1906

Meierijsche Courant, Woensdag 3 Januari 1906.
Borkel en Schaft. Toen op oudejaarsavond een persoon alhier zich huiswaarts wilde begeven kwam hij te struikelen met het ongelukkig gevolg dat hij zijn been brak.
- Alhoewel het mesten van zware kalveren meer tot het verledene behoort sedert het oprichten der boterfabriek werd evenwel dezer dagen door de kind. Aarts alhier een exemplaar afgeleverd aan de firma Wijnbergen en Levano te Eindhoven voor de som van bijna 150 gulden.

Meierijsche Courant, Woensdag 3 Januari 1906.
Valkenswaard. Zondag gaf alhier de tooneelvereeniging "Vrienden onder Ons" gevestigd bij den heer F. Heezemans haar eerste uitvoering. De aangekondigde stukken werden met veel succes opgevoerd. De zaal was druk bezet.

Meierijsche Courant, Vrijdag 5 Januari 1906.
Valkenswaard. 4 Jan. Zondag a.s. zal alhier als een zeldzaamheid te zien zijn een varkensdas, in de zaal van den Heer H. W. Mollen. Menigeen zal wel van deze gelegenheid gebruik maken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Januari 1906.
Borkel en Schaft. Zondagavond had onder belangstelling van een vrij talrijk publiek ten herberge van Th. Baken de aangekondigde uitvoering plaats van de tooneelvereeniging Vondels Zonen. Al de uitgevoerde stukken liepen van stapel en werden succesvol uitgevoerd. Vooral in het blijspel "Wie ben ik" toonde onze nieuwe tooneelvereeniging, dat zij over goede krachten kan beschikken. Kortom, de afwerking van het geheele program doet ons verlangend uitzien naar eene volgende uitvoering.
- Zondag 14 Januari a.s. zal door dezelfde tooneelvereeniging eene uitvoering worden gegeven ten herberge van H. Roothans te Dommelen. Behalve eenige komische duetten en voordrachten zullen worden afgespeeld een tweetal blijspelen en een kluchtspel.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 Januari 1906.
Valkenswaard. 15 Jan. Zondag a.s. zal de Liedertafel Volharding gevestigd bij den heer J. Kanen eene uitvoering geven in haar nieuwe vergaderlokaal. Zeker kan men zijn, dat er een programma vol afwisseling niet zal ontbreken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 Januari 1906.
Dommelen. Bevolking op 1 Januari 1905 : 188b M. 189 V., totaal 377. Geboren 8 M. en 4 V., totaal 12; ingekomen 5 M. en 5 V., totaal 10. Overleden 2 M. en 6 V., totaal 8; vertrokken 15 M. en 9 V., totaal 24; verminderd met 4 M. en 6 V., totaal 10. Bevolking op 1 Januari 1906 : 184 M. en 183 V., totaal 367. Gesloten huwelijken 3.
- Voor den verbouw van het schoollokaal is eene buitengewone subsidie van f 1200,- toegekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Januari 1906.
Valkenswaard. De tooneelvereeniging de "Vriendschap" heeft thans hare tweede winteruitvoering definitief vastgesteld op Zondag 4 Februari a.s. Alsdan zal deze vereeniging, wier gunstige reputatie telken jare toeneemt voor het voetlicht treden met het boeiende drama: "de Zoon van den Werkstaker" in twee bedrijven en een voorspel. Voeg daarbij verschillende comische voordrachten door eenige heeren dilettanten die ten volle berekend zijn voor hunne taak dan durven wij ten volle verzekeren, dat een talrijk publiek deze concertavond, zooals steeds zal bijwonen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Januari 1906.
Borkel en Schaft. Uit het jaarverslag van het Coöperatieve Roomboterfabriek de "Nijverheid" ontleenen wij het volgende: Van 26 December 1904 tot en met 23 December 1905 werd door 97 deelnemers met 307 koeien aan genoemde fabriek geleverd 691131 kilo’s melk, waaruit werd geproduceerd 23094½ K.G. boter, welke heeft opgebracht na aftrek der kosten van bewerking transport invoerrechten naar België en commissieloon de som van f 27847.80 dus netto uitbetaald aan de deelnemers per K.G. boter f 1.20½. Gemiddelde prijs uitbetaald per 100 kilograden melk f 1.30½. Netto opbrengst van 1 K.G. melk f 0.04 ruim. Voor het bereiden van 1 K.G. boter is noodig geweest 29.9 kilo melk door het veefonds hetwelk vereenigd is met het fabriek werd voor 9 koeien uitbetaald f 360.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Januari 1906.
Borkel en Schaft. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag werden door de alhier gestationeerde rijksambtenaren de Weerd en van Griend een tweetal personen betrapt wegens fraudeleusen invoer van suiker. Alhoewel de daders wisten te ontsnappen bleven toch twee zakken inhoudende 90 pond suiker in de handen der beambte.
- Van de 66 Hollandsche melkkoeien welke in de veestallen te Achel onder quarantaine zijn gesteld werden heden 4 stuks afgekeurd en naar Holland teruggezonden.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 Januari 1906.
Valkenswaard. Van den trein die Maandagavond 7.55 te Eindhoven moest aankomen, is alhier bij het station, door verkeerden wisselstand de locomotief uit de rails geraakt en omgevallen. Van Eindhoven uit werd onmiddellijk eene reserve-locomotief gezonden. De vertraging was van niet veel beteekenis. De locomotief was reeds spoedig verwijderd, en verdere ongevallen kwamen niet voor.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Februari 1906.
Borkel en Schaft. Naar wij uit goede bron vernemen is door eenige Belgische heeren alhier aan het gemeentebestuur aanvrage gedaan tot het aanleggen van een vischvijver, op eene daartoe zeer gunstig gelegene plaats, genaamd het Biestven.
- Zondag aanstaande zal door de leden der tooneelvereeniging een bezoek worden afgelegd aan het café van J. M. Jansen, alwaar eenige komische duetten en voordrachten zullen worden ten gehoore gebracht. Ook zal door de leden van voornoemd gezelschap met Vastenavond-Zondag ten herberge van Th. Baken een concert worden gegeven ten voordeele van den arme.
- In den nacht van Woensdag op Donderdag werden door de rijksambtenaren alhier wederom eenige personen betrapt wegens fraudeleuzen invoer van suiker. Na hun vracht, bestaande uit 100 pond suiker, te hebben weggeworpen namen de daders ijlings de vlucht.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Februari 1906.
Valkenswaard. 7 Feb. De tooneelvereeniging Vrienden onder Ons, gevestigd bij den heer F. Heezemans, heeft besloten om op Zondag 11 Februari a.s. haar tweede winteruitvoering te geven. Het programma bevat een prachtig tooneelstuk "Geboortefeest van rentenier Pijper" dat afgewisseld zal worden door verschillende komische voordrachten met piano. Daar men zeker kan zijn dat de aangekondigde stukken wel zullen slagen, zoo zal er aan een talrijk publiek geen gebrek zijn. Men wenscht het gezelschap veel succes.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 Februari 1906.
Valkenswaard. Bij den heer H. van den Boom alhier is dezer dagen een postduif aangekomen welke de volgende letters en cijfers op een ringetje aan den poot droeg: A. B. W. V5 17.63. De eigenaar kan er de duif weder in ontvangst nemen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Februari 1906.
Borkel en Schaft. Onder belangstelling van een vrij talrijk publiek eindigde Zondag l.l. het biljartconcours ten herberge van B. Jonkers. De prijzen werden behaald door de Gebroeders van Nunen uit Valkenswaard en J. van Nunen alhier, respectievelijk met 24, 23 en 22 punten in 10 stooten. Het concours bij den heer J. Govers, hetwelk eindigt vastenavond Maandag a.s. en waarbij de prijs bestaat uit een nieuw heerenrijwiel, zal ongetwijfeld nog menig liefhebber lokken, daar het aantal punten nog zeer laag is.
- Donderdag l.l. had alhier de candidaatstelling plaats voor een lid van den gemeenteraad, welke vacature was ontstaan wegens het overlijden van den wethouder J. Kuipers. Bij enkele candidaatstelling is de heer Chr. Ant. Aerts gekozen.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 Februari 1906.
Dommelen. A. H. van Brussel †. Onze parochie heeft na een kortstondige ziekte zijn beminden Herder verloren. A. H. van Brussel, werd geboren te Asten 5 Maart 1852. Op den 26 Juli werd hij in St. Jan te ’s-Bosch, priester gewijd en na op verschillende plaatsen laatstelijk te Erp als kapelaan te hebben gefungeerd volgde Z.Eerw. in 1895 pastoor Somers te Dommelen op. Ondanks zijn wankelende gezondheid heeft Z.Eerw. in de 11 jaren van zijn Herderschap veel voor de parochie gedaan. Steeds was hij de vraagbaak van allen en vooral de kinderen zullen in den overledene veel verliezen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Februari 1906.
Valkenswaard. 19 Febr. Zondag werd alhier in de zaal van den heer Jansen-Jaspers eene vergadering gehouden van de afdeeling van het R. K. Spoor en Tram personeel. De Voorzitter de heer A. Peters opende haar en wees [op] eenige voordeelen van het vereenigingsleven. Men moest altijd zorgen op katholieken grondslag te vereenigen. Daarna gaf hij het woord aan den Eerwaarden heer Kapelaan van Vroonhoven Adviseur der vereeniging, die het leven van een Christen werkman uit legde, hoe men de verdiende gelden moest gebruiken om tot welstand te komen. Sp[reker] wees vooral op spaarzaamheid en waarschuwde tegen verkwisting. Laat men in het oog houden dat er eens een kwaden of ouden dag voor een ieder kan komen en dat het toch dan zeker een troost zal zijn als men dan kan zeggen ik eet van mijn eigen geld, dat ik met kleinigheden had gespaard. De heer A. Peter bedankten den Adviseur. Daarna werd de vergadering gesloten.
- Zondag 25 Febr. zal de Scherpschutters Vereeniging Prins Hendrik gevestigd bij den heer G. Prinsen eene prijsverschieting houden met het geweer op vasten vogel. Drie prachtige prijzen worden uitgeloofd, iedereen mag deel nemen; men verwacht een drukken strijd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 Februari 1906.
Dommelen. 22 Febr. A.s. Zondag zal de liedertafel "de Nachtegaal" alhier in haar gewoon lokaal bij den heer G. v.d. Eijnden eene uitvoering geven ten 6 ure. Naar wij vernemen is er een uitgebreid programma, dat zoowel ernst als luim bevat. Wanneer het weder gunstig is, kan men met reden verwachten, dat velen van dien genoegelijken avond zullen profiteeren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Maart 1906.
Valkenswaard. 12 Maart. Woensdagavond zal de Rijkslandbouwleeraar een lezing houden in het café van den heer J. de Wit, deze vergadering gaat uit van den boerenbond. Men verwacht eene drukke opkomst om het groote belang der zaak.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 Maart 1906.
Valkenswaard. Zondag 24 Maart a.s. is de tooneelvereeniging "de Vriendschap" voornemens in haar lokaal bij den heer J. Jansen-Jaspers alhier haar 3e winteruitvoering te geven. Op het programma zien wij vermeld: Nellis in het varkenshok, blijspel in één bedrijf en "de eerlijke Vinder" blijspel in twee bedrijven, daarbij zullen eenige comische voordrachten aan het geheel een aangename variatie geven, zoodat wij met recht een druk bezoek mogen verwachten.

Meierijsche Courant, Woensdag 21 Maart 1906.
Borkel en Schaft. Donderdag 15 Maart werden langs het douanekantoor Achel ingevoerd en onder quarantaine gesteld 33 stuks Hollandsche melkkoeien. In de laatste jaren is de invoer van Hollandsch vee langs voornoem kantoor merkelijk verminderd doch eveneens aan de andere grenskantoren daar in het jaar 1905 15000 stuks Hollandsch vee minder België werd ingevoerd dan in 1903.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 Maart 1906.
Valkenswaard. 23 Maart. Op de hier gehouden jaarmarkt waren 60 stuks rundvee aangevoerd. De handel was flauw, 10 manden biggen brachten van 10 tot 13 gulden per stuk op. Kramerijen veel aanvoer, doch weinig handel, wegens gebrek aan volk.

Meierijsche Courant, Donderdag 29 Maart 1906.
Valkenswaard. Het bestuur onzer boterfabriek Hollandia heeft zich per request gewend tot den Raad dezer gemeente, met verzoek tot subsidieering voor het houden van een of twee stieren. Naar wij vernemen zou er veel kans bestaan, dat hierop toewijzend wordt beschikt en hetgeen zeker van veel belang zal zijn voor onze landbouwers.

Meierijsche Courant, Donderdag 29 Maart 1906.
Borkel en Schaft. Op de laatste gehouden vergadering van de gemeenteraad alhier werd tot wethouder benoemd de heer Adr. Scheepers.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 April 1906.
Borkel en Schaft. Naar wij vernemen wordt met ingang 1 Mei de heer G. A. de Weerd, rijksambtenaar alhier, gestationeerd te Overschie. Den heer de Weerd dien wij door zijn veeljarig verblijf alhier hebben leeren kennen als een plichtbetrachtend en humaan beambte en die door zijne bereidvaardigheid ons aller achting en sympathie heeft verworven vergezellen onze beste wenschen.
- Ook alhier zijn door het overtollige water der rivier de Dommel bijna al de weilanden in een waterplas herschapen. Meer dan 100 H. A. hebben gedurende het laatste half jaar onder water gestaan. In het belang der landbouwers was het gewenscht dat hierin spoedig eene verandering kwam.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 April 1906.
Valkenswaard. De tooneelvereeniging Vrienden onder ons, gevestigd bij den heer F. Heezemans geeft Maandag 16 dezer (2en Paaschdag) haar laatste winteruitvoering. Geen twijfel of op haar schoone reeks uitvoeringen wordt dan waardig de kroon gezet.

Meierijsche Courant, Donderdag 19 April 1906.
Valkenswaard. 18 April. Dinsdag voormiddag werd onze gemeente opgeschrikt door het geroep van brand. En waarlijk in het huis der wed. H. Bots bewoond door A. H. en J. V. in de Bakkerstraat was het vuur uitgebroken. Spoedig werden de 2 nevenstaande huizen van H. W. en J. C. een prooi der vlammen. Dat van J. C. door drie gezinnen bewoond, door A. D., J. C. en J. van G.
J. van G. was niet verzekerd, maar meerendeels werd zijn inboedel gered. Bij de anderen viel echter aan redden niet te denken omdat ze met stroo gedekt waren. Nog werden door het vuur aangetast de huizen van de kinderen P. Sn., H. v.d. B. en wed. J. d. N. De stal van P. Sn. werd in asch gelegd; ook zijn huis beliep eenige schade, doch door het flink optreden van de brandweer werden beide andere genoemden gespaard. De oorzaak van den brand is onbekend.

Meierijsche Courant, Donderdag 26 April 1906.
Valkenswaard. Maandag l.l. had de Heer Jacobus Heesterbeek, sigarenfabrikant alhier, zijne werklieden en werksters uitgenoodigd, om met hem feestelijk het 12½-jarig bestaan zijner fabriek te herdenken. Daartoe had hij eene der lokalen zijner fabriek laten ontruimen. Door de vaardige handen der fabrieksmeisjes was hier en daar eene aardige versiering aangebracht. Het feest begon om 12 uur. De 13-jarige Anna van Veldhoven, de jongste leerling der fabriek, met heldere meisjesstem tot den heer Heesterbeek hield een toepasselijke toespraak bij het aanbieden van het feestgeschenk, een prachtig schrijfbureau. Zij wenschte namens de werklieden den patroon geluk dat hij op de 12½ jaar die verliepen met eere en vreugde mocht terug zien! Klein begonnen, door vlijt en volharding opgewerkt tot wat hij heden was. Dit gebouw getuigde er van, dat hij in weerwil van alle concurrentie de fabriek steeds had uitgebreid en ze gebracht op zulk eene hoogte. Zij wees op de goede verhouding, die altijd tusschen patroon en werklieden had bestaan en dankte voor de goede behandeling, altijd ondervonden. Na deze toespraak nam de pret een aanvang …

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 Mei 1906.
Valkenswaard. De liedertafel de Volharding, gevestigd ten koffiehuize van den heer J. Kanen gaf Zondagavond een uitvoering. De vele opgekomenen zullen zich daarmee niet betreurd hebben, want het programma rijk in afwisseling gaf werkelijk veel te genieten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 Mei 1906.
Borkel en Schaft. Alhier had voor rekening van J. M. Janssen ten zijn herberge de aanbesteding plaats van het timmeren- en metselaarswerk voor een nieuw woonhuis met anexe stal en schuur. Voor het metselaarswerk werd ingeschreven door J. Rijkers f 175, R. Hoeks
f 170, A. Nijssen f 160 en A. Bots f 105.
Voor het timmermanswerk Chr. Smolders f 135, Th. Baken f 130. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.
- Telken jaren worden alhier door de eigenaren der jacht eenige fazanten losgelaten met het doel alhier eene wildrijke fazantenjacht te verkrijgen, doch daar deze vogels hunne eieren veelal in het gras liggen (sic) en met hooitijd menig broedsel verloren gaat, hebben voornoemde heeren besloten alhier eene fazantenkooi te bouwen, de eieren dewelke gevaar lopen van verloren te gaan worden uitgehaald en in de fazantenkooi door kippen uitgebroed. Zijn de jonge fazanten sterk en krachtig genoeg om voor zichzelve en hun levensonderhoud te voorzien, worden ze losgelaten om in het jacht seizoen in het vrije veld te worden doodgeschoten.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 Mei 1906.
Dankbetuiging. Ondergeteekende Johannes de Vaan, voerman te Zes Gehuchten, betuigt zijn hartelijken dank aan de Maatschappij Almelo en aan haren Agent, den heer Joh. van der Kruis-van Dooren te Geldrop, voor de vlugge en prompte wijze van behandeling, ondervonden bij de ziekte van zijn Paard, en voor de totale uitkeering van het bedrag, waarvoor zijn afgemaakt dier bij deze maatschappij verzekerd was.
Joh. de Vaan, Zes Gehuchten, 26/4, ’06.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Mei 1906.
Valkenswaard. Morgen Zondagochtend om half twaalf houdt het R.K. Tabaksbewerkersgilde St. Antonius eene openbare vergadering in de zaal van den heer Jansen-Jaspers. Men verwacht een druk bezoek om de groote belangen welke hier worden besproken; als spreker treedt op de heer Hermans uit Eindhoven, die elders reeds veel succes behaalde.
- Denzelfden dag geeft de harmonie "Uitspanning na Arbeid" haar eerste zomeruitvoering op de kiosk. Bij eenigszins gunstig weder zal ongetwijfeld eene talrijke schare inwoners zoo goed als vreemdelingen gaarne komen luisteren naar de uitstekende muziek, welke dat gezelschap altijd te hooren geeft.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Mei 1906.
Borkel en Schaft. Toen een dezer dagen de onbez. rijksveldwachter W. van Mol alhier zich op surveillantie bevond, op de goederen van Barron Jollij had hij het genoegen te vinden een ballon van tamelijk grooten omvang, welke aan eenig struikgewas was vastgeraakt. Bij nader onderzoek bleek dat een brief aan den ballon was gevestigd die in de Fransche, Duitsche en Hollandsche taal vermeldde hoe de ballon moest behandeld worden alsmede met het verzoek aan den vinder om den ballon aan de eigenaren te Uckel België terug te zenden waarvoor zij een prijs van 15 franken uitloofde. Na telegrafisch bericht werd eene kist ter verpakking alsmede de beloofde som aan den beambte van Mol afgezonden. Naar men zegt werd de ballon voor wetenschappelijke doeleinden van uit een sanatorium opgelaten.
- Toen een dezer dagen in het vroege morgenuur een voerman met zijn paard hetwelk was gespannen voor een melkwagen zich huiswaarts begaf werd eensklaps het dier schichtig met het noodlottig gevolg dat het langs den weg in eenen vrijen diepen en uitgestrekten waterplas viel zoodat het geheel onder het water bedolven lag, vele kijklustige en nieuwschierige verschenen op het terrein doch weinige die den moed bekoelde het paard uit zijn benarden positie te gaan verlossen tot dat eindelijk de heer Adr. Scheepers verscheen dewelke onmiddellijk zich gekleed te water begaf en na vele moeite en inspanning met behulp van den voerman het paard ongedeerd op het droge wist te brengen. De heer S. dewelke voor zijne koene en menschlievende daad voorzeker een eerediploma heeft verdiend mag een woord van dank niet onthouden worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Mei 1906.
Valkenswaard. Met genoegen werd alhier Woensdag het bericht ontvangen, dat mej. F. Snellens, dochter van het Hoofd der openbare school alhier, te Maastricht slaagde voor de hulpakte.

Meierijsche Courant, Woensdag 23 Mei 1906.
Valkenswaard. 22 Mei. Zondag a.s. zal alhier de kruisboogdoelen "Stads Handhaving" gevestigd bij den heer L. van Gerven een internationaal concours geven waaraan een twaalftal prachtige prijzen zijn verbonden en een zeker aantal personeele prijzen. Men verwacht met een gunstig weer ook een drukken strijd. Niet veel gezelschappen zullen terugblijven waar "Stads Handhaving" zelf steeds trouw opkomt en Zondag te Aarle-Rixtel nog twee prachtige prijzen behaalde.

Meierijsche Courant, Donderdag 31 Mei 1906.
Valkenswaard. 28 Mei. Maandag en Dinsdag vierde alhier het St. Nicolaas gilde zijn jaarlijksch potverteeren. Maandagmorgen om acht uur trok men onder trom en vaandel naar de kerk waar een H. Mis voor de leden werd opgedragen. Des namiddags vergaderde het gezelschap weer in het café van den heer F. Heezemans, waar de dag onder het drinken van een glaasje bier en verschillende vermakelijkheden werd doorgebracht. Ook een woord van lof mag men den 88 jarigen tamboer D. Kox niet onthouden, die het gezelschap onder een flinke marsch deed marcheeren. Ook werden de twee oudste leden D. Kox en H. Wijnen een prachtig cadeau aangeboden, hetwelk zij onder dank van het gilde aanvaardden.
- In den nacht van Dinsdag op Woensdag werden op den uithoek van Leende, genaamd de Leenderbrug, gelegen bij Valkenswaard, verschillende diefstallen gepleegd. Bij A. V. werd het waschgoed en een kruik meld die ter afkoeling in een put hing ontvreemd. Bij H. W. werd het waschgoed ook gestolen. Bij de wed. F. v.d. W. werden 10 stuks kippen weggenomen. Bij de wed. H. W. werden ook nog 5 stuks kippen gestolen. Des morgens werd er in Valkenswaard bij de politie aangifte gedaan, die alles in het werk zal stellen om de daders op het spoor te komen. Het is te wenschen dat zij de verdiende straf niet ontgaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Juni 1906.
Dommelen. 31 Mei 1906. Op Pinkstermaandag zal van wege den Kempischen Handboogschuttersbond een concours gegeven worden op den doelen "Semper Unitas" bij den Heer G. J. Roothans alhier. Bij gunstig weer zal het er waarschijnlijk gezellig toegaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Juni 1906.
Valkenswaard. Donderdag middag bevonden zich twee voerlui met hunne zwaar beladen houtkarren op den weg van hier naar Dommelen. Een hunner, wiens paard hem blijkbaar niet hard genoeg trok, begon het dier op onmenschelijke wijze te mishandelen. Toen daarop W. D. uit Dommelen, aldaar op de boterfabriek werkzaam met zijn wagen de boter naar Valkenswaard brengende en den dierenbeul passeerde, eene aanmerking maakte, keerde zich de woede van den voerman van het dier op hem en deden hem zijn gezegde zoo goed betaald, dat men hem in ons dorp om hulp kon hooren roepen. Aan de politie is van de zaak kennis gegeven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Juni 1906.
Borkel en Schaft. Eerstdaags zal zooals Zondag door onzen beminden herder werd bekend gemaakt de WelEerw. heer P. E. van Leeuwen student in het seminarie te Haaren, zoon van ons geacht hoofd der school, de H. Priesterwijding ontvangen.
- Naar wij vernemen is de jachtopziener W. van Mol alhier in gelijke betrekking benoemd te Hilvarenbeek. Den beambte van Mol die zich alhier als een ijverig en humaan beambte heeft doen kennen vergezellen onze beste wenschen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Juni 1906.
Valkenswaard. 6 Juni 1906. De fietsclub "de Valk" gevestigd bij den heer J. Lemmers van Asten, heeft in haar laatste vergadering besloten, om op Donderdag 14 Juni per fiets een tochtje te maken naar Bergeijk, om aldaar met de club "de Zwaluw" van Bergeijk gezamenlijk een rit te maken door het dorp. Prachtig weer zij hun toegewenscht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Juni 1906.
Valkenswaard. Zondag 10 Juni zal onze harmonie Uitspanning na Arbeid haar tweede zomeruitvoering geven op de kiosk. Het programma is vol afwisseling. Hopen wij op gunstig weer, dan zal menig liefhebber komen luisteren.
- De scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik gevestigd ten koffiehuize van G. Prinsen heeft in haar laatste vergadering besloten Zondag 17 Juni eene prijsverschieting te houden met het geweer op vasten vogel. Daar er vijf prachtige prijzen worden uitgeloofd, zal ’t een drukke strijd geven.

Meierijsche Courant, Woensdag 13 Juni 1906.
Valkenswaard. Zondag werd alhier in het café van L. v.d. Ven eene vergadering belegd van de afdeeling van den R. K. Tabaksbewerkersbond; tot het oprichten van eene afdeeling sorteerders en pakkers. De Voorzitter C. van de Kerkhof opende de vergadering en leidde den heer Kriekmans uit Eindhoven in, die het vereenigingsleven uitlegde en wees op de belangen van de sorteerders. Genoemde spreker had veel succes; er sloten 21 leden zich aan.
- Dezer dagen is men alhier begonnen met urnen op te delven. De heeren J. de Louw, en H. W. Mollen, hebben thans drie prachtige urnen gevonden. Zij gaan door met het zoeken. Ook zijn er naar men verneemt door H. van Ham en P. Scheerens uit Luiksgestel 5 urnen gevonden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Juni 1906.
Valkenswaard. 15 Juni. Woensdag werd in het hôtel "de Valk" aanbesteed het vergrooten van het Sigarenfabriek van de Heeren Gijrath en Bots, waarvoor werd ingeschreven als volgt: Scholten, Tilburg f 4025,- ; Jac. Bots, Valkenswaard f 3888,- ; J. A. Beeks, Valkenswaard
f 3799,-. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.
- In den nacht van Woensdag op Donderdag werd te Dommelen een groote misdaad gepleegd bij de kinderen Willems. Toen de dienstmeid des morgens het paard zou gaan voêren, werd zij gewaar dat het dier bloedde. Zij waarschuwde haren meester. Bij onderzoek ontdekte men dat het paard een steek in de borst had. Het arme dier, nog eens buiten gebracht om te zien of er iets aan te doen was, bezweek na korten tijd. De stal was niet meer gesloten, zoo als gewoon : op de deuren waren vingersporen van bloed. De politie werd gewaarschuwd, die haar best zal doen, om den lafaard op te sporen.
- Donderdag was het [?] van het Scherpschutters-gezelschap Prins Hendrik, gevestigd bij den Heer G. Prinsen, koningschieten. Met hard kampen, trad J. Wijnen als Koning uit het perk. Van harte proficiat!
- Maandag a.s. zal de tooneelvereeniging "de Vriendschap", gevestigd bij J. Jansen-Jaspers, haar jaarlijksch feest vieren. Zeker zullen de leden op een heerlijken disch en een frisschen dronk worden onthaald. Een gezellige dag zij hun toegewenscht.
- Woensdag avond vierde onze afdeeling van den R. K. Tabaksbewerkersbond haar jaarlijksche feestvergadering in de zaal van den Heer J. Jansen-Jaspers. De leden werden op gulle wijze getrakteerd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Juni 1906.
Dommelen. 15 Juni. Aanstaanden Zondag zal de Liedertafel "De Nachtegaal" weder eene uitvoering geven in de zaal van den heer G. v.d. Eijnden alhier. Bij gunstig weder zal deze dag weer stellig een drukke zijn in onze gemeente, want ieder muziekliefhebber komt gaarne profiteeren van de mooie stukken, die de Nachtegaal ten gehoore brengt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 Juni 1906.
Borkel en Schaft. Zondagnamiddag werd door de leden van het handboogschutters-gezelschap "de Eendracht" gevestigd bij den heer J. Govers het feest van koningschieten gevierd. Na een heftigen doch vreedzamen strijd werd de overwinning behaald door den heer H. Kanen, die tevens tot koning van het gezelschap werd verheven. De avond werd onder gepaste vroolijkheid doorgebracht en ten zeerste voldaan keerden de leden huiswaarts.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 Juni 1906.
Valkenswaard. Zondag gaf de Scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik gevestigd bij den heer G. Princen eene prijsverschieting. De prijzen werden behaald als volgt: 1e prijs A. van Stratum Heeze, 2e prijs P. van Oers Heeze, 3e prijs L. v.d. Polen Heeze, 4e prijs G. van Meil Leende en 5e prijs W. Saas Zes-Gehuchten.
- Zondag gaf ook de kruisboogdoelen de Vriendenkring gevestigd bij den heer H. Pellemans een onderlinge prijsverschieting met dezen uitslag: Drietalprijs Stadshandhaving Valkenswaard; 1e personeele prijs D. Lemmens, 2e J. de Natris, 3e H. Lemmens, 1e kampioensprijs J. de Natris, 2e P. Panken, geluksprijzen P. Panken en H. Smits.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Juni 1906.
Valkenswaard. De tooneelvereeniging "De Vriendschap" bij den heer Jansen-Jaspers vierde Maandag en Dinsdag haar jaarlijksch zomerfeest. Vergezeld van haar fraaie drapeau trok men rond en keerde toen naar het vereenigingslokaal terug, waar men een welbereiden disch vond. De dag werd verder onder zeer genoegelijk samenzijn doorgebracht, en liet bij allen een dankbare herinnering achter.
- Onze heeren urnenzoekers, H. W. Mollen en J. de Louw, hebben veel succes. Thans hebben ze weer twee prachtige exemplaren opgedolven, waarin beenderen en stukken ijzer die wel van pijlen afkomstig schenen. Ook een ring. Woensdag avond heeft men nog drie urnen opgedolven, maar die zijn nog niet onderzocht. De heeren gaan steeds voort met hun zeer belangrijken arbeid, die ongetwijfeld veel nut zal afwerpen voor de geschiedkundige wetenschap. Wij wenschen hun verder het beste succes.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 Juni 1906.
Valkenswaard. Vrijdag a.s. zal alhier zooals andere jaren onze processie zich weer naar Handel begeven, om aldaar de H. Moeder Maria te gaan bezoeken, haar dankend voor de verkregen gunsten en nieuwe af te smeeken. Zeker zullen er wederom eene groote menigte pelgrims aan deel nemen. Men vertrouwt dat hoewel de reis voor velen bezwaarlijk is, men toch bij voorkeur onder geleiden van den ZEw. Heer kapelaan te voet of met de kar, de reis gezamenlijk zal ondernemen.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 Juni 1906.
Valkenswaard. 27 Juni. Het kruisboogschuttersgezelschap "Nooit Gedacht", gevestigd bij den heer J. van de Palen, heeft in zijn laatste vergadering besloten, op Zondag 22 Juli een buitengewoon internationaal concours te geven. Met het oog op de prachtige prijzen kan men op een druk bezoek rekenen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Juli 1906.
Valkenswaard. Bij den heer L. van Ham alhier is Zaterdag een postduif aan komen vliegen met een ringetje gemerkt "Slotterbeek". Na wel verzorgd te zijn heeft men het diertje de vrijheid weergegeven ten einde naar zijn plaats van herkomst te keeren.
- Onze zangvereeniging de Volharding had bij haar uitvoering op de Loonder Molen veel succes. Met veel belangstelling luisterde een dankbaar publiek naar de afwerking van het rijk voorzien programma.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Juli 1906.
Valkenswaard. Zondagmorgen a.s. zal de sigarenmakersafdeeling St. Antonius eene vergadering houden voor het vaste personeel in de zaal van den heer L. v.d. Ven. Als spreker zal optreden de heer Th. v.d. Krieken uit Woensel, die hier vroeger veel succes behaalde. Men verwacht een drukke opkomst en ook thans een schoon succes, daar nog een 15tal ongeorganiseerd zijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Juli 1906.
Valkenswaard. Zondag arriveerde alhier den kunstwielrijder, de heer Daniel Josthem (voorheen in dienst bij den heer Fortunio, leeuwentemmer). Des namiddags vertoonde hij zich in het dorp en na eenige toeren te hebben gemaakt, begaf hij zich naar de zaal van den heer J. Kanen, waar de voorstelling om acht uur zou plaats hebben. Dat er een talrijk publiek aanwezig was mag wel worden gezegd, de zaal was eivol. Ook moet men met alle recht bekennen dat deze kampioen menige schoone toer uitvoerde. Na even gewerkt te hebben, noodigde hij ook de heeren uit of er soms aanwezig waren om ook eenige toeren uit te voeren, waarna een zekere J. G. zich opgaf om het publiek zijn kranige toeren te laten zien, en begaf zich op het tooneel, nam den fiets van den heer Josthem en ging aan het rijden. Er moet wel gezegd worden, dat J. G. een kunstrijder is. Hij reed een keer rond op het tooneel, maar hij kwam wat te veel met de muren in aanraking, anders zou Jan goed hebben gereden als er geen muren hadden gestaan. Na afgewerkt te hebben kreeg hij de eer van den heer Josthem om achter op de fiets te mogen staan. Er werd toen rond gereden, doch nu ging het beter. Wij wenschen dat Jan zich nog een beetje zal oefenen, dan kan hij later bij gelegenheid zich nog wel eens vertoonen.
- Naar wij vernemen zal alhier een stoomgraanmolen worden gezet door den heer Jasper Jaspers.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Juli 1906.
Borkel en Schaft. De rijksambtenaren Van Ruinbeke en De Kort dewelke van af Februari j.l. alhier gedetacheerd zijn geweest, worden met ingang 1 Aug. gestationeerd te Zevenbergen; voornoemde heeren die gedurende hun verblijf alhier zich hebben doen kennen als plichtbetrachtende en humane beambten vergezelle bij deze onze beste wenschen.
- Met het maaien der rogge is ook alhier een begin gemaakt en levert een flink beschot op; ook de haver en aardappelen staan prachtig, zoodat het voor de landbouwers alhier een gunstig jaar mag genoemd worden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 31 Juli 1906.
Valkenswaard. Zondagavond gaf de tooneelvereeniging "Vrienden onder Ons" een buitengewoon zomerconcert in de zaal van den heer F. Heezemans. Er was voor afwisseling goede zorg gedragen, en het geheele program liep flink van stapel. De zaal was waarlijk eivol en eenieder genoot ten volle. Reikhalzend ziet men weer naar een volgend concert dezer vereeniging uit.
- De wielerclub "De Valk", gevestigd bij den heer J. Lemmens alhier, deed Zondag een ritje naar Veldhoven om deel te nemen aan den aldaar uitgeschreven wedstrijd. Des avonds keerde men welgemoed weer in het clublocaal terug.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 Augustus 1906.
Valkenswaard. 2 Aug. Zondag a.s. zal alhier onze welbekende harmonie Uitspanning na Arbeid weder eene uitvoering geven op de kiosk. Met zekerheid kan men zeggen, dat ook deze uitvoering weer een menigte vreemdelingen zoo wel als inwoners naar ons marktplein zal lokken om van de uitstekende muziek te komen genieten.
- Zondag begaf zich alhier de handboogschuttersdoelen Concordia gevestigd bij de kinderen Liebrechts naar Westerhoven om aan het uitgeschreven concours deel te nemen. Zeker mag worden gezegd dat zij wel kranig hadden geschoten. Het genoemde gezelschap behaalde den 1sten prijs met 176 punten. Daarbij werd door het lid F. Sterke van het genoemde gezelschap ook nog het Eerekruis behaald met 16 punten in vier schoten. Wij wenschen den kranigen schutters van harte proficiat.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 Augustus 1906.
Borkel en Schaft. De tooneelvereeniging Vondels Zonen zal ter gelegenheid der kermis op Zondag 19 en Woensdag 22 Augustus ten koffiehuize van den heer B. Jonkers op de Schaft [eene] uitvoering geven. De programma’s voor beide avonden beloven zeer veel. Overtuigd als men is van de uitstekende krachten, waarover de vereeniging beschikt, kan men ook met alle zekerheid verklaren, dat het er stampvol zal zijn voor een talrijkst publiek, dat er eenige uren zich wil komen ontspannen op een alleraangenaamste manier.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 Augustus 1906.
Borkel en Schaft. De leden van het gilde "St. Petrus Banden" zullen op kermis Maandag en Dinsdag hunne jaarlijksche teerdagen houden. Dit gezelschap verheugt zich in gestadigen groei en bloei. Vorig jaar kocht het een prachtig nieuwe vaandel aan, en zal door de leden ook dit jaar in volle feestdosch optocht gehouden worden versierd met mooie nieuwe sjerpen en pluimen.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 Augustus 1906.
Valkenswaard. Dinsdag heeft eene deputatie van onze harmonie "Uitspanning na Arbeid" deze vereeniging vertegenwoordigd te Hasselt bij de begrafenis van den heer Willame, na een langdurig lijden aldaar overleden. Wat de heer Willame als directeur voor onze harmonie heeft gepresteerd, is niet alleen in deze gemeente maar in alle omstreken welbekend. Verschillende malen nam zij onder zijne leiding met succes deel aan concoursen. Vele bekwame muzikanten alhier wist hij te vormen, en de uitvoeringen getuigden steeds van bekwame leiding.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 September 1906.
Borkel en Schaft. Door den plaatsvervangenden Districtsveearts, den heer C. A. van der Leeden uit Eindhoven, is gisteren miltvuur geconstateerd bij een gestorven rund van de Kind. J. Baken. Het cadaver is verbrand, de stal ontsmet en waarschuwingsborden zullen worden aangebracht. 2 Jaar geleden werd op denzelfden stal ook miltvuur geconstateerd bij 3 runderen, zoodat het geheel een ware schadepost is.

Meierijsche Courant, Vrijdag 7 September 1906.
Valkenswaard. 8 Sept. Het bestuur der V. P. N. van den Nederlandschen Pluimveebond, gevestigd bij den Heer W. H. van Nunen van Leeuwen alhier in het Haagsche Koffiehuis, heeft in haar laatste vergadering besloten om aldaar op Maandag 17 September eene markt te houden van Pluimvee en tamme Konijnen, waaraan drie prachtige prijzen zijn verbonden, 1 voor het grootste aantal konijnen, 1 voor het grootste aantal pluimvee, 1 voor het zwaarste konijn dat zal worden aangevoerd. Zeker kan men zijn dat er eene groote menigte zal worden aangevoerd.
- Woensdagavond werd alhier bij zeker persoon, die het niet al [te] best met zijn ega[a] kan vinden, ketelmuziek gemaakt. De bewuste kwam echter niet te voorschijn, toen eenige ruiten ingeworpen werden, vertoonde zich de politie, en daarmede was de pret gedaan.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 September 1906.
Valkenswaard. 11 Sept. Dezer dagen werd alhier bij de firma de heeren Gebr. van Best sigarenfabrikanten alhier den 10 urigen werkdag ingevoerd hetgeen den werklieden der fabriek ook allen naar wensch was. De patroon is daarbij ook niet te kort gebleven en heeft de loonen verhoogd ook nog j.l. die van het vaste personeel met 10 percent. Een mooi voorbeeld.
- Heden staan wij wederom den Valkenswaardsche kermis Zondag a.s. te wachten met eene groote vreugde zoo wel ouderen als de jeugd wachten de dagen van uitspanning, als onze kermis weder in de beste orde voorbijgaat zooals wij gewoon zijn dan mag een ieder ook wel op eene gepaste uitspanning wenschen. De boog kan niet altijd gespannen zijn. Zeker kan men dan ook op verschillende vermakelijkheden rekenen, waar op ons marktplein de de stoomcarouselhouder den heer Janvier al druk bezig is met bouwen, hetgeen eenieder met vreugde aanziet. Daarbij komen nog verschillende andere tenten zooals van oud gebruik het hippodrome van de familie Stips, een luchtschommel, een draaimolen, een pijpenschieterij en verschillende andere kramerijen. Bij den heer J. Kanen zal elken avond eene kranige voorstelling worden gegeven en door den heer W. van der Wiel karakter komiek uit Stratum zullen een paar gezellige avonden worden aangeboden. Daarna zullen ook nog de dagen door eenige vreemde heeren en dames worden vervangen.[?] Men kan dus als het weer gunstig is op een druk bezoek rekenen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 September 1906.
Valkenswaard. 14 Sept. Het bestuur der fietsclub de Valk gevestigd bij J. Lemmens van Asten heeft in de laatste vergadering besloten op morgen Woensdag een onderlingen fietstocht te maken door het dorp, daarna zal men onder de leden der club een wedstrijd houden met hindernissen, waarvoor verschillende prachtige prijzen zullen worden uitgeloofd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 September 1906.
Valkenswaard. Alhier daalde Zondag een luchtballon neder, waarop stond te lezen H. Brandsma. Veel personen hielpen een handje bij het nederdalen, hetwelk dan ook zonder ongeval plaats had. De reiziger keerde per trein naar Eindhoven terug.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 September 1906.
Dommelen. Bij Kon. Besluit van 6 dezer is aan deze gemeente waarvan bij onderzoek is gebleken, dat zij door de uitgaven, tot eene behoorlijke inrichting van haar lager onderwijs vereischt, in verhouding tot hare middelen en andere uitgaven, onbillijk zou worden bezwaard, boven en behalve de bijdrage, bedoeld bij artikel 48 der wet tot regeling van het lager onderwijs, een subsidie verleend.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 October 1906.
Valkenswaard. Op Zondag 7 October zal alhier de wielerclub "De Valk", gevestigd bij den Heer J. Lemmens van Asten een internationaal concours geven, waaraan ongetwijfeld zeer veel gezelschappen zullen deel nemen. Een 6 tal prachtige prijzen worden uitgeloofd. Het is te hopen, dat het weer dan ook gunstig is opdat dit eerste concours van dien aard alhier goed moge slagen.
- Zondagmiddag om 4 uur werd in de zaal bij den heer J. Kanen eene vergadering gehouden van belanghebbenden, waarin een Belgisch ingenieur de voordeelen uiteenzette van eene electrische verlichting in deze gemeente. De vergadering was druk bezocht.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 October 1906.
Valkenswaard. In verband met het geval van hondsdolheid, hetwelk zich onder de gemeente Stratum heeft voorgedaan, kunnen wij berichten, dat alhier ook een zestal honden zijn afgemaakt, als zijnde gebeten door den dollen hond en dus mogelijk gevaar opleverend. Naar aanleiding hiervan is ook de afkondiging geschied, dat de honden voortaan voorzien moeten zijn van een muilkorf.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 October 1906.
Valkenswaard. 4 Oct. De tooneelvereeniging "de Vriendschap", gevestigd in het café van den heer Jansen-Jaspers, heeft wederom de handen aan het roer geslagen voor het a.s. winterseizoen met het geven harer concerten. Thans heeft deze vereeniging in studie genomen het boeiende drama in drie bedrijven: "De Hand van God", gevolgd door het blijspel in één bedrijf: "Mijn Carolina". Wij twijfelen geenszins of deze vereeniging zal, evenals telken jare haar ouden roem op waardige wijze weten te handhaven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 October 1906.
Valkenswaard. H. J. B., 24 jaar, bierbrouwer alhier, was bekeurd, wegens het rijden zonder licht; een half uur daarna wilde hij nog wel eens probeeren, of hem de veldwachter nog een verbaal zou maken. In volle vaart kwam hij aangereden en reed per ongeluk, zooals hij zegt, den veldwachter ondersteboven waardoor deze ernstig werd gekneusd. Te dier zake stond hij 27 Sept. j.l. terecht en werd hij door de Rechtbank 4 Oct. j.l. te ’s-Bosch veroordeeld tot eene geldboete van f 50 of 60 dagen hechtenis, met verbeurd verklaring van den fiets of betaling van f 75 te vervangen door 20 dagen hechtenis.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 October 1906.
Borkel en Schaft. Brand Abdij Achel. Maandag 8 Oct. voormiddag circa 11 uur brak er brand uit op het alhier nabijgelegen klooster der Eerw. paters Trappisten genaamd de Achelsche kluis. Een groot gebouw, ingericht tot stal voor het jonge vee en benevens bergplaats voor hooi, werd door het vuur vernield. Het vee werd gered, doch verscheidene duizenden kilo’s hooi werden een prooi der vlammen. Door het krachtdadig optreden der paters bijgestaan door het werkvolk en een groot aantal personen uit de omgeving, wist men met een tweetal brandspuiten circa twee uur het vuur meester te worden, zoodat het aangrenzende gebouw alwaar de stoomdorschmachine is geplaatst werd gespaard. Ook aan de andere aangrenzende gebouwen is nog al merkelijke schade toegebracht, door dat men de daken moest verwijderen, om het vuur meester te kunnen worden. De oorzaak van den brand is onbekend.
- Ook alhier heeft Zondag de afkondiging plaats gehad, dat alle honden in deze gemeente gedurende vier maanden, te rekenen van af 7 Oct. 1906 en die zich buiten woningen of vaartuigen in de gemeente bevinden en niet op een afgesloten erf aan een ketting liggen moeten voorzien zijn van een muilkorf volgens het model door den minister van binnenlandsche zaken vastgesteld.
- Naar wij van geachte zijde vernemen zullen wij alhier ook binnenkort de zoolang gewenschte tweede brievenbestelling verkrijgen voorzeker tot genoegen van velen.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 October 1906.
Valkenswaard. 11 Oct. De valkenvangst door den heer K. Mollen is thans weer als andere jaren in werking. Het begin mag dan ook wel voorspoedig worden genoemd. De eerste acht dagen heeft men acht prachtige exemplaren weten te bemachtigen. Waarschijnlijk zal het aan het prachtige October weer wel te danken zijn. Men hoopt, dat de vangst zoo mag voortgaan.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 October 1906.
Valkenswaard. Zondag gaf onze harmonie "Uitspanning na Arbeid" hare eerste winteruitvoering in de zaal van den Heer J. Kanen. Een flink publiek was opgekomen om te genieten van de schoone nummers, welke werden gegeven.
- Toen zekere Schutjes uit Dommelen Zaterdag aan het station alhier een kar stroo had afgeleverd en zich toen op weg naar huis begaf, kwam hij te vallen en onder de kar terecht. Hij kreeg het rad over het hoofd, en werd bovendien ook aan den voet verwond. Zijn toestand is op het oogenblik bevredigend.

Meierijsche Courant, Woensdag 31 October 1906.
Valkenswaard. De zangvereeniging "de Volharding", gevestigd in het café van den heer J. Kanen alhier hoopt binnenkort hare eerste winteruitvoering te geven. Prachtige zangnummers hebben de leden in studie genomen, doch de grootste attractie op dien avond zal voorzeker zijn het optreden van Bart Van der Wiel uit Stratum, met recht de komiekste der komiekelingen genoemd; waar deze voor het voetlicht treedt, is het succes ten volle verzekerd. Met verlangen zien wij dezen genotvollen avond tegemoet.
- Dat men in den laatsten tijd alle pogingen in het werk stelt om de zuivelindustrie te bevorderen, ziet men ook hieraan dat alhier ten koffiehuize van den heer Jac. de Wit een cursus geopend is in zuivelbereiding voor werklieden aan roomboterfabrieken. Deze cursus wordt gegeven door den welbekenden zuivelconsulent, den Weled. Heer Wintermans.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 November 1906.
Borkel en Schaft. Naar men van geachte zijde verneemt zal men alhier met ingang van 16 Nov. a.s. in het genot worden gesteld van een tweede dagelijksche brievenbestelling, welke tijding voorzeker door vele met vreugde werd begroet. Onze postbode de heer Baken zal hiermede worden belast en zal eene merkelijke verhooging van salaris genieten waarmede wij dezen humanen en accuraten beambte van harte proficiat wenschen.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 November 1906.
Valkenswaard. De valkenvangst is voor dit jaar weer afgeloopen. Het seizoen mag buitengewoon goed genoemd worden, want reeds eenige weken vroeger dan andere jaren wist de heer K. Th. Mollen het vereischte getal te bemachtigen. De aflevering van 19 stuks naar Engeland geschiedde Dinsdag.
- Maandag en Dinsdag a.s. zal het St. Nicolaas Gilde, gevestigd bij den heer F. Heezemans, zijne jaarlijksche teerdagen vieren. Des Maandags zal men naar de kerk trekken, waar om half 9 eene H. Mis zal worden opgedragen. Verder zullen de dagen weer in vroolijkheid worden doorgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 November 1906.
Valkenswaard. De St. Nicolaasfeestdag, tevens omdat deze heilige de patroon is onzer parochie, is hier altijd een voorname dag. Om den heiligen Man in de gelegenheid te stellen de kleinen te voldoen in hun blijde verwachtingen, zal evenals andere jaren binnenkort een omgang gedaan worden, die gaarne wordt aanbevolen in aller weldadigheid.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 November 1906.
Borkel en Schaft. Maandag vierde de leden der handboogschutterij de "Eendracht" hun jaarlijks potverteeren ten herberge van J. Govers alhier. Circa elf uur vergaderden de leden in hun feestlokaal, en, na vooraf zich eenigen tijd geamuseerd te hebben door het hanteeren van boog en pijl, zetten allen zich om twee uur aan een welbereide tafel, waarbij de verschillende gerechten zich heerlijk deden smaken, en waarvoor de vaardige hospita een woord van lof niet mag onthouden worden. Na ook ’s avonds een weinig gebruikt te hebben om den inwendigen mensch te versterken, werden de uren op een gezellige wijze gesleten en onder het spel van kaarten, en biljart werd menig heerlijk glaasje Dommelsch gedronken, totdat eindelijk het klokje van gehoorzaamheid het uur van scheiden aankondigde en een ieder ten hoogste voldaan huiswaarts keerde.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 November 1906.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag vierde alhier de Sint Catharina gilde in de zaal van den heer M. Loos hun jaarlijksch feest, waar ook wel gezegd mag worden dat het er zeer gezellig naar toeging. De dagen werden onder veel plezier en een heerlijk glaasje doorgebracht, moge zij het feest zoo nog dikwijls te gemoet zien.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 November 1906.
Valkenswaard. 24 Nov. Het kaartgezelschap "Vice Versa" bij den heer C. Metters, heeft in zijne vergadering besloten om op Zondag 1 December a.s. een kaartconcours te geven, waarvoor een viertal prachtige prijzen worden uitgeloofd. Zeker kan men zijn, dat verschillende gezelschappen er aan zullen deelnemen, zoo dat er wel een warme strijd zal worden gevoerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 December 1906.
Borkel en Schaft. Dinsdag en Woensdag alsmede Donderdagavond j.l. vierde de leden van het zangerskoor hun jaarlijksch Ceciliafeest. Beide dagen werden op gebruikelijke wijze aangevangen met het bijwonen der plechtige H. Missen dewelke werden opgedragen voor de levende en overleden leden van het zangkoor waarna de leden zich vereenigden in het lokaal bij den heer Th. Baken alwaar beide dagen op eene gezellige wijze werden gesleten onder het spel van kaart en billard en tevens werd een woord van lof niet onthouden aan de vaardige hospita die zooals gebruikelijk het diner degelijk en fijn in orde had. De avonden werden afgewisseld door zang en voordrachten totdat het uur van scheiden was aangebroken en een ieder ten hoogste voldaan huiswaarts keerde.
- Door den commissaris der Koningin zijn de vergunningen voor den invoer van mest uit de quarantaine stallen te Achel voor een onbepaalden tijd ingetrokken wegens het heerschen van het mond en klauwzeer in België.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 December 1906.
Valkenswaard. Op de Dinsdag gehouden jaarmarkt waren aangevoerd 39 stuks rundvee, waarvan de handel niet al te vlug was. Ook waren aangevoerd 8 manden biggen, welke opbrachten van f 5.50 tot f 8,-. Kramerijen werden ook weinig verkocht. Het slechte weer deed veel schade.
- Ten einde het lood en koper eruit te halen werd dezer dagen alhier eene waterpomp vernield. Naar men verneemt, zijn in verband daarmede gearresteerd twee personen, welke met een woonwagen alhier vertoefden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 December 1906.
Valkenswaard. Het kaartgezelschap "de Vroolijke Strijders", gevestigd bij den heer W. van Nunen-van Leeuwen heeft in zijn laatste vergadering besloten op Zondag 16 December een onderling concours te geven voor het kruisjassen, waarvoor 6 prachtige prijzen worden uitgeloofd. Zeker zal een groot aantal gezelschappen deelnemen aan dit concours.
- Toen Vrijdagmiddag N. de Louweren zijne koe had geleid, waar op den terugweg de koe wat schichtig werd, kwam N. te vallen met het ongeluk dat hij zijn been brak, en naar huis moest worden gebracht. Door Dr. Dagevos werd geneeskundige hulp verleend.
- Zondag 9 December verliet alhier de WelEerw. heer Van den Besselaar zijne geboorteplaats om zich naar den Congo te begeven. Wij wenschen hem een voorspoedige reis en eene uitstekende gezondheid toe, opdat hij lange jaren moge arbeiden met veel vrucht in den wijngaard des Heeren. Onze beste wenschen en vurige gebeden vergezellen hem.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 December 1906.
Valkenswaard. In een onbewaakt oogenblik had het kind van W. v. G. gisteren het ongeluk al spelende over een ketel water te vallen en daarbij ernstige brandwonden op te loopen. Een nieuwe waarschuwing aan de ouders hun kinderen niet zonder toezicht te laten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 December 1906.
Valkenswaard. Zondag werd alhier door het kaartgezelschap "De vroolijke Strijders" gevestigd bij den Heer W. van Nuenen-Van Leeuwen een concours gegeven van kruisjassen. De prijzen werden behaald als volgt: 1ste prijs de Eendracht gevestigd bij P. Peels-Loos, 2de prijs de Vriendenkring gevestigd bij Ph. Smolders, 3de prijs Vice Versa gevestigd bij C. Metters, 4de prijs De Kikvorsch gevestigd bij A. Murkens, 5de prijs de Nijverheid gevestigd bij G. Marsmans, 6de prijs de sprekende Ekster gevestigd bij C. van Gerwen allen te Valkenswaard. Zeker mag worden gezegd dat het concours druk werd bezocht en onder vriendschappelijke deelname afliep.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 December 1906.
Valkenswaard. Op Maandag 12 Januari a.s. zullen alhier de heer G. Verhoeven en Mej. Elisabeth Fijen, den dag herdenken, dat zij voor 50 jaren in het huwelijk traden. Zeker mag er aan dit zeldzaam herdenken eens worden gedacht, om het luisterlijk te vieren. Wij wenschen het echtpaar, dat het vele jaren in elkanders bezit in gezondheid mogen doorbrengen.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 December 1906.
Borkel en Schaft. Gestorven van een hondenbeet. De persoon in het naburig Achel die eenigen tijd geleden door een verdacht hondje in de wang werd gebeten heeft dit ongeval heden met den dood moeten bekoopen. Een tweetal personen A. T. en M. V. ontmoetten eenige weken geleden een klein bruinharig hondje waarvan de herkomst hun onbekend was, echter wilde zij het hondje opvangen en het beet A. T. in den vinger en M. V. in de wang. Beiden niets kwaad vermoedende maakten zich hierover niet het minste ongerust, doch het hondje werd nog denzelfden dag afgemaakt en ter onderzoek naar Brussel opgezonden. Op aanraden van vrienden en bevoegde autoriteiten stelde A. T. zich eenige dagen later ter behandeling in Brussel doch M. V. achtte zulks overbodig. Doch toen hij er toe werd aangezet stelde ook hij zich eenigen tijd later ter behandeling, doch moest de noodlottige tijding vernemen dat hij het ongeval te lang had afgewacht, en veertig dagen na het gebeurde gevoelde M. V. zich onpasselijk en heeft het vier dagen later met den door moeten bekoopen.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 December 1906.
Valkenswaard. De tooneelvereeniging "Vrienden onder ons", gevestigd bij den heer F. Heezemans, heeft besloten Zondag 30 December haar tweede winteruitvoering te geven. Het programma is vol afwisseling en bevat o.a. meerdere komische stukken met pianobegeleiding. De zaal en het tooneel zijn vernieuwd, zoodat men in elk geval een talrijke opkomst mag verwachten.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007