1907

Meierijsche Courant, Donderdag 3 Januari 1907.
Borkel en Schaft. De leden der tooneelvereeniging "Vondels Zonen" hadden Zondag het genoegen voor een talrijk publiek te kunnen optreden. De rollen werden kranig afgespeeld, bewijs dat eenieder voor zijne taak berekend was. Door het opvoeren van het drama werden bij velen de gemoederen geschokt en de blij en kluchtspellen deden menigmaal eenieder schateren van lachen. Het enorme succes was dan ook ten volle verdiend. Nog eenmaal zullen "Vondels Zonen" dezen winter optreden en wel ten bate van den arme waarbij wij hun ook het beste succes toewenschen.
- Een dezer dagen had de heer L. Aerts wederom het genoegen een otter te vangen welke een gewicht behaalde van ongeveer negen kilo. Voorzeker een aardig buitenkansje dat menigeen zoude doen watertanden, daar deze exemplaren voor hooge prijzen worden verkocht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Januari 1907.
Valkenswaard. Zondag had alhier in de zaal van den heer R. Fazol door het bestuur der roomboterfabriek "Hollandia" de verpachting plaats van de karnemelk. Pachter werd J. Driessen voor 1⅞ cent per Liter.
- Gisteren liep door deze gemeente een vreemde hond zonder muilkorf, die verschijnselen van dolheid vertoonde. De inmiddels gewaarschuwde politie maakte het dier spoedig af.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Januari 1907.
Borkel en Schaft. Blijkens het jaarverslag van het Coöperatieve Roomboterfabriek "de Nijverheid" alhier werd aan voornoemde fabriek verwerkt 6511.42 kilo’s melk = 1994283 kilograden melk. Hieruit werd geproduceerd 21765 kilo’s boter waarvoor aan de deelnemers na aftrek der onkosten van bewerking transport verkoopkosten enz. netto werd uitbetaald f 27607,94 of netto per kilogram boter f 1,268 zijnde netto per kilogram melk f 0,042 van wege het veefonds werd voor 7 koeien uitbetaald f 280,51.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 Januari 1907.
Valkenswaard. 10 Jan. Loop der bevolking. Bevolking op 1 Januari 1906 1396 m. 1370 vr. totaal 2766. Vermeerderd door geboorte 55 m. 42 vr. tot. 97, door vestiging 76 m. 77 vr. tot 153. Totale vermeerdering 131 m. 119 vr. tot. 250. Vermindering door overlijden 19 m. 25 vr. tot. 44, door vertrek 84 m. 62 vr. tot 146. Totale vermindering 103 m. 87 vr. tot. 190. Totale vermeerdering op 31 December 1906 28 m. 32 vr. totaal 60. Bevolking op 1 Januari 1907 1424 m. 1402 vr. totaal 2826.
- De club "Non plus ultra" zal in de zaal van den heer M. Loos tegenover het station Zondag avond eene uitvoering geven. Volgens het programma belooft het een zeer gezellige avond te worden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Januari 1907.
Valkenswaard. De vereeniging tot bevordering der pluimveehouderij en tamme konijnen, gevestigd bij den heer W. van Nunen van Leeuwen zal Zaterdag a.s. eene vergadering houden, waarin de heer J. Hendrikx, hoofd der school te Milheeze eene lezing zal houden over het nut en de belangen der hoenderteelt.
- Onze metselaars en werkgeversbond heeft besloten met ingang van 1 Maart a.s. het loon te verhoogen met 2 cent per uur. Voor velen weder een schoone tegemoetkoming.
- Gisteren werd alhier bij den vischvijver van Mevr. de Wed. Jasp. van Best door K. Donk een prachtige otter gevangen.
- Zondagavond gaf de club "Non plus ultra" hare eerste uitvoering in de zaal van den heer M. Loos; de zaal was flink bezet en het repertoire liep goed van stapel. Met eene vlugheid van een Barnum en Bailey werd deze club opgericht. Verleden Zondag werd zij georganiseerd en gisteren avond gaf zij hare brillante uitvoering. Kan het vlugger en dat op een dorp?

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Januari 1907.
Valkenswaard. Morgen zal alhier den spoorbond zijn jaarlijksche feestvergadering houden in de zaal van den Heer J. Jansen Jaspers aan het station, opgeluisterd door de welwillende medewerking van de zangvereeniging de Volharding. Een alleszins aangename avond derhalve.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Januari 1907.
Borkel en Schaft. Donderdagavond vierde de werkende en de eereleden van het gezelschap Vondels Zonen hun jaarlijksch teerfeestje, waarbij het groot getal eereleden bereidwillig hunnen financieele steun aanboden. De acteurs boden een genoeglijken en genotvollen avond aan daar de fraaie nummers acuraat werden opgevoerd. Ook mag een woord van lof niet onthouden worden aan de acteurs van Non plus ultra uit Valkenswaard die bereidwillig hunne medewerking aanboden en door het opvoeren van eenige succesvolle stukken een luid applaus uitlokten. Verlangend zien [we] wederom zulk een avond tegemoet en wenschen den acteurs het beste succes. Door bemiddeling van een geacht heer werd in de pauze gecollecteerd ten bate der Missie van pater Biermans.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 Januari 1907.
Valkenswaard. Ons tram- en spoorwegpersoneel vierde Zondag zijn jaarfeest bij den heer Jansen-Jaspers aan het station. De vergadering werd, wegens verhindering van den Voorzitter, den heer Peeters, met een gepast woord van welkom aan leden en publiek geopend door den heer W. Valkenburg. Ook de zangvereeniging de Volharding liet zich hooren en luisterde onder welgemeende bijvalsbetuigingen de vergadering door haar schoonen zang op. De heer F. van Leeuwen gaf menige komische voordracht ten beste, terwijl een woord van warme waardeering voor het streven en leven dezer schoone vereeniging gesproken werd door den heer S. donateur. Spreker betuigde, waar en wanneer hij slechts kon, de vereeniging steeds te zullen helpen. Zooals begrijpelijk, weerklonken ook na deze woorden luide bravo’s. De feestavond werd even genoegelijk als ordelijk doorgebracht en zal bij allen die hem bijwoonden, in alleraangenaamste herinnering blijven.
- De vergadering der vereeniging V. P. N. bij den heer van Nunen van Leeuwen gehouden en waarin de heer Hendrikx uit Milheeze het nut en de belangen der hoenderteelt besprak en den coöperatieven eierverkoop, had wel succes. Vele kippenhouders waren aanwezig en meerderen gaven zich als lid op. De heer Boot, die ook de vergadering had geopend, sloot haar met een woord van dank aan den geachten en bekwamen spreker.
- Maandag vierden alhier verschillende hand- en kruisboogdoelen hun jaarfeest. Men kwam bijeen in de eigen lokalen, maakte te zamen een rondetocht en vereenigde zich daarna aan den gezelligen en loyalen vriendendisch, om ook den avond alleraangenaamst te passeeren. Mogen de verschillende vereenigingen groeien en bloeien !

Meierijsche Courant, Donderdag 24 Januari 1907.
Borkel en Schaft. Zondag a.s. 27 Jan. zal door ons tooneelgezelschap "Vondels Zonen" eene uitvoering worden gegeven bij den heer Bekkers van Gerwen te Westerhoven. Behalve eenige comische duetten en voordrachten zal worden opgevoerd het blijspel Barbier Brugwachter en het oorspronkelijke kluchtspel Stotteraars in soorten, alsmede het boeiende en bekroonde drama in drie bedrijven Vergeten en Vergeven. In aanmerking genomen de fraaie nummers welke door de acteurs van dit flink gezelschap zullen worden opgevoerd, zullen hier ongetwijfeld velen Zondagavond eenige uren genotvol komen doorbrengen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Januari 1907.
Valkenswaard. De zangvereeniging "De Volharding" heeft besloten Zondag 27 Januari in haar gewoon lokaal bij den heer Kanen aan het station een uitvoering te geven, opgeluisterd door de medewerking van het tweetal Kuijpers – Turck, op verschillende wedstrijden bekroond en met medewerking van Terpsichore. Het programma belooft een schoonen avond.
- Op denzelfden dag geeft de tooneelvereeniging "Vrienden onder Ons" bij den heer F. Heezemans, ook bij het station eene uitvoering. Dit programma bevat behalve vele komische stukken het prachtig blijspel "Aan het verkeerd kantoor".

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 Januari 1907.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal de Tooneelvereeniging de Vriendschap in hun gewoon lokaal van den Heer Jansen Jaspers aan het station weder eene uitvoering geven waar een drietal prachtige stukken zullen worden opgevoerd, nl. "In naam des Keizers of de overrompeling van een raadhuis door kapitein Kopenick, dat zeker veel succes zal behalen. Vervolgens het blijspel "een oud soldaat" in drie bedrijven en ten slotte nog een blijspel in een bedrijf "Het spreekuur van den dokter". Wat dan ook zeker weer een vroolijken avond zal verschaffen.

Meierijsche Courant, Vrijdag 1 Februari 1907.
Valkenswaard. De Scherpschutters Vereeniging Prins Hendrik gevestigd bij den Heer G. Prinsen heeft in haar laatste vergadering besloten op Zondag 10 Februari eene prijsverschieting te houden met het geweer op vasten vogel. Vele prachtige prijzen zullen worden beschikbaar gesteld, en eenieder mag deelnemen. Er wordt drukke deelname verwacht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Februari 1907.
Valkenswaard. Zaterdagavond gaf de harmonie "Uitspanning na Arbeid" in de zaal van den heer J. Kanen eene buitengewone uitvoering met medewerking van den heer Van Ierland, karakterkomiek te Tilburg. Dat deze den eersten prijs behaalde op het pas gehouden concours van comische voordrachten te Eindhoven was zeker wel eene aanleiding tot het drukke bezoek. En het publiek heeft zich dan ook kostelijk geamuseerd. Het was een echt gezellige avond, zooals men ze zou wenschen. De heer Van Ierland behaalde een uitbundig succes met zijne verschillende voordrachten. Een woord van lof mag ook wel worden gebracht aan den heer Heerkens voor zijn fraai pianospel en accompagnement.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Februari 1907.
Valkenswaard. 9 Febr. De Postboden H. de Wit en P. Jansen werden heden tot bestellers benoemd aan het Postkantoor Valkenswaard. Van harte proficiat.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Februari 1907.
Dommelen. 7 Febr. Aanstaanden Zondag zal de liedertafel "De Nachtegaal" gevestigd bij den heer G. v.d. Eijnden alhier eene uitvoering geven. Naar wij vernemen bevat het programma heel wat nieuws. Ernst en Luim zullen elkander op gepaste wijze afwisselen. Belangstellenden kunnen dus verzekerd zijn een avondje gezellig in Dommelen door te brengen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Februari 1907.
Borkel en Schaft. De tooneelvereeniging "Vondels Zonen" zal op Zondag 10 Februari in de zaal van den heer Barth. Jonkers eene uitvoering geven ten bate van den arme. Daar een liefdadig doel wordt beoogd en deze acteurs altijd met succes optreden, lijdt het geen twijfel of de zaal zal dien avond weer propvol zijn. Opgevoerd worden behalve eenige komische voordrachten, het kluchtspel "Barbier-brugwachter", het blijspel "de verstrooide Notaris" alsmede het prachtige blijspel in 3 bedrijven "Jager en Patrijshond". Tevens zullen de leden optreden met een geheel nieuw tooneel, waarvoor den vervaardiger, den heer Hoppenbrouwers, uit Valkenswaard, een woord van lof niet mag onthouden worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Februari 1907.
Valkenswaard. Naar wij vernemen wordt alhier druk onderhandeld met een Amsterdamsche firma, voor de levering van electrisch licht wier soliditeit niets te wenschen overlaat en die op tal van plaatsen in Nederland de duidelijkste blijken heeft gegeven van haar willen en kunnen.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Februari 1907.
Dommelen. Men is druk aan ’t werk voor de electrische verlichting. Indien er geen tegenspoed in den weg komt te staan, dan zal het aanstaand Paaschfeest onzen tempel electrisch verlicht vinden. De vertegenwoordiger van de firma Groeneveld Ruempol & Co., de heer H. Mercx, bespoedigt met kracht de werkzaamheden. Door het initiatief van den heer Snieders en de krachtdadige medewerking van het Hoofd der parochie, zal hier nu spoedig zijn tot stand gekomen eene verlichting, waarnaar op zoo vele plaatsen vol belangstelling wordt uitgezien.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 Februari 1907.
Valkenswaard. Zondag a.s. 24 Februari zal alhier eene groote vergadering worden gehouden in de zaal van den heer J. Kanen aan het station, tot het oprichten eener R. K. Vereeniging van drank bestrijders voor Valkenswaard. Alle namelijk burgers en werklieden zijn uitgenoodigd. Als spreker zal optreden de WelEerw. heer M. Nabuurs Kapelaan te Eindhoven, en adviseur der St. Paulus Vereeniging aldaar.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Maart 1907.
Valkenswaard. 4 Maart. Als eene zeldzaamheid dient gemeld, dat alhier door het zoontje van zekeren Verijken dezer dagen een otter werd uitgehaald op drie jongen, die de grootte reeds hadden van een kat. Het dier werd onder een bruggetje in de wetering van den Heer A. van Best gevonden. Zeker een zeldzaamheid.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Maart 1907.
Borkel en Schaft. Woensdag avond a.s. zal alhier in het schoollokaal door den heer van Borne, opzichter der heidemaatschappij te Valkenswaard, eene lezing worden gehouden over heide-ontginningen. Daar de heer van Borne alhier geen onbekende is en velen in deze eenige nuttige wenken wenschen te vernemen, ziet men deze lezing met belangstelling tegemoet.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Maart 1907.
Valkenswaard. 9 Maart. Op de hier gehouden jaarmarkt van Donderdag werden aangevoerd 50 stuks rundvee. De handel was tamelijk vlug. Aangevoerd waren 5 manden biggen, welke opbrachten van f 10.75 tot f 13.- per stuk. Kramerij was er niet al te veel; de omzet daarin liet ook nog al wat te wenschen over.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Maart 1907.
Borkel en Schaft. Donderdag avond had aan het alhier nabijgelegen station Achel een treffend ongeluk plaats. De geëmploieerde Joh. Maas had bij het rangeeren der treinen het ongeluk onder een der wagens te vallen, waardoor zijn been boven de knieschijf werd verbrijzeld. Het werd nog denzelfden avond afgezet. Daar hij ook eenige kneuzingen heeft bekomen aan het onderlijf is zijn toestand zorgwekkend. Maas is een braaf en oppassend werkman en staat bij zijn superieuren hoog aangeschreven.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Maart 1907.
Valkenswaard. Dinsdag voormiddag arriveerde in onze gemeente Z. Exc. de Commissaris der Koningin. Van verschillende gebouwen wapperde de vaderlandsche driekleur. Na inspectie van de administratie op het gemeentehuis, welke in orde werd bevonden, vertrok Z. Exc. naar eene andere gemeente.
- Dat er hier veel ambitie bestaat in het hanteeren van den handboog, moge hieruit blijken, dat naast de vele handboogschutterijen, welke alhier reeds bestaan, weer een nieuw gezelschap is opgericht bij den Heer L. van de Ven. Reeds met 1 April zal de opening van den nieuwen doel plaats hebben.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Maart 1907.
Borkel en Schaft. Met ingang 1 April wordt de heer B. Kruger rijksambtenaar alhier gestationeerd te Eindhoven. Dezen accuraten en humanen beambte die gedurende zijn verblijf alhier de achting van een ieder heeft weten te verwerven, vergezellen onze beste wenschen.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 April 1907.
Valkenswaard. Maandag avond gaf alhier de Harmonie Uitspanning na Arbeid in de zaal van den heer J. Kanen haar laatste winteruitvoering, welke wel geslaagd mag worden genoemd. Jammer dat voor zulk een prachtige uitvoering waarvoor geen moeite zijn gespaard door directeur of muzikanten om een gezelligen avond te genieten, dat het aan belangstelling nog wel wat te wenschen overliet.
- Toen Dinsdag avond circa half negen het dochtertje van C. van Gerwen alhier nabij het fabriek van de Heeren Gebroeders Van Best passeerde werd het eensklaps door een persoon aangevallen en tegen den grond geworpen en naar men verneemt eenige slagen in het aangezicht toegebracht, dat het bloedde uit neus en mond. Door het hulpgeroep ging de aanrander op de vlucht. Doch ofschoon spoedig de politie gewaarschuwd was en een onderzoek werd gedaan is men nog niet op het spoor gekomen van den dader. Het is nog kort geleden dat hetzelfde meisje op dezelfde plaats werd aangehouden. Het kind is maar 12 à 13 jaar oud. Naar men denkt zal de aanrander dezelfde zijn als toen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 April 1907.
Dommelen. 5 April. Aanstaanden Zondag 7 April zal onze liedertafel "De Nachtegaal" ons weder vergasten op eene uitvoering in haar gewoon lokaal bij den heer G. v.d. Eijnden des avonds ten zes uur. Naar we vernemen zal er een uitgebreid programma ten gehooren worden gebracht, dat druk is in gestudeerd onder leiding van hare bekwamen Directeur den heer A. de Reit. We kunnen ons hart dus weer eens ophalen aan heerlijke muziek.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 April 1907.
Breda. Verschillende werkgevers voeren allengs den maatregel in om aan de arbeiders drie dagen vakantie te geven. Nu weer de chocoladefabriek "Kwatta". De heele fabriek heeft drie dagen, volgende op Paschen, vrij af gehad met behoud van salaris. Een goede toepassing van het spreekwoord, dat de boog niet altijd gespannen kan zijn. Dat vele werkgevers mogen volgen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 April 1907.
Nieuwe uitvinding. Door den heer A. Bastiaans te Amsterdam wordt een apparaat in den handel gebracht voor de sigaren industrie tot het maken van poppen van ieder gewenscht model. In een desbetreffende prospectus wordt gezegd dat ieder kind en iedere leek dadelijk in staat is een onberispelijken handwikkel te vervaardigen en wel binnen betrekkelijk korten tijd 1000-1200 wikkels per dag. De leerling zou binnen vier weken met eenig toezicht van den meesterknecht een volleerd sigarenmaker zijn, binnen 4 of 5 weken niet meer te onderscheiden van het werk van een reeds jaren werkend sigarenmaker, enz., enz.
Of dit alles waarheid bevat, zal evenwel de praktijk hebben te leeren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 April 1907.
Valkenswaard. Zondag 14 April gaf de tooneelvereeniging Onderling Kunstgenot in de zaal van den heer F. Heezemans een buitengewoon Concert met mede werking van eenige vreemde dilettanten; de uitvoering mag wel geslaagd worden genoemd. Het programma was van een 12 tal prachtige comische stukken was voorzien, die allen met piano begeleiding werden opgevoerd, en alle met een daverend applaus werden beantwoord, zoo dat men met zekerheid kan melden dat Onderling Kunstgenot ons een gezelligen avond heeft verschaft. De zaal was goed bezet, wij hopen weer spoedig "Onderling Kunstgenot" te zien optreden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 April 1907.
Gemengd Nieuws. Ook een plaag. Europa wordt met een nieuwe plaag bedreigd : de fonograaf- en grammofoonplaag. Heelemaal nieuw is ze eigenlijk al niet meer te noemen, maar de plaag dreigt nu algemeen en ontzettend te worden. Te Zürich zal een internationale maatschappij met een aandeelenkapitaal van eenige millioenen francs worden opgericht die over Europa een vloedgolf van fonografen en grammofonen wil laten gaan. Zwitserland, Duitschland en Oostenrijk zullen er ’t eerst aan moeten gelooven. De maatschappij wil, om te beginnen in deze landen 100.000 toestellen plaatsen. Men ontvangt het toestel voor niemendal, onder de verplichting evenwel, dat men binnen een bepaalden tijd van de maatschappij vijftig rollen of platen betrekt. Zoodat er althans op eenige afwisseling in het blikken-monster-rumoer gehoopt mag worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 Mei 1907.
Valkenswaard. Van den gemelden paardendiefstal met rijtuig van den heer Jac. de Wit is tot heden nog niets ontdekt men vermoedt dat alle pogingen die zijn gedaan om ze op te sporen vruchteloos zullen zijn. Wat voor den betrokken persoon zeker eene groote schade is.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Mei 1907.
Gloeilicht in spoorwagens. Door de Ned. Centraal Spoorweg Maatschappij worden op het oogenblik proeven genomen met gasgloeilichtverlichting in de spoorwegrijtuigen. In een tweetal rijtuigen (2e klasse lokaalrijtuigen) zijn de nieuwe lampen, die met z.g. "hangende gloeikousjes" voorzien zijn, aangebracht. Het licht voldoet buitengewoon, doch men heeft nog bij zeer snel rijden storingen, die evenwel gemakkelijk schijnen te kunnen worden overwonnen. Er zijn ook bij de S. S. stappen gedaan, om bij welslagen dezer proef, gloeilichtverlichting der spoorwagens in studie te nemen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Mei 1907.
Valkenswaard. De paarden teruggevonden. 3 Mei. Heden morgen ontving de heer Jac. de Wit een telegram dadelijk naar België te komen betreffende den paardendiefstal, die te zijnen nadeele heeft plaats gehad. Aan dit telegram werd natuurlijk gevolg gegeven. Des avonds berichtte ons een telegram van den heer de Wit, dat de paarden gevonden waren te Chatelineau, eene plaats met ruim 10.000 inwoners in Henegouwen. Eene groote vreugde voor den heer de Wit, welke ieder hem van harte gunt.

Meierijsche Courant, Woensdag 8 Mei 1907.
Valkenswaard. Gisteren ontving de heer Jac. de Wit een telegram om naar Chatelineau te komen, in verband met de opgespoorde paarden en tilbury, welke bij hem waren ontvreemd. Het teruggevondene zal aldaar moeten worden verkocht. De daders zijn nog niet opgespoord.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Mei 1907.
Valkenswaard. Dit jaar is onze gemeente erg gelukkig geweest met hare candidaten voor de hulp-onderwijzers acte. Drie personen hebben het examen afgelegd en mochten het genoegen smaken te slagen. Vóór eenige dagen Mej. H. Smulders, eergisteren de heer H. J. Mollen en gisteren de heer J. J. Peels. De geslaagden van harte gefiliciteerd.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Mei 1907.
Valkenswaard. 12 Mei. Zondag werd alhier door de drankbestrijdersvereeniging haar gewone vergadering gehouden waarin werd voorgesteld om een collecte te houden voor de uitgesloten stakers te Eindhoven. Ofschoon de vereeniging nog kort is opgericht werd door niemand de milde hand teruggetrokken. Er werd een flink bedrag verzameld, ook werd alhier op de sigarenfabrieken een collecte gehouden, waar aan er maar een gering getal zijn te kort gebleven.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Mei 1907.
Borkel en Schaft. Maandag had alhier eene belangrijke vergadering plaats voor leden van het coöperatieve Roomboterfabriek de Nijverheid. Punt van behandeling was het oprichten van een stoomzuivelfabriek. Nadat door den voorzitter de voordeelen waren opgesomd welke hierdoor konden worden verkregen toonde eene flinke meerderheid van stemmen aan dat de deelnemers grootendeels genegen waren de handkracht te doen vervangen door stoom. Doch daar aanstaanden Vrijdag de heer Wintermans in den breede zal komen bespreken, de oprichting van een stoomzuivelfabriek zal alsdan defenitief worden besloten of deze al of niet zal worden opgericht. Een woord van lof mag niet onthouden worden aan den geachte voorzitter en de bestuursleden die belangloos zich alle moeite getroosten voor de producten de hoogste prijzen te verkrijgen.
- In den gezegenden ouderdom van 77 jaren overleed alhier de heer Fr. Rutten in leven gemeenteontvanger alhier, welke functie hij ruim een en dertig jaren met eere heeft waargenomen.

Meierijsche Courant, Woensdag 29 Mei 1907.
Valkenswaard. 29 Mei. Zondag hield de Scherpschuttersvereeniging "Prins Hendrik", gevestigd bij den heer G. Prinsen alhier, een prijsverschieting, waarbij de prijzen werden behaald als volgt: 1ste prijs F. de Vos, Woensel, 2e pr. G. Rooijakkers, Soerendonk, 3e pr. J. Seelen, Heeze, 4e pr. J. Compen Jz., Valkenswaard, 5e pr. W. de Wit, Valkenswaard. Alles liep in de beste orde af.
- Door den heer A. van Poppel zal alhier een stoomgraanmolen worden geplaatst.
- Op morgen, Donderdag 30 Mei zal alhier door de Sigarenmakersvereeniging eene openbare vergadering worden gehouden in haar gewoon vergaderlokaal van den heer Jansen-Jaspers aan het station, des voormiddags om 11½ uur. Als spreker zal optreden de Heer B. A. Beaudoux uit ’s Bosch. Alle vakgenooten en tabaksbewerkers zijn uitgenoodigd. Onderwerp: R. K. Vakorganisatie en uitsluiting van Eindhoven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Juni 1907.
Valkenswaard. In de Woensdag gehouden vergadering van den gemeenteraad zijn tot onderwijzers aan de openbare school alhier benoemd de heeren Mollen en Peels, beiden van hier, die bij de jongstleden gehouden examen voor Hulponderwijzer hun acte behaalden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juni 1907.
Valkenswaard. Morgen zal de zangvereeniging "De Volharding" eene uitvoering geven bij J. van der Palen op het gehucht "Geenhoven". Als het weer gunstig is, zal dit voor belangstellenden wel een aardig uitstapje zijn. Het afwisselend program belooft veel.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juni 1907.
Dommelen. Aanstaanden Zondag 16 Juni zal de zangvereeniging "De Nachtegaal" eene uitvoering geven in haar gewoon lokaal bij den heer G. v.d. Eijnden des namiddags 5 uur. Een afwisselend programma staat de liefhebbers van zang en voordrachten te wachten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Juni 1907.
Valkenswaard. 24 Juni. Maandag werd alhier in het café van den heer G. Veraa aanbesteed het bouwen van een winkelhuis met verdieping voor rekening van den heer H. Feijen met bijlevering van alle materialen. Ingeschreven werd als volgt: F. van Dooren-Fasol f 2890; M. Gelders f 2855; S. Bots f 2797. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Vrijdag 29 Juni 1907.
Borkel en Schaft. Als candidaten voor den gemeenteraad hebben zich voorgedragen de aftredende leden de heeren Th. van Hout en Chr. A. Aerts, die derhalve bij enkele candidaatstelling als dusdanig zijn herbenoemd.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Juli 1907.
Valkenswaard. De uitslag der stemming voor 2 vacante plaatsen in onzen Raad op 9 Juli hier gehouden, is als volgt: Uitgebrachte stemmen 326, terwijl 8 ongeldige, zoodoende restant 318, waarvan zijn uitgebracht op den heer J. Kanen 189 stemmen, J. W. de Louw 154, H. Moonen 100, K. F. Mollen 67, A. Hoevenaars 42, J. Baken 10 stemmen, zoodat de heer J. Kanen gekozen is. Herstemming moet dus plaats hebben tusschen de heeren J. W. de Louw en H. Moonen.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Juli 1907.
Dommelen. De uitslag der hier gehouden stemming voor den Gemeenteraad was als volgt: Uitgebrachte stemmen 54, waarvan op de heeren J. Roothans 49, A. Willems 47, F. Snellens 24, H. Verbeek 18. Herstemming tusschen F. Snellens en H. Verbeek.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Juli 1907.
Valkenswaard. 12 Juli. Dezer dagen werd alhier door den handboogdoelen Concordia hun jaarlijksch koningschieten gehouden. Wel mag van een warmen strijd worden gesproken. Na langdurig kampen mocht den heer H. v. den Boom als koning uit het perk treden met 78 punten in 20 pijlen, waarna hij de leden gul trakteerde en men verder den avond gezellig sleet.
- Zondag a.s. 14 Juli zal de Harmonie Uitspanning na Arbeid weder eene uitvoering geven op de kiosk en zal ons dorp als het gunstig weer is, zeker door menig liefhebber van muziek worden bezocht.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Juli 1907.
Valkenswaard. 16 Juli. Begunstigd door prachtig weder had Maandag in het café van den Heer L. v.d. Ven alhier door de handboogschutterij "Recht door Zee" het koningschieten plaats. Na een hevigen doch aangenamen strijd mocht het den heer J. Seerden gelukken de palm der overwinning te behalen en tot koning te worden geproclameerd. Menig glaasje werd ten slotte op het welzijn van het gezelschap in de beste stemming gedronken.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 Juli 1907.
Valkenswaard. 23 Juli. Heden had alhier de herstemming plaats tusschen de heeren J. W. de Louw en H. Moonen ter vervulling eener vacature in den gemeenteraad. Uitgebracht werden 340 geldige stemmen. Hiervan bekwam J. W. de Louw 185 stemmen en H. Moonen 155 stemmen, zoodat eerstgenoemde als lid van den gemeenteraad is gekozen.
- De kruisboog doele Stadshandhaving gevestigd bij L. van Gerven heeft besloten op Zondag 4 Augustus een internationaal concours te geven waarvoor verschillende prachtige prijzen worden uitgeloofd. Bij gunstig weer verwacht men een drukke opkomst.

Meierijsche Courant, Woensdag 14 Augustus 1907.
Valkenswaard. Door den plaatsvervangenden Districtsveearts, den heer C. v.d. Leeden, is ter onderzoek naar de Rijksveeartsenijschool te Utrecht opgezonden het cadaver eener kat, welke voor haar dood de 16 jarige dochter van S. Duray alhier had gebeten.
- Door H. Smits, rijksveldwachter van Westerhoven, P. Willems, K. Dubast, H. de Waal en G. van Nunen, allen onbezoldigde rijksveldwachters respectief van Leende, Valkenswaard, Leende en Borkel werden hier Zondag twee Belgische stroopers met twee geweren gearresteerd en den volgenden dag naar ’s Bosch opgezonden om te verschijnen voor den Officier van Justitie.

Meierijsche Courant, Woensdag 14 Augustus 1907.
Afschaffing der Tienden. De wet van 16 Juli 1907 (Stbl. no. 222), die Zaterdag in de Staatscourant is afgedrukt en alle tiendplichtigheid opheft, treedt eerst op 1 Januari 1909 in werking, op een paar artikelen na, die terstond van kracht worden. …

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Augustus 1907.
Valkenswaard. 16 Aug. Zondag werd alhier door de Sigarenmakers Vereeniging eene vergadering gehouden in haar gewoon lokaal bij den Heer Jansen-Jaspers. Daarin werd besloten vijf en twintig gulden uit de kas te schenken voor de betrokken gemeentens tot steun voor den hagelslag, welke aan de Meierijsche Courant zullen worden opgezonden.
- Dezer dagen werd alhier in het café van den Heer G. Veraa eene aanbesteding gehouden voor het bouwen van een woning voor rekening van genoemden G. Veraa. Ingeschreven werd als volgt: A. van de Moosdijk, alhier, f 750,-; F. van Dooren Fasol, alhier, f 740,-; J. Beeks, alhier, f 643,-.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Augustus 1907.
Borkel en Schaft. Even als vorige jaren vieren de leden van het gilde St. Peters Banden met gelegenheid van kermis aanstaande Maandag en Dinsdag hun jaarlijksch teerfeest welks feestelijkheden Zondagnamiddag door een goed georganiseerden optocht zullen worden geopend waarbij het prachtige nieuwe vaandel pluimen en sjerpen bij een ieder een stadigen indruk zullen maken waarbij dan ook den vaandrig zijn handigheid zal toonen in het vaandel zwaaien. Nadat ’s morgens op beide teerdagen door de leden de H. Mis is bijgewoond dewelke zal worden opgedragen voor de levende en overleden gildebroeders zal Maandag voormiddag het koningschieten plaats hebben op den schutsboom tevens zal Dinsdag een fraaien prijs worden verschoten dewelke van wege het gezelschap zal worden beschikbaar gesteld. De leden van dit groeiende en bloeiende gezelschap zij bij deze eene genoegelijke kermis van harte toegewenscht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 September 1907.
Valkenswaard. 10 Sept. Zondag werden alhier in de zaal van den Heer J. Kanen aan het Station door de leden van de drankbestrijders vereeniging twee uitvoeringen gegeven een des namiddags om vier uur voor de vrouwen en eene des avonds om zeven uur voor het mannelijk geslacht. Opgevoerd werd het prachtig drama de Misdadigers van Doornstad en hunne rechters, welk stuk wel geslaagd mag worden genoemd. De uitvoeringen werden beide druk bezocht. Ook mag aan den voorzitter der drankbestrijders, den Heer Constant Schillebeeks, voor de goede leiding en de vele moeiten die hij zich getroostte om de eerste uitvoering wel te doen slagen, een woord van dank worden gebracht. Men hoopt dat zij weder spoedig met nieuwe stukken zullen optreden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 September 1907.
Valkenswaard. Onze Kermis. Gaven wij in ons vorig nummer een voorlopig verslag van onze jaarlijksche kermis, thans zal het velen tot genoegen strekken te vernemen, welke vermakelijkheden dit jaar onze kermis aanbiedt. De grootste attractie van de kermis is voorzeker de prachtige stoomcaroussel van Janvier, die door zijn prachtigen voorgevel het kermisterrein alle eer aandoet; treedt men de tent binnen, dan voelt men zich stilzwijgend gedwongen een ritje te wagen. Verderop ontwaart men de bioscope van den heer C. Riozzi. Iedereen die deze tent bezoekt, is ongetwijfeld tevreden. Nauwelijks is de voorstelling begonnen, of het oog wordt getrokken door de gracieuse verschijning van mejuffr. Martha Riozzi. In de schoonste kleuren verschijnt zij, de rijkste costuums omhullen haar. In haar tweede optreden vertoont zij de vlinders in al hare schoonste variëteiten.
Verders worden nog nummers met de bioscope gegeven, waarvan vooral vermelding verdient: "De Moord van een vader", een drama in drie bedrijven. Voorzeker mag men een bezoek aan deze tent ten zeerste aanbevelen. Vlak naast deze tent is geplaatst: De Waarzeggende Wonderspin, die iedereen de toekomst en het verleden kan voorspellen, met verdere spiritistische séances; daar tegenover verrijst het geliefkoosd kermisvermaak voor de jeugd, de draaimolen van Scheffer. Verders mag men een bezoek niet vergeten aan het theater Mysterieux van prof. Boltini; de ruime tent biedt gelegenheid aan 300 personen, die kunnen genieten van Goochelen, Barfix, Koordedansen, Komedie enz.
Betreffende deze tent schrijft men ons uit Noordwolde: Het theater Mysterieux van prof. Boltini is weder vertrokken en heeft een goeden indruk achtergelaten; de verschillende werkzaamheden schenen wel te bevallen en geen wonder dat na eene eerste kennismaking op Zaterdag, den volgenden avond zeer velen moesten worden afgewezen door gebrek aan plaatsen. Aan de worstelwedstrijden werd door vier personen deelgenomen, die het echter allen tegen B’s worstelaar moesten opgeven.
Ook in de cafés is aan vermaak geen gebrek; door ongeveer 25 caféhouders is voor degelijk dansmuziek gezorgd, zoodat iedereen naar hartelust hiervan kan genieten, terwijl in het café van den heer J. Kanen Dinsdag en Woensdag optreedt de gunstig bekende familie Boesnach, met een uitgebreid en zeer varieerend repertoire. Een bezoek in dit lokaal is ten volle waard. Nog dient vermelding het theater Ben Barnum, wier werkzaamheden bestaan in goochelen, gedachtenlezen, gedresseerde honden en duiven, muzikale clowns op verschillende instrumenten en optreden van Bosco, in waarheid de koning der gymnasten. Van harte hopen wij dan ook, dat deze dagen van genot en inspanning in gepaste vroolijkheid mogen worden doorgebracht en geen enkele wanklank deze kermisvreugde mag verstoren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 September 1907.
Borkel en Schaft. Telken jaren werd alhier door de leden van het zangerskoor onzer parochiale kerk evenals elders bij gelegenheid van St. Cecilia eenige gezellige teerdagen gehouden. Doch dit jaar werd deze week na eenparig het voorstel van den directeur te hebben aangenomen door de leden een uitstapje gemaakt naar Rotterdam, den Haag en Scheveningen. Dat de leden zich naar genoegen amuseerden behoeft zeker verder geen betoog. Allen keerden ten hoogste voldaan over hun uitstapje huiswaarts, en koesteren het verlangen nog meermalen op dergelijke wijze het Ceciliafeest te vieren. Tevens een aanmoediging tot nieuwen ijver voor de leden, om onder de leiding van hunnen volijverigen directeur zich te bekwamen in de edele zangkunst.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 September 1907.
Valkenswaard. Bij het café van den heer W. van Nunen van Leeuwen werd Zondagavond bij de kermisdrukte een rijwiel ontvreemd, dat Maandag morgen in de bosschen weer terug is gevonden.

Meierijsche Courant, Donderdag 19 September 1907.
Valkenswaard. Dank zij het gunstige weer mag zich de kermis in een druk bezoek verheugen. Dinsdag en gisteravond gaf de familie Boesnach in de zaal van den heer J. Kanen, eene welgeslaagde soirée, waarbij het publiek terdege moest lachen. Ook het café chantant bij den heer Jacq. de Wit trekt elken avond een talrijk publiek, dat zich aldaar ook kostelijk amuseert. De vereerders van Terpsichore kunnen hun hartje ophalen want er is gelegenheid genoeg om een dansje te maken.
- Gisteren werd alhier door de wielerclub "De Valk", gevestigd bij den Heer J. Lemmens-van Asten, een fietswedstrijd gegeven, waarvan de prijzen werden behaald als volgt: A. In kunstrijden. 1e prijs A. Dielis, 2e pr. W. van Nunen, 3e pr. H. van Leeuwen. B. Met hindernissen. 1e prijs P. van Gerven, 2e pr. W. van Nunen. Deze wedstrijd werd met veel belangstelling bijgewoond.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 September 1907.
Valkenswaard. 23 September. Zaterdag werd alhier door de Sigarenmakersvereeniging de jaarlijksche feestvergadering gehouden in haar gewoon vergaderlokaal van den heer Jansen Jaspers aan het Station. Nadat de vergadering geopend was door den voorzitter H. Bergmans die allen een hartelijk welkom toesprak en gezellig feest wenschte, werd er wegens aftreding van vier bestuursleden stemming gehouden waarvan de uitslag was als volgt: J. Wijne, vice-voorzitter herkozen met 40 stemmen, Jac. Heezemans, secretaris herkozen met 66 stemmen, J. Veraa, 2e penningmeester herkozen met 49 stemmen. Voor M. Markenstijn, 2de Commissaris werd Jos. van Veldhoven gekozen met 41 stemmen tegen 20. Verder werd de feestavond in gezelligheid onder het drinken van een heerlijk glaasje bier en menig gezellig lied en komische voordracht doorgebracht, zoo dat bij sluiting een ieder weltevreden huiswaarts keerde.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 September 1907.
Dommelen. Brand. De sigarenfabriek der firma de heeren Mast en van Moll is Donderdagmiddag totaal afgebrand. Te ongeveer kwart over twaalf werd de brand het eerst opgemerkt op de bovenverdieping waar de tabak is geborgen. Oorzaak is vermoedelijk het broeien hiervan. Dadelijk aangewende pogingen het vuur in zijn verderen voortgang te stuiten, mochten evenwel niet baten. Assurantie hoewel laag, dekt de schade. Men is bezig maatregelen te nemen de werkzaamheden voort te zetten. Het gebouw behoorde toe aan den heer N. Gijrath van Mierlo.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 September 1907.
Borkel en Schaft. Naar men uit goede bron verneemt is bij beschikking van den Belgischen Minister van Landbouw van af heden den invoer van schapen uit Holland voor een onbepaalden tijd verboden.
- De nachtvorsten van deze week hebben alhier veel schade berokkend aan de te velde staande herfstvruchten waarbij de spurrie grootendeels is verloren gegaan hetwelk een merkelijke schadepost is voor elken veehouder.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 October 1907.
Borkel en Schaft. Met ingang 5 Oct. wordt de heer Vissers Rijksambtenaar alhier tijdens de werkzaamheden in de suikerfabrieken tijdelijk gestationeerd te Bergen op Zoom. Dezen humanen en accuraten beambte vergezellen bij deze onze beste wenschen.
- De fruitoogst levert over het algemeen alhier dit jaar een gering beschot op, doch voorzeker niet ten nadeele der eigenaren van enkele rijk beladen boomgaarden daar de prijzen welke door Belgische kooplui alhier worden besteed verre die van vorige jaren overschrijdt.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 October 1907.
Borkel en Schaft. Onze brievengaarder de heer Govers heeft de voldoening zijn traktement met ingang van 1 Oct. verhoogd te zien met 75 gulden. Gaarne stemmen wij in met deze erkenning van de trouwe plichtsvervulling van den heer Govers.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 October 1907.
Borkel en Schaft. Met vreugde werd alhier de tijding vernomen dat door Z. D. H. de bisschop van ’s Bosch de Eerw. heer P. E. van Leeuwen zoon van ons geacht hoofd der school is benoemd tot kapelaan te Millingen. Aan de geachte familie van Leeuwen bij deze onze hartelijke gelukwenschen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 October 1907.
Valkenswaard. 15 Oct. De leden van de Scherpschutters vereeniging "Prins Hendrik", gevestigd bij den heer G. Prinsen kwamen l.l. Zondag weder uit het strijdperk te Borkel met een viertal prachtige prijzen. De zelfde leden hopen Zondag a.s. weer een nieuwe Vereeniging mede te openen bij den heer G. Vereggen te Waalre, die ook vergunning heeft gekregen om een boom te plaatsen. Wij hopen, dat het weer gunstig mag zijn en dat er bij de opening van de nieuwe vereeniging, een flink getal schutters mag opkomen. De uitgeloofde prijzen zijn ook buitengewoon prachtig.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 October 1907.
Dommelen. Gisteren middag kwam alhier de 13 jarige M. Daems uit een appelboom te vallen met het gevolg, dat hij een been brak. Daarbij kwam hij nog met het aangezicht op een plank terecht, waardoor hij nog ernstige wonden in het aangezicht bekwam. Dr. Dagevos uit Valkenswaard werd dadelijk voor geneeskundige hulp ingeroepen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 October 1907.
Borkel en Schaft. Het eerst gehoudene concours hetwelk Zondag l.l. door het schuttersgezelschap "Buitenlust" ten herberge van den heer Janssen werd gegeven is naar wensch geslaagd, vele schutters waren komen opdagen, welke onder een gezellig samenzijn den strijd aanvaardden. De prijzen werden behaald als volgt: 1e prijs Jos. Wijnen, Borkel en Schaft, 2e prijs G. Prinsen, Valkenswaard, 3e prijs H. v. Cleef, Valkenswaard, 4e prijs Jacq. v. Lieshout, Valkenswaard, 5e prijs J. Compen, Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 October 1907.
Borkel en Schaft. In onze kerk had eene uitvoering plaats volgens het nieuw systeem van den Gregoriaanschen zang, het z.g. neumensysteem. De uitvoering werd geleid door den W.Eerwaarden Pater Balduimus. De uitvoering viel zoo buitengewoon in den smaak, dat van nu af onze koordirecteur den heer Van Empel geregeld bij de Z.Eerw. Pater te Achel les zal gaan halen om ook hier langzamerhand de jongens tot zulk eene hoogte in die kunst op te voeren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 October 1907.
Valkenswaard. Valkenvangst. Evenals het vorige jaar zijn dit seizoen weer de hutten voor de valkenvangst opgeslagen onder de gemeente Heeze, Leende en Wintelre. Het eerste exemplaar werd dit seizoen gevangen onder eerst genoemde gemeente. Reeds 18 valken heeft men weten te bemachtigen, wat wel eene gunstige vangst kan worden genoemd, daar er vele slechte dagen zijn geweest, voor de afgeloopen week door regen en mist en te weinig oostenwind. De valkenier, de heer K. Th. Mollen, heeft de eerste vijf gevangene al reeds tam. Nog enkele exemplaren moeten worden gevangen om het gevraagde getal te kunnen afleveren.

Meierijsche Courant, Donderdag 31 October 1907.
Hooge Zwaluwe. De oudste Nederlander. Nu dezer dagen te Berkel en Rodenrijs de oudste landgenoote, Pieternella Rodenburg, weduwe F. Swarts, in den ouderdom van 104 jaren en 4 maanden is overleden, meenen wij dat onze dorpsgenoot Cornelis Dubbelman de oudste Nederlander is geworden. Hij werd alhier geboren 2 April 1804 en is dus 103 jaren en 7 maanden. In weerwil zijner hooge jaren geniet de brave grijsaard nog een goede gezondheid en leeft nog vrij vroolijk en opgewekt met zijn tweede vrouw, die thans 82 jaren telt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 November 1907.
Valkenswaard. Uitspanning na Arbeid gaf Zondag haar eerste winteruitvoering in de zaal van den heer J. Kanen aan het station. De zaal was flink bezet door een luistergrage menigte en ’t was voor menigen muziekliefhebber een prettige avond.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 November 1907.
Valkenswaard. Zondagavond gaf de pas opgerichte dilletantenclub "Ons Vermaak" in haar lokaal bij den heer F. Heezemans alhier, haar aangekondigd concert. De zaal was flink bezet, zoodat velen genoodzaakt waren zich met een staanplaats tevreden te stellen. En geen wonder, men was bij voorbaat reeds verzekerd, dat werkelijk een genotvolle avond te wachten stond. Het zou te veel plaatsruimte vorderen met het programma in détails te treden, genoeg is het te vermelden, dat het daverend applaus na elk nummer van den meesten bijval getuigde. Ook het fraai decoratief op den achtergrond, vervaardigt door den heer Hoppenbrouwers alhier, gaf aan het geheele tooneel een schitterend effect. Van harte hopen wij dan ook genoemde club meermalen voor het voetlicht te zien treden.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 November 1907.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag vierde alhier het gilde van St. Nicolaas zijn jaarlijksch teerfeest bij F. Heezemans. Den eersten dag trok men naar de kerk waar de heilige Mis tot intentie van het gilde werd opgedragen, en kranig sloeg onze negentigjarige tamboer de heer D. Cox een flinken marsch: hij moge het nog vele jaren doen. Bij de Dinsdag gehouden bestuurskeuze herkoos men o.a. den 88jarigen heer H. Wijnen, die 66 jaren lid van ons gilde is geweest. Zoo hebben wij een paar krasse oude heeren bij ons gilde.
- Binnenkort zal ons St. Nicolaasgilde zijn gewonen omgang doen, om den heiligen Man op zijn feestdag in gelegenheid te stellen het gewone voor de jeugd zoo aangename bezoek in onze gemeente af te leggen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 November 1907.
Borkel en Schaft. Zondagavond hadden de leden der tooneelvereeniging "Vondels Zonen" het genoegen alhier ten herberge van Barth. Jonkers hunne eerste winteruitvoering te geven. De acteurs kweten zich uitstekend van hunne taak zoodat zij na het einde van elk bedrijf van het talrijk opgekomen publiek een luidruchtig applaus mochten inoogsten. Hen wederom spoedig op de planken te zien is voorzeker het verlangen van velen.
- Als een zeldzaamheid in het jachtbedrijf kan van hier worden gemeld dat de heer Fissinger Vrijdag het genoegen had behalve 5 hazen 7 fazanten en 9 snippen nog een prachtigen ree te schieten welke een gewicht behaalde van ruim 20 kilo. Zulke bontjes zullen ongetwijfeld menig jachtliefhebber doen watertanden.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 November 1907.
Valkenswaard. Oefening en Uitspanning (sic) vierde Maandag en Dinsdag haar jaarlijksch feest. Des voormiddags werd een muzikale wandeling door het dorp gemaakt en bezocht men verschillende cafe’s. Daarna wachtte hen in het gewoon lokaal bij den heer Kanen aan het station een smakelijk diner, hetwelk door de gasten alle eer werd aangedaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 November 1907.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag a.s. staan de leden van het Sint Catharina gilde weer een paar aangename dagen te wachten. Immers dan viert men in de zaal van den heer M. Loos de jaarlijksche teerdagen. Maandag zal des morgens te half negen de heilige Mis tot intentie van de leden worden opgedragen en het overige gedeelte van het feest zal op de gebruikelijke aangename wijze worden gevierd.
- Voorloopig kunnen wij reeds melden dat op Zondag 22 December in de zaal van den heer F. Heezemans weder een wedstrijd zal worden gegeven in komische voordrachten. Zeker een tijding, die door velen met genoegen vernomen zal worden. Betreffende de prijzen en de regeling komen wij op deze plannen nader terug.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 November 1907.
Valkenswaard. Zondagavond gaf de tooneelvereeniging de Vriendschap in haar lokaal bij den heer J. Jansen-Jaspers hare eerste winteruitvoering. De zaal was stampvol en geen wonder, men wist te voren, dat men zich kostelijk zou amuseeren. Een uitbundig succes viel den heeren dilletanten ten deel en hopen wij van dat deze vereeniging, waarvan men steeds iets degelijks kan verwachten wanneer zij voor het voetlicht treedt, op meer dergelijke concertavonden te worden vergast.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 November 1907.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal het gunstig bekende Valkenswaardsche Orkest "Terpsichore" in de zaal van den heer J. Kanen een concert geven. Bij voorbaat kan men van succes zich verzekerd houden, te meer wijl voor deze gelegenheid geëngageerd is de heer A. van Ierland karakter komiek te Tilburg. Deze heer heeft verleden jaar alhier een zoo gunstigen indruk achtergelaten, dat wij gaarne zijn komst tegemoet zien. Het programma is vol variatie en de entreeprijs allerbillijkst gesteld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 November 1907.
Borkel en Schaft. Dinsdag vierden de leden van de handboogschutterij "de Eendracht" hun jaarlijksch potverteren ten herberge van J. Govers. Nadat de leden ’s middags den inwendigen mensch een weinig hadden versterkt aan een heerlijk diner werd verder de dag zooals gewoonlijk recht gezellig doorgebracht, totdat het uur van scheiden was aangebroken en een ieder ten hoogste voldaan huiswaarts keerde.
- Woensdag en Donderdag vierden de leden van het zangerskoor hun jaarlijksch Ceciliafeest in hun gewoon lokaal bij den heer Th. Baken alwaar beide avonden onder een gezellig samenzijn werden doorgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 December 1907.
Dommelen. Aanstaanden Zondag 8 Dec. zullen wij weer het genoegen smaken eene uitvoering te kunnen genieten van de liedertafel "De Nachtegaal". Het programma bevat vele mooie nieuwe stukken, die druk zijn ingestudeerd, zoodat de liefhebbers van degelijke muziek hun hart weer eens kunnen komen ophalen. De uitvoering is in het gewone lokaal bij den Heer G. v.d. Eijnden. Wij hopen, dat het weder deze uitvoering zal begunstigen, dan zal het er stellig weer druk en gezellig zijn in ons klein dorpje.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 December 1907.
Borkel en Schaft. De heideontginningen zullen ook alhier binnenkort met kracht worden voortgezet. Behalve eenige H.A. die van wege het gemeentebestuur in cultuur zullen worden gebracht is door een tweetal Belgische heeren alhier ongeveer 20 H.A. heide aangekocht, welke in het begin van het volgend jaar in weiland zal worden herschapen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 December 1907.
Valkenswaard. ’t Is nu de tijd van uitvoeringen en concerten. Zondagavond 15 December hebben wij bij den heer J. Kanen aan het station het eerste groote winterconcert van de zangvereeniging de Volharding, afgewisseld door voordrachten van den karakterkomiek F. van Leeuwen. De ondervinding heeft geleerd dat de Volharding ons werkelijk aangename uurtjes weet te bezorgen en zoo lijdt ’t dan ook geen twijfel of een groot publiek zal morgen avond weer blijk geven van zijn belangstelling.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 December 1907.
Borkel en Schaft. Donderdag namiddag werd alhier door het gemeentebestuur p.m. 6 H.A. weide verpacht om te beweiden van af 1 April tot 30 October 1908. de verschillende liefhebbers die hiervoor waren komen opdagen boden hiervoor den prijs van 307 gulden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 December 1907.
Valkenswaard. De Zondag ten koffiehuize van den heer F. Heezemans gehouden wedstrijd in komische voordrachten is uitstekend geslaagd. De ten beste gegeven stukken waren inderdaad prachtig. De uitslag is als volgt: 1e prijs P. v.d. Voort Budel, 2e Slenders Eindhoven, 3e Johan Bull Tilburg, 4e Th. Luiben Strijp, 5e Evers Heeze, terwijl de publieksprijs eveneens aan eerstgenoemde ten deel viel. Het behaalde succes heeft de dillettantenclub Ons Vermaak doen besluiten Zondag 22 Februari een wedstrijd uit te schrijven in duetten. Iets nieuws voor Valkenswaard, en waarbij men zich zeker in niet mindere mate zal amuseeren.
- De Valkenier, de heer K. Th. Mollen ving dit najaar 8 "rooie" (wijfjes)valken, zijn knecht Bierens 7 rooie, waaronder 1 oude – 1 oud Talleke (mannetje) 1 jong Talleke. Door zijn anderen knecht werden gevangen op den 2 October een rooie, 3 Oct. een sperwer, 4 Oct. 1 Talleke, 8 Oct. 1 rooie en 1 sperwer; daarna ving deze weder eerst den 19 Oct. een Talleke, den 22sten een rooie; daarna op den 2 Nov. een Talleke en den 4 Nov. een rooie. In tegenstelling met andere diersoorten zijn bij de roofvogels de wijfjes veel krachtiger en grooter en daarom meer als jachtvogels gewild. De gevangen oude wijfjes en mannetjes valken, welke minder goed op de jacht af te richten zijn, worden gewoonlijk als lokvalken gebruikt, en daarna, wanneer de vangtijd verstreken is, losgelaten of opgezet. Het Talleke wordt alleen als hij jong gevangen wordt, vast voor jachtvogel afgericht. Onder de 23 gevangen exemplaren van dit jaar zijn dan ook alleen de wijfjes en de jonge Tallekes geteld en de oudere exemplaren niet mede gerekend. Voor eenige jaren had een der valkenvangers eens een aardige verrassing. In de nabijheid van een heidemeer in zijn hut verscholen zittend ziet hij een vischarend naderen, die een lang voorwerp in de pooten heeft en boven op zijn hut plaats neemt. Met een rukje gooit hij zijn deurtje open en de arend, verschrikt door het ongewone verschijnsel, kiest het hazenpad, een prachtigen snoek van ruim 7 pond voor den valkenvanger achterlatend. Dat de valken dure kostgangers zijn, bewijst, dat de 23 exemplaren de laatste week ruim 50 halve kilo’s biefstuk verorberden, terwijl zij zich met die voeding nog niet eens tevreden toonden.
De heer Mollen temt in den laatsten tijd alleen den valk; zoodra het gewenschte aantal er is en de valken tam genoeg zijn, komt de valkenier der Old Hawking Club uit Engeland over en worden de valken, in kisten van 6 tot 8 stuks, waarop zij met riemen vastgebonden zijn, per spoor en boot naar de plaats hunner bestemming verzonden. De valkenier verlaat gedurende dezen overtocht geen oogenblik de valken en neemt bij hen in den goederenwagen plaats, ten einde hen steeds in het oog te hebben.
In de laatste 30 jaren werd onder een valkenslagnet tot 4 maal toe een arend gevangen, waarvan er een eene vlucht van 2.20 M. had, welke men onder de collectie opgezette vogels in ’s heeren Mollen’s kamer als herinnering aan zijne jachtavonturen ziet prijken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 December 1907.
Borkel en Schaft. Op Zaterdag 14 December werden langs het douanekantoor Achel uit Nederland ingevoerd en onder quarantaine gesteld 110 stuks melkkoeien; hiervan werden dezer dagen 4 stuks afgekeurd wegens tuberculose.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007