering worden gehouden door het St. Antonius-gilde, een afdeeling van den R. K. Tabaksbewerkersbond. Onderwerp is tabaksbewerkers organisatie. Als spreker zal optreden de WelEerw. Heer van Erp, adviseur van den Bond.
- Het St. Nicolaas-gilde heeft Maandag en Dinsdag zijn jaarlijksch feest gevierd, dat uitstekend geslaagd is. Een woord van lof aan den vijf-en-tachtigen tamboer die nog zoo flink den marsch sloeg. Dinsdag werden nog in dit gezelschap twee nieuwe bestuursleden gekozen L. van K. en H. B. Zeker zal men met veel genoegen op dit aangename feest terug zien.
- Op 1 November was zekere M. W. een portemonnaie kwijtgeraakt in de kerk, waarin vijf gulden zaten. Natuurlijk verdiepte hij zich in allerlei gissingen hoe dit mogelijk was. Thans echter is het onzen ijverigen wachtmeester der marechaussee gelukt, den dader op ’t spoor te komen. Deze, een jongen van 13 jaar heeft reeds bekend de portemonnaie gerold te hebben.

Meierijsche Courant, Donderdag 12 November 1903
Borkel en Schaft. Een der huisgenooten van de wed. P. Bots onstelde niet weinig toen zij Zondagmorgen bij het krieken van den dag ontwaarde dat een drietal ongenoote [sic] gasten ter dege hunne magen vulden aan de nog te velde staande groenten in den tuin. Het waren drie jonge paarden die eene nachtelijke wandeling van elders naar voornoemde plaats hadden ondernomen. Spoedig werden zij gevangen op stal gezet, en verzorgd, doch een eigenaar der dieren kwam niet opdagen. Volgens ingewonnen inlichtingen moesten het paarden zijn van den koopman S. te Bergeijk en zijnde aldaar uit de weide ontvlucht.
- Op de gehouden vergaderingen door de leden van de Handboogschutterij "de Eendracht" werd besloten hun jaarlijksche potverteeren te houden op Woensdag 18 Nov. aanstaande. Het spreekt zelf dat voor een uitstekend middagmaal zal gezorgd worden en het voor de leden een genoegelijke dag zal zijn hetwelk wij hen van harte toewenschen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 November 1903
Valkenswaard. De aangekondigde vergadering der afdeeling van den R. K. Tabaksbewerkersbond had Zondag plaats in een der zalen van het Liefdehuis. De voorzitter C. van de Kerkhof opende haar te kwart voor zeven uur, waarna als spreker optrad de adviseur van den Bond, de eerwaarde heer van Erp. Op een alleszins bevattelijke wijze legde deze redenaar ons uit, waarom het vereenigingsleven noodzakelijk was en hoe men zich moest vereenigen. Te weten op katholieke wijze, onder leiding van de geestelijke adviseurs. Niet op neutrale wijze, daar dit maar al te dikwijls tot socialisme overslaat. Volgens ’t woord van den Paus hebben wij ons te vereenigen om sterk te zijn tegen dat de vijand komt. Spreker wees er op hoe hier in ’t Zuiden des lands de lage loonen mede moeten helpen om ons tot vereeniging te brengen. De contributiekosten zijn toch zoo laag, vier cent per week, nog geen glas bier: en daarvoor is men dan verzekerd, wanneer men buiten schuld werkeloos is geworden. Daarom riep spreker aan allen op welgemeende wijze toe: vereenigt u. Nadat meerdere personen van de gelegenheid hadden gebruik gemaakt zich als leden op te geven, sloot de voorzitter te kwart voor acht uur de vergadering.
- De harmonie "Uitspanning na Arbeid" hield gisteren haar jaarlijksch potverteeren. Des middags werd een muzikale wandeling gemaakt, waarna men optrok naar het vereenigingslokaal bij den heer J. Kanen. Men liet zich het uitstekend middagmaal goed smaken en bracht verder onder ’t drionken van een heerlijk glas den dag genoegelijk door.
- Gisteren is hier wederom een begin gemaakt met de vrijwillige oefeningen voor de nationale militie, die iedere week op Maandag en Dinsdag gehouden zullen worden van kwart na twee tot kwart na vier uur.

Meierijsche Courant, Donderdag 19 November 1903
Valkenswaard. De goede gewoonte, dat de groote heilige kindervriend onze gemeente in hoogsteigen persoon bezoekt zal ook dit jaar worden volgehouden, Sint Nicolaas zal hier een rondrit doen. Wij vernemen dat met eenige dagen de inteekenlijsten zullen rondgaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 November 1903
Telefoneeren met New-York. Men meldt dat een Engelsch ingenieur binnen eenige maanden een toestel zal laten zien, berustend op eene nieuwe vinding, die het mogelijk zou maken van Londen naar New-York te telefoneeren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 November 1903
Valkenswaard. Zooals men weet werd hier voor een tweetal jaren door de Heeren Gebr. van Best een vischvijver aangelegd, en eene hoeveelheid karper daar opgezet, natuurlijk toen nog zeer kleine. Dezer dagen werd een flinke hoeveelheid afgevangen, welke door elkaar genomen het gewicht van twee pond haalde. Eenig, misschien zelfs aanmerkelijk verlies is geleden door het openstaan van een sluis, of ook wel dat er een of ander liefhebber van heeft gesnoept, een derde nadeel eindelijk schijnt den laatsten tijd aangebracht door een vischotter, die in de nabijheid zich ophoudt en niet minder belust is op deze uitstekende waterbewoners. De gevangen visch gaat van hier over Eindhoven en per spoor naar Utrecht om van daar naar hare bestemming te Bremen te worden verzonden. Het laat zich begrijpen dat deze voorspoedige vischvangst veel belangstelling genoot; ieder kwam geloopen om de reusachtige partij te zien.
- Maandag en Dinsdag a.s. zal het Sint Catharina-gilde zijn jaarlijkschen teerdag houden ten koffiehuize van den heer M. Loos. Den eersten dag des morgens ten half negen zal men gezamenlijk het H. Misoffer gaan bijwonen dat wordt opgedragen tot zielerust der overleden leden van het gild; verder zullen de twee dagen op de gebruikelijke wijze aangenaam worden doorgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 November 1903
Borkel en Schaft. Donderdag 19 Nov. vierden de leden der Handboogschutterij "de Eendracht" hun jaarlijksch potverteeren in het café van den heer Govers alwaar deze vereeniging is gevestigd. Om half twee begaf men zich gezamenlijk aan den keurig bereiden maaltijd waaraan alle eer werd aangedaan en waarvoor der vaardige hospita en haren medehelpers een woord van lof niet mag onthouden worden. Verder werd de dag recht gezellig doorgebracht door het houden van wedstrijden met den handboog en een partijtje biljarten. ’s Avonds werden de leden nogmaals op eenige lekkere boutjes verrast. Daarna werd onder het drinken van een heerlijk glaasje Dommelsch menig lollig mopje gezongen en eenige koddige voordrachten gehouden. Zoo vloog de tijd spoedig voorbij totdat eindelijk het uur van scheiden te vroeg was aangebroken en een ieder welgemoed huiswaarts keerde.
- Dinsdag en Woensdag aanstaande hopen ook de leden van het zangerskoor hun jaarlijksch Cecilia-feest te vieren in hun gewoon lokaal bij den heer Th. Baken.
- Een dezer dagen viel het kind van den landbouwer C. R. in een onbewaakt oogenblikje op zijn aangezicht in het vuur zoodat het zich deerlijk verbrandde en men zelfs voor het behoud van een der oogen vreest. Dr. Dagevos verleende de eerste geneeskundige behandeling.
- Aangaande het postwezen zijn wij alhier in den laatsten tijd een paar stappen vooruitgegaan. Vroeger werd de bestelling alleen door den brievengaarder verricht, nu wordt deze bijgestaan door een postbode, en heden werd alhier aan het raadhuis een tweede brievenbus geplaatst. Waarlijk een groot gemak voor vele gemeentenaren daar deze zich nu bevindt in het centrum der gemeente. Indien wij binnenkort de zoo lang gewenschte tweede bestelling konden verkrijgen, dan zou dit zeker aan vele belanghebbende ten goede komen.
- Dat vele boeren alhier de kunst verstaan van vetmesten is bij de slagers en veehandelaren uit den omtrek niet onbekend. Deze week werden de eerste zending vette ossen verkocht bestemd voor de slachtbanken te Antwerpen. De prijzen varieerden van 37 à 38 cts. het kilo naar gelang de kwaliteit.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 November 1903
Valkenswaard. Verleden Zaterdag werd alhier door den heer Johan Keunen uit Stratum een drijfjacht gehouden, waarbij niet minder dan 21 hazen en 1 konijn werden buit gemaakt. Wel een bewijs dat hier nog al wat wild te schieten is.
- De tooneelvereeniging de Vriendschap zal a.s. Zondag ten koffiehuize van den heer Jansen-Jaspers aan ’t Station onder welwillende medewerking van eenige leden der Harmonie Uitspanning na Arbeid hare eersten winteruitvoering geven. Verschillende kluchtspelen zullen worden opgevoerd en meerdere komische voordrachten. Zonder twijfel zal ’t er weer druk zijn.

Meierijsche Courant, Donderdag 26 November 1903
Valkenswaard. Een viertal vreemde belhamels heeft hier Dinsdag danig huisgehouden. Zij hadden wel wat veel gedronken en hadden onder anderen een bezoek gebracht bij de Wed. G. V. waar ze een glas bier gebruikten, maar niet betaalden. Des avonds echter was het erger. De heer G. de N. op zijn terugtocht van het station, werd door hen aangevallen en liep verschillende wonden op. De politie werd gewaarschuwd en was spoedig ter plaatse. Een onmiddellijk ingesteld onderzoek bracht de daders aan het licht en nu werden een drietal voorloopig in arrest gesteld tot gisteren morgen. Zij zullen ongetwijfeld hun verdiende straf niet ontgaan.
- Wij leven hier wel in de dagen van feestvreugde en potverteeren tegenwoordig. De koorzangers vierden hun jaarlijksch St. Cecilia-feest bij den heer Jan Jaspers; het St. Catharina-gild teerde in de zaal van den heer Loos, terwijl eindelijk ook de Scherpschutters-vereeniging Maandag feest vierde. Na de prijsverschieting werd het middagmaal gebruikt, waarna men met de geweren uittrok; de muziek ging voorop. Ten slotte werd de dag na afloop van deze oefening op de alleraangenaamste wijze in gezellig samenzijn doorgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 November 1903
Valkenswaard. Met de alom bekende cinematograaf van den heer Lohoff, zullen ook hier eenige voorstellingen worden gegeven: te weten heden, Zondag en Maandag avond, in de zaal van den heer J. Kanen, tegenover het station. Het is waarlijk de moeite waard de werking van deze nieuwe uitvinding eens te gaan bewonderen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 December 1903
Valkenswaard. Mag iedere hond een haas vangen? Ziedaar een vraag welke de kantonrechter te Eindhoven binnenkort heeft uit te maken, naar aanleiding van zulk een feit, dat hier Vrijdag plaats greep. Daar werd drijfjacht gehouden, een jager schiet een haas. Maar de haas kon nog loopen harder dan de hond van den jager. Een werkman zekere v. L. was in de nabijheid aan den arbeid, die ook een hond bij zich had en die hond ving de haas. De oppasser en de jager kwamen na langoor opeischen; van L. wilde hem niet afgeven en kreeg toen een procesverbaal er bij cadeau. ’t Zal dure hazepeper voor hem worden.
- De valkenvangst door den valkenier, den heer K. Mollen is Zaterdag wederom geëindigd. De vangst is dit jaar niet voorspoedig gegaan, om het regenachtige en donkere weer, dat het najaar heeft gebracht. Zelfs zijn er van de bestelde achttien valken maar 14 gevangen kunnen worden. Maandag zijn de valken verzonden, dertien over Vlissingen naar Engeland, één naar Italië.
- Toen F. van H. gisteren morgen met zijn rijtuig uit Valkenswaard naar Budel zou rijden, en aan den Leenderweg nog een reiziger bij wilde stappen, begon het paard achteruit te loopen, kwam het geheele span in de sloot terecht. Gelukkig liep alles zonder ongelukken af en kon men na ’t geheel weer op den weg gebracht te hebben zijn weg vervolgen.
- Zondag hield de Sigarenmakersvereeniging eene vergadering in het café van den heer Jansen-Jaspers. Na lezing en goedkeuring der notulen kwam ter sprake de al- of niet-aansluiting van het ziekenfonds met de vereeniging, waarover in de volgende vergadering zal worden gestemd.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 December 1903
Valkenswaard. De Tooneelvereeniging de Vriendschap heeft in hare laatste vergadering besloten aanstaanden Zondag te Bergeik eene uitvoering te geven bij Mejuffrouw de Weduwe de Leijer op het Hof. Een viertal muzikanten van hier zullen hun welwillende medewerking verleenen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 December 1903
Borkel en Schaft. De leden van het kaartgezelschap "Uitspanning na Arbeid" hebben besloten om op Donderdag 10 December potverteeren te houden ten herberge van de Wed. W. Aarts. Ongetwijfeld zal dat voor de leden van dit bloeiende gezelschap een aangename en prettige dag zijn.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 December 1903
Valkenswaard. De Boerenbond hield alhier Zondag eene vergadering. Aan de orde was de bestelling van meststoffen en lijnzaadmeel, voorts bespreking van aankoop en prijsopgaaf te vragen van katoenpitmeel bij de Commissie te Eindhoven en Antwerpen.
- Onze schooljeugd bracht Zaterdag eene ovatie aan den heer Burgemeester. Dat deze welgemeend was en gulhartig begrijpt men, als men weet dat ze even te voren door het achtbaar Hoofd onzer gemeente op even gulhartige en welgemeende wijze getrakteerd waren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 December 1903
Valkenswaard. Op 24 Nov. ll. stond voor de rechtbank te ’s-Bosch terecht J. v. G. alhier, wegens strooperij en verzet tegen de surveilleerende ambtenaren. Alhoewel tegen hem een gevangenisstraf werd geeischt van 3 weken, sprak hem de rechtbank vrij van het hem ten laste gelegde op grond van onvoldoende bewijzen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 December 1903
Borkel en Schaft. Verleden week werden langs het douanekantoor te Achel ingevoerd 142 stuks melkkoeien. Deze week werden er 18 stuks afgekeurd en wederom naar Holland teruggezonden. Sedert geruimen tijd is de invoer van Hollandsch vee langs voornoemd kantoor niet zoo beduidend geweest. Wel een bewijs dat de kooplui in België goede zaken zullen maken!

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 December 1903
Valkenswaard. Zondag had in onze gemeente weer een kloppartij plaats. Des avonds om acht uur ontstond er een buitengewone drukte aan den Leenderweg en misschien zou het geval opnieuw begonnen en ernstige gevolgen hebben gehad, als onze gemeenteveldwachter niet zoo tactvol daaraan een einde had gemaakt.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 December 1903
Borkel en Schaft. Verleden Vrijdag is aan het station te Achel de locomotief bestemd voor den trein van twee uur van de plate-forme gerold waarop men ze draaide met het gevolg dat de ijzeren stoomros kopbuitelend met de wielen omhoog in een nog al vrij zacht bed van kolenasch te rechte kwam, nog denzelfden dag had men de machine wederom op de lijn staan. De trein van twee uur onderging hierdoor een merkelijke vertraging daar een ander machine van Hasselt moest komen om den trein in Achel af te halen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 December 1903
Valkenswaard. Alhier is de gemeente-veldwachter thans bezig met het daarstellen van een statistiek, waarin vermeld staat hoeveel paarden, rundvee, varkens, geiten en kippen er is de gemeente aanwezig zijn. Een en ander moet dienen voor samenstelling van het Verslag van Landbouw.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 December 1903
Borkel en Schaft. Tot groote ergernis van onze winkeliers ziet men hier dagelijks verschillende kooplui in koloniale waren en manufacturen ons dorp bezoeken en trachten hunne waren aan den man te brengen. Zelfs op een dag telde men er niet minder dan acht en dat deze alhier goede zaken maken bewijst dat men wekelijks hun getal nog ziet aangroeien. Is het publiek hierdoor ten zeerste gebaat? Dat valt dikwijls te betwijfelen. Doch men moet wel weten dat er zoo jaarlijks honderde guldens de gemeente uitgaan, welke anders onze eigene neringdoenders die ook de concurrentie weten te trotseeren ten goede kwamen. Wil men in zijne gemeente iets tot stand zien komen, dan is men onderling verplicht elkander de penning te gunnen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 December 1903
Valkenswaard. Zondagavond werd alhier door den heer F. van Dooren uitbesteed het lossen van 50 à 60 wagons sintels, bestemd voor het leggen [van een] fietspad langs den Rijksweg. Dezelve moeten worden gelost aan het station alhier en gebracht worden tot kilometerpaal 38 te Aalst. Ingeschreven werd als volgt: J. v.d. Wildenberg f 550; C. Driessen f 490; A. Schrijvers f 339; J. Staals f 325; J. Kanters f 300; W. Becks f 295; H. Neijnens f 258; J. v.d. Dungen f 250; J. Stokmans f 245.
Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 December 1903
Valkenswaard. Op 1 Dec. was het jaarmarkt alhier. A. P. L. 13 j. geboren te Waalwijk, wonende alhier heeft toen uit de japonzak van Johanna v.d. Putten gerold een portemonnaie inhoudende eenig geld, althans een kwartje en 5 dubbeltjes, benevens een zakdoek.
Bekl. die niet verschenen was, is ll. Donderdag te ’s-Bosch veroordeeld tot opzending naar een Rijksopvoedingsgesticht tot zijn 18e jaar voor een zelfde feit.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 15-09-2008