1908

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Januari 1908.
Valkenswaard. Zondag en Maandag a.s. zal alhier in de zaal van den heer J. Kanen aan het Station door de drankbestrijdersvereeniging St. Nicolaas eene buitengewone uitvoering worden gegeven, een fraai drame "Een beroemd proces" met costumes uit den Franschen tijd. Deze uitvoering is alleen voor heeren toegankelijk, terwijl naar wij vernemen een afzonderlijke voor dames zal worden gegeven. Men verwacht een drukke opkomst.

Meierijsche Courant, Woensdag 8 Januari 1908.
Valkenswaard. Onze dorpsgenoot de heer F. van Leeuwen reeds meermalen elders bekroond, behaalde Zondag l.l. te Mierlo den eersten alsmede den publieksprijs.
- De wedstrijd op 2 Februari bij den heer Kanen belooft interessant te worden. Terpcichore zal den avond opluisteren.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 Januari 1908.
Borkel en Schaft. De acteurs der tooneelvereeniging "Vondel’s Zonen" kunnen met voldoening op hunne uitvoering van Zondag terugzien. De stukken liepen flink van stapel, vooral het drama "Broederhaat" werd goed vertolkt. De rollen waren in goede handen toevertrouwd, zoodat door het kranig optreden der acteurs velen diep werden bewogen. Vrijdagavond a.s. 17 Januari bieden de leden van voornoemd gezelschap aan honoraire leden een genoegelijken avond aan, waarbij ieder die lid wenscht te worden zich kan aanmelden. Behalve dat eenige fraaie nummers worden opgevoerd zal een verfrisschende consumptie worden aangeboden. Ook zal door Vondels Zonen op Zondag 26 Januari eene uitvoering worden gegeven bij den heer van Dijck te Riethoven. Behalve eenige komische voordrachten en kluchtspelen, zal een drama en een tooneelspel worden opgevoerd.
- Maandag l.l. herdacht op feestelijke wijze onze gemeente veldwachter de heer Adr. Verweijen den dag zijner 25-jarige ambtsvervulling. Menige welgemeende wensch werd hem toegestuurd. Wij voegen hier den wensch aan toe dat het zilver eenmaal in goud moge veranderen. De heer Verweijen heeft zich gedurende een kwarteeuw doen kennen als een accuraat en plicht betrachtend beambte.
- Op Vrijdag 17 Januari feestdag van den H. Antonius abt, dag van devotie voor deze parochie stroomen telken jare talrijke scharen bedevaartgangers naar onze parochiekerk om door de voorspraak van dien grooten Heilige eenige gunsten van den Hemel af te smeeken. Ook bestaat op dien dag en den daaropvolgende Zondag gelegenheid tot het vereeren van de reliqie van den H. Antonius

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Januari 1908.
Valkenswaard. Naar wij nader vernemen is de doorbraak aan de vijvers van den heer B. van Tuijll lang zoo erg niet als het zich eerst liet aanzien. Slechts een gedeelte van de vijvers is leeggeloopen, terwijl nog veel visschen werden teruggevangen. Er zullen zeker wel enkele visschen gedeserteerd zijn, doch de schade voor den eigenaar is betrekkelijk gering.
- De heer J. N. Verhoeven alhier is bij besluit van den Commissaris der Koningin in deze provincie voor den tijd van 5 jaren herbenoemd tot secretaris der gezondheidscommissie, die in deze gemeente gezeteld is.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Januari 1908.
Tienurige werkdag. Door den heer Schaper was bij de Tweede Kamer een motie ingediend, zegt de T., betreffende de wettelijke beperking van den arbeidsduur voor alle volwassen arbeiders tot tien uur per etmaal. …

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Januari 1908.
Valkenswaard. Wegens onvoorziene omstandigheden is de wedstrijd in komische duetten, uitgeschreven door de tooneelvereeniging "de Vriendschap" alhier bij gelegenheid van haar 10 jarig bestaan uitgesteld en thans definitief vastgesteld op Zondag 16 Februari a.s.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Januari 1908.
Valkenswaard. Ten einde het publiek niet in de war te brengen, zij hier gemeld, dat de eerste klas wedstrijd in comische voordrachten bij den heer J. Kanen alhier op Zondag 2 Februari a.s. wel degelijk doorgaat. Het bericht in het vorig nummer dezer courant doelde op een wedstrijd, welke elders wordt gegeven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Februari 1908.
Valkenswaard. Alhier had de aanbesteding plaats van het bouwen van een winkelhuis voor den heer K. J. Gevers. De uitslag was als volgt: P. J. Gevers, Westerhoven f 4495; J. Beek, Valkenswaard f 4424; J. van Kuik, Leende f 4115; F. van Doren Fasol, Valkenswaard f 3910. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 Februari 1908.
Valkenswaard. Het verfwerk van het bondsgebouw en inventaris der sigarenmakers-vereeniging alhier ten koffiehuize van Mejuffrouw de Wed. W. Heezemans aanbesteed is gegund aan R. Fasol alhier voor 100 gulden; de andere inschrijver was A. van Deursen eveneens alhier voor 155 gulden.
- Dinsdag werd onze gemeente opgeschrikt door het geroep van brand, en kwam men tot ontdekking dat het huis van H. de Wit en de Weduwe Dubach in brand stonden. Behalve eenige goederen van eerstgenoemde kon niets worden gered, een geit kwam mede in de vlammen om; de oorzaak is onbekend maar assurantie dekt de schade.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Februari 1908.
Valkenswaard. Was de tooneelvereeniging "de Vriendschap" alhier gevestigd in het Café van den heer J. Jansen-Jaspers vernemens om morgen haren aangekondigden wedstrijd te geven in duetten, thans kan wegens ziekte van een paar executanten deze wedstrijd niet doorgaan. Om het publiek en honoraire leden toch eene genotvollen avond te verschaffen, heeft deze vereeniging thans voor morgenavond geëngageerd de heeren Th. S., F. T. en mejuffrouw Wilha. Tilburgs. Zijn genoemde heeren op verschillende wedstrijden met medailles bekroond, ook mej. Wilha. trad eveneens uit een wedstrijd èn door de jury èn door het publiek met lauweren bekroond. Hare gracieuse verschijning op het tooneel inspireert terstond het publiek, terwijl zij over een welluidend ongedwongen stemorgaan beschikt. Wij twijfelen dan ook geenszins of genoemde vereeniging zal met het engageeren van dit trio ruimschoots succes inoogsten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 Februari 1908.
Valkenswaard. Zaterdag ontstond er brand ten huize van F. Salaerts, waarbij ook J. Compen inwoonde. Twee gezinnen stonden dus weer op straat. Van den inboedel werd weinig gered. Assurantie dekt de schade : de oorzaak is onbekend.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 Februari 1908.
Valkenswaard. Notaris van Galen. † Alhier is na een kortstondige ziekte overleden de WelEd. Gestrenge Heer Notaris A. van Galen. De overledene werd bij Koninklijk besluit van 3 Mei 1880 benoemd tot notaris te Bergeik en 16 Maart 1896 tot notaris te Valkenswaard. Notaris van Galen genoot de algemeene achting en vriendschap en zijn heengaan zal zeker een leegte nalaten. De plechtige begrafenis zal morgen plaats hebben te Bergeik. De overledene ruste in vrede !

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Februari 1908.
Valkenswaard. Begrafenis Notaris van Galen. Meldden wij reeds bij het overlijdens bericht van den WelEd. Gestrengen Heer Notaris van Galen, dat hier door een vrij plotselingen dood een man werd weggenomen, die de algemeene achting en vriendschap genoot, te meer is dat gebleken bij de plechtige teraardebestelling welke van hier uit Woensdag te Bergeik plaats had. Want inderdaad een tallooze menigte bewees den overledene de laatste eer, en volgde de met kransen bedekte lijkbaar. Gekomen aan de grenzen onzer gemeente, nam ook de daar wachtende harmonie de Echo der Kempen deel aan den stoet en zette met haar fraaie treurmuziek aan de plechtigheid veel schoonen luister bij. Op den doodenakker werd achtereenvolgens door een drietal heeren het woord gevoerd te weten door den WelEdelen heer Aug. Raupp van Eindhoven, den WelEerw. Dominee Westhof en den WelEdelGestrengen Heer Overste Van Vuuren van Nijmegen….

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Februari 1908.
Valkenswaard. Zondag werd alhier de uitgeschreven wedstrijd in duetten gegeven door de tooneel club Ons vermaak in de zaal van den heer F. Heezemans aan het station. Het was de eerste wedstrijd in duetten alhier gegeven, die dan ook veel belangstelling heeft ingeoogst en welgeslaagd mag worden genoemd. De prijzen zijn behaald als volgt: 1e prijs Jac. Theeuwen en Max Strijbos met het afscheid van Kees en Trui, Horn; 2e pr. Johan Bul en F. N. Naninx met Sergeant en Recruut, Tilburg; 3e pr. A. Rekmans en Thomas Louwers met twee jongens van pleizier, Gestel; 4e pr. Gebroeders W. en J. Wouters met Zwart en Wit, Gestel. De publieksprijs werd toegewezen aan A. Rekmans en Thomas Louwers te Gestel. Aan de heeren juryleden een woord van dank toegebracht, daar zij hun taak uitmuntend hebben verricht. Ieder was tevreden zoo wel de spelers als het publiek. Gaarne zien wij weder zoo een gezelligen avond van Ons Vermaak tegemoet.
- Op denzelfden avond werd een concert gegeven door de harmonie "Uitspanning na Arbeid" met medewerking van den heer Heijne uit ’s Bosch in de zaal van den heer J. Kanen aan het Station, welk concert eveneens geslaagd mag worden genoemd. Zoo wel de komische stukken van den heer Heijne, die telkens de nummers van de harmonie afwisselden en met een daverend applaus werden beantwoord. De zaal was goed bezet.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Februari 1908.
Borkel en Schaft. De leden der tooneelvereeniging "Vondels Zonen" zullen Zondagavond 1 Maart in hun gewoon lokaal bij den heer Barth. Jonkers wederom als vorige jaren voor een liefdadig doel optreden n.m. ten bate van den arme. Te oordeelen naar het rijk bewerkt programma staat ons allen een genotvolle avond te wachten, daar de hoofdschotel van hun repertoire bestaat in het opvoeren van het boeiende drama in drie bedrijven "Verdruk de mindere niet" hetwelk door eenige allerkoddigste duetten en kluchtspelen zal afgewisseld worden. Wij verwachten dus weer zooals altijd eene drukke opkomst van een talrijk publiek hetwelk zich dien avond allerkostelijkst zal amuseeren doch tevens een kleinigheid zal helpen bijdragen om de liefdadige onderneming van onze kranige tooneelvereeniging met succes te helpen bekronen.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Februari 1908.
Valkenswaard. Het Kruisboogschuttersgezelschap Nooitgedacht gevestigd bij Den Heer J. Van der Palen, heeft in zijn laatste Vergadering besloten op Zondag 24 Mei een internationaal concours te geven ter gelegenheid van haar 12½ jaar bestaan. Een zeer groot getal prachtige prijzen worden uitgeloofd, zoodat men niet twijfeld, of daar zullen dan ook zeker veel gezelschappen aan deel nemen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Maart 1908.
Valkenswaard. Zondag werd alhier door de scherpschutters vereeniging "Prins Hendrik", gevestigd bij den heer G. Prinsen, eene prijsverschieting gehouden met het geweer op vasten vogel. De prijzen werden behaald als volgt: 1ste prijs H. Rooijakkers, Soerendonk, 2de prijs H. Moors, Soerendonk, 3de prijs J. Sanders, Woensel, 4de prijs L. v. Pelt, Woensel, 5de prijs W. Boogers, Woensel. Alles liep in de beste orde af.
- Op de gisteren gehouden veemarkt waren aangevoerd 60 stuks rundsvee, waarvan de handel temelijk vlug was, aangevoerd verder 13 manden biggen, die opbrachten van 7 tot 13½ gulden per stuk.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 Maart 1908.
Valkenswaard. 2 Maart. Heden Maandag werd alhier voor rekening van den heer J. van den Besselaar in het café van den heer J. Jaspers aanbesteed: het bouwen van een stoomschoenfabriek. Ingeschreven werd als volgt: A. v.d. Moosdijk, Valkenswaard, f 4829; W. van der Wiel, Tongelre, f 4725; S. Bots, Valkenswaard, f 4760; W. van den Broek, Gestel, f 4300; F. van Dooren, Valkenswaard, f 4280. Het werk is gegund aan F. van Dooren, Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 Maart 1908.
Leende. Doodelijk ongeval. Op vastenavond Dinsdag gebeurde hier, bijna in de kom der gemeente, een treurig ongeluk. Ter hoogte van de sigarenfabriek van Gebr. van Best sloeg het paard van den heer F. Moonen te Valkenswaard op hol met het noodlottig gevolg dat de voerman M. van Heijst van de kar werd geslingerd en, hoewel terstond opspringende om zijn paard zoo mogelijk nog tot staan te brengen, na eenige oogenblikken in elkaar zakte. Bij P. Engelen binnengedragen werd in allerijl Dr. Dagevos ontboden, welke constateerde dat ’s mans einde met rasse schreden naderde, nauwelijks in het gasthuis ondergebracht gaf de ongelukkige dan ook den geest. Men kan zich den gemoedstoestand voorstellen der echtgenoote, bij het vernemen der droevige tijding. De man laat eene weduwe met twee kinderen en een oude moeder onverzorgd achter. Heden avond werd het lijk naar Valkenswaard vervoerd ten einde aldaar te worden begraven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Maart 1908.
Valkenswaard. 9 Maart. In eene correspondentie uit deze gemeente aan een der Eindhovensche bladen Zaterdag j.l. verstrekt, leest men, dat de begrooting voor het bouwen van een stoom schoenfabriek voor rekening van den heer J. v.d. Besselaar was f 4000; dit moet zijn f 4035. Ook is niet de heer P.J. Bekkers uit Amsterdam de architect, (zooals mede abusievelijk werd gemeld) maar wel de heer Antonius Bogers Az. te Woensel aan wien tevens is opgedragen het toezicht over het bouwen van twee klasse lokalen enz. aan de bestaande school bij het Liefdegesticht alhier. Laatstgenoemd werk is aanbesteed van wege het Parochiaal Kerkbestuur van Valkenswaard en zal in eene dringende behoefte helpen voorzien.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Maart 1908.
Valkenswaard. De hier Zondag gehouden vergadering van wege den R. K. Tabaksbewerkersbond werd geopend door den voorzitter C. van de Kerkhoff met een hartelijk woord van welkom tot de vele aanwezigen die hij dankte voor hunne trouwe opkomst. Vervolgens werd ’t woord gegeven aan den heer van Rijzewijk. Deze spreker op de van hem bekende zeer welsprekende manier overtuigde de aanwezigen met kracht en klem van argumenten van de noodzakelijkheid van vereeniging, tevens er op wijzend dat het eventueel door vereeniging te behalen meerdere loon volstrekt niet misbruikt mocht worden aan drank maar waarlijk moest dienen tot verbetering van de stoffelijke belangen. Na de vergadering was er gelegenheid zich op te geven voor lid.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Maart 1908.
Valkenswaard. Op de Donderdag gehouden jaarmarkt werden aangevoerd 59 stuks rundvee. De handel hiervan was flauw. Voorts 20 manden biggen die van f 9 tot f 13 opbrachten. Aan kramerijen was veel aangebracht, en werd er veel omgezet.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 April 1908.
Valkenswaard. Door het gemeentebestuur werd Maandag aanbesteed: het verbouwen van het postgebouw voor telefoon dienstvergrooting, onder architectuur van den heer L. Kooken te Eindhoven. Ingeschreven werd als volgt: A. Burgmans te Bergeik f 5675; F. van Dooren te Valkenswaard f 5470; J. Otten-Van Dinther te Eindhoven f 4307; Gebr. van Gestel te Eindhoven f 4248; Gebr. Beeks te Valkenswaard f 3374; Th. G. van den Hurk te Strijp f 3028. Aan den laagsten inschrijver gegund.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 April 1908.
Borkel en Schaft. Maandag 22 dezer tweede Paaschdag zal alhier door de leden van het schuttersgezelschap "Buitenlust", gevestigd bij den heer J. M. Jansen café de Leenwerk, een internationale schietwedstrijd worden gehouden met het geweer op den vasten vogel, waarvoor verschillende zeer fraaie prijzen zijn beschikbaar gesteld. Ongetwijfeld zullen wederom vele schutters komen opdagen, om onder een heftigen doch gezelligen strijd een dier prijzen te bemachtigen.
- Met ingang 1 Mei wordt alhier gestationneerd de rijksambtenaar Groenhagel thans in gelijke betrekking te Kempen gem Weert.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 April 1908.
Eene vrouw predikant. Dr. Gertrude Petzold, de Duitsche die te Leicester predikante is, heeft Zondag te Bremen in de Luthersche kerk gepreekt. Dat was de eerste maal dat zij in haar oude vaderland, en de eerste maal, dat daar een vrouw in de Evangelische kerk preekte. In ouderwetsche kringen, waar de regel nog geldt dat de vrouw in de kerk zwijge, heeft dat schandaal verwekt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Mei 1908.
Borkel en Schaft. Gisteren Maandagmorgen circa zes uur brak alhier brand uit in de woning van de Wed. H. Moonen aan de Kapel. De stallen en schuren alsmede een zeer groot gedeelte van den inboedel werden een prooi der vlammen, het vuur tastte ook de aangrenzende woning met stallen en schuur van Nic. Tegenbosch aan alsook de annexe woning van den gemeenteontvanger H. Moonen, en daar men het vuur niet meester was stond in een oogwenk het huis van B. Poijkers in lichte laaie, zoodat een viertal gezinnen door het verwoed optredend element dakloos zijn geworden. Uit de drie laatste panden werden den inboedel alsmede al het vee grootendeels gered. Assurantie alhoewel laag dekt de schade.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Mei 1908.
Dommelen. 8 Mei. A.s. Zondag 10 Mei zal de liedertafel "de Nachtegaal" eene uitvoering geven in haar gewoon lokaal bij den heer G. v.d. Eijnden alhier, des namiddags om half zes. Wij willen hopen, dat het weder deze uitvoering begunstigt, dan zullen ongetwijfeld dien dag veel vreemdelingen Dommelen bezoeken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Mei 1908.
Valkenswaard. Morgen 10 Mei herdenkt de WelEd. Z.Gel. Heer Dr. Kauling arts alhier den dag dat hij voor 25 jaar aan de universiteit promoveerde. Zeker zullen velen zijner oud patiënten en persoonlijke vrienden den dokter op dezen dag hun blijken van achting en vriendschap doen toekomen.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Mei 1908.
Valkenswaard. A.s. Zaterdag is het 25 jaar geleden dat de schoenmaker F. de Kinderen in dienst trad bij de firma J. van den Besselaar. Die dag zal zeker voor den ijverigen en trouwen man niet ongemerkt voorbijgaan.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Juni 1908.
Borkel en Schaft. Zondag werd alhier de prijsverschieting gehouden door de schuttersvereeniging "Buiten Lust" gevestigd bij den heer Jaén Janssen. De prijzen werden behaald als volgt 1 prijs G. Prinsen Valkenswaard 2 pr. G. Slenders Bergeijk 3 pr. M. Verhoeven Valkenswaard 4 pr. G. van Meijl Leende 5 pr. G. Tilburgs Bergeijk 6 pr. F. Sallaerts Valkenswaard. Alles liep in beste orde af.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Juni 1908.
Valkenswaard. Het kruisboogschuttersgezelschap "Het Vrije Volk" gevestigd bij den heer Josef van der Palen Smolders heeft in zijn laatste vergadering besloten een groot internationaal concours te geven, om met zijne zustersvereenigingen kennis te maken en wel op Zondag 21 Juni a.s. waarvoor dan ook verschillende prachtige prijzen worden uitgeloofd. Bij gunstig weer kan deze vereeniging zeker op een druk bezoek rekenen, wat wij haar dan ook van harte toewenschen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Juni 1908.
Typhus. In de Streek (N.H.), in de dorpen Grootebroek en Lutjebroek, breidt de typhus zich weer uit. Een en ander wordt in verband gebracht met het verontreinigen van het slootwater door rottende koolbladeren.

Meierijsche Courant, Woensdag 17 Juni 1908.
Bedevaart naar Achel. Maandag had onder de leiding der Eerw. Paters Augustijnen de gewone jaarlijksche bedevaart plaats van Eindhoven en omstreken naar Achel ter eere van den H. Antonius. Ook nu bleek het duidelijk hoe zeer talrijk degenen zijn, die vertrouwen stellen in de bescherming en voorspraak van den grooten Wonderdoener; niet minder dan een kleine elfhonderd kaarten waren er voor den processietrein uitgegeven, terwijl nog menig ander bedevaartganger zich daarbij aansloot. Te Achel hadden de plechtigheden op indrukwekkende wijze plaats, meerdere hl. Missen, een solemneele hoogmis, predikatieën, rondgangen, enz. Eigenaardig was het zeker wel dat dit jaar, wegens den bouw der nieuwe kerk, een altaar was opgericht in den schoonen tuin van den EdelAchtb. Heer Burgemeester, waar ook fraaie versieringen waren aangebracht.

Meierijsche Courant, Woensdag 17 Juni 1908.
Valkenswaard. Het kruisboogschuttersgezelschap de Stadsche handhaving gevestigd bij den heer L. van Gerven van Hertem, heeft in zijn laatste vergadering besloten op Zondag 26 Juli een groot internationaal concours te geven, waarvoor verschillende prachtige prijzen worden beschikbaar gesteld. Bij gunstig weer kan men op een groote deelname rekenen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Juni 1908.
Valkenswaard. Donderdag avond omstreeks 8 uur kwam zekere H. van Dijk uit Riethoven gefietst om nog naar de trein te gaan, doch het ongeluk trof hem, dat hem nabij Valkenswaard een steen tegen het hoofd werd geworpen door spelende kinderen. Hij bekwam hierdoor een wonde onder het oog. Dr. Dagevos verleende spoedig de eerste hulp, doch kon nog niet constateeren, of het oog geraakt is.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Juli 1908.
Borkel en Schaft. In den nacht van Dinsdag op Woensdag zijn in den tuin bij den heer van E. alhier twee prachtige potbloemen ontvreemd. Dat juist deze twee exemplaren werden weggenomen is wel een bewijs, dat de dader geen vreemdeling is. ’t Is dan ook te hopen dat onze ijverige politie hem moge achterhale en hij op voorbeeldige wijze gestraft worde.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Juli 1908.
Valkenswaard. De bij den heer G. Prinsen gevestigde scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik heeft besloten binnen eenigen tijd een groot internationaal concours te geven.
- Zondag geeft uitspanning na Arbeid onze welbekende harmonie, weer eene uitvoering op de kiosk, moge een goed weertje u begunstigen, en velen van hun belangstelling blijken geven.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Juli 1908.
Valkenswaard. Maandag werd alhier in het café van Mejuffr. de Wed. F. Cleeven voor haar rekening aanbesteed het bouwen van een woonhuis en café met bijlevering van alle materiaal. Ingeschreven werd als volgt: M. Gelders, Valkenswaard f 1870; B. Bergmans, Bergeik f 1863; A. v.d. Moosdijk, Valkenswaard f 1858; J. Seerden, Valkenswaard f 1804; F. v. Dooren Fasol, Valkenswaard f 1795; J. Beeks, Valkenswaard f 1525. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Juli 1908.
Valkenswaard. Alhier had gisteren om 11 uur de plechtige begrafenis plaats van den WelEerwaarden Heer Willem Beekhuis in leven predikant alhier. Verschillende fraaie bloemstukken getuigden van de algemeene achting en diepe hulde, welke men jegens den overledene koesterde. In treffende taal werd aan de geopende groeve het woord gevoerd door den Broeder van den overledene, den Weleerwaarden heer Dominee van Budel en nog twee andere heeren. Moge Dominee Beekhuis hierboven reeds het loon hebben ontvangen voor zijn verdienstelijk leven : zijn nagedachtenis zal bij allen die hem gekend hebben in eerbiedige herinnering blijven.
- Om elf uur brak er gisteren brand uit bij A. van Loon op Geenhoven. De geheele huizing brandde af terwijl een paard nog gewond werd. Huis en inboedel waren verzekerd doch zeer laag.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Augustus 1908.
Valkenswaard. Op de jaarmarkt van Maandag waren aangevoerd 70 stuks rundvee. De handel was slap. 11 manden biggen waren aangevoerd die van f 5 tot f 8,50 opbrachten. Kramerijen waren weinig aanwezig.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Augustus 1908.
Waalre. Op den feestdag a.s. Zaterdag 15 Aug. geeft de Liedertafel "De Nachtegaal" uit Dommelen alhier eene uitvoering in het café van P. v. Jetten aan den Loondermolen.

Meierijsche Courant, Vrijdag 14 Augustus 1908.
Engeland. Genezing van kanker. In geneeskundige kringen te Londen volgt men met de levendigste belangstelling de proefnemingen, die door Dr. Robert Bell worden genomen op tien aan kanker lijdende zieken, die hij op zich genomen heeft te genezen door eene nieuwe behandeling, bestaande voornamelijk in eene methode gegrondvest op rauw voedsel en eene rationeele hygiène enz. Dr. Bell is tegen chirurgische operaties bij kankerlijders.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Augustus 1908.
Valkenswaard. Zondag 23 Augustus a.s. zal er alhier in de zaal van Mejuffrouw de Wed. W. Heezemans, eene bespreking gehouden worden over ziekteverzekering door den heer Th. Corstens uit Breda directeur eener ziektenverzekering maatschappij. Men verwacht eene drukke opkomst.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Augustus 1908.
Opgravingen te Valkenswaard. De heer M. A. Evelein, assistent bij het Rijks Museum van Oudheden te Leiden, schrijft den 21 dezer:
In den laatsten tijd werden in het Z. deel van N. Brabant voortdurend een menigte urnen gevonden, waarin een bevolking, die omstreeks Ch. geb. daar moet hebben geleefd, een deel der resten verzamelde van de door hen verbrande dooden. Tot nog toe had men zich echter alleen bepaald bij het uitgraven der enkele urnen, zonder een onderzoek te doen naar de wijze hoe men eenmaal bij het in den grond plaatsen der urnen te werk was gegaan. Door de directie nu van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden werd mij opgedragen een dusdanig onderzoek in te stellen te Valkenswaard, waarvan de resultaten de volgende zijn.
Gevonden werden een 12tal urnen van het Gallo Germaansche en Proto Saksische type, welke in den grond bleken te zijn ingegraven en met een laagje zand te zijn overdekt. Naast enkele urnen werd bovendien een dichte massa beentjes gevonden, die, zooals aangenomen wordt, van den brandstapel bijeengerakeld in een doek werden verzameld.
Na het terrein over een grootere breedte van de humuslaag te hebben ontdaan, bleken 4 der gevonden urnen te liggen tusschen twee evenwijdig gegraven greppels, die aan beide einden met een bocht aan elkaar aansloten. Het zoodoende aan alle zijden afgescheiden terrein dat 16.70 M. lang, en 5.5 M. breed is, bleek echter slechts een eerste aanleg van het urnenveld te zijn geweest. Buiten een der bochten toch, waarover wij zooeven spraken, bleken de beide lengtegreppels evenwijdig aan elkaar te zijn doorgetrokken, tusschen welke in de overige urnen zich bevonden.
Hoever deze tweede aanleg zich heeft uitgestrekt, kon niet meer worden nagegaan, daar een later aangelegde weg, dwars door het urnenveld heen, een verder onderzoek niet mogelijk maakte. Niet onwaarschijnlijk is het echter, dat op dezen tweeden aanleg nog een of meerdere zijn gevolgd. Nog 34 M. verder over den genoemden weg zijn reeds eertijds urnen gevonden, en dat wel in het verlengde van het ontgraven urnenveld. Eindelijk werd bezijden het beging van ons urnenveld een niet nader te volgen oud voetpad gevonden, waarlangs wellicht eenmaal de dooden naar de plaats hunner bestemming werden gebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Augustus 1908.
Dommelen. Bij gelegenheid der kermis in onze gemeente zal er bij den heer P. v.d. Herk eene prijsverschieting plaats hebben op den vasten vogel. Dinsdags middags uitvoering der liedertafel in haar gewoon lokaal bij den heer G. v.d. Eijnden en Woensdagmiddag volksvermakelijkheden van wege de fietsclub bij den heer P. v.d. Herk. Er valt dus wel voor jong en oud te genieten. Hopen wij op een gunstig kermisweertje !

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Augustus 1908.
Borkel en Schaft. Wanneer zal eenige verbetering worden gebracht in den hoogen waterstand, welke alhier het gansche jaar heerscht? Dit is een klacht, die helaas alhier door iedereen wordt geuit. En niet ten onrechte. Want behalve de aangelande weilanden der rivier de Dommel, welke bijna het gansche jaar onder water staan, is door de veelvuldige regens ook het bouwland de dupe ervan geworden. Geheele aardappelvelden ja zelfs in verschillende tuinen staan boonen en koolsoorten 10 a 15 c.m. diep onder water. Treurig is het schouwspel, enorm groot de schade, het ware dus te wenschen, dat door bevoegde autoriteiten na een kundig overleg de zaak ter dege werd aangepakt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 September 1908.
Valkenswaard. Gisteren toog onze harmonie "Uitspanning na Arbeid" ten wedstrijd naar ’s Hage en had het genoegen met den 2en prijs (verguld zilveren medaille) bekroond te worden in de eerste afdeeling. Voorwaar eene schoone onderscheiding voor corps en Directeur.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 September 1908.
Valkenswaard. Naar wij vernemen, bestaat er ook dit jaar gedurende de maand September weer gelegenheid om zich aan te melden als leerling voor het herhalingsonderwijs, dat 1 October begint. Belangstellenden moeten zorgen zich bijtijds te wenden tot het hoofd der school.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 September 1908.
Borkel en Schaft. Heden vertoeft alhier onder ons midden de Weleerw. Pater Jos. Intven uit het missiehuis te Tilburg om na eenige weken afscheid te hebben van zijne moeder, broeders en zusters, vrienden en bekenden zich te begeven naar de missie in de Phillippijnen. Onze beste wenschen vergezellen bij deze den jeugdige en talentvollen priester.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 September 1908.
Valkenswaard. Onze kermis belooft veel. Reeds is men druk doende met de noodige voorbereiding en worden de kermisheerlijkheden onder belangstelling van groot en klein opgebouwd. Er is een bioscoop van C. Huygens, een stoomcaroussel van Janvier, een draaimolen van Scheffers, een luchtschommel en een prachtig theater. Hopen wij op goed weer en een ordelijk verloop, maar overigens leve de kermis! hoe meer pleizier, hoe beter!
- Ter gelegenheid der kermis houdt onze onderafdeeling der V. P. N. a.s. Maandag een Konijnenmarkt, waarvoor verschillende fraaie prijzen worden uitgeloofd terwijl daarenboven nog onder de deelnemers een prachtexemplaar verloot zal worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 September 1908.
Borkel en Schaft. Liefhebbers van vogelschieten op den schutsboom kunnen zich Zondag 20 Sept. a.s. wederom naar hartelust amuseeren. Alsdan zullen van wege het schuttersgezelschap "Ruiterslust" alhier, gevestigd bij den heer Jean Jansen Café de Leeuwerik wederom eenige prachtige prijzen worden verschoten. Daaraan kan door een ieder worden deelgenomen. Ongetwijfeld zal wederom een talrijk publiek een bezoek aan voornoemd Café afleggen om getuigen te kunnen zijn van den heftigen doch vreedzamen strijd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 September 1908.
Borkel en Schaft. Op de laatste gehouden vergadering der leden van den plaatselijken boerenbond had de verkiezing plaats der bestuursleden. De EdelAchtb. Heer van Hout, Burgemeester, en tevens voorzitter van den boerenbond nam als dusdanig zijn ontslag, zoodat deze functie werd toevertrouwd aan den heer Adr. Scheepers; tot onder voorzitter werd benoemd, de heer C. Kuipers en tot secretaris en penningmeester respectievelijk de heeren H. Moonen en P. Jonkers Jz. Terwijl wij gaarne een oprecht woord van lof uitbrengen, op den heengaanden voorzitter, onzen Edelachtbaren Heer Burgemeester, die de belangen van den boerenstand steeds zoo eerlijk en ijverig heeft voorgestaan, spreken wij mede een woord van hoopvol vertrouwen uit op den nieuwen voorzitter. Ook hij heeft de sporen reeds lang verdiend. Moge onze boerenbond onder nieuwe bestuursleden groeie en bloeie.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 September 1908.
Valkenswaard. Gisteren had onder begunstiging van prachtig weder door de leden der gilde Sint Catharina het koningschieten plaats. En corps onder het geroffel der trom en met ontplooid vaandel trok men naar het schietterrein. Na een korten doch hevigen strijd mocht het den heer P. Neijnens gelukken den palm der overwinning te behalen en tot koning te worden geproclameerd. Nu trok men gezamentlijk naar het lokaal van den overwinnaar, waar men onder het genot van een heerlijk glaasje wijn werd vergast. Vervolgens nam de heer Maesmans het woord om den jubilaris te complimenteeren met de behaalde overwinning. Een daverend applaus viel den spreker na zijne rede ten deel.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 September 1908.
Valkenswaard. Onze sigarenmakersvereeniging hield Zaterdag haar gewone jaarlijksche feestvergadering in haar gewoon lokaal bij den heer J. Jansen. De Voorzitter opende de vergadering en zei allen hartelijk welkom; hij sprak het volle vertrouwen uit men een aangenamen en ordelijken feestavond zou genieten. Aan de orde was vooreerst de verkiezing van vier bestuursleden wegens aftreding. Met groote meerderheid werden allen herkozen, te weten de heeren H. Bergmans voorzitter, J. de Natris 1e commissaris, A. Dielis penningmeester en H. Oetelaar 2e secretaris. Alleraangenaamst bracht men verder den avond onder elkander door, daar heerschte een recht broederlijke geest en vroolijk weerklonk bij afwisseling menig schoon lied. Aan de vereeniging onze beste wenschen !

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 September 1908.
Borkel en Schaft. Het 50-jarig Priesterfeest van Z. H. den Paus is Zondag alhier naast de kerkelijke viering op luisterrijke wijze herdacht. Schier aan elke woning wapperde de nationale driekleur en na ’t Lof werden door de schoolkinderen in de kerk eenige feestcantaten opgevoerd waarna heel de schooljeugd en kleinere in ’t schoollokaal werden onthaald op chocolade en krentenbroodjes. Dat er vreugde heerschte onder deze kleine bevolking behoeft voorzeker verder geen betoog en ook ouderen deelden in deze vreugde mede want als de kleine lacht, jubelt het heele huisgezin. Dank zij aan onze geestelijke en wereldlijke overheid alsmede aan de heeren Onderwijzers voor hun onvermoeide zorgen en welslagen van dit feest.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 September 1908.
Borkel en Schaft. Op den gehouden schietwedstrijd met het geweer bij den heer Jean Jansen werden de prijzen behaald als volgt: 1e prijs A. van Herk Dommelen. 2e pr. G. Prinsen Valkenswaard. 3e pr. Hoeks Bergeijk. 4e pr. M. van Hoeven Valkenswaard. 5e pr. Henselmans Bergeijk. 6e pr. F. Sallaerts Valkenswaard. Alles liep in beste orde af.
- Door den rijksveearts den heer van der Leeden werd bij de Kind. Baken een geval van miltvuur geconstateerd. Het cadaver is verbrand en de stal ontsmet.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 September 1908.
Borkel en Schaft. In aansluiting op het vermelde geval van miltvuur in den stal bij de kinderen J. Baken kan bericht worden, dat dit reeds in 3 jaar tijds thans 6 maal is gebeurd. ’t Is waarlijk te hopen, dat het thans voor de laatste maal is.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 September 1908.
Dommelen. Zondag 4 October zal er ten koffiehuize van P. J. van Herk een wedstrijd plaats hebben op den vasten vogel. Meerdere schuttersgezelschappen zullen komen mededingen naar de fraaie prijzen. Van harte veel succes.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 September 1908.
Valkenswaard. Op de Maandag gehouden veemarkt waren aangevoerd 57 stuks rundvee. De handel was tamelijk vlug. Drie manden biggen waren aanwezig, doch er werd weinig omgezet.
- Heden morgen ontstond brand in een tweetal perceelen naast elkaar gelegen, en bewoond door den heer Panken, bakker en den heer H. Berkers Kuypers drukker. De oorzaak is onbekend. Bij het afzenden van dit bericht was de brand nog in vollen gang. Nader meldt men: de brand brak uit te ongeveer 7 uur door onbekende oorzaak, in ’t midden van het gebouw. De huizen behooren aan de kinderen Bots. De heer P. Panken bakker, is niet verzekerd naar wij vernemen. De heer Berkers wel, veel van de meubelen van deze laatste zijn gered, de drukkerij en machine zijn verwoest. Van Mejuffrouw H. de Louw, die op het punt staat zich in het huwelijk te begeven, en inwoont bij den heer Berkers, is de geheele uitzet een prooi der vlammen geworden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 October 1908.
Borkel en Schaft. Een kind verdronken. Gister namiddag circa vijf uur verspreidde zich alhier de treurige mare dat het driejarige meisje van den metselaar Joh. van den Dungen was verdronken. Deze kleine dreumes had zich eenige oogenblikken van de andere kinderen verwijderd. Doch toen de moeder de afwezigheid bemerkte ging men dadelijk op zoek totdat men tot de treurige ontdekking kwam, en het levenloos uit een kuil haalde. De droefheid der ouders, die op zoo’n treurige wijze hun eenig dochtertje moeten missen is onbeschrijfelijk. Een ieder is dan ook diep onder den indruk van dit treurig feit.
- Donderdag 1 October werden langs het douanekantoor Achel uit Nederland ingevoerd en onder quarantaine gesteld 57 stuks melkkoeien.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 October 1908.
Valkenswaard. De heer K. Th. Mollen, is den 1en October – St. Bavo, den patroon der valkeniers – weder ter jaarlijksche valkenvangst getogen. De eerste hut is uitgezet onder de gemeente Heeze. Binnen enkele dagen zullen die onder Wintelre en Leende worden in orde gebracht.
- Zaterdag werd alhier in de café W. van Nunen van Leeuwen voor diens rekening aanbesteed: Het bouwen eener concertzaal met bijlevering van alle materiaal.
Ingeschreven werd als volgt: M. Maas, Vught f 1630; B. Burgmans Bergeik f 1258; Wed. J. Bots Valkenswaard f 1087; F. van Dooren-Fasol Valkenswaard f 1039; J. Seerden Valkenswaard f 1000. Het werk is gegund aan den heer J. Seerden, Valkenswaard.
- Zondag had alhier een weddenschap plaats tusschen den heer H. Baken bierbrouwer alhier en zijn knecht, H. van den Berg in een half uur van Valkenswaard naar Leende te loopen. De afstand is 6 en een halve kilometer. De looper heeft het in den tijd van 27 minuten afgelegd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 October 1908.
Dommelen. ’t Was een heele drukte op de prijsverschieting Zondag aan den schutsboom. Niet minder dan een vijftigtal schutters waren komen mededingen naar de zeven prachtige prijzen, welke behaald werden als volgt: 1. Moeskops Bergeijk 2. J. Lijsen Waalre, 3. Moeskops Bergeijk, 4. D. Laak Aalst, 5. F. Kremers Dommelen, 6 Sanders Woensel, 7. J. Gyradt Dommelen. Het geheel had een aangenaam verloop en alle mededingers waren zeer tevreden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 October 1908.
Valkenswaard. Mocht het verleden jaar onzen dorpsgenoot den heer K. Gevers gelukken het vakdiploma als tailleur te verwerven aan de school van den heer Richard Taclor en Co, Londen, directeur de heer P. Peerenboom te Amsterdam, dezelfde eer is thans den heer Louis Gevers alhier te beurt gevallen. Wel een bewijs dat wij ook hier kranige vaklui bezitten, die blijken geven met hun tijd mede te gaan.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 October 1908.
Valkenswaard. Heden Woensdag 14 October werd alhier in de zaal van den heer R. Fasol aanbesteed het verbouwen eener sigarenfabriek voor rekening der Firma Hoex en Maas, waarvoor werd ingeschreven als volgt: J. Beeks Valkenswaard f 2889,-; F. van Doren-Fasol
f 2743,-. Het werk is aan den laagsten inschrijver gegund.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 October 1908.
Valkenswaard. Een brutaal stukje. In den nacht van Donderdag op Vrijdag heeft bij den winkelier H. van Leeuwen alhier een brutale inbraak plaats gehad. De dieven zijn blijkbaar door het raam binnengekomen, doch hebben van te voren verschillende antieke goederen (waarin van S. [sic] ook handelt) welke op een uitstalbank juist voor het raam stonden voorzichtig op straat gezet, daar anders het vallen van een of ander de tegenwoordigheid der ongewenschte gasten zou hebben kunnen verraden. Eenmaal binnengekomen werd allereerst de winkellade gelicht waarin drie gulden was; daarna een kast opengebroken, welke 35 gulden bevatte, een zilveren ketting en nog eenige sieraden. Een halve kaas, een brood, twee pond boter, een tinnen schotel volmaakten den buit en zonder dat de eigenaar of iemand anders iets er van bemerkte, zijn de heeren weer vertrokken. Tot heden werd geen spoor van de daders ontdekt, doch het is te hopen dat het aan de ijverige bemoeiingen der politie moge gelukken de bedrijvers te achterhalen dit brutale schelmstuk, om ze een afschrikwekkende straf te doen ondergaan.
Nader meldt men ons: Waarschijnlijk is de vermoedelijke dader reeds gearresteerd. Althans is tusschen Hamont en Lille St. Hubert de hand gelegd gisteren op zekeren van H. uit Stratum. Donderdag stond deze met zijn woonwagen in de bosschen aan den Leenderweg en is des nachts vertrokken. De politie in gezelschap van van L. zijn hem dadelijk achtervolgd en inderdaad al het gestolen geld en goed gevonden : meer nog zelfs dan eerst vermist was, o.a. beddelakens en overtrekken. Van H. en zijn vrouw werden dadelijk te Hamont in den amigo gebracht : en zullen de daders dus waarschijnlijk hun straf niet ontgaan.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 October 1908.
Valkenswaard. Door het vertrek van den heer Const. Schillebeekx, was de voorzittersstoel in onze drankbestrijders vereeniging onbezet. Een voorstel om den heer H. Snellens aan te zoeken het presidentschap over te nemen, vond zeer veel bijval. In de Zondag l.l. gehouden vergadering nu, werd Z.Ed. met bijna algemeene stemmen tot bestuurslid gekozen, waarna het bestuur Z.Ed. en blok tot voorzitter benoemde. Moge de vereeniging onder zijn bekwame leiding in groei en bloei toenemen ! In dezelfde vergadering werd door den heer H. J. Mollen een schoone en leerrijke rede gehouden over de oorzaken van het alcoholisme.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 October 1908.
Valkenswaard. Zondag gaf alhier het Kruisboogschuttersgezelschap "Het Vrije Volk" gevestigd bij den heer J. van der Palen een tooneel concert met medewerking van eenige leden van de harmonie "Uitspanning na Abeid", welk concert wel geslaagd mag worden genoemd. De tooneelstukken en de Muziek-nummers werden uitstekend gespeeld, zoodat een ieder een gezelligen avond heeft genoten, en tevreden huiswaarts keerden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 November 1908.
Valkenswaard. 3 Nov. Dezer dagen werd alhier in den tuin van den heer J. P. Maas een reuzenmangelwortel gerooid, welke het kolossaal gewicht haalde van circa 12 pond. Wel de moeite waard !

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 November 1908.
Valkenswaard. 6 November. Heden arriveerde alhier voor de eerste maal in onze gemeente het welbekende circus Libot met een groot aantal artiesten en gedresseerde paarden. Het lijdt geen twijfel of ook hier zal het genoemde circus met een druk bezoek worden vereerd, gelijk op alle andere plaatsen, waar het zijn voorstellingen gaf. Deze zijn dan ook wel de moeite waard. Want op het gebied der paardendressuur, zoowel als op elk ander worden hier nummers vertoond, welke aan de allereerste circussen tot eer zouden verstrekken. Het zal den bezoekers in alle opzichten bevallen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 November 1908.
Borkel en Schaft. De acteurs van Vondels Zonen zullen Zondagavond 8 Nov. voor het voetlicht treden met het blijspel Een nieuwe manier van poffen en Jochem Uilenspiegel alsmede nog eenige duetten en voordracht. Zooals het rijk bewerkt program doet zien staat ons een genoegelijke avond te wachten.
- Als eene curiositeit kan van hier worden gemeld dat in den tuin van den heer Jean Janssen eene mangelwortel werd gerooid, dewelke een gewicht haalde van ruim 13 pond.
- Van de 82 hollandsche melkkoeien dewelke Zaterdag aan het douanekantoor Achel onder quarantaine werden gesteld werden heden 4 stuks afgekeurd.

Meierijsche Courant, Donderdag 12 November 1908.
Valkenswaard. Maandag vierde alhier het Sint Nicolaasgilde zijn jaarlijksch teerfeest. Des morgens half negen trok het gilde naar de kerk waar eene heilige Mis voor de leden werd opgedragen. Daarna huiswaarts gekeerd in het gildenhuis. Toen werd een begin gemaakt met 10 nieuwe leden aan te nemen, waarna de dagen in veel plezier werden doorgebracht. Een woord van lof aan den negentigjarigen tamboer Cox, die nog een flinke marsch wist te slaan, en des avonds het gezelschap goed vermaakte door verschillende aardige voordrachten.
- Zondag a.s. 15 November zal alhier de tooneelclub Ons Vermaak weder haar eerste winterconcert geven in de zaal van den heer F. Heezemans aan het station. Een welvoorzien programma staat ons te wachten.
- Even als andere jaren zal het Sint Nicolaas gezelschap zijn jaarlijkschen omgangdoen in de gemeente, opdat op den patroonsdag de heilige Man weder zijn giften aan de kinderen kunne doen.

Meierijsche Courant, Donderdag 12 November 1908.
Dommelen. Zondag gaf alhier de Scherpschutters vereeniging bij den Heer van Herk eene prijsverschieting waar van de prijzen werden behaald als volgt: 1ste prijs A. Vugts Riethoven, 2de prijs A. F. Moeskops Bergeik, 3de prijs P. F. Salaerts Valkenswaard, 4de prijs G. Prinsen Valkenswaard, 5de prijs A. van Herk Dommelen, 6de prijs J. Daems Valkenswaard. Alles liep in beste orde af.

Meierijsche Courant, Donderdag 19 November 1908.
Valkenswaard. De tooneelvereeniging "De Vriendschap", gevestigd bij den heer J. Jansen-Jaspers alhier zal op Zondag 29 November hare eerste winteruitvoering geven. Opgevoerd worden "De Dronkaard en zijn Zoon", drama in 2 bedrijven, en "Twee Gepensioneerden", blijspel in 2 bedrijven, benevens verschillende comische voordrachten, waaronder "Het voorbereidend Militair onderricht in den Buffelpolder". De goede reputatie van de vereeniging doet met grond verwachten, dat er weer iets goeds zal worden geboden, en dat het er dien avond weer druk zal zijn.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 November 1908.
Dommelen. Aanstaanden Zondag 22 Nov. zal de zoo gunstig bekende Liedertafel "De Nachtegaal" haar eerste winteruitvoering geven in haar gewoon lokaal bij den Heer G. v.d. Eijnden. Naar wij vernemen zal een rijk en afwisselend programma ten gehoore worden gebracht. Het is te hopen dat gunstig weer de muziekliefhebbers gelegenheid zal geven hiervan te profiteeren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 November 1908.
Borkel en Schaft. Dinsdag vierden de leden van de handboogschutterij, de Eendracht, hun jaarlijksch potverteeren. Nadat de leden circa elf uur vergaderd waren in het café van den heer Joh. Govers, waar de handboogschutterij is gevestigd, wisten zij zich eenige oogenblikken te amuseeren met boog en pijl en na een bezoek te hebben afgelegd hier en daar werden de leden circa twee uur onthaald op een heerlijk diner het welk men alle eer aandeed en waarvoor de vaardige hospita’s een woord van lof niet mag onthouden worden. Na des avonds den inwendigen mensch nog een weinig te hebben versterkt werden de nog resterende uren onder scherts en luim en het drinken van een smakelijk glas allergenoegelijkst doorgebracht tot dat eindelijk het klokje van gehoorzaamheid het uur van scheiden aankondigde en een ieder hoogst voldaan huiswaarts keerde.
- Dinsdag en Woensdag aanstaande zullen de leden van het zangerskoor hun jaarlijksch Ceciliafeest vieren in hun gewoon lokaal bij den heer Th. Baken.
- Met ingang 1 December wordt de rijksambtenaar W. Visser alhier gestationeerd te Bladel. Dezen accuraten en humanen beambten vergezellen bij deze onze beste wenschen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 November 1908.
Valkenswaard. A. S. alhier dezer dagen voor den heer K. Mollen op de Valkenvangst zijnde, vond een postduif met een ring aan den poot gemerkt B. M. 201794 08. Het diertje droeg een touw aan den poot van drie meter en is vermoedelijk door iemand vastgehouden.
- Bij den heer G. Vos alhier werd in den tuin een wortel gewonnen van ruim 3 pond; geen kleinigheid.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 December 1908.
Valkenswaard. Dinsdag werd alhier in het hotel de Valk publiek aanbesteed het bouwen van twee heerenhuizen met werkplaats voor rekening van de heeren H. Bots en A. Bots waarvoor werd ingeschreven als volgt:
Gevers, Westerhoven f 15000; P. J. Beks, Stratum f 14950; P. Keukens, Eindhoven f 14859;
J. L. Aarts, Eindhoven f 14040; P. v. Dooren Fasol, Valkenswaard f 12955; A. van de Moosdijk, Valkenswaard f 12930; J. Beeks, Valkenswaard f 12870. Het werk zal binnen eenige dagen worden gegund.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 December 1908.
Bloedige vechtpartij. Voor de Bossche Rechtbank diende de volgende zaak:
Een 19-jarige sigarenmakersknecht uit Valkenswaard zekere G. H. v. G. had op den vooravond van Allerheiligen die feestdag al heel wonderlijk ingezet. Na eerst enkele potjes bier te hebben verorberd ging hij de straat op en zag daar zijn sigarensorteerder U., wien hij met een blinkend voorwerp een slag gaf, die zoo goed aankwam dat U. ’t bloed over hoofd en schouder vloeide. Niet genoeg dat hij met dit blinkend voorwerp tekeer ging, schopte hij hem daarenboven of ’t een dier was. En wat was nu de reden? Bekl. had dien avond kaart gespeeld en de troeven, vooral de schoppen waren hem dien avond niet fortuinlijk geweest en om nu daar zijn gemoed over te koelen bekende hij nu overvloedig met schoppen op zijn onschuldig slachtoffer. Getuige had een snee over het hoofd tot aan den schouder ofschoon langs het hoofd het mes rakelings moet zijn uitgegleden.
Op de vraag van Mr. I. A. Swane of te Valkenswaard veel gevochten wordt, antwoordt Dr. Dagevos zulks niet het geval is, hetwelk wordt aangedikt door Mr. Boelens dat te Valkenswaard en te Waalre, toen voor eenigen tijd de veldwachter uit Waalre gehoord moest worden, bleek, dat in zijn 58 dienstjaren hij nog nimmer één proces verbaal wegens mishandeling had behoeven te maken, de weinige zaken, die er uit voorkomen, allemaal brave mensen zijn.
Get. v. Rooij, ook een sigarenmaker deelt mee dat niet de troeven bij ’t kaart spelen, maar eene uitdrukking van V. over den intern. Bond van Tabaksbewerkers de oorzaak van den twist is geweest. Deze getuige heeft ook een opstopper gehad, welke hij zoo gemeen vond, dat wanneer hij den dader had gezien een dito zou terugbetaald hebben. Maar de dader was op de loop. Hij heeft de verwonding van U. gezien, de plaaster die de bierhuishoudster er voor Dr. Dagevos op had gelegd, heeft hij niet gezien. Ook get. van Leeuwen heeft gezien, dat U. werd aangehouden, naar de stem te oordeelen, door v. G. den beklaagde naderhand heeft hij ook de wonden op U. schouder gezien. Vrouw van Gerwen, tante van bekl. de bierhuishoudster kan niet gehoord worden.
Bekl. zegt dat hij gestampt is geworden door getuige U. en dien stamp heeft hij hem goedwillig terug gegeven, maar met een mes of blinkend voorwerp heeft hij niet geslagen. Hij vermoedt, dat zekere Koolen had gedaan, een vermoeden, dat pertinent door U. als onmogelijk wordt gekwalificeerd.
Het O. M. acht uit het getuigenverhoor de mishandeling bevestigd en vordert een gevangenisstraf van drie maanden.
Mr. I. A. Swane, bekl.’s verdediger bespreekt de kwestie van Koolen, die alsnog diende gehoord te worden. Kan de Rechtbank hierop niet ingaan, dan geldt bekl.’s gunstig verleden, evenals van alle Valkenswaarders en omgeving, tot verlichting van de zware geëischte straf. Vast staat niet, dat deze bekl. de mishandeling gepleegd heeft. Pl. Concludeert tot schorsing om alsnog te hooren Koolen. Bij gebrek aan bewijs vrijspraak, subs. een kleine geldboete.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 December 1908.
Valkenswaard. Het welbekende muziekgezelschap Terpsichore heeft besloten op Zondag 17 Januari 1909 eene buitengewone uitvoering te geven in de zaal van den heer J. Kanen aan het station met medewerking van eenige heeren welbekende dilettanten op gebied van muziek en tooneelliefhebbers staat al weder een buitengewone avond te wachten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 December 1908.
Valkenswaard. De aangekondigde uitvoering van het muziekgezelschap Terpsichore aanvankelijk bepaald op 17 Januari is uitgesteld tot den 24en Januari. Zij wordt gegeven ten koffiehuize van den heer J. Kanen aan het station en zal worden opgeluisterd door de welwillende medewerking van eenige heeren dilettanten op tooneelgebied zoowel als muzikaal terrein. ’t Kan dus een mooie avond worden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 December 1908.
Valkenswaard. Gisteren werd alhier door L. Labaerts weder een prachtige otter gevangen. Zeker iets naar genoegen van heeren visschers.

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007