1904

Meierijsche Courant, Vrijdag 1 Januari 1904
Valkenswaard. Toen Donderdag de burgemeester uit Soerendonk met paard en rijtuig huiswaarts wilde keeren had er tusschen Valkenswaard en Leende een ongeval plaats, dat gelukkig goed is afgeloopen. Er zijn daar nog al diepe sloten: het paard schrikte en kwam met het rijtuig te water. De burgemeester sprong nog bij tijds er uit. Eenige in de nabijheid bezig zijnde arbeiders boden nu welwillend hulp aan. ’t Gelukte den vereende krachten paard en rijtuig op ’t droog te krijgen en omdat de behulpzame lieden door den burgemeester onder een hartelijk woord van dank in de naaste herberg getracteerd waren, zette hij zijnen weg weer voort.
- Wij hadden hier Woensdag middag bijna een ijs-ongeluk te betreuren. Eenige heeren en dames vermaakte zich met schaatsenrijden op de vijvers van de heeren Gebr. van Best, toen plotseling op een onsterke plaats brak en eenige van ’t gezelschap te water geraakten. De heeren wisten zich zelf te helpen. Een der dames Mejuffrouw H. werd gered door haren broeder die toevallig per rijwiel passeerde; de andere dame door den heer A. B. Het geheele geval liep dus gelukkig af.

Meierijsche Courant, Vrijdag 1 Januari 1904.
Borkel en Schaft. Met ingang van 1 Januari is de rijksambtenaar den heer G. M. van Loon alhier tijdelijk aangesteld als dienstdoende Ontvanger aan het grenskantoor de Bergeijksche Barrier. Van harte wenschen wij dezen ijvervollen beambte proficiat met deze promotie.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Januari 1904.
Valkenswaard. Een vreemd voorbeeld van ontzag voor de ouderlijke macht hebben we hier weer beleefd. Zekere A. S. die oneenigheid had met zijn vader, trachtte aan zijne woorden kracht bij te zetten door te huis den inboedel kort en klein en de ruiten in te slaan. Politie kwam er bij te pas, die onzen rechtgeaarden zoon in verzekerde bewaring heeft genomen. ’t Is te hopen, dat de woesteling daar een beetje bedaardheid moge leeren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Januari 1904.
Borkel en Schaft. Zondag 3 Januari ten 5 uur ’s avonds hebben de leden van Westerhovens Mannenkoor Oefening en Uitspanning alhier eene welgeslaagde uitvoering gegeven ten herberge van P. Sleddens. De verschillende zangnummers, afgewisseld door komische voordrachten, werden op verdienstelijke wijze uitgevoerd de dilettanten hebben er alle eer van en verschaften aan het talrijke publiek een prettige en genotvolle avond. Een ieder was ook hoogst voldaan. Tot weerziens dus.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Januari 1904.
Valkenswaard. Dat iemand een verkeerde parapluie meeneemt, kan gebeuren, maar een vreemde jas aan te trekken is toch een heel sterke vergissing. Zekere J. F. was hier Woensdag aan ’t schaatsenrijden op de vischvijvers van de heeren Gebr. van Best en had, om zich wat gemakkelijker te kunnen bewegen, zijn jas uitgetrokken. Toen hij haar tegen den avond weer aan wilde trekken, was ze echter verdwenen en lag een ander, niet zoo goed, er voor in de plaats. Is hier opzet of vergissing in het spel? Als ’t laatste het geval is, zullen de jassen nog wel eens weer om de schouders komen, waarvoor ze gemaakt zijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Januari 1904.
Valkenswaard. Terwijl de voerman H. G. uit Leende een kar met hout vervoerde naar het station alhier, struikelde het paard, viel met zijn vracht tegen den grond en bezeerde zich dermate, dat het op de plaats moest worden afgemaakt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Januari 1904.
Borkel en Schaft. Uit het jaarverslag van het Coöperatieve Roomboterfabriek de "Nijverheid" ontleenen wij het volgende. In het afgeloopen jaar werden in genoemde fabriek verwerkt 717372 kilo melk hiervan werd geproduceerd 22778 Kilogram boter. Al deze boter werd op de hal te Luik verkocht en heeft aldaar opgebracht na aftrek van invoerrechten transport en verdere kosten van bewerking 26203,48 gld. Aan de deelnemers uitbetaald na aftrek van alle onkosten gemiddeld f 1,15 ruim per kilo boter nagenoeg 31½ kilo melk is noodig geweest voor het bereiden van 1 kilogram boter het aantal koeien bedraagde gemiddeld 312 en het aantal deelnemers 99. Aan het veefonds dewelke vereenigd is met het boterfabriek werd uitbetaald 242 gld. hiervoor is bijgedragen per koe f 0,74.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 Januari 1904.
Valkenswaard. Waardige leden van het kooplieden-gilde wilden hier Dinsdag hunne werkzaamheden beginnen. Ze hadden galanterieën te koop, maar zooals dat in onzen tegenwoordigen tijd gedaan wil zijn, eerst brachten ze bij onze ingezetenen circulaires rond. Nu bleek waar reclame maken al niet goed voor is. De politie ijverig als steeds hield een oogje in ’t zeil, welke vreemdelingen onzen burgers hunnen koopjes kwamen bieden. En zoo waar een hunner had bij vrouwe Justitia nog een open postje in het schuldenboek: de zakenman werd zonder pardon in de doos gezet en we weten niet of de affaire door den compagnon wegens afwezigheid onafhankelijk van zijn wil, van den andere, op denzelfden voet zal worden voortgezet.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Januari 1904.
Borkel en Schaft. Het schoone en wildrijke jachtrecht van Gemeente en particuliere eigendommen alhier is voor een termijn van zes achtereenvolgende jaren toegewezen aan den heer A. de Prez & Co. te Antwerpen voor de som van 625 gld ’s jaars. Tevens bestond bij genoemden heer het voornemen om een jachtopziender te doen laten benoemen en uit een drietal sollicitanten is daartoe aangewezen de heer P. J. Aerts alhier.
- Zondag namiddag zal alhier eene uitvoering worden gegeven met eene 1e klasse Gramophone. Daar het publiek alhier nog nooit op iets dergelijks is vergast geweest kan het Zondag nog wel eens druk loopen in de zaal van B. Jonkers alwaar de uitvoering zal gegeven worden.
- Maandag vieren de leden van het kruisboogschutters gezelschap "Ons genoegen in Oranje" hun jaarlijksch potverteeren, wat voor vele een prettige en genotvolle dag zal zijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 Januari 1904.
Valkenswaard. Onze tooneelvereeniging de Vriendschap zal a.s. Zondag ten koffiehuize van den heer Jansen-Jaspers een uitvoering geven. Er zullen twee blijspelen opgevoerd worden, en verschillende stukken met de phonograaf ten gehoore worden gebracht, terwijl men zeker eveneens met genoegen zal vernemen dat er meerdere komische voordrachten ten gehoore worden gebracht door den heer K. ’t Belooft druk bezoek.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Januari 1904.
Valkenswaard. Verschillende hand en kruisboogschutters zullen Maandag a.s. hun potverteeren houden. Natuurlijk wordt voor een uitstekend middagmaal en een goed glas bier gezorgd, zoodat de verschillende gezelschappen zich wel zullen amuseeren.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Januari 1904.
Borkel en Schaft. Verleden week werden langs het douanekantoor te Achel uit Nederland ingevoerd en tevens aldaar in quarantaine stallen geplaatst 32 stuks melkkoeien, verders werden nog ingevoerd 124 schapen 4 ossen en 8 paarden. Van af 1 tot en met 15 Januari werden ook langs genoemd kantoor uit Nederland ingevoerd ruim 200.000 kilo koffie, eene verbazende hoeveelheid en dat nog maar langs één grensstation, doch de afschaffing der invoerrechten op koffie in België zal het zijne in niet geringe mate daartoe hebben bijgedragen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 Januari 1904.
Valkenswaard. Zondag gaf de tooneelvereeniging de Vriendschap hare tweede winteruitvoering bij den heer Jansen-Jaspers. Er werd uitstekend gespeeld. Ook de phonograaf viel goed in den smaak. Het zeer talrijke publiek had zich uitstekend geamuseerd en keerde huiswaarts de beste indrukken met zich nemende, en gaarne weer uitziende naar de volgende uitvoering.
- Zondag a.s. zal de tooneelvereeniging Onderling Kunstgenot eene uitvoering geven in de zaal van den heer J. Kanen aan het station.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 Januari 1904.
Valkenswaard. 28 Jan. Bij besluit van den heer Commissaris der Koningin is benoemd tot lid der gezondheidscommissie, zetelende alhier, de heer J. Swane, linnenfabrikant te Waalre en zulks wegens het overlijden van den heer M. Duchateau.
- De scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik gevestigd bij G. Prinsen heeft in haar laatste vergadering besloten op Zondag 14 Februari eene prijsverschieting te houden. Drie flinke prijzen zijn uitgeloofd. Men verwacht dan ook een drukke opkomst, te meer omdat aan deze verschieting iedereen mag deelnemen.
- Maandag a.s. zal het kaartgezelschap bij C. Meltes zijn jaarlijksch potverteeren houden. Natuurlijk wordt voor een fijn diner en een goed glas bier gezorgd, zoodat de leden zich wel zullen amuseeren.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Februari 1904.
Valkenswaard. Het Grand Concert Varié Dinsdagavond in de zaal van den heer J. Kanen alhier gegeven, door de tooneelvereeniging "Onderling Kunstgenot" mag in alle opzichten uitstekend geslaagd heeten. Wat hier geboden werd, was waarlijk Elck wat wils. Dat men zich de medewerking had verzekerd van een paar vreemde krachten, zal voorzeker wel de attractie van het program verhoogd hebben. Het was er dan ook zeer druk. Wat er op verschillend gebied werd geboden, slaagde ten volle. De heeren Koopman van Valkenswaard en Aarts uit Asten, wisten door hun komiekigheid de lachspieren van het publiek vaak in beweging te brengen en oogstten met hunne nummers een welverdiend succes. De heer Nolens beschikt over een fraai barytongeluid en de warme voordracht waarmede hij zijne liederen zong, heeft voorzeker den allergunstigsten indruk gemaakt. Voegt men hierbij nog, dat het blijspel "In tijds ontdekt" op verdienstelijke wijze werd opgevoerd, de rollen in uitstekende handen waren en de grime onverbeterlijk was, dan was het succes van dezen avond dan ook welverdiend. Moge de vereeniging nog meermalen aldus optreden, dan zal zij zich verzekeren kunnen van eenieders sympathie.
- Ten koffiehuize van L. van Gerwen, werd hier Dinsdag een kruisboogdoelen opgericht onder den naam "Stadshandhaving". Daar reeds een veertiental personen aanstonds als lid toetraden, laat het zich aanzien, dat dit gezelschap een schoone toekomst te gemoet gaat. Wij wenschen aan Stadshandhaving van harte, dat ’t zich handhave moge tot in lengte van jaren en veel genoegen steeds zijn leden brenge.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Februari 1904.
Valkenswaard. Donderdag werd hier door F. S. een otter gevangen, die een gewicht haalde van twintig pond. De arrestatie van dezen dief, die zich bij de vischvijvers der heeren Gebroeders van Best ophield en zeker menig vischje verschalkt zal hebben, had plaats door middel van een op de Tongreep gezette klem.
- Zondag avond geeft de harmonie "Uitspanning na Arbeid" eene uitvoering ten koffiehuize van den heer J. Kanen aan het station. Druk bezoek wordt verwacht.
- Zondagavond a.s. zal in het café van den heer P. Smulders alhier een concert gegeven worden met een gramophoon. Verschillende voordrachten zullen alsdan ten gehoore worden gebracht zoodat wij eenieder willen aanraden alsdan een bezoek aan genoemd café te brengen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Februari 1904.
Dommelen. Minnaars van den edelen kruisboog kunnen zich thans om het hardst wedijveren op het concours, dat voor eenige dagen is opengesteld bij den heer P. van Herk alhier. Een 5-tal prachtige prijzen heeft deze voor het concours beschikbaar gesteld, zoodat men ten zeerste de zonen van Willem Tel willen aanraden een kansje op dit concours te wagen.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Februari 1904.
Valkenswaard. Maandag herdacht J. v. D. den dag dat hij voor 25 jaar bij de heeren Gebrs. van Best in dienst trad. Als blijk van waardeering mocht de trouwe werkman een royale gratificatie van zijn geachte patroons ontvangen. Onze beste gelukwenschen aan den jubilaris.
- Zondag a.s. zal de Sigarenmakersvereeniging in haar gewoon lokaal bij J. Jansen-Jaspers aan het Station eene vergadering houden. Drukke opkomst wordt verwacht.
- Denzelfden dag geeft de Liedertafel de Volharding eene uitvoering ten koffiehuize van M. Loos. De vereeniging heeft flink gerepeteerd zoodat de bezoekers zich wel zullen amuseeren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Februari 1904.
Valkenswaard. Maakten wij dezer dagen melding ervan dat door F. Sallaerts een otter was gevangen, Woensdag begaf die persoon zich met een zak op den rug door de hei om te zien waar hij mogelijk weer zoo’n dier zou kunnen vangen. In de heide werd hij wel een half uur door iemand nageloopen, die hem ten laatste aanriep om stil te staan. Het bleek een ambtenaar te zijn die S. voor een smokkelaar aanzag. Deze moest den zak open maken en nu kwamen er een paar waterlaarzen te voorschijn. Sallaerts zei, dat de ambtenaar wel eer had kunnen roepen, dat ware voor beiden een groot gemak geweest. Hierop trok S. zijn laarzen aan en elk ging zijns weegs.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 Februari 1904.
Valkenswaard. Zondag hield de scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik gevestigd ten koffiehuize van den heer G. Prinsen een prijsverschieting, waarvan de uitslag was 1e prijs G. Prinsen, 2e prijs W. de Wit. Er werd een hevige doch aangename strijd gevoerd.
- Op de alhier gehouden veemarkt werden vier manden biggen aangebracht, die van 1.20 tot 1.70 per week opbrachten. In rundvee was de handel tamelijk vlug.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Februari 1904.
Valkenswaard. Toen Maandagavond zekere J. de L. van zijn werk kwam werd hij tusschen hier en Waalre door twee personen aangehouden. Zij vroegen om drinkgeld. Maar J. was gelukkig niet verlegen. Ik heb niet veel geld op zak, zei hij, maar zal u geven wat ik heb. Hij maakte de beweging alsof hij geld uit zijn zak wilde krijgen, maar nam wat anders en sloeg den eene tegen het gezicht, dat hij op den grond terecht kwam en dat de tweede het hazenpad koos. De aanhouders zijn nog onbekend.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Februari 1904.
Borkel en Schaft. Van af Zondag tot Dinsdag avond werd alhier in het café van den heer Th. Baken door G. K. een biljartconcours georganiseerd. Al bestond de prijs niet uit een prachtig Heeren- of Damesrijwiel, Regulateur of zilveren Remontoir, evenwel werd er door de strijdlustigen dapper oplos gespeeld, tot dat eindelijk Dinsdag avond klokslag acht uur het einde aankondigde en de heer Adr. van den Dungen alhier als overwinnaar uit het strijdperk kwam, waarna hem de prijs bestaande uit een vet konijn onder een lustig hiep hiep hoera werd toegekend. Dat de ondernemer van dit concours degelijk in zijn schik was behoeft verder geen betoog daar hij de somma van ruim 10 gulden voor zijn grauwtje kon opstrijken, een prijs welke vele konijnen-liefhebbers zal doen watertanden.
- Heden ontving de heer G. van Laak postbode alhier bericht dat hij met ingang van 1 Maart is overgeplaatst naar Bergeijk, tevens voor hem eene belangrijke verhooging van salaris. Hoewel wij dezen ijverigen en plichtbetrachtenden beambte noode zien vertrekken, wenschen wij hem van harte proficiat met zijn promotie.
- Maandag 15 Februari werden langs het grenskantoor te Achel uit Nederland ingevoerd en onder quarantaine gesteld 70 stuks melkkoeien.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Februari 1904.
Valkenswaard. 19 Febr. Donderdag werd aanbesteed in het hotel de Valk het bouwen van een sigarenfabriek voor rekening van de firma de heeren Gijrath en Bots. Er werd ingeschreven als volgt: J. Boogaarts, Woensel f 9802,-; Jac. Bots, Valkenswaard f 9792,-; P.J. Rooiakers, Stratum f 9791,-; Jos. van Kuik, Leende f 9275,-; A. J. Schols, Tilburg f 8900,-; Gebroeders Schenk, Oisterwijk f 8889,-; H. van den Einden, Woensel f 8800,-; M. Gelders, Valkenswaard f 8799,-; J. Beeks, Valkenswaard f 8449,-; W. van der Wiel, Tongelre f 8300,-; M. Hezemans, Eindhoven f 8282,-. De gunning zal binnen vijf dagen plaats hebben.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Februari 1904.
Valkenswaard. 22 Febr. Mocht het F. S. alhier voor eenige dagen gelukken een prachtigen otter in zijn klem te vangen, gisteren had hij wederom het voorrecht zulk een dier te vangen dat ongeveer 17 halve kilo’s woog.
- Het bouwen van een sigarenfabriek voor rekening van de firma de heeren Gijraths en Bots alhier is gegund aan den heer J. A. Beeks alhier voor f 8449.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 Maart 1904.
Valkenswaard. Ten koffiehuize van den heer J. van der Palen alhier werd dezer dagen een kruisboogdoelen opgericht onder den naam van "Altijd tevreden". Een schoone zinspreuk voorwaar en we wenschen van harte dat die door de leden altijd in eere mag worden gehouden. Reeds dadelijk bij de oprichting traden een vrij groot aantal personen als lid toe. Wij wenschen "Altijd tevreden" veel bloei en groei.
- Dat onze roomboterfabriek genoeg werk heeft blijkt wel uit het feit, dat de ruimte reeds geruimen tijd te klein bleek. Het is dan ook noodzakelijk geworden de fabriek te vergrooten en daarmede heeft men reeds een begin gemaakt. Een goed teeken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Maart 1904.
Borkel en Schaft. Hoewel wij voor eenigen tijd geleden melding maakten van eenige kleine diefstallen, welke alhier gepleegd werden, thans werden voor eenige dagen alhier bij een landbouwer een paar ijzeren waschketels ontvreemd. Doch daags na het gebeurde moesten een paar arbeiders der E. E. P. P. Trappisten eenige werkzaamheden verrichten in de alhier onmiddellijk nabijstaande hooischuur der Paters en vonden onder een weinig hooi verborgen de ontvreemde voorwerpen. Daar deze hooischuur voor sommige heeren die men met den naam van land- of leegloopers worden bestempeld als logement dient en er somwijlen verschillende van die lui op een nacht zich aldaar eene aangename nachtrust in de lange veeren wenschen te verschaffen, zoude het niet moeilijk zijn te gissen, onder welk slag van volk de schuldigen zich bevinden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 Maart 1904.
Valkenswaard. Nu de zomer weer in aantocht is, zal het voor heeren fietsrijders die ons fraaie dorp zoo gaarne bezoeken, zeker een alleraangenaamst iets zijn te vernemen, dat het fietspad Valkenswaard – Aalst bijna gereed is, terwijl ook aan het gedeelte Aalst – Eindhoven met kracht wordt gewerkt. Een woord van lof aan den aannemer van dit werk onzen dorpsgenoot, den heer F. van Dooren-Fasol voor de flinke en vlugge uitvoering. Laten wij van de gelegenheid gebruik maken en tevens mededelen dat ten koffiehuize van genoemden heer een hulpkist is gedeponeerd van den Alg. Ned. Wielrijdersbond. Voor onze fietsrijders dus een uitkomst in geval van nood.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 Maart 1904.
Borkel en Schaft. Dat men op de grenzen nog al eens met moeilijkheden te kampen kan hebben blijkt uit het volgende staaltje. Een koopman uit België had alhier volgens zijn gezegde in een der naburige dorpen eene koe gekocht en bracht die Maandag alhier over de grenzen, doch vergat ze alvorens alhier bij de douane te declareren wegens uitvoer. Daar niet Maandag doch Dinsdag de dag van invoer voor Hollandsch melkvee in België was moest hij met zijn koe toen hij in de onmiddellijke nabijheid van het douane kantoor te Achel kwam volgens zijne bekentenis rechtsomkeert maken, zoodat hij genoodzaakt werd zijne koe uit België alhier in te voeren, doch dit ontging het waakzaam oog van onze douane niet. De koe werd aangehouden en alhier opgestald onder deze voorwaarde dat de eigenaar ze heden nog niet mag vervoeren en waarschijnlijk zal een verbaaltje volgen. De aangehoudene koe is waarlijk een prachtexemplaar, welke eene waarde heeft van ruim 200 gulden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Maart 1904.
Valkenswaard. Zekere H. van H. alhier woonachtig was te Berlicum bezig een paard te opereren. Doch midden onder zijne werkzaamheid had hij het ongeluk het paard neer te trekken, dat op zijn beenen terecht kwam, zoodat hij een been brak. ’t Belette hem echter niet eerst zijn werk af te maken. Daarna werd hij per spoor en rijtuig naar Valkenswaard terug gevoerd, waar Dr. Dagevos geneeskundige hulp verleende. ’t Is wel een bewijs dat het van H. niet aan wilskracht en zelfbedwang ontbreekt.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 Maart 1904.
Borkel en Schaft. Dinsdag avond werd zekere P. V. alhier door een paar personen achtervolgd en zoodanig met knuppels toegetakeld, dat hij heden het bed moet houden. Behalve eene gapende wonde aan het hoofd, klaagt hij over inwendige pijnen in de zijde. De daders zijn onbekend.
- Op de gehoudene provinciale keuring der springstieren te Westerhoven, werd de tweede prijs toegekend voor den vaalbonten stier van de Wed. H. Moonen alhier. Voorwaar een bewijs, dat door genoemde stierenhoudster bij het inkoopen steeds op de beste exemplaren wordt gelet, hetwelk dan ook onze landbouwers in niet geringe mate ten goede komt.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Maart 1904.
Valkenswaard. 24 Maart. Bij besluit van den Commissaris der Koningin is aan den heer F. Van Eijndhoven, aannemer te Luiksgestel, op zijn verzoek eervol ontslag verleend, als lid der gezondheidscommissie, zetelende alhier.
- Naar wij vernemen is er sprake van, dat de quarantaine-stallen verplaatst zouden worden van Achel naar hier. In verband hiermede zou het station-emplacement dan een uitbreiding moeten ondergaan.
- Doodelijk ongeluk. Heden morgen ten half acht had alhier een ernstig ongeluk plaats. H. D. knecht van den heer J. Tilburgs zou den overweg van het spoor passeeren, waarvan naar men ons meedeelt, de sluitboomen niet dicht waren, met paard en kar, toen juist een los machine uit Achel aankwam, welke door den man niet werd opgemerkt. Het paard was juist over de lijn; de kar, waar de knecht op zat werd door de machine meegesleept en in duizend stukken verbrijzeld. De man werd zwaar verwond opgenomen, en naar het Liefdehuis gebracht, waar Dr. Dagevos geneeskundige hulp verleende en toediening der laatste H. Sacramenten noodig oordeelde. Zijn toestand is ernstig. Het paard was los gekomen en sprong over de spoorweg heen. Nader vernemen wij dat D. twee uur na het ongeval is overleden. [Noot: het betreft Hendrikus Deelen, 41 jaar. Bron: BS]

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 Maart 1904.
Valkenswaard. A.s. Maandag zal de tooneelvereeniging De Vriendschap, in haar gewoon lokaal bij den heer Jansen-Jaspers haar laatste winteruitvoering geven. Opgevoerd wordt het tooneelspel Een Amsterdamsche jongen, in drie bedrijven en het blijspel "een gedwongen vermommerij" terwijl ten slotte eenige aardige stukken op de Gramophone den avond nog zullen opluisteren. Veel succes.
- Gisteren (Maandag) had hier een gerechtelijk onderzoek plaats van het ongeluk van Zaterdag. De uitslag is nog niet bekend.
- Deze week zullen op de visch vijvers der heeren Gebrs. van Best weer een 500-tal jonge krapers en eenige honderden forellen gezet worden. Als de diertjes nu maar goed "willen" en de heer Sollaerts de jacht op otters voortzet, kunnen er over een paar jaar heel wat kilo’s visch afkomen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 April 1904.
Valkenswaard. Donderdag is door onzen beroemden ottervanger F. Sallaerts in korten tijd de derde otter gevangen op de rivier de Tongreep, in de nabijheid van den vischvijver van de heeren Gebr. van Best. Op dien vijver is deze week weer een ruim getal Karpers opgezet, zoo dat F. door zijn ottervangst aan die vischjes ook zeker een groot voordeel heeft gedaan. Want als die drie vischverslinders daar in den omtrek waren gebleven, zouden zij daar geen voordeel hebben gedaan.
- Woensdag avond ontstond er een begin van brand in een van de vertrekken van de schoenmakerij van de kinderen H. de Louw. Gelukkig werd de brand door de schoenmakers opgemerkt, die het vuur nog meester werden. Als het niet was opgemerkt in den werktijd, zou deze brand groote gevolgen gehad hebben.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 April 1904.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal de harmonie Uitspanning na Arbeid eene uitvoering geven bij den heer J. Kanen aan het station, de laatste van het winterseizoen. Zooals altijd zal ’t er wel weer druk zijn, en men komt er niet te vergeefs om goede muziek te hooren en een prettigen avond door te brengen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 April 1904.
Valkenswaard. Woensdag avond ontstond een begin van brand in den winkel van H. v. L. De eigenaar was achter in het huis aan het werk, doch gelukkig werd het door een paar voorbijgangers opgemerkt: het vuur werd in zijn aanvang gebluscht en de schade is zeer gering.
- Het fietspad Eindhoven – Valkenswaard is thans gereed en zal wel aanleiding zijn, dat menig fietser onze plaats van den zomer bezoekt.
- Aan ons station heeft een flinke verbetering plaats. De zeer kleine losgelegenheid is veranderd in een flinke losplaats: met kermis en andere drukke tijden zal ’t nu niet meer noodig zijn, dat men te Eindhoven of elders gaat lossen.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 April 1904.
Borkel en Schaft. Toen Maandagmorgen een landbouwer met paard en kar, dewelke beladen was met roomkruiken zich naar het fabriek wilde begeven, brak onderweg de as van den wagen met noodlottig gevolg dat de kar op den straatweg nederviel en de melk grootendeels op den grond stortte. Hoewel zulks ernstige gevolgen had kunnen hebben, is het betrekkelijk goed afgeloopen daar voerman en paard geen letsel bekwam.
- Vrijdag 15 April werden voor rekening van verschillende Belgische kooplieden langs het douanekantoor te Achel ingevoerd en onder quarantaine gesteld 256 stuks melkkoeien. Onder deze bevond zich een prachtexemplaar, welk bij aangifte aan voornoemd kantoor een gewicht behaalde van ongeveer 800 kg. Deze koe was in Holland driemaal bekroond geweest en werd aldaar gekocht voor de som van 400 gulden.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 April 1904.
Valkenswaard. 17 April. Eergisterenavond onstond brand op de Broekgronden onder de gemeente Leende bij Bruggerhuis. De brand woedde op de gronden van den Hoog E. Geb. heer Baron v. Tuyll van Serooskerke. Gelukkig richtte hij geen belangrijke schade aan, daar eenige rappe handen spoedig in de weer waren het vernielend element in zijn voortgang te stuiten.
- Van Maandag op Dinsdag nacht werden bij L. v. G. alhier eenige stukken waschgoed, hetwelk op de bleek lag, ontvreemd. Aangifte werd bij de politie gedaan, die naar wij hopen spoedig den dader zal hebben opgespoord.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 April 1904.
Valkenswaard. Zondag gaf de liedertafel "De Volharding" hare aangekondigde uitvoering in de zaal van den heer M. Loos. De verschillende nummers werden uitstekend uitgevoerd terwijl de komische voordrachten van den heer P. Panken niet minder goed in den smaak vielen. Ieder keerde ten hoogste voldaan huiswaarts.
- De harmonie "Uitspanning na Arbeid" geeft Zondag haar eerste Zomeruitvoering op de kiosk aan het marktplein. ’t Is te hopen dat wij dien dag mooi weer hebben.
- Zondag werd hier door eenige personen van over de grenzen twist gezocht, maar het viel hun niet hard mee. Bedeeld met eenig flinke klappen konden ze naar hun vaderland terug gaan.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 April 1904.
Valkenswaard. Met genoegen werd alhier Dinsdag het bericht vernomen, dat op dien dag voor het examen L. O. te Venlo slaagde mej. M. D. H. C. Snellens, dochter van ons geacht hoofd der school. De geslaagde van harte proficiat !

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 April 1904.
Valkenswaard. Met ingang van 16 April is benoemd tot secretaris der plaatselijke commissie bedoeld bij art. 86 der ongevallenwet de heer J. N. Verhoeven, secretaris der gezondheids commissie alhier.
- Wegens het niet naleven van de nieuwe bepalingen (een uur na zonsondergang te rijden met helder brandende lantaarns op de rijwielen) werden heden avond een paar heeren bekeurd door de gemeentepolitie alhier. ’t Kan zijn nut hebben hiervan goede notitie te nemen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Mei 1904.
Valkenswaard. In de heide onder deze gemeente ontstond Zondagmiddag brand op de goederen van Mevr. de Wed. Gijrath. Eene groote partij hout en strooisel werd door het vuur vernield. Een groot geluk mocht het heeten dat de wind uit het westen kwam, want anders waren ongetwijfeld eenige mijten mutsaards ook een prooi der vlammen geworden. Door vereende krachten wist men het vuur in zijn voortgang te stuiten.
- Begunstigd door fraai weder gaf de Harmonie "Uitspanning na Arbeid" alhier zondag hare zomeruitvoering op de kiosk. Uitgelokt door het schoone weder waren velen weggestroomd om van de heerlijke muziek te genieten. Dank zij de kranige leiding van den wakkeren Directeur, kweten de muzikanten zich uitsteekend van hunne taak.
- In verband ermede, dat de goederen, welke uit België komen, voortaan hier zullen worden overgeladen zal naar men verneemt, het personeel aan het station alhier worden uitgebreid.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 Mei 1904.
Valkenswaard. 4 Mei. Dinsdag werd van hier gevankelijk naar ’s-Bosch overgebracht zekere M., verdacht van diefstal van waschgoed van L. v. G. Eenige stukken werden in zijn bezit gevonden, doch er is nog meer ontvreemd. M. zal zeker zijn verdiende straf niet ontgaan.
- Woensdagmorgen arriveerden alhier twee boeren van Dommelen die een koe bij zich hadden, welke zij over het fietspad leidden. Zij werden door de politie getrappeerd en procesverbaal werd opgemaakt.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Mei 1904.
Valkenswaard. Een ongeluk is spoedig gebeurd. Donderdag was mejuffrouw Johanna v.d. L. alhier bij den stal eenige bezigheden aan ’t verrichten, toen zij kwam te vallen en daarbij een beenbreuk opliep. Dokter Dagevos verleende geneeskundige hulp.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Mei 1904.
Valkenswaard. 13 Mei. De Commissaris der Koningin heeft benoemd tot lid der gezondheidscommissie zetelende alhier, den heer W. P. J. M. Thijssen, burgemeester dezer gemeente.
- Een treurige plechtigheid had hier heden morgen plaats. Het stoffelijk overschot van den heer L. Maas, sinds tal van jaren directeur der zangvereeniging "de Volharding" alhier, werd onder groote deelneming aan den schoot der aarde toevertrouwd. De lijkstoet, die bestond uit eene groote schare familie-leden en vrienden van den overledene werd voorafgegaan door genoemde zangvereeniging met omfloersd vaandel. Aan de geopende groeve werd het treurlied aangeheven: "Op ’t Kerkhof" van C. C. A. De Vliegh, waarna een ieder met een stillen afscheidsgroet aan den overledene huiswaarts keerde.
- Dezer dagen had F. Salaerts alhier het zeldzame geluk een prachtexemplaar te vangen van een vos. Reintje was in een klem geraakt, die voor een otter bestemd was; maar de Nimrod’s zonen zullen deze vangst al even lief zien.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Mei 1904.
Borkel en Schaft. Met genoegen vernemen wij dat de Heer de Weert Rijksambtenaar alhier bevorderd is tot de 2e klasse. Deze ijverige en plichtbetrachtende beambte die gedurende zijn veeljarig verblijf alhier de achting van sijmphatie van ons allen heeft weten te verwerven wenschen wij van harte proficiat met deze promotie.
- Dat alhier nog altijd bij avonde of nachten eenige langvingerige er op uit zijn om al wat van hun gading is weg te kapen, hebben een dezer dagen wederom eenige personen moeten ondervinden. Bij een persoon werden een paar waterlaarzen die op een hek te drogen hingen ontvreemd bij een ander was het om de kippen te doen. Moge de politie een waakzaam oog in ’t zeil houden dan zoude spoedig aan dergelijke tooneeltjes een einde gemaakt kunnen worden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Mei 1904.
Valkenswaard. Een woord van hulde aan het kruisboogdoelen Handhaving gevestigd ten koffiehuize van L. v. G. die Zondag voor ’t eerst aan het concours te Tongelre deelnemend, aanstonds den derden prijs mocht behalen. Moge Handhaving steeds voortgaan op den ingeslagen weg !

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Mei 1904.
Valkenswaard. 20 Mei. Heden genoot onze gemeente de eer het hooge bezoek te ontvangen van Z. Exc. den Commissaris der Koningin dezer Provincie. Van schier de meeste huizen wapperden de Nederlandsche driekleur. Na de gemeente-administratie in ogenschouw te hebben genomen waarover Z. Exc. zijne volle tevredenheid getuigde werd audiëntie verleent, waarvan door verschillende notabelen werd gebruik gemaakt. Te ongeveer 4½ uur verliet Z. Exc. wederom onze gemeente.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Mei 1904.
Dommelen. De zangvereeniging "de Nachtegaal" gevestigd bij L. v. D. alhier is voornemens op Maandag a.s. een concert te geven waarvan wij de beste verwachting durven koesteren verschillende prachtige zangnummers staan op het programma, terwijl de goede krachten die de vereeniging bezit, ons een waarborg zijn, dat een talrijk publiek dit concert zal bewijzen.

Meierijsche Courant, Woensdag 25 Mei 1904.
Borkel en Schaft. Maandag 2e Pinksterdag werd alhier ten herberge van J. Janssen een wedstrijd in 7 kegelen gehouden. Heftig doch niettemin gezellig werd er door de strijdlustigen oplos gegooid. De eerste prijs, bestaande uit eene varkensham, werd behaald bij overkamping door H. Schuurmans uit Achel en de twee daar nog bijgevoegde geldprijzen werden gewonnen door van Vlierden uit Hamont. Zondag 5 Juni zal wederom ten zelfde herberge een tweede kegelwedstrijd worden gehouden waar eveneens eene varkens ham als hoofdprijs ter beschikking zal worden gesteld. Wij twijfelen niet of dien dag zullen wederom vele strijdlustigen van hier uit de naburige Belgische dorpen onder een gezellig samenzijn een kansje komen wagen.
- Gedurende de tweede helft dezer maand werden langs het grenskantoor Achel ingevoerd 17 stuks melkkoeien hiervan werden 2 stuks afgekeurd en teruggezonden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Mei 1904.
Borkel en Schaft. Met paard en wagen beladen met koloniale waren trok een koopman uit een der naburige dorpen alhier de grenzen over met het doel om in het buitenland zijne koopwaar rond te venten. Doch alvorens daar toe te kunnen overgaan moest hij volgens de Belgische douane voorschriften eerst zijne koopwaar aan het douanekantoor te Achel declareeren en de noodige rechten betalen. Dit had onze marchand vergeten en toonde zich zoo vrij alsof hij zich aan niets te storen had. Het scherpziende oog der Belgische douane ontging dit niet; hij werd gearresteerd en onder geleide der douane met wagen en paard naar het kantoor gebracht alwaar hij voor zijne stoutmoedige handelwijze moest betalen tiendubbele rechten zijnde 380 franken alvorens hij kon vertrekken.
- Woensdag ontstond er op eene onbekende wijze brand in de onmiddellijke nabijheid der grenzen ter plaatse genaamd de dellen. Het vuur door den wind aangewakkerd heeft door zijne vernielingswerk meer dan 50 H.A. schoone turfvelden kaal gemaakt ook menig bosch schaarhout werd door den brand geteisterd. Zelfs eene partij jonge kanadaboomen staande in de onmiddellijke nabijheid der gemeente wetering alhier moesten het met den vuurdood bekoopen. De brand dewelke ’s morgens circa 8 uur ontstond is in ’t begin van den avond pas gebluscht. Voor het grootst gedeelte heeft de brand geheerscht op Belgisch grondgebied onder de gemeente Achel en Neerpelt.
- Levend verbrand ! … Dit treurig feit heeft in den nacht van Dinsdag op Woensdag zich voorgedaan in de naburige gemeente Achel. Het was de ongeveer 50-jarige Maria Tollong, arbeidster bij Graaf Cornet de Peissant die Woensdag morgen niet op haar werk verscheen, toen men over het lange uitblijven zich verontrustte, gingen een paar personen naar hare woning om onderzoek in te stellen, doch hoe ontstelde men zich toen men in hare slaapkamer kwamen en op de noch smeulende legerstede haar reeds verkoolde lijk zag liggen. Hoe het ongeluk zich heeft toegedaan is onbekend daar zij alleen woonde, de brand had zich niet verder dan in de legerstede uitgebreid daar het ledikant van ijzer was. Een ieder die haar kende is over dit treurig feit ten zeerste aangedaan te meer daar zij eene zeer brave en godsdienstige vrouw was.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Mei 1904.
Valkenswaard. Het vorige jaar had de heer G. Boot het ongeluk een been te breken, tengevolge waarvan hij geruimen tijd ongesteld is geweest. Woensdag echter werd hij in zijne woning door eene plotselinge ongesteldheid overvallen, waarbij hij beide beenen brak.

Meierijsche Courant, Woensdag 1 Juni 1904.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal ten koffiehuize van den heer Jansen-Jaspers aan het station alhier eene vergadering worden gehouden voor het spoorweg-personeel. Als spreker treedt op de hoofdadviseur van den Ned. R.K. Bond van Spoor- en Trampersonneel, de heer Mutsaers uit Tilburg.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 Juni 1904.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal onze zoo gunstig bekende zangvereeniging de Volharding een uitstapje maken naar het naburige Waalre en aldaar op het gehucht "de Loonder Molen" eene uitvoering geven. Ongetwijfeld zullen velen gaarne komen luisteren en zoodoende onder echt kunstgenot eenige uurtjes alleraangenaamst doorbrengen.
- Maandag en Dinsdag vierde het St. Nicolaasgilde zijn zomerfeest. Maandag morgen werd een H. Mis opgedragen tot intentie van de leden. Daarna bracht men de dagen allergezelligst door onder het drinken van een smakelijk glas bier. Dat dit er nog al goed inging mag wel blijken uit het feit hoe brouwer H. B. een halve ton bracht en na een uurtje in het gezelschap te hebben vertoefd zijn halve ton weer mee kon nemen, ledig.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Juni 1904.
Borkel en Schaft. Zondag 12 Juni zal alhier voor velen een gezelligen dag zijn. Behalve het feest bij gelegenheid van koningschieten door de leden van de handboogschutterij de "Eendracht" zal ook ten herberge van J. Janssen een kegelwedstrijd worden gehouden waarvan, o.a. verschillende geldprijzen zullen worden uitgeloofd. Ongetwijfeld zullen wederom vele liefhebbers van het kegelspel een kansje komen wagen.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 Juni 1904.
Borkel en Schaft. Dinsdag vierden de leden van het gilde van St. Sebastiaan hun tweede jaarlijksch potverteeren. Des morgens om 8 uur vergaderden de leden zich in hun gewoon feestlokaal, waarna zij in optocht voorafgegaan door tamboer en vaandrig met ontplooid vaandel kerkwaarts trokken. Daar werd eene H. Mis opgedragen tot lafenis der zielen van de overledene gildebroeders. Verder werd de dag onder het drinken van een heerlijk glaasje Dommelsch en onder een gezellig samen zijn genoegelijk doorgebracht.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Juni 1904.
Valkenswaard. De handboogschutterij "Oefening baart kunst", gevestigd bij den heer Jac. de Wit alhier, vierde Maandag haar jaarlijksche feest van koningschieten. De strijd was warm maar niettegenstaande zijn krachtige tegenkampers behield de heer Ant. Hezemans de waardigheid van koning die hij reeds twee jaar bekleed en werd daarom tot keizer thans uitgeroepen. Van harte werd hem proficiat gewenscht en bracht men verder onder het drinken van een heerlijk glas den avond genoegelijk door.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Juni 1904.
Dommelen. Den 2 November a.s. zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer H. Bijnen benoemd werd tot burgemeester dezer gemeente.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Juni 1904.
Valkenswaard. Vrijdag had hier een zonderlinge vergissing plaats. Men ging met een kind kerkwaarts om het te laten doopen; de jongen zou den naam van Hendrikus krijgen, hetgeen ook gebeurde. Maar thuis gekomen kwam weldra de vergissing voor den dag het was geen jongen, maar een meisje. Men veranderde den naam maar spoedig in Hendrika. [Noot: het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om Hendrika Cornelia van der Palen, geb. vrijdag 24 juni 1904 te Valkenswaard; zij overleed te Eindhoven op 1 nov. 1992]

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Juni 1904.
Borkel en Schaft. De wedstrijden in het kegelen beginnen alhier tot de geliefkoosde volkspelen te behooren. Zondag 3 Juli zal ten herberge van den heer J. Janssen een dergelijke wedstrijd worden gehouden waarvan de hoofdprijs bestaat uit een paar flinke hammen alsmede eenige daarbij gevoegde geldprijzen. Ongetwijfeld zullen bij deze gelegenheid vele strijdlustigen zich naar "de Leeuwerik" begeven om een kansje te wagen en eenige genoegelijke uren door te brengen.
- Onder de vele Hollandsche gezelschappen welk l.l. Zondag een prijs behaalden op het internationaal concours gegeven door de Koninklijke Handboogschutterij De oude stam te Neerpelt mocht de heer P. Evers lid van de Eendracht alhier zich verheugen den rozenprijs te behalen. Eere aan deze kranigen schutter.
- De hoofbouw is alhier voor het meerendeel geëindigd en heeft een flink beschot opgebracht. Vooral de weilanden gelegen langs de Dommel zijn in opbrengst en kwaliteit ieders verwachting te boven gegaan. Dat komt den landbouwer alhier ten zeerste ten goede.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Juli 1904.
Valkenswaard. Donderdag begaf zich onze processie naar Handel en namen als altijd een groot aantal pelgrims aan de plechtigheid deel. Onder hen bevond zich ook Mejuffrouw Johanna Marsman, die dit jaar voor de 50e maal de reis medemaakte. Zij ontving als gedachtenis aan dezen gedenkwaardigen dag een prachtige medaille. Van harte wenschen wij deze "jubilaresse" toe, dat zij nog ontelbaar vele jaren deze schoone devotie moge medemaken.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 Juli 1904.
Valkenswaard. Maandag hield de handboogdoelen Concordia gevestigd bij de kinderen Liebregs zijn jaarlijksch koningschieten. De koninklijke waardigheid werd ditmaal verworven door den heer R. van Leeuwen: natuurlijk brachten de wapenbroeders op de gewone hartelijke manier hun gelukwenschen en dronk men te zamen gezellig nog menig smakelijk glas.
- De heer Leo Balmer, gepensioneerd militair Oost-Indisch leger broeder in de Willemsorde ontving heden de verblijdende tijding, dat zijn pensioen met honderd gulden was verhoogd. Den krassen ouden krijgsman wenschen wij nog vele jaren genot van dat pensioen toe.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Juli 1904.
Valkenswaard. Toen Donderdagavond W. B. met zijn kar naar huis ging en het huis van A. v.d. M. passeerde werd hij teruggeroepen, omdat hij een kind had overreden. W. ging terug en waarlijk een klein kind lag daar en werd door hem in het huis van A. v.d. M. gebracht. Het kind is echter gelukkig slechts zeer licht gewond. Weer een nieuwe les dat men toch zorgvuldig op de kleintjes moet toezien, vooral als het avond wordt.
- Onze sigarenmakersvereeniging gaat steeds vooruit in groei en bloei. Nog bestaat zij geen vier jaar en heeft thans een terrein gekocht waar zij een bondshuis gaat bouwen voor de uitoefening van haar verbruiksafdeeling. Waarlijk, wij mogen wel zeggen dat dit een schitterend bewijs is van een zeer krachtig vereenigingsleven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Juli 1904.
Valkenswaard. In een café bevond zich Zondag iemand, die niet best op zijn gemak scheen, althans door hem scheen ruzie en twist te worden gezocht. Hij tartte ieder der aanwezigen mede naar buiten te gaan, doch deze waren allen vredelievend gezind. Ten laatste verscheen onze ijverige Rijksveldwachter W. Rijkers, welke meeging, doch die sinjeur in den amigo bracht, waar hij tot Maandagmorgen zijne roes kon uitslapen.
- Het kruisboogschuttersgezelschap "Oranje in Genoegen", gevestigd bij den heer J. Verhappen, zal aanstaanden Zondag eene onderlinge prijsverschieting houden, waarvoor zes prachtige prijzen worden uitgeloofd. Bij gunstig weder zal het er druk zijn, want bekend is het, dat er in deze gemeente kranige schutters met den kruisboog zijn.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Juli 1904.
Borkel en Schaft. Sedert een paar weken heerschte alhier de kinderziekte, de mazelen. Reeds verschillende kleinen zijn hieraan lijdende. In sommige gezinnen zijn 3 à 4 patienten. Toch schijnt de ziekte niet kwaadaardig te zijn daar de meesten door eenige dagen het bed te houden weer spoedig op de been zijn.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Juli 1904.
Borkel en Schaft. Een dezer dagen werd alhier een 13-jarig meisje belast een paar nieuwe schoenen te gaan bezorgen aan de Barrier doch werd op den rijksweg in de onmiddellijke nabijheid der bosschen van Baron Jolly door een onbekend manspersoon aangesproken die tergelijktijd (sic) zich meester maakte van de schoenen. Hij nam daarna ijlings de vlucht. Van dit feit werd eenige oogenblikken daarna in kennis gesteld de onbez. rijksveldwachter van Mol die dadelijk op een onderzoek uitging. Spoedig gelukte het hem de schoenen terug te vinden doch de laaghartige aanrander had alvorens ze weg te werpen ze in stukken gesneden zoodat ze totaal bedorven waren. Van den dader die waarschijnlijk de wijk over de grenzen zal hebben genomen, is nog geen spoor ontdekt.
- Zondag namiddag werden wij alhier met een bezoek vereerd door de leden van Westerhoven’s Wielerclub de Snelvaarders. Na zich flink te hebben geamuseerd werd in de beste orde de terugreis aanvaard.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 Juli 1904.
Valkenswaard. Tot postbode van Valkenswaard naar Riethoven is met ingang van 1 Augustus benoemd L. W. de Wit.
- In den nacht van Dinsdag op Woensdag werd alhier ingebroken in den winkel van M. v.d. V. De dieven wisten door het opschuiven van een zijraam binnen te komen. Toen de vrouw des huizes ’s morgens haar gewone bezigheden wilde beginnen was de winkellade (waarin echter geen geld aanwezig was) verdwenen. Die werd buiten onder het venster terug gevonden evenals een pak met 1000 sigaren. Daar niets hoegenaamd vermist wordt, vermoedt men dat de dieven in hun werk zijn gestoord.
- Uit het koffiehuis van den heer J. Kanen zijn Dinsdag nacht 2 flesschen jenever (46°) ontvreemd en een flesch gewone jenever, een flesch elixir d’Anvers alsmede een partij Belgische nikkelmunt en centen. Aangifte is bij de politie gedaan. Een derde diefstal had nog plaats bij den heer W. van G. waar een partij aardappelen uit den grond werd gehaald en de groote medegenomen. Ook hiervan is aangifte bij de politie gedaan. Het is te hopen dat haar ijverig onderzoek succes moge hebben.
- De scherpschuttersvereeniging "Prins Hendrik", gevestigd bij den heer G. Prinsen, heeft besloten een groot internationaal concours te geven op Zondag 14 Augustus a.s. Uitgeloofd worden een verguld zilveren en drie zilveren medailles, een zilveren koningskruis en een verguld zilveren eerekruis. Aangifte tot deelneming behoort te geschieden voor Zondag 7 Augustus a.s. De wedstrijd zal beginnen prompt ten 12 uur en ten 6 uur eindigen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 Juli 1904.
Valkenswaard. Op 5 Augustus zal het vijf-en-twintig jaar geleden zijn dat de heer C. Bogers, thans adjunct-stationchef D. P. te Rotterdam, in dienst trad bij de Staatsspoorwegen. Door zijn humanen omgang heeft hij zich in die jaren tal van vrienden verworven, niet in het minst in deze gemeente. Het zal den ijvervollen ambtenaar op dien dag dan ook niet aan blijken van belangstelling ontbreken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Augustus 1904.
Valkenswaard. Onze handboogschutterij Concordia gevestigd bij de kinderen Liebregts heeft Zondag deel genomen aan het concours te Dommelen en mocht daarbij den eersten prijs behalen. Onze kranige schutters van harte proficiat.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Augustus 1904.
Valkenswaard. Zekere L. v.d. M. werd hier Dinsdag wegens openbare dronkenschap in arrest gesteld, nadat hij zich eerst door een kleine worsteling uit de handen der Marechaussee had losgerukt. Naar men verneemt was het een deserteur uit België; hij werd dan ook denzelfden dag weer over de grenzen gezet, waar hij waarschijnlijk wel met open armen is ontvangen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Augustus 1904.
Dommelen. Minnaars van den kruisboog zullen voorzeker morgen hunne schreden richten naar onze gemeente. De zoo kort opgerichte kruisboogvereeniging "de Volharding" gevestigd bij den heer G. Roothans alhier is voornemens eene prijsverschieting te houden, waaraan een ieder kan deelnemen. Moge het weder dien dag zich gunstig leenen, dan zal met het oog op de prachtige prijzen, die er te behalen zijn, menig zoon van Willem Tell zich in het strijdperk wagen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 Augustus 1904.
Valkenswaard. Zondag hield onze afdeeling van de Vereeniging van het spoorwegpersoneel eene vergadering in de zaal van den heer J. Janssen-Jaspers. De leden ontvingen bij die gelegenheid de door het hoofdbestuur te ’s-Bosch uitgereikte insignes. Voorts besprak men nog de mogelijkheid van gezamenlijken aankoop van meststoffen en aardappelen.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Augustus 1904.
Valkenswaard. Wij vernemen dat heden Donderdag onze Roomboterfabriek voor ’t eerst met stoom zal werken. Een groote stap voorwaarts wordt hiermede gedaan, welken wij hopen dat onzen boerenstand ten goede zal komen.

Meierijsche Courant, Woensdag 17 Augustus 1904.
Valkenswaard. Dat er in onze gemeente groote liefhebbers zijn van den kruisboog moge hieruit blijken, dat op het concours, dat Zondag te Woensel gegeven werd, door onze schutters 2 prijzen werden verwonnen nl. een tweede prijs door "Stads handhaving" en de kampioensprijs door "Buitenlust".
- Maandagmiddag vergaderde in de zaal van den heer Jansen-Jaspers de tooneelvereeniging "De Vriendschap". Met haar nieuw drapeau, hetwelk zij heeft ontvangen ter deelname aan het Koningsfeest te Eindhoven, trok het gezelschap naar Dommelen en bracht daar een bezoek bij den beschermheer, den WelEd. Heer W. C. Snieders. Onder het drinken van een heerlijk glaasje werd eenige tijd gezellig doorgebracht, waarna men hoogst voldaan huiswaarts keerde.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Augustus 1904.
Valkenswaard. Maandag middag toen zekere K. met een zwaar beladen kar haver en stroo hier arriveerde, had hij het ongeluk twee maal onder de kar te vallen. Dr. Dagevos verleende de eerste hulp.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Augustus 1904.
Valkenswaard. Op Zondag 20 Aug. werd door de afd. Eindhoven der bond "de Post" de gewone 3 maandelijksche vergadering gehouden in het lokaal van den heer Heezemans. Daar de Voorzitter H. J. de Geus door sterfgeval in zijne familie afwezig was, werd dezelfde geprecideerd door de 2e Voorzitter H. J. v.d. Linden. Na eenige besprekingen werd M. G. Aarsen verkozen om de afd. op de algem. vergadering te Utrecht te vertegenwoordigen. Verder werd besloten om het zanggezelschap "het Rozenknopje" uit te noodigen de aanstaande jaar- tevens feestvergadering te helpen opluisteren.
- Op de te Tilburg gehouden wedstrijden behaalde onze harmonie "Uitspanning na Arbeid" gisteren in de eerste afdeeling der tweeden 2en prijs (sic) en de afdeeling Lecture à vue den derden prijs. Met deze dubbele overwinning keerde men natuurlijk in de vroolijkste stemming huiswaarts.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Augustus 1904.
Borkel en Schaft. Zondag had alhier eene indrukwekkende plechtigheid plaats. In onze fraaie en rijk versierde parochiekerk droeg onze dorpsgenoot de eerw. Pater Josephus In ’t Ven van de orde van het Missiehuis van het H. Hart te Tilburg zijne eerste H. Mis op. Als diaken fungeerde de eerw. Pater Albericus van de orde der Benedictijnenin de wereld de heer H. Jonkers en als subdiaken de eerw. Heer P. van Leeuwen studeerende in het seminarie te Haaren, als cermoniane (lees ceremoniarius) de eerw. Pater Laurentius van de orde der Benedictijnen in de wereld C. Jonkers.
- Onze kermis behoort wederom tot het verledene en heeft zonder dronkemanstooneeltjes of vechtpartijen een prettig verloop gehad. Een ieder heeft zich op eene aangename en gezellige wijze weten te vermaken. Vooreerst op het beugelconcours bij den Heer Th. Peeters werd onder een gezellig samenzijn dapper gestreden, totdat eindelijk de heer Adr. van den Dungen, als eerste overwinnaar uit het strijdperk trad en hem de prijs, bestaande uit een volledig manscostuum, werd toegekend. Verder werden de volgende prijzen respectievelijk gewonnen door G. Peeters te Valkenswaard en W. Peeters en H. Smits alhier. Ook op den kegelwedstrijd bij den heer J. M. Jansen werd dapper gestreden. De eerste prijs werd behaald door Fr. Caers alhier. Verder werden de prijzen gewonnen door Hub. Brouwers te Achel en J. v.d. Heiden en J. Jansen alhier. Voegt men hier nog bij, dat de leden van het gilde St. Petrus en van het kaartgezelschap Uitspanning na Arbeid een gezellig teerfeestje hebben gevierd, dan kan men gerust zeggen, dat men op kleine plaatsen ook gezellig kermis weet te vieren.
- Sedert geruimen tijd werd alhier in de omgeving dikwijls een persoon gezien, zeer schamel gekleed en de deuren langs slenterende om een stuk brood te vragen. Doch niemand wist alwaar hij thuis behoorde, totdat dezer dagen door een paar personen alhier zijne schuilplaats werd ontdekt, zijnde een spelonk, gemaakt in een berg nabij de wetering van de Eerw. Paters Trappisten. De politie is van de zaak verwittigd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 September 1904.
Valkenswaard. Donderdag a.s. zal de afdeeling Valkenswaard van den R. K. Tabaksbewerkersbond haar jaarvergadering houden en daarna haar jaarfeest met tractatie der leden in het koffiehuis van den heer Jansen-Jaspers aan het Station.

Meierijsche Courant, Woensdag 7 September 1904.
Valkenswaard. In den nacht van Zondag op Maandag werden alhier ten nadeele van den heer L. v. H. op diens binnenplaats een paar vette konijnen ontvreemd. De dief heeft zeker gemeend met de aanstaande kermis ook een hartelijk stukje vleesch op tafel te willen hebben.
- De afdeeling Valkenswaard van konijnen- en pluimgedierte teelt heeft in hare laatste vergadering besloten, op Maandag 12 September eene markt te houden van konijnen en pluimgedierte. Deze markt zal gehouden worden des voormiddags op Rapelenburg.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 September 1904.
Valkenswaard. 12 Sept. Een allertreurigst ongeluk had hier heden plaats. Terwijl W. Beeks met zijn kar naar het veld voer, had hij het ongeluk onderweg te vallen onder de kar, zoodat hij op de plaats dood bleef. De ongelukkige werd zwaar verminkt opgenomen en op de kar thuis gebracht. Men kan zich het ontzettende verdriet van de vrouw en twee kinderen voorstellen, die in hem een teederen echtgenoot en liefdevollen vader verliezen. Algemeen heeft dit ongeluk hier een diepen indruk gemaakt.
- Terwijl de heeren K. Mollen en J. Maas op jacht waren zagen zij een slecht-valk (falcis communis) iets dragende in zijn klauwen. Door de genoemde heeren achtervolgd bleek weldra dat de roofvogel een postduif had gevangen, met een ringetje gemerkt 7.a.04.196. Toevallig had men ook den vorigen dag op dezelfde plaats een duif ontnomenaan den klauw van een roofvogel, waarschijnlijk dezelfde. Deze duif droeg een ring gemerkt 4.So.N.-H.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 September 1904.
Dommelen. 9 Sept. Gisteren had alhier onder leiding van den Zeereerw. Heer Pastoor v. Bussel eene vergadering plaats van molenaars uit het district Valkenswaard. Het doel dezer vergadering was eene afdeeling te stichten van de Diocesane-gilde van molenaars. Na een opwekkend woord van den Zeer Eerw. Heer, om zich te vereenigen evenals dat reeds gedaan is op het woord des Pausen door verschillende andere vakken, werd eene afdeeling opgericht en traden al de aanwezigen 20 in getal toe, uitgezonderd een. Een voorloopig bestuur werd gekozen, bestaande uit de H.H. Gors Budel voorz. Verhoeven Riethoven onder voorzitter Ad. Willems Dommelen secr. penn. Ook werden 2 afgevaardigden gekozen, voor de Algem. Vergadering n.l. de H.H. Gors Budel en Th. van Laarhoven Bergeik. Al de gekozenen namen hunne voorloopige functie aan en bedankten de vergadering voor het in hen gestelde vertrouwen en hoopten al hunne krachten, waarover zij konden beschikken te gebruiken tot welzijn van de afdeeling. Na nog eenigen tijd was besteed aan voorlezing en bespreking van het concept reglement vroeg de Heer Gors uit Budel het woord en bedankte den ZeerEerw. Heer van Bussel uit naam van de vergaderden voor de moeite en zorg, die hij zich had getroost om deze vergadering op te roepen, te leiden en op te wekken tot het doel, dat zeker alle molenaars uit het hart is gegrepen, waarna de vergadering met den gebruikelijken groet werd gesloten.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 September 1904.
Valkenswaard. Dinsdag heeft zich in de nabijheid van ons dorp opnieuw een treurig ongeval voorgedaan wat echter betrekkelijk gelukkig is afgeloopen. Terwijl zekere J. P. van Lieshout een venter in parapluies te Nijmegen woonachtig zich op den weg bevond met zijn woonwagen, viel zijn vijfjarige kleine er uit en geraakte onder de wielen. Het schoudertje werd uit elkaar gereden en het hoofdje zwaar gewond. Het arme kleintje werd alhier opgenomen en Dr. Dagevos verleende de eerste hulp.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 September 1904.
Valkenswaard. Ons St. Catharinagilde trok Woensdag met haar vaandel naar den schutsboom, om er koning te schieten. H. v.d. P. [Hendricus van der Palen] keerde als overwinnaar uit dezen strijd terug, die prettig werd gestreden, maar toch vol vuur.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 September 1904.
Valkenswaard. In den nacht van Zaterdag op Zondag werden bij H. W. uit het kippenhok negen kippen ontvreemd. Wie de dieven zijn, roofdieren of … roofmenschen. H. is zijn kippen kwijt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 September 1904.
Borkel en Schaft. Tegen een tweetal personen werd alhier Zondag procesverbaal opgemaakt wegens overtreding der jachtwet en de eene een Belg werd alhier voorloopig in den amigo gestopt.
- Evenals vorige jaren zijn alhier gedurende den bloeitijd der heide door verschillende Belgische ijmkers uit de omstreken van Brussel en Kortrijk bijstokken in de heide geplaatst. Daar het weder zeer gunstig is geweest vinden de ijmkers hunne moeite dit jaar ruimschoots beloond zoodat ze met goed gevulde korven naar hun vaderland kunnen terug keeren.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 September 1904.
Valkenswaard. Maandag a.s. zal de sigarenmakersvereeniging de jaarlijksche feestvergadering houden in haar gewoon vergaderlokaal bij den heer Jansen-Jaspers, alwaar de leden op een heerlijk glaasje bier zullen worden getrakteerd. Ook kan men melden dat de vereeniging thans een begin heeft gemaakt met het bouwen van haar nieuw winkelhuis.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 September 1904.
Valkenswaard. Het seizoen voor de valkenvangst is weer aangebroken. De heer K. Th. Mollen is thans weer bezig, zijne tophutten op te slaan, alwaar hij Zaterdag met de valkenvangst een begin zal maken. Voorloopig zullen er twee hutten worden opgeslagen, n.l. in de hei onder Heeze en Wintelre. Wij wenschen den heer Mollen eene gunstige vangst, opdat hij spoedig de verlangde collectie bij elkaar heeft.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 October 1904.
Valkenswaard. Donderdag werd alhier aan de onderafdeeling "Erica" van den Bijenbond ongeveer 2 à 2300 pond honig aangevoerd, waarvoor werd betaald 19 cent per pond. De bijenboeren hebben dit jaar een goeden oogst.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 October 1904.
Dommelen. Door den raad der gemeente alhier is, ingaande 1 October a.s., tot onderwijzer benoemd de heer A. Van Daal te Haps.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 October 1904.
Valkenswaard. Zaterdag was de spoorwegwerker P. S. op de lijn Valkenswaard – Achel bezig met zijne werkzaamheden, waarbij hij ook een hefboom hanteerde. Door een ongelukkig toeval viel hij en kwam zoo leelijk te recht dat zijn eene arm gebroken en de andere vrij ernstig gekwetst werd. Dokter Dagevos verleende geneeskundige hulp.
- Eveneens moest de bijstand van denzelfden geneesheer Zondag worden ingeroepen voor zekeren H. Z. die per rijwiel een tochtje naar Leende wilde maken, maar in een diepe gracht viel en zijn schouder ontwrichtte.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 October 1904.
Valkenswaard. De droge zomer zal menigen landbouwer veel schade brengen en vooral in de aardappelenals die op den hoogen grond zijn gezet. Maar hier bij ons zijn toch ook nog wel kolossale aardappelen gegroeid. In den tuin bij den heer Jan Petrus Maas was een bos aardappelen van niet minder dan 30 stuks, die een gewicht haalde van bijna 7 kilo’s. Wel een bewijs, dat goed mesten en goed bewerken de hoofdzaak is. Als dat gebeurd is, doet de droogte niet zoo veel kwaad. Met zekerheid kan nog hier bijgevoegd worden, dat de geheele bos van één aardappel is voortgekomen. Waarlijk wel de vermelding waard.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 October 1904.
Borkel en Schaft. Op denzelfden stal bij de wed. J. B. alhier is door onzen plaats-vervangenden rijksdistrictsveearts den heer C. A. v.d. Leeden miltvuur geconstateerd. Dit is het derde geval binnen eenige weken. De vereischte maatregelen zijn genomen: het cadaver verbrand, de stal ontsmet en een waarschuwingsbord aangebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 October 1904.
Borkel en Schaft. Dat er te allen tijde en overal personen worden gevonden, die slecht het verschil tusschen mijn en dijn weten, bewijst wederom het volgende. Een landbouwer alhier kocht Woensdag op de markt te Eersel een vaars en zette ze daarna op stal in een nabijgelegen café. Doch hoezeer werd hij te leur gesteld, toen hij zich huiswaarts wilde begeven en ontwaarde, dat zijn vaars door een ander was medegenomen en een van veel minder waarde daarvoor was in ruil gegeven. Hoewel dadelijk aangifte werd gedaan bij de politie, is het nog niet mogen gelukken den dader op te sporen.
- Behalve eene flinke partij honing ter markt te brengen, mocht de ijmker G. K. alhier ook nog het genoegen smaken om zijne levende bijen die hij anders ter dood had moeten brengen, voor een frank per stok te verkoopen. Een feit hetwelk alhier nog nooit een ijmker is te beurt gevallen. Door een kunstmiddeltje werden de bijen uit hare woning gejaagd en in bussen opgesloten om vervoerd te worden naar de grenzen van Frankrijk.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 October 1904.
Borkel en Schaft. Niettegenstaande de fruitboomen alhier dit jaar rijk zijn beladen, zijn de geldelijke opbrengsten zeer gering, daar de prijzen zeer laag zijn. Door Belgische kooplui werd alhier besteed van af fr. 4.50 tot fr. 6.50 de 100 kilo nagelang de kwaliteit. Het rooien der aardappelen is alhier voor het meerendeel geëindigd en hebben een flink beschot opgeleverd vooral op de vochtige gronden was men over de opbrengst en kwaliteit hoogst tevreden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 October 1904.
Borkel en Schaft. Een visscher alhier zette een dezer dagen zijne netten in de rivier de Dommel, en hoopte op eene goede vangst., doch tot zijne teleurstelling ontdekte hij des anderendaags dat niet alleen zijn gevangen visch, doch ook zijne netten ontvreemd waren. Voorwaar een groote schadepost, daar het net nog bijna nieuw was. Het ware te wenschen, dat de daders spoedig werden ontdekt en voor hunne laaghartige daad voorbeeldig gestraft.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 October 1904.
Valkenswaard. De tooneelvereeniging "De Vriendschap", gevestigd bij den heer Jansen-Jaspers alhier, heeft in hare laatste vergadering besloten, om op Zondag 30 October de eerste winteruitvoering te geven. De krachten dier vereeniging zijn gunstig bekend, zoodat dan ook met recht weer een genotvolle avond mag worden verwacht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 October 1904.
Valkenswaard. Donderdag werd alhier door de heeren P. J. Peels en F. Sallaerts een buitengewoon groote otter gevangen. Wel een bewijs dus dat hier nog al van die vischdieren zitten. Men herinnert zich zeker wel dat ook verleden winter dikwijls een otter werd gevangen. ’t Is geen gemakkelijk iets, maar toch zeer prijzenswaardig. Dezelfde heeren Peels en F. Sallaerts hadden Vrijdag het geluk een vos te vangen. De vos en de otter waren van de grootste soort.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 October 1904.
Valkenswaard. 21 Oct. Woensdag en Donderdag vierden de leden der sociëteit "de Eensgezindheid" in hun vereenigingslokaal bij den heer R. Fasol hun jaarlijksch teerfeest. Des namiddags werd gezamenlijk eene wandeling door het dorp gemaakt, waarna ten vijf ure eene welvoorziene maaltijd hun toelachtte; een woord van lof aan de hospita, die met de meeste zorg dit diné in gereedheid bracht, mag hier voorzeker niet onthouden worden. Het verdere verloop der beide dagen werd in gezellige stemming doorgebracht, waarbij menig glaasje op het welzijn der sociëteit werd geledigd.
- De schoenmakersvereeniging Altijd Eenheid gevestigd bij M. Gelders en het gezelschap Chrispijn gevestigd bij de Wed. W. Heezemans vierden Maandag hun jaarlijksch potverteeren. Zooals gewoonlijk bracht men eerst den voormiddag aangenaam met elkander door, nam daarna te zamen het middagmaal om ten slotte ook het verdere gedeelte van den dag in onderling genoegen te eindigen.
- Zekere G. van N. alhier werd door onzen rijksveldwachter verbaliseerd wegens fietsrijden zonder licht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 October 1904.
Valkenswaard. 27 Oct. Naar wij vernemen hebben gisteren Woensdag reeds eenige personen getuigen moeten afleggen tegen zekeren B. H., vroeger agent van de schuldinvorderings-maatschappij "Hollandia" te Utrecht, die zich hier aan oplichterij heeft schuldig gemaakt.
- Het Fietspad Valkenswaard – Eindhoven, dat ons dorp uit zijn isolement voor wielrijders heeft opgeheven schijnt voor sommigen een steen des aanstoots te zijn, althans even voorbij "Treeswijk" hebben eenige "helden" het over eene aanzienlijke lengte met stukjes glas bestrooid. ’t Is te hopen, dat de Rijkspolitie, die hiervan kennis draagt, den dader of de daders op ’t spoor mag komen. Zij zullen dan zeker hunne verdiende straf niet ontgaan.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 November 1904.
Valkenswaard. Zondag werd hier eene vergadering gehouden door de sigarenmakers-vereeniging gevestigd bij den heer J. Jansen-Jaspers. Een aanvraag van twee heeren van ’t hoofdbestuur van den internationalen sigarenmakersbond aan den koffiehuishouder en daarna aan de vereeniging gericht, om een lezing te houden in zake den heer Tinga, werd door beiden geweigerd. Toen vertrokken de heeren naar het koffiehuis van den heer J. Lemmens. Daar werd de lezing gehouden, en de zaal was zoo bezet dat er nog velen geen plaats konden vinden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 November 1904.
Valkenswaard. 2 Nov. De heeren Gebrs. Van Best hebben geheel uit eigen beweging de loonen van hun arbeiders verhoogd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 November 1904.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag zal het St. Nicolaasgilde, gevestigd bij den heer Jansen-Jaspers, potverteeren houden. Met trom en vaandel trekt men des morgens naar de kerk, waar de H. Mis zal worden opgedragen en brengt men verder de dag in genoeglijk samenzijn door.
- Van mevrouw de Wed. van B. alhier werden hier voor eenige dagen een paar prachtige ganzen geschoten. Van de daders geen spoor.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 November 1904.
Borkel en Schaft. Eerstdaags zal ook alhier de boter van het Coöperatieve Roomboterfabriek de "Nijverheid" worden verzonden door het rijksmerk. Ook is het bij het bestuur van het fabriek naar wij uit goede vernemen sedert geruimen tijd een punt van ernstige overweging geweest om de werkzaamheden, dewelke thans worden gedreven door handkracht, om te zetten in stoom. Volgens verklaring van deskundigen is dit voor de deelnemers een merkelijk voordeel, en doet steeds de kwaliteit der boter stijgen. Wel een bewijs, dat het bestuur alle pogingen in het werk stelt om onze boterfabriek naar de laatste eischen des tijds in te richten. Tevens is hierbij nog vermeldingswaard, dat de boter van de Nijverheid voorheem altijd is verkocht geweest op de Hal te Luik en aldaar telkens de hoogste prijzen behaalde. Het merk de "Nijverheid" staat bij de burgerij van Belgisch groot handelstad om hare goede hoedanigheid hare nette verpakking en om hare echtheid als zuivere onvervalschte Crème boter hoog aangeschreven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 November 1904.
Valkenswaard. Een gelukkige vischvangst mag wel genoemd worden, die van J. M. gisteren. Hij haalde niet meer (minder?) dan 75 pond paling op.
- Woensdag herdacht L. v. E. den dag dat hij voor een kwarteeuw als sigarenmaker bij de firma de heeren Gebr. van Best in dienst trad. Als blijk van hulde en erkentelijkheid werd hem door zijn geachten patroon een feestgave van 25 gulden geboden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 November 1904.
Valkenswaard. Onze tooneelvereeniging Onderling Kunstgenot geeft Zondag a.s. een soirée amusante met medewerking van den Tilburgschen karakter komiek A. Knibbeler. Het programma is rijk en zeer verscheiden. Fraaie orkestnummers worden afgewisseld behalve door komische voordrachten, ook vooral door het blijspel "de Dorpsburgemeester" en het kluchtspel "Twee Verstrooide Invaliden", terwijl ’t ten slotte wel de vermelding verdient, dat men voor den laatsten trein naar Eindhoven het grootste gedeelte van het programma zal afwerken.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 November 1904.
Dommelen. 15 Nov. Heden morgen werd onze gemeente opgeschrikt door het luiden der brandklok. Het woonhuis van H. Zigmans alhier stond in lichte laaie. Gelukkig kon men het vee nog bijtijds in veiligheid brengen, doch de inboedel zoowel als het huis werd een prooi van het vernielend element. Huis en inboedel was, hoewel laag, tegen brandschade verzekerd. Naar men verneemt, dient de oorzaak gezocht te worden in het roekeloos spelen met lucifers door kleine kinderen.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 November 1904.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag vierde het St. Nicolaasgilde in de zaal van den heer Jansen-Jaspers feest. Nadat men des morgens de H. Mis had gehoord, werd de dag aangenaam gepasseerd. Een woord van lof aan den krassen tamboer D. Cox, die niettegenstaande hij meer dan acht kruisjes telt het gezelschap nog onder een flinken marsch ter kerke geleidt en van daar naar het lokaal. ’t Is een flinke man, menigen jongeren tot voorbeeld.
- In de Zondag gehouden vergadering van de afdeeling van de Vereeniging van Spoorweg personeel, werd besloten een banier aan te schaffen. Die hiervoor iets offeren wil kan terecht bij den adviseur den Eerw. Heer van Vroonhoven.
- De valkenvangst is geëindigd. Vrijdag a.s. verneemt de heer K. Mollen zijn laatste collectie naar Engeland. De vangst is dit jaar zeer gunstig geweest.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 November 1904.
Borkel en Schaft. Dinsdag vierden de leden van het Handboogschuttersgezelschap "de Eendracht" gevestigd bij den heer J. Govers alhier hun jaarlijksch potverteeren. De leden waren trouw opgekomen en amuseerden zich kostelijk onder het genot van een heerlijk diner, waarvoor de vaardige hospita’s een woord van lof niet mag onthouden worden. Verder werd de namiddag recht gezellig doorgebracht onder het drinken van een heerlijk glas bier. Menige komische voordracht werd door de leden ten gehoore gegeven; menig aardig stukje gezongen, totdat eindelijk het uur van scheiden helaas te vroeg was aangebroken en een ieder hoogst voldaan huiswaarts keerde.
- Dinsdag en Woensdag aanstaande hopen de leden van het Zangerskoor hun jaarlijksch Ceciliafeest te vieren in hun gewoon lokaal bij den heer Th. Baken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 November 1904.
Valkenswaard. Volgens oud gebruik zal ook dit jaar weer met Sint Nicolaas de kindervriend op zijn paard stijgen en de ronde doen. Ten einde de marsch van Sint Nicolaas te kunnen vullen, zal er van te voren moeten worden rondgegaan. Wij vertrouwen dan ook, dat de ingezetenen evenals andere jaren het goede hart zullen toonen.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 November 1904.
Valkenswaard. Dinsdag mocht het den heer F. Sallaerts weer gelukken een vischotter te bemachtigen. Dit is reeds de zevende binnen een jaar tijd. Wanneer men bedenkt met welke vraatzucht genoemd diersoort visch verslindt, dan zal het vangen van otters den visschers ongetwijfeld een groot genoegen doen.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 November 1904.
Dommelen. Op a.s. Zondag 27e dezer zal de Zangvereeniging "De Nachtegaal" ons weder een paar genoegelijke uurtjes bezorgen. Aanvangende des avonds zes uur zal zij in de zaal van den heer Gerard van den Eijnden, een concert geven, waarvoor verschillende nieuwe, degelijke mannenkoren zijn ingestudeerd, die door komische of humoristischen voordrachten zullen afgewisseld worden. Wij twijfelen er geenzins aan of een talrijk publiek zal de uitvoering bijwonen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 November 1904.
Borkel en Schaft. Woensdag avond om 6 uur zal alhier in het gewoon vergaderinglokaal voor de leden van den boerenbond voor onze landbouwers eene lezing worden gehouden door den landbouwleeraar Wintermans, over landbouw veevoeder en bemestingleer. Daar dergelijke lezing voor onze landbouwers van het hoogste belang is, twijfelen wij niet of elk landbouwer zal trachten deze nuttige en leerrijke lezing bij te wonen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 December 1904.
Valkenswaard. Zondag a.s. geeft de liedertafel de Volharding eene uitvoering bij den heer R. Fasol waar zij gevestigd is. Men heeft flink gerepeteerd en er zal dus als naar gewoonte weer heel wat belangstellend publiek zijn, om naar dezen goeden zang te komen luisteren.
- Op onze jaarmarkt van Woensdag waren 40 stuks rundvee aangevoerd; de handel was flauw. De biggen, waarvan 9 manden ter markt waren, deden 80 cent tot f 1.05 per week.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 December 1904.
Valkenswaard. Als eene zeldzaamheid kan worden gemeld, dat alhier in den tuin van de kinderen Booms een vogeltje is uitgehaald op twee eitjes. Dat diertje heeft zeker deze koude niet meer verwacht.
- De afdeeling van de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Pluimgedierte, gevestigd bij den heer W. van Nunen-van Leeuwen alhier, heeft in hare laatste vergadering besloten, op Zondag 8 Januari een bezoek te brengen aan de tentoonstelling te ’s-Bosch.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 December 1904.
Borkel en Schaft. Zondag werd alhier door den jachtopziener tegen een drietal personen uit Stratum procesverbaal opgemaakt wegens het opsporen van wild met de fret.

Meierijsche Courant, Woensdag 28 december 1904.
Borkel en Schaft. Een vreemdsoortige logeergast werd een dezer dagen ontdekt op den hooizolder der naburige Abdij de Achelsche kluis; een der knechts koesterde reeds geruimen tijd argwaan, dat er ’s nachts brood werd weggehaald en stelde zich daarom in den nacht van Zaterdag op Zondag op post. Na een paar uren post gevat te hebben hoorde hij eenig geritsel op den hooizolder en weldra kwam een persoon de trappen af, waarschijnlijk met het doel om zich van de noodige consumptie te komen voorzien, doch werd hij door den knecht staande gehouden waarna hij verklaarde eenige maanden alhier vertoeft te hebben; hij hield overdag zich verborgen in het hooi alleen des nachts kwam hij uit zijn schuilhoek om de noodige mondprovisie weg te kapen. De ongelukkige zooals men hem noemen mag en waarschijnlijk een zwervend leven leidde was herkomstig uit Limburg en is door de politie naar zijne Heimat teruggezonden.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007