1905

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Januari 1905.
Valkenswaard. De heer G. Mosmans die zijn 25 jarig feest mocht vieren in dienst der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan ’t station alhier als vuurwerker, zal 28 Februari den dienst met pensioen verlaten. Dat hij zoowel het respect zijner superieuren als de achting van het publiek geniet weet een ieder. Men gunt den ijverigen plichtsvervuller daarom gaarne zijn waardige rust en hoopt dat hij nog vele jaren in gezondheid van zijn pensioen moge genieten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Januari 1905.
Valkenswaard. Zaterdag avond werd aan het koffiehuis van F. van Dooren-Fasol een ruit ingeworpen. De politie doet een streng onderzoek.
- Zondag werd in het café van den heer R. Fasol door het bestuur der roomboterfabriek Hollandia de karnemelk voor een tijd van drie maanden verkocht. Kooper was W. Winters voor twee cent per liter.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Januari 1905.
Borkel c.a. Loop der bevolking gedurende het jaar 1904. Werkelijke bevolking op 31 Dec. 1903: 272 m. 284 vr. totaal 556, vermeerdering geboren 12 m. 7 vr. totaal 19, vestiging 13 m. 5 vr. totaal 18. Geheele vermeerdering 25 m. 12 vr. totaal 37. Sterfte 7 m. 4 vr. totaal 11, vertrokken 14 m. 8 vr. totaal 22. Geheele vermindering 21 m. 12 vr. totaal 33. Verschil tusschen de geheele vermeerdering en geheele vermindering 4 m. 0 vr. totaal 4. Bevolking 31 December 1904: 276 m. 284 vr. totaal 560.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Januari 1905.
Valkenswaard. Zondagavond stond ons wederom een genotvolle avond te wachten. Alsdan zal de tooneelvereeniging "Onderling Kunstgenot" in haar gewoon lokaal bij den heer J. Kanen hare tweede winteruitvoering geven. Alsdan zal zij opvoeren "Twee Vreemdelingen in de Stad" blijspel in 2 bedrijven. Verder zal dien avond voor het voetlicht treden de heeren A. Koopman te Eindhoven, die verschillende komische voordrachten ten gehoore zal brengen en P. Rücker, die zal toonen, over een prachtige tenorstem te kunnen beschikken. Voegen wij daarbij het bekende orchest: "Terpsichore" dat aan het geheele programma eene aangename afwisseling zal geven, dan kunnen wij verzekerd zijn, dat het dien avond niet aan gezelligheid zal ontbreken. Het [is] voorwaar: "Elk wat wils".

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Januari 1905.
Borkel & Schaft. Maandag vierde de leden van het kruisboogschuttersgezelschap "Ons Genoegen in Oranje" gevestigd bij den heer Th. Peeters hun jaarlijksch pot verteeren. Na zich te goed gedaan te hebben aan een heerlijk middagmaal werd verder de dag in eene gulle vroolijkheid doorgebracht, en deze steeg nog ten top toen des avonds een groot getal eereleden zich bij de feestvierende aansloten, zoodat onder een gezellig samenzijn menig heerlijk glaasje werd gedronken totdat eindelijk de klok het uur van scheiden aankondigde en een ieder hoogst voldaan huiswaarts keerde.
- Als een bewijs dat er ook in België veel vraag is naar Hollandsche boter kan dienen, dat in de eerste helft dezer maand alleen langs het douanekantoor te Achel is uitgevoerd 52000 k.g.
- Zaterdag 14 Jan. werden langs het douanekantoor te Achel ingevoerd en onder quaraentaine gesteld 50 stuks melkkoeien hiervan werden deze week 4 stuks afgekeurd en wederom naar Holland teruggezonden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Januari 1905.
Valkenswaard. De meesterknecht P. Peels Loos bij de heeren Gebr. van Best herdacht Donderdag den dag dat hij voor 25 jaar bij deze firma in dienst trad. Niet alleen ontving hij van de patroons een milde gift, maar ook de werklieden boden hem een prachtig geschenk aan. Natuurlijk bood hij hun wederkeerig een gulle tractatie. Bij de uitgebrachte wenschen gaarne de onze.
- Zondag vergaderde onze boerenbond. Aan veevoeder en meststoffen, werd blijkens ’t verslag in 1904 omgezet voor 33.386 gulden; 200 kalveren en 400 varkens werden aan de exportslachterij geleverd. Bij stemming werden de twee bestuursleden die moesten aftreden, P. Otterdijk en J. Hezemans herkozen met 45 en 49 stemmen.
- Heden avond ten koffiehuize van den heer R. Fasol eene lezing door den rijkslandbouwleeraar, den heer Lips.
- Voor een eivolle zaal, gaf de Tooneelvereeniging "Onderling kunstgenot" met medewerking van den karakterkomiek den Heer Koopman van Eindhoven en den Tenorzanger den Heer Rücker alhier, gisteravond een welgeslaagde uitvoering, opgeluisterd door het Dans- en Tooneelorkest: "Terpsichore" alhier. Het tooneelstuk kwam vrijwel tot zijn recht, vooral de grime, die was in orde! Heer Koopman! Bravo!! Kostelijk geamuseerd met uwe nummers! Heer Rücker, ook een woord van lof! Terpsichore zorgde voor het enthousiasme. Mooie nummers met in de ooren streelende heerlijke melodieën gaf zij ten beste. Haar slotnummer was eenig! Ook verraste de Heer Buitenhek van Eindhoven het publiek nog met een nummer. Zijn heldere bariton stem en mooie zang deed luid applaudiseeren. Wanneer ziet men U allen terug? Men hoopt spoedig!

Meierijsche Courant, Donderdag 26 Januari 1905.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag hielden alhier verschillende hand- en kruisboogdoelen hun jaarlijksche potverteering. Overal waren de vergaderlokalen voorzien van een fijn diner en van een goed glaasje bier: de dagen werden in genoegens doorgebracht en alles liep in de beste orde af.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Januari 1905.
Valkenswaard. Wegens het twaalf en een half jarig bestaan van het kruisboogschuttersgezelschap "Ons genoegen in Oranje" gevestigd bij den heer J. Verhappen alhier, heeft dit gezelschap besloten 14 Mei a.s. een groot internationaal concours te geven: niet minder dan twaalf prachtige prijzen zijn beschikbaar gesteld, en de deelname zal ongetwijfeld zeer druk zijn.
- Woensdag werden op den weg van Valkenswaard vele processen verbaal opgemaakt tegen voerlui wegens rijden zonder licht. Dure lesjes. Een paar maal zoo en de lantaarn is al verdiend (!)

Meierijsche Courant, Woensdag 1 Februari 1905.
Valkenswaard. De meisjes werkzaam op de sigarenfabriek der firma de Heeren Gebroeders van Best hadden Maandag een aangenamen dag. Zij werden namelijk op gulle wijze onthaald door den meesterknecht den heer Peels Loos ter gelegenheid van diens 25-jarig feest.
- Zondag beging zekere S. in het koffiehuis van Mejuffrouw de Wed. Jasper Baken alhier eenige baldadigheid. Maar het viel sinjeur niet mede, want kort daarop nam de politie in verzekerde bewaring om zijn roes uit te slapen.

Meierijsche Courant, Woensdag 1 Februari 1905.
Borkel en Schaft. Zondag namiddag hielden de deelnemers van het Boterfabriek de Nijverheid alhier en de leden van den boerenbond hunne jaarlijksche vergadering in het schoollokaal. Doel dezer vergadering was verslag uit te brengen over de werkzaamheden van het boterfabriek en van de plaatselijke afdeeling van den boerenbond over het jaar 1904. Nadat de voorzitter de vergadering op de gebruikelijke wijze had geopend bracht de secretaris B. Jonkers de verslagen uit waaruit bleek dat beide instellingen steeds groeien en bloeien. Aan het Coperatieve Roomboterfabriek de "Nijverheid" zijn door 100 deelnemers van 328 koeien geleverd 714542 kilo melk met een vetgehalte van 2162662,80 kilograden waaruit geproduceerd werd 23071,5 kilo boter. Deze boter heeft opgebracht f 27652,30 of ruim f 1,19 per kilo doch na aftrek van bewerking enz. netto uit betaald f 26628,73 of nagenoeg f 1,15½ per kilo. Verder ontleenen wij aan het verslag van den boerenbond het volgende: de afdeeling alhier welke is samengesteld uit 96 leden waarvan 68 zijn aangesloten bij de Exportslachterij en Meierijsche kalverbond zijn van af 1 Jan. 1904 tot en met 30 Dec. 1904 geleverd 185 kalveren met eene zuivere opbrengst van f 7238,12 of gemiddeld f 39,12 per stuk. Verder werden geleverd 137 varkens welke hadden opgebracht f 2130,21 of gemiddeld f 15,63 per stuk. Aan den Meierijschen bond werden geleverd 11 stuks kalveren met eene netto opbrengst van f 861,85. De totale opbrengst van boter, kalveren en varkens, bedraagt de niet geringe som van f 36858,91. Vanwege den bond werden aangekocht 39950 kilo hulpmeststoffen en 30,000 kilo kalk te zamen voor eene waarde van f 1392,97½. Het aangekochte veevoeder zooals lijnmeel, raapkoek, gerst, rogge enz. werden aangekocht door de coöperatieve aankoopscommissie te Valkenswaard waarbij onze afdeeling is aangesloten.
In de afdeeling Brandassurantie zijn van 31 Oct. 1898 tot en met 30 Dec. 1904, 71 polissen afgesloten met een verzekerd bedrag van f 101200 waarvoor aan premie werd betaald in 1904 f 298,71½. Branden zijn alhier van 1898 tot heden niet voorgevallen. Het coöperatieve veefonds met zijn 101 leden met 338 koeien kan zich niet op een gelukkig jaar beroemen, daar in den loop van het jaar 1904 negen stuks koeien zijn gestorven waarvoor is uitgekeerd geworden f 305. Bij sterfte eener koe wordt uitbetaald f 40 voor een kalfkoe en f 30 voor een niet gekalfde koe mits het vleesch door den Rijksveearts (den heer van der Leeden) wordt goedgekeurd. Doch is het vleesch niet voor consumptie geschikt dan wordt aan belanghebbende f 10 meer uitbetaald. Na nog een verslag te hebben uitgebracht over den stand der kas van den boerenbond werd overgegaan tot het innen der contributie waarna de vergadering op de gebruikelijke wijze werd gesloten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Februari 1905.
Valkenswaard. 3 Febr. Het kaartgezelschap "Ons genoegen in Oranje" gevestigd bij Mejufr. De Wed. G. Veraa, heeft in zijn laatste vergadering besloten om Zondag 19 Febr. aanstaande een Tooneeluitvoering te geven. Drie prachtige kluchtspelen zullen worden opgevoerd: Een zevenvoudige moord, Een gevangen en Een snee met een scheermes, waarna nog verschillende komieke voordrachten ten beste zullen worden gegeven. Men verwacht een drukken avond.
- Woensdag werd de heer G. Stoffels, Douane klerk aan het station Valkenswaard, vereerd door den Belgische staat met een prachtig Gouden kruis, wegens 35 jaren trouwen dienst. Wij wenschen hem van harten proficiat.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 Februari 1905.
Valkenswaard. Onze afdeeling van het R. K. Spoor- en Trampersoneel houdt Zaterdagavond feestavond, Zondag daarop feestvergadering, eveneens in de zaal van den heer Jansen-Jaspers aan het station. Alsdan zal de onthulling plaats hebben van ons nieuwe drapeau. De tooneelvereeniging "de Vriendschap" geeft bij die gelegenheid een prachtig drama "de Zoon van den veroordeelde", voor de leden en donateurs van beide vereenigingen. Een aangename avond staat ons dus te wachten.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 Februari 1905.
Valkenswaard. 7 Febr. Naar wij vernemen komt de Protestantsche gemeente alhier weer in ’t bezit van een predikant. De WEerw. heer Beekhuis uit Olst heeft het beroep naar deze gemeente aangenomen en zal in ’t begin van April zijne bediening aanvaarden, zoodat de vacature slechts kort heeft geduurd.
- Liefhebbers van een lekker boutje hebben in den laatsten tijd eenige Konijnenhouders van hunne waar beroofd. Men zij dus op zijn hoede!
- Dezer dagen bekende onze ijverige jachtopziener D. een persoon met het stellen van een wildstrik. Dit feit zou geene bizondere beteekenis hebben, indien de geverbaliseerde nog kort te voren geen onbezoldigd Rijksveldwachter was geweest en derhalve toen uit kracht van zijn ambt daartegen moest waken.
- De uitvoering a.s. Zondag door Oefening en Uitspanning te geven is ook voor het publiek toegankelijk.
- Een genotvollen avond verschafte ons het Tyroler Gezelschap d’ Ammerecer’r, jl. Maandag in de zaal van den Heer Kanen. Het daverend applaus en het steeds terug roepen, was een sprekend bewijs hoe zeer alles, aller verwachting te boven ging. Vooral Mej. Elly Bode als sopraan-solo en Aubaphoniste, in zang, en spel, was zeer goed! Ook de Bas, warme hulde! Het slotnummer, een Stiermarker-dans wekte ieders bewondering. Jammer dat het programma zoo vroeg afgewerkt was, omdat de artiesten dienzelfden avond nog vertrokken. Maar de welwillende leden van het veelgeprezen Dans- en Tooneelorkest "Terpsichore" die natuurlijkerwijze aanwezig waren om van de schoone Tyroler-kunst te genieten, bezorgden het dankbaar publiek nog een uurtje aangename verpoozing door het geven van eenige nummers. Prettiger stemming dan dien avond, is in langen tijd niet waargenomen. Een woord van dank aan den Heer Kanen die op eigen risico dit gezelschap engageerde.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 Februari 1905.
Valkenswaard. Zondagavond gaf de alhier gevestigde afdeeling van den bond van het R. K. Spoor- en Tramwegpersoneel hare aangekondigde feestvergadering. Na den gebruikelijken groet "Geloofd zij Jezus Christus" opende de Voorzitter de vergadering, bracht in de eerste plaats dank aan de leden voor hunne trouwe opkomst, vervolgens een woord van hulde aan hunnen Eerw. Adviseur door wiens bemoeiingen het vooral te danken is, dat zij thans is het bezit zijn van een nieuw vaandel, en spoorde de leden ten slotte aan tot gehoorzaamheid aan hunne superieuren, eerbied voor het wettig gezag en onvermoeide trouwe plichtsbetrachting. Vervolgens had de onthulling van het vaandel plaats door den Eerw. Adviseur, die in gloedvolle woorden de beteekenis en het doel van het vaandel vertolkte. Ten slotte dankte de heer Marsmans voor de groote belangstelling, die door het publiek aan den dag werd gelegd. Zijne kernachtige rede viel een daverend applaus ten deel. Na deze feestvergadering, trad de tooneelvereeniging "de Vriendschap" voor het voetlicht. Het drama "De Zoon van den Veroordeelde" werd met succes weergegeven, de verschillende rollen waren in goede handen toevertrouwd. Geen wonder dan ook, dat een ieder hoogst voldaan huiswaarts keerde en met verlangen een volgende uitvoering tegemoet ziet.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 Februari 1905.
Valkenswaard. Maandag vierde alhier het kaartgezelschap Vice Versa, gevestigd ten koffiehuize van C. Melter zijn jaarlijksch potverteeren. Des voormiddags vergaderde men in het vergaderlokaal en na in het dorp een ronde gemaakt te hebben kwam men opnieuw bijeen, om te genieten van een heerlijk maal en verder den dag alleraangenaamst door te brengen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Februari 1905.
Valkenswaard. Als bewijs, dat de tooneelvereeniging "de Vriendschap" gevestigd in het café van den heer Jansen-Jaspers alhier, op l.l. Zondag enorm succes inoogstte, met de opvoering van het drama: "de Zoon van den Veroordeelde", kan dienen, dat deze kranige vereeniging dit drama nogmaals voor het publiek zal opvoeren, op Zondag 26 Febr. a.s. Van harte wenschen wij haar hetzelfde succes toe. Zij verdient zulks ten volle.
- Het internationaal concours op den kruisboog te geven door het Gezelschap "Ons genoegen in Oranje" wegens zijn 12½-jarig bestaan, zal niet op 14 Mei, maar op 7 Mei worden gegeven. Ook heeft men het aantal prijzen van 12 tot 15 uitgebreid. De deelname zal dus wel druk zijn.
- De kaartclub "Ons genoegen in Oranje" zal Zondag eene tooneeluitvoering geven bij Mejuffrouw de Weduwe G. Veraa alwaar zij gevestigd is. Een paar aardige kluchtspelen, waarbij de rollen aan goede handen zijn toevertrouwd, doen veel succes verwachten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Februari 1905.
Valkenswaard. Zondag 26 Februari 1905, zal, de om haar op verschillende concoursen behaalde eerste prijzen, gunstig bekende harmonie "Uitspanning na Arbeid", met medewerking van den bekroonden Karakter Komiek den heer v.d. Wiel te Stratum, eene uitvoering geven in de zaal van den heer Kanen. Daar èn toonkunst èn tooneelkunst hier over ’t algemeen zeer bemind worden, zal het aan druk bezoek natuurlijk niet ontbreken. Het programma ziet er ook aanlokkelijk uit. Het bevat een achttal muzieknummers, waaronder een vaardigheid vorderende air varié en een Polka, beide voor Piston, etc. Daarbij vier voordrachten van ’t beste genre.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Februari 1905.
Valkenswaard. 24 Februari. Op Zondag 5 Maart a.s. zal alhier bij G. Prinzen een prijs schieting worden gehouden met het geweer op vasten vogel. Drie prijzen worden beschikbaar gesteld. Als het weer goed is verwacht men een drukken strijd.
- Den Heer G. Marsmans in dienst van de S. S. alhier is thans eervol ontslag verleend. Maandag zal hij met volle pensioen den dienst verlaten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Februari 1905.
Dommelen. Op Vastenavond Zondag 5 Maart e.k. zal door het Mannenkoor "De Nachtegaal" in het koffiehuis van den Heer Gérard van den Eijnden, aanvangende zes uur ’s avonds, eene uitvoering van Vocaal muziek gegeven worden, welke muziekstukken zullen worden afgewisseld door de voordrachten van een zeer gewild en in den smaak vallend Komiek van buiten deze gemeente. Ook zal een tooneelstuk worden opgevoerd door 8 personen, zoodat er voor elk wat wils zal zijn. Daar de zaal geheel veranderd en aan merkelijk uitgebreid is, zal aan zeer velen een geschikt zitplaatsje verschaft kunnen worden, zoodat ongetwijfeld een groot aantal toehoorders van dezen kunstavond zullen komen genieten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Maart 1905.
Borkel en Schaft. Toen een dezer dagen een koopman in manufacturen uit Eindhoven alhier zijne waar rondventte, kwam hij tot de minder onaangename (!) ontdekking, dat een stuk buksingstof van 10 ellen uit zijn wagen ontvreemd was. Het ware te wenschen, dat de dader spoedig door de politie werd gesnapt.
- Naar wij uit goede bron vernemen, is door een heer uit Brussel alhier aan het gemeentebestuur aanvrage gedaan om ongeveer 150 H.A. heide te koopen, gelegen tusschen de Schaft en het station Achel. Voorwaar een schoon aanbod daar onze gemeente ruimschoots is voorzien van heide en woesten grond en deze waarschijnlijk zal worden ontgonnen, zoodat deze dorre heide als het ware in een heerlijkheid zal worden herschapen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Maart 1905.
Valkenswaard. Vermist. Sedert Dinsdag is alhier spoorloos verdwenen zekere J. van Dungen, sigarenmaker van beroep. Hij heeft op genoemden dag zijn kosthuis (van J. L. K.) verlaten en had toen een jong hondje bij zich. Dit diertje is Donderdag teruggekeerd in het kosthuis waaruit men meent te moeten opmaken, dat de man niet ver weg kan zijn geweest. Men vreest, dat hem een ongeluk is voorkomen en naar wij vernemen wordt een gestreng onderzoek ingesteld.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 Maart 1905.
Valkenswaard. Zondag had F. S. alhier het geluk op de Tongreep een prachtexemplaar van een Otter te vangen, welke niet minder woog dan ruim 8 kilo. Of zulk een sinjeur ook veel vischjes zal verslonden hebben?

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Maart 1905.
Borkel & Schaft. Door de heeren de Prez & Co. eigenaren der gemeente en particuliere jacht alhier, is als tweede jachtopziener aangesteld de heer van Nunen, voorheen in gelijke betrekking te Steensel.
- Als een bewijs, dat door onze stierenhouders bij het inkoopen steeds op goede exemplaren wordt gelet, kan dienen, dat op de provinciale keuring voor den stier van de Wed. H. Moonen-Slegers de 2de en voor den stier van A. Jansens de reserveprijs werd toegekend. Deze dieren behaalden respectievelijk 52 en 50 punten.

Meierijsche Courant, Vrijdag 24 Maart 1905.
Valkenswaard. Den 16 April a.s. hoopt alhier de brievenbesteller L. Sprengers den dag te herdenken, waarop hij voor 25 jaren in dienst trad bij de posterijen. Deze dag zal voor den geachten jubilaris, die steeds en nog zijn dienst met de meeste nauwgezetheid waarneemt, niet ongemerkt voorbijgaan. Al de jaren die hij in ons dorp als postbeambte heeft doorgebracht, heeft hij door zijne bereidwilligheid de algemeene achting verworven. Ook de afdeeling "Eindhoven" van den Ned. Bond "De Post", waarvan hij steeds een der getrouwste leden was, zal dien dag niet onbedacht laten. Moge het den jubilaris geschonken zijn nog lange jaren zijn dienst met denzelfden ijver te vervullen om daarna van zijn welverdiende rust te kunnen genieten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 April 1905.
Valkenswaard. Ten koffiehuize van den heer C. Kievits aan den Dommelschenweg wordt morgen een billardconcours gehouden om prijzen. Verschillende fraaie geschenken zullen beschikbaar worden gesteld, zoodat men een drukke opkomst verwacht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 April 1905.
Dommelen. Tot candidaten van het lidmaatschap van den gemeenteraad zijn hier geproclameerd de heeren F. P. Coppens en A. J. Jansen. De stemming zal plaats hebben 15 April e.k.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 April 1905.
Valkenswaard. "Heb u mijn ezel niet gezien?" dat was dezer dagen de vraag van zekeren Th. v.d. O. uit Aalst, die met zijn grauwtje aan ’t broodventen was. Hij had zich ergens lang opgehouden. Te lang naar den zin van zijn langoorigen dienaar, die veiligheidshalve aan een trommel wit goed was vastgemaakt. Maar trommel en grauwtje waren er van door. Eindelijk bracht de 82 jarige weduwe S. aan v.d. O. zijn lieven vriend terug. Beiden konden hun reisje voortzetten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 April 1905.
Borkel en Schaft. Donderdagnamiddag circa half vijf brak er alhier brand uit in het huis toebehoorende en bewoond door den voerman P. Verweijen. Het vee alsook de inboedel is grootendeels gered kunnen worden. Doch het vuur door den wind aangewakkerd tastte ook het nabijgelegen woonhuis van den landbouwer Jac. Verbiest aan het welk insgelijks de prooi der vlammen werd. Ook aldaar is het vee en grootendeels de inboedel gered kunnen worden. Beide panden en inboedels waren tegen brandschade verzekerd.
- Zaterdag 1 April werden langs het douanekantoor te Achel uit Nederland ingevoerd en onder quarantaine gesteld 70 stuks melkkoeien. Hiervan werden deze week 7 stuks afgekeurd wegens tuberculose en wederom naar Nederland teruggezonden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 April 1905.
Valkenswaard. In de Zondag ten koffiehuize van den heer Jansen-Jaspers alhier gehouden vergadering onzer afdeeling van de R. K. Vereeniging voor Spoor- en Trampersoneel werd wegens bedanken van den heer G. Marsmans tot secretaris gekozen den heer J. Driesen. De boeken door den eerw. Adviseur, den heer van Vroonhoven nagezien werden in orde bevonden. Besloten werd nog tot aankoop van een rouwvaandel en nadat de genoemde heer Marsmans tot vaandrig was benoemd, werd de vergadering gesloten.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 April 1905.
Valkenswaard. Door den plaatsvervangenden districtsveearts C. A. van der Leeden te Eindhoven, werd gisteren miltvuur geconstateerd bij een gestorven rund van de kinderen S. Het cadaver is verbrand, de stal en verdere besmette plaatsen werden ontsmet, en een waarschuwingsborg aangebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 April 1905.
Valkenswaard. Was de tooneelvereeniging "de Vriendschap", gevestigd bij den heer J. Jansen-Jaspers alhier voornemens hare laatste uitvoering te geven op Maandag a.s. thans zal wegens omstandigheden dit concert plaats hebben op Zondag 30 April a.s. Alsdan zal ook de zangvereeniging "de Volharding" in haar lokaal bij den heer R. Fasol een uitvoering geven. Wij wenschen beide vereenigingen het beste succes toe.

Meierijsche Courant, Woensdag 26 April 1905.
Valkenswaard. Maandag gaf [de] ons zoo welbekende Harmonie "Uitspanning na Arbeid" eene uitvoering in de zaal van den Heer J. Kanen. De zaal was goed bezet en door dat de verschillende nummers goed werden ten gehoore gebracht, keerde een ieder hoogst voldaan huiswaarts.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 April 1905.
Valkenswaard. 28 April 1905. Donderdag werd alhier in het koffiehuis van den heer R. Fasol aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie voor de Nederlandsch Hervormde Gemeente alhier. Er werd ingeschreven als volgt: F. van Dooren, Valkenswaard f 15.000; Jac. Bots, Valkenswaard f 11990; P. J. van Berghem, Gestel f 11700; C. Beeks, Valkenswaard f 9999; B. Boogaerts, Woensel f 9987; J. Daams, Stratum f 8827; F. Heezemans, Eindhoven f 8756. De gunning zal plaats hebben op Maandag a.s.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Mei 1905.
Valkenswaard. Het bouwen van een nieuwe pastorie voor de Nederl. Hervormde Gemeente alhier is gegund aan den heer M. Hezemans (sic) te Eindhoven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Mei 1905.
Borkel en Schaft. Tot onderwijzer aan de O. L. School alhier, is benoemd de heer W. Leijten te Aalst.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Mei 1905.
Valkenswaard. Op het billard-concour, gehouden bij den heer C. Kievits alhier, zijn de prijzen behaald als volgt: 1e prijs G. van Lieshout, Dommelen; 2e pr. G. van Nunen, Valkenswaard; 3e pr. Beijens, Veldhoven; 4e pr. Roothans, Dommelen; 5e pr. W. van Nunen, Valkenswaard; 6e pr. W. Snieders, Dommelen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Mei 1905.
Borkel en Schaft. Het vangen van otters is een kunst, die met veel kunde en overleg gepaard gaat. Toch heeft alhier de heer Lamb. Aerts het genoegen gehad in veertien dagen tijds twee exemplaren machtig te worden, welke het gewicht haalden van 18 en 19 pond. Zoodoende ving de heer A. in zes maanden vier stuks aan den oever van de Dommel.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Mei 1905.
Valkenswaard. Het kruisboogschuttersgezelschap Stadshandhaven, gevestigd bij den heer L. van Gerwen houdt Zondag a.s. eene prijsverschieting, waarbij meerdere werkelijk fraaie prijzen zijn uitgeloofd. Als ’t weder slechts een weinig medewerkt, zal ’t zeker niet ontbreken aan drukke deelname.

Meierijsche Courant, Woensdag 31 Mei 1905.
Valkenswaard. 30 Mei. Op de Maandag alhier gehouden beestenmarkt waren aangevoerd 63 stuks rundvee, waarvan de handel lauw was. Aangevoerd waren 10 manden biggen, die opbrachten van f 2,25 – f 1,70; toch werd er weinig verkocht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Juni 1905.
Borkel en Schaft. Door den rijks-districts veearts, den heer v.d. Leeden, is alhier bij den arbeider A. E. een geval van miltvuur geconstateerd; het cadaver is verbrand, de stal ontsmet en een waarschuwingsbord aangebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Juni 1905.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag a.s. zal het St. Nicolaasgilde gevestigd bij F. Heezemans zijn jaarlijksch zomerfeest vieren. Om half negen plechtige H. Mis ter intentie van de leden, daarna koningschieten en vervolgens het doorbrengen van een paar dagen op gepaste maar alleraangenaamste wijze.
- Zondag a.s. zal de kruisboogdoelen "de Vriendschap" gevestigd bij den heer H. Pellemans een onderling concours geven, waarvoor verschillende fraaie prijzen worden uitgeloofd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 Juni 1905.
Valkenswaard. Zaterdag had alhier de metselaar Jac. Staals het ongeluk van den steiger te vallen bij het verbouwen van het huis van den heer Jac. de Wit waarbij hij eenige kneuzingen aan hoofd en beenen opliep en per kar moest worden huiswaarts gebracht. Dr. Dagevos verleende geneeskundige hulp.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 Juni 1905.
Valkenswaard. 8 Juni. Heden arriveerde alhier een 20-tal studenten van de rijkslandbouwschool te Wageningen ten einde onder leiding van den heer Born, opzichter der Ned. Heidemaatschappij, de aangelegde vloeiweiden in oogenschouw te nemen. Na het bezichtigen van deze nuttige heide-ontginning werd eene wandeling door onze gemeente gemaakt, waarna men des avonds weder naar Wageningen terugkeerde.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Juni 1905.
Valkenswaard. Met zwemmen verdronken. Gistermiddag is alhier een droevig ongeluk gebeurd. Zekere H. A. de Natris begaf zich omstreeks 2 uur naar het water om te zwemmen. Eenigen tijd hierna vond de heer J. Kanen hem verdronken. Deze gaf hiervan onmiddellijk kennis. Dr. Dagevos constateerde, dat de ongelukkige door kramp in de armen is bevangen. Drie minderjarige weezen blijven achter.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Juni 1905.
Borkel en Schaft. Zondagnamiddag vierden de leden van de handboogschutterij de "Eendracht", gevestigd bij den heer J. Govers het feest van koningschieten. Heftig doch niettemin onder een gezellig samenzijn werd er om het koningschap gestreden, totdat eindelijk de heer J. H. v.d. Heiden als overwinnaar uit het strijdperk trad met 37 punten in 12 schoten. Verder werd den namiddag recht gezellig doorgebracht onder het drinken van een heerlijk glaasje Dommelsch, waarna eenieder hoogst voldaan huiswaarts keerde.
- Het begin van den hooibouw is alhier voor eenigen tijd verdaagd, daar de laatst gevallen regen het water zoo heeft doen stijgen, dat de Dommel buiten zijne oevers is getreden en meer dan 100 H.A. weiland in een waterplas hebben herschapen. Eene flinke droogte zij dus in deze gewenscht.

Meierijsche Courant, Woensdag 21 Juni 1905.
Valkenswaard. Door de Brigade Maréchaussée alhier werd aangehouden zekere J. A. v. G., verdacht van diefstal van sigaren. Heden is hij ter beschikking van den Heer officier van Justitie te ’s-Bosch gesteld.
- Onze afdeeling van den R. K. Tabaksbewerkersbond zal ten koffiehuize van den heer J. Jansen-Jaspers a.s. Zondag vergadering houden. Dez morgens om half 12 zal de heer J. van Schaik, voorzitter van den Bond te Amsterdam, spreken over "Organisatie".
- Maandag heeft de bij den heer G. Prinsen gevestigde scherpschuttersvereeniging koning geschoten. De heer J. v. Gerwen mocht zich de waardigheid verwerven na een aangenamen en opgewekten strijd.

Meierijsche Courant, Woensdag 21 Juni 1905.
Borkel en Schaft. Zaterdag namiddag trok een onweersbui over onze gemeente, welke op het gehucht de brug eene aanzienlijke schade veroorzaakte door den harden hagelslag zijn de te velde staande aardappelen en boekweit zeer geteisterd. De bui kwam met zulke sterke windvlaag aanzetten, dat in een weinig tijds 20 stuks boomen werden ontworteld waabij vele zware van 1 à 1½ Meter omtrek. Ook langs den rijksweg werden eenige boomen omver geworpen

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Juli 1905.
Valkenswaard. 30 Juni. De zangvereeniging de Volharding gevestigd bij den heer K. Fasol heeft besloten om op Zondag 9 Juli eene muzikale wandeling te maken naar Waalre. Het doel is het gehucht de Loonderemolen om aldaar een concert te geven. Voor een Program volafwisseling is weer de beste zorg gedragen. Bij gunstig weder zal het zeker niet aan groote belangstelling ontbreken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Juli 1905.
Borkel en Schaft. De aftredende leden van den gemeenteraad, de heeren G. Verhoeven (weth.) en Adr. Scheepers, zijn alhier bij enkele candidaatstelling herkozen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Juli 1905.
Valkenswaard. Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid den Bisschop van ’s-Hertogenbosch is tot kerkmeester alhier benoemd de heer H. Jaspers.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juli 1905.
Valkenswaard. Het personeel der alhier gevestigde sigarenfabriek van den heer P. Tinga vierde Woensdag feest, bij gelegenheid van het huwelijk van den patroon. Zoowel het vrouwelijk als het mannelijk personeel maakte dezen morgen eene wandeling door de gemeente, hier en daar de kelen lavend met een heerlijk glaasje gerstennat, na den middag vereenigde men zich in het café van den heer L. van Ham, waar een heerlijke maaltijd hun toelachtte; na den maaltijd verliet men dit café om zich te begeven naar het café van den heer F. Heezemans waar het verdere verloop van het feest in ongestoorde vreugde werd doorgebracht. Ook hier kan men getuigen van de goede verstandhouding tusschen patroon en werklieden.
- A.s. Zondag zal alhier eene algemeene vergadering gehouden worden door de afdeeling Eindhoven van den Ned. Bond van Post- en Telegraafbeambten "De Post".

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juli 1905.
Borkel en Schaft. Daar den brievengaarder alhier een kleineren kring is aangewezen voor zijne bestelling zal de bestelling voortaan op de buitenwijken met Bergeijksche Barier niet meer door een hulpbesteller doch door een postbode worden waargenomen waarvoor niet minder dan een 14 tal sollicitanten zijn komen opdagen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Juli 1905.
Valkenswaard. Zondag werd alhier door de kruisboogdoele Uitspanning na Arbeid, gevestigd bij C. Kievits eene prijsverschieting gehouden. De prijzen werden behaald als volgt: 1e H. Lemmens, 2e G. Peeters, 3e P. Peels. De geluksprijzen door G. Peeters, 1e prijs, J. Kouwenberg 2e prijs. Kampioensprijs H. Lemmens 1ste, M. Markenstijn 2de. Drietal prijs Stadshandhaving 1e prijs, Buitenlust 2e prijs. Alles liep in de beste orde af.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 Augustus 1905.
Valkenswaard. Met zeer veel instemming vernamen wij alhier dat de heeren Hoppenbrouwers en Renders met veel succes het examen voor de hoofdakte hebben afgelegd. Den geslaagden, die beide steeds blijken geven hun plicht op nauwkeurige wijze te vervullen, wordt door allen in hun verdere carrière het meeste succes toegewenscht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Augustus 1905.
Borkel en Schaft. Feest der Onafhankelijkheid. Al wie Zondag 7 Aug. aanstaande en de volgende dagen een bezoek aflegt aan het naburig Achel, kan aldaar getuige zijn van een grootsch feest. Bij gelegenheid van de kermis aldaar viert Achel met zijn kanton Belgisch 75-jarig onafhankelijkheid. De feesten worden gevierd 5, 6, 7, 8 en 10 Aug. Zaterdag 5 Aug. ’s avonds ten 7 uur, aankondiging der feesten door kanongebulder, ten 9 uur fakkeltocht met muziek. Kermis-Zondag 6 Aug. Kantonaal Festival, waaraan de volgende maatschappijen zullen deelnemen: 1. Hamont: Harmonie "Cecilia"; 2. Hamont, Fanfare "Statiegalm"; 3. Neerpelt, Fanfare "Dommelgalm"; 4. Overpelt, Fanfare "Nut en Vermaak"; 5. St. Huibrecht en Lille, Fanfare van ’t Joseph Patronaat. Ten 3 uur afhaling der gezelschappen door de feestcommissie en de fanfare "Kempenbloei van Achel". Ten 4 uur ontvangst der Maatschappijen in de zaal van ’t Patronaat, waarna uitvoering op het Michielsplein. Na afloop uitdeeling der herinneringsmedailles en sluiting van het Festival door de "Brabançonne" gezamenlijk gespeeld. Kermis Maandag om 8½ uur: Optocht der Maatschappijen; om 5 uur: Muziekuitvoering op het Michielsplein. Dinsdag: luisterrijke herinnering aan België’s Onafhankelijkheid. Om 8 uur: Bedeeling der armen; om 9 uur, Plechtig Te Deum; om 11 uur, Vaderlandsche gezangen op het Michielsplein. Namiddag om 3 uur: Stoet van alle Maatschappijen met praalwagens en verschillende groepen; om 3½ uur, Kinderfeest in de scholen; om 5 uur Concert; om 8 uur, Algemeene Verlichting; om 9 uur Concert; Donderdag 10 Aug. om 9 uur, Muziek en groote Luchtstoet door de veloclub "De kraanvogels van Achel". Daarna tot sluiting der feesten: kanongebulder.

Meierijsche Courant, Woensdag 16 Augustus 1905.
Valkenswaard. 15 Aug. Op de Maandag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 67 stuks rundvee, waarvan de handel tamelijk vlug was. Aangevoerd 5 manden biggen, die opbrachten van 8 gulden tot 11 gulden per stuk.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Augustus 1905.
Dommelen. Ter gelegenheid der kermis geeft ons mannenkoor "De Nachtegaal" Dinsdag a.s. eene uitvoering ten huize van den heer Ger. van den Eijnden. Moge een talrijk publiek van belangstelling doen blijken!

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Augustus 1905.
Borkel en Schaft. Het was een goede gedachte van den kastelein Th. Peters om de kermis door eenige wedstrijden en volksvermakelijkheden te doen opluisteren, zoodat vele aan genoemd café een bezoek aflegden, om mede te dingen naar de mooie prijzen, welke werden uitgeloofd. Met het prijsbeugelen werden in de 1e serie de prijzen behaald door J. Janssens alhier en G. Peters, Valkenswaard, in de 2e serie door A. van Poppel, Valkenswaard en Fr. Lomkens alhier. Ook met het mastklimmen werden na vele moeite en inspanning de prijzen behaald door J. Janssen, J. Smolders, A. Cox en H. van Mierlo. Verders werden nog verschillende prijzen behaald in andere wedstrijden. Ook de leden van het gilde St. Petrus Banden hebben met kermis op een gezellige wijze feest gevierd en geen wonder! Het was voor de eerste maal dat de leden als het ware zich schaarden onder het prachtige nieuwe vaandel, bewerkt met een zeer schoon medaillon in transpirant, voorstellende den H. Petrus met een engel, die hem uit de boeien verlost.
- Woensdag middag werd in het café van den heer Th. Baken eene vergadering gehouden ter bespreking van de oprichting van eene zang- en tooneelvereeniging. Een groot aantal leden hebben zich als werkend lis aangemeld.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 Augustus 1905.
Valkenswaard. Voor het bouwen van een huis voor den heer J. van Glabbeek alhier, had Zaterdag de aanbesteding plaats. Ingeschreven werd als volgt: T. Moonen, f 1190; F. v. Dooren, f 1175; H. Kooken Hzn, Eindhoven f 1166; J. Beeks, f 989.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 September 1905.
Valkenswaard. Het Bestuur van onze onderafdeeling der Pluimvee vereeniging in Nederland heeft besloten de derde jaarmarkt te houden ter plaatse "de Wiemelhoek" op kermismaandag 18 Sept. e.k. Uitgeloofd worden een prijs voor ’t zwaarste konijn, een prijs voor de talrijkste inzending van konijnen en een voor de talrijkste inzending van pluimvee. Verder wordt onder de inzenders nog een tweetal prijzen verloot, terwijl allen van 10 tot 12 uur op de markt moeten aanwezig zijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 September 1905.
Valkenswaard. Doodelijk ongeval. In deze gemeente heeft gisteren middag ten 5 uur een allerdroevigst ongeval plaats gehad. Tusschen het station en de vischvijvers wilde een 6 à 7 jarig zoontje van Peter Peels achter op een gerij springen, toen hij ongelukkigerwijze met zijn beide beenen tusschen het wiel terecht kwam. Den ongelukkigen knaap werden daarbij de beenen op verschrikkelijke wijze gebroken en gekneusd. De arme jongen is heden morgen door den dood uit zijn lijden verlost.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 September 1905.
Dommelen. 8 Sept. Als wethouders voor den gemeenteraad zijn in de laatst gehouden vergadering benoemd de leden Adr. Willems en L. van Keersop; voor eerstgenoemde is dit een herbenoeming.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 September 1905.
Valkenswaard. Nog enkele dagen scheiden ons van de jaarlijksche kermis. Op het marktterrein is men reeds druk bezig met het opslaan der tenten. De grootste attractie zal voorzeker zijn de welingerichte stoomcaroussel van den heer Janviers, die voor de eerste maal onze kermis bezoekt. Een ieder zal niet nalaten een bezoek te brengen aan deze prachtige inrichting. Verder zal dit jaar onze kermis bezoeken de hippodrôme van de gunstig bekende familie Stips ook bij haar kan groot en klein zich kostelijk amuseeren; voeg daarbij nog een luchtschommel en tal van kramen in suikerwerken en galanteriën, dan zal men moeten bekennen, dat er aan vermakelijkheden geen gebrek is. Door ruim 20 caféhouders is voor degelijk amusement gezorgd, zoodat men ook op dit gebied volop kan genieten. Van harte hopen wij, dat het weder gedurende die dagen zich gunstig mag leenen en geen enkele wanklank de kermisvreugde komt verstoren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 October 1905.
Valkenswaard. Valkenvangst. Voor den valkenier is thans het seizoen voor de valkenvangst weer aangebroken. Voor den heer K. Th. Mollen zijn dit jaar de tophutten opgeslagen onder de gemeenten Valkenswaard, Heeze en Wintelre. Evenals andere jaren is deze vangst begonnen 1 October. Niettegenstaande het ongunstige weder mag de vangst tot heden gunstig heeten, want reeds 3 exemplaren heeft men weten te bemachtigen en wel een oude valk onder Valkenswaard en 2 roode (jonge) valken onder Wintelre. Sterke wind en regen zooals dezer dagen wordt bij die vangst niet verlangd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 October 1905.
Son. Pastoor A. J. Dobbelsteen † 6 Oct. Heden morgen overleed na eene lichte ongesteldheid van een paar dagen de ZeerEerw. Heer A. J. Dobbelsteen, pastoor onzer parochie. Hij werd den 19 Maart te Heeswijk geboren en was de jongste zoon van den ZeerEerw. Heer G. Dobbelsteen, [die] den 30 Aug. 1861 als pastoor te Borkel en Schaft [is] overleden. …

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 October 1905.
Valkenswaard. 13 October. De Zangvereeniging de Volharding gevestigd bij den Heer Fr. Fasol, heeft in haar laatste vergadering besloten, om op Zondag 22 October haar eerste winter uitvoering te geven, met medewerking van de tooneelvereeniging "Ons Genoegen" uit Budel. Het programma zal vol afwisseling zijn zoodat ons dan weer een genotvolle avond in ’t verschiet staat, voor alle liefhebbers van zang en tooneelkunst.
- De Scherpschuttersvereeniging "Prins Hendrik", gevestigd ten koffiehuize van den heer H. Bergmans, heeft in haar laatste vergadering besloten, op Zondag 22 October a.s. eene prijsverschieting te houden met het geweer op den vasten vogel, waarvoor 4 prachtige prijzen zullen worden beschikbaar gesteld en ook een prijs gratis zal worden gegeven. Iedereen mag deelnemen; wij wenschen den vereeniging een gunstig weer.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 October 1905.
Valkenswaard. Donderdag middag had zekere van H. uit Heeze alhier aan het station een kar mest geladen. Juist vertrok, toen hij passeerde de trein van twee uur. Het paard werd schichtig, zoozeer dat de voerman op levensgevaar af, het los moest laten. Nu sprong het bange dier in den tuin van den heer H. W. Mollen, kwam te vallen en kreeg van de nakomende kar een burrie op het lijf, die er een goede halven Meter diep in drong. Dat veroorzaakte een gapende wonde, waaruit de ingewanden te voorschijn puilde, en welke onmiddellijk den dood van het arme dier tengevolge had. Geen geringe schade voor van H., daar het paard niet verzekerd was.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 November 1905.
Borkel en Schaft. Op Zondag 12 Nov. a.s. staat ons een prettige avond te wachten. De leden van onze nieuwe tooneelvereeniging "Vondels Zonen" zullen alsdan hunne eerste uitvoering geven ten herberge van den heer Th. Baken. Ongetwijfeld zullen velen dien avond een bezoek afleggen aan genoemd café om aldaar getuigen te kunnen zijn van hetgeen deze nieuwe acteurs bij hunne eerste uitvoering zullen ten gehoore geven. Het program bevat vele komische voordrachten en een blijspel "Een redder in den nood", alhier nooit gegeven, en een alleraardigst kluchtspel "Eerst betoalje manje". Den leden van "Vondels Zonen" zij veel succes gewenst.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 November 1905.
Valkenswaard. Maandag vierde onze harmonie Uitspanning na Arbeid gevestigd bij den heer J. Kanen haar jaarlijksch feest. Des middags maakte men een muzikale wandeling door het dorp en bezocht eenige cafés, om verder in het vereenigingslokaal den dag genoeglijk door te brengen.
- Z. D. H. Mgr. Van de Ven Bisschop van ’s Bosch diende Maandag alhier voor onze en de omliggende parochieën het H. Vormsel toe.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 November 1905.
Valkenswaard. Even als andere jaren zal het St. Nicolaasgezelschap ter gelegenheid van het feest en dan patroonsdag onzer parochie zijn omgang doen. Van te voren gaat men rond om ieder in de gelegenheid te stellen naar zijn vermogen bij te dragen.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 November 1905.
Valkenswaard. Tot heden toe werden door onzen valkenier den heer K. Th. Mollen 18 valken gevangen. Ofschoon dit niet het vereischte getal is, heeft men de vangst gesloten wegens het ongunstige weder, dat vroeger dan de andere jaren zijn intrede heeft gedaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 November 1905.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal de tooneelvereeniging "de Vriendschap" in haar lokaal bij den heer Jansen-Jaspers haar eerste winteruitvoering geven. Op het programma zien wij vermeld: "Mijn Luitenant" en "Die niet hooren wil, moet voelen", respectievelijke blijspelen in één en twee bedrijven, terwijl verschillende komische voordrachten aan het geheel eene aangename afwisseling zullen geven. Met recht mag men een druk bezoek verwachten. Voor de tweede uitvoering heeft de vereeniging thans in studie het zeer boeiende drama: "De Zoon van den Werkstaker" drama in twee bedrijven en een voorspel.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 November 1905.
Borkel en Schaft. Dinsdag vierde de leden van het handboogschuttersgezelschap de "Eendracht" hun jaarlijksch potverteeren ten herberge van den heer J. Govers. Nadat de leden zijnde 33 in getal circa elf uur zich hadden vergaderd werd vooreerst een bezoek afgelegd aan de naburige café’s. Daarna schaarden zij zich aan een welbereide tafel en deden die zeer terecht alle eer aan. Verder werd de dag als gewoonlijk recht gezellig en genoegelijk doorgebracht totdat eindelijk het uur van scheiden aanbrak en een ieder ten hoogst voldaan huiswaarts keerde.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 December 1905.
Valkenswaard. De maandelijksche vergadering onzer afdeeling van het Ned. R. K. Secretariaat van Spoor- en Trampersoneel is wegens de vergadering te ’s-Bosch voor den Raad van Afgevaardigden verzet op Zondag 17 December. De agenda bevat, behalve de verkiezing van drie bestuursleden, het verslag der afgevaardigden, het innen der contributie, ook nog het vervolg der behandeling van de sociale vraagstukken, de verantwoording van den Penningmeester, kasopname van twee controleurs en eindelijk ook de bespreking van den feestavond. Trouwe opkomst gewenscht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 December 1905.
Borkel en Schaft. Bij den heer B. Jonkers alhier is thans een billardconcours geopend, waaraan drie prachtige prijzen zijn verbonden n.l. drie nieuwe heerenrijwielen. In aanmerking genomen de mooie prijzen, die beschikbaar zijn gesteld, zal er ongetwijfeld menig liefhebber van de edele billardkunst een kansje komen wagen. Het concours loopt in elk geval op 4 Februaria 1906 ten einde. Den ondernemer wenschen wij bij deze het beste succes.
- Dat ook hier de boeren de kunst van vetmesten goed verstaan is alom bij slagers en handelaren uit den omtrek genoegzaam bekend. Zoo werd dezer dagen wederom een exemplaartje, zijnde een vette os afgeleverd bestemd voor de slachtbanken te Antwerpen, die het niet onaardig sommetje van 300 gulden heeft opgebracht.
- Vrijdag 1 Dec. werden langs het douanekantoor Achel ingevoerd en onder quarantaine gesteld 93 stuks Hollandsche melkkoeien.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 December 1905.
Valkenswaard. Zondag werd alhier in de zaal van den heer Jansen-Jaspers eene voorstelling gegeven met bewegende lichtbeelden door de Kinematograaf. De voorstelling lokte een druk bezoek uit en zal Woensdag herhaald worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 December 1905.
Valkenswaard. Woensdag deed ons St. Nicolaas-gezelschap zooals gewoonlijk op dien dag zijn ronde, en deelde aan de jeugd de noodige versnapering mede. Om 10 uur was het gilde met vaandel en trom naar de kerk getrokken, waar de heilige Mis tot zijn intentie werd opgedragen.
- Ten koffiehuize van den heer P. Smulders is alhier gepasseerden Zondag opgericht eene nieuwe tooneelvereeniging, genaamd: "Vrienden onder ons". Men heeft het plan spoedig eene uitvoering te geven. Wenschen wij den nieuwen tooneelspelers van harte veel succes.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 December 1905
Valkenswaard. De harmonie "Uitspanning na Arbeid" welke gevestigd is bij den heer J. Kanen, zal Zondag avond eene uitvoering geven. Men verwacht als gewoonlijk een drukke opkomst van het publiek.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 December 1905.
Borkel & Schaft. Op Zondag 7 Januari a.s. geeft onze tooneelvereeniging "Vondels Zonen" wederom eene uitvoering ten herberge van Th. Baken. Het voornaamste nummer zal alsdan bestaan in het blijspel "Wie ben ik", hetwelk wordt afgespeeld in drie bedrijven alsmede in het blijspel "Eene terechtzitting uit de oude doos". Verder geeft het program nog aan een tweetal komische Ensemble-scène en een drietal allerkoddigste duetten en voordrachten. Dit alles belooft ons wederom een amusanten avond waarvoor den acteurs van Vondels Zonen een woordje van dank niet mag onthouden worden.
- Een dezer dagen had de heer Lamb. Aerts alhier wederom het genoegen een otter te vangen, als een bewijs dat de heer Aerts de kunst om deze dieren machtig te worden degelijk verstaat kan dienen dat in een kort tijdsverloop dit zijn zesde exemplaar is.
- Visschen met de hengel is dikwijls slecht loonend, doch een Belgisch heer had alhier een dezer dagen het genoegen in een uur tijds met de hengel twee snoeken te vangen welke respectievelijk het gewicht haalden van 3 en 3½ kg. Een aardig buitenkansje.
- Met ingang 1 Jan. 1906 is alhier benoemd tot rijksambtenaar bij de directe belastingen de heer A. P. van de Griend, thans in gelijke functie te Roosendaal.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007