1909

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Januari 1909.
Valkenswaard. Donderdag l.l. deed het kanton gerecht uitspraak in zake de procedure tusschen onze dorpsgenoot den heer de Mie drogist en den heer A. A. F. M. v.d. (sic) Dr. apotheker te ’s Bosch, die eerst genoemde plotseling uit zijn filiaal ontzette. Aan den heer de Mie werd zijn volle eisch tot schadevergoeding toegewezen.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 Januari 1909.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal alhier de zangvereeniging de Volharding in de zaal van den heer J. Kanen een buitengewoon concert geven met medewerking van den welbekenden karakter komiek J. van Ierland uit Tilburg. Daar deze vereeniging den laatsten tijd met groote krachten is versterkt, kan men op een gezelligen avond rekenen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Januari 1909.
Valkenswaard. De tooneelvereeniging "Ons Vermaak" gevestigd bij den heer F. Heezemans aan het station zal 17 Januari haar tweede uitvoering geven. Verschillende schoone nieuwe zijn in studie genomen, zoodat men op een druk bezoek rekent.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Januari 1909.
Valkenswaard. Het kaartgezelschap "de lustige jongens" gevestigd bij den heer J. Stokmans heeft besloten Zondag 17 Januari een wedstrijd te geven in het rooken van pijpen. Prachtige prijzen worden uitgeloofd, en voor ieder staat de deelname open.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 Januari 1909.
Borkel en Schaft. Telken jaren trekken talrijke schare bedevaartgangers op den feestdag van den H. Antonius-Abt naar onze parochiekerk om eenige gunsten door de voorspraak van den grooten H. Antonius van den hemel af te smeeken, op den feestdag dewelke Zondag 17 Jan. wederom plechtig zal worden gevierd, zal na beide Missen gelegenheid worden gegeven tot het vereeren der relikwieën van dezen grooten heiligen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Januari 1909.
Valkenswaard. De Tooneelvereeniging "de Vriendschap", gevestigd bij den heer J. Jansen Jaspers heeft besloten, om op Zondag 7 Februari, een buitengewoon Concert (sic) te geven, waarbij zal worden opgevoerd "De Erfgenamen van Oom Nikkel", in drie bedrijven en het prachtig blijspel "Nelis in het Varkenshok", met zang in twee bedrijven. Bovendien zullen nog verschillende komische voordrachten worden opgevoerd, zoodat er dan weer een gezellige avond staat te wachten.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Januari 1909.
Valkenswaard. Heden Dinsdag avond werd alhier in de zaal van den heer J. Kanen eene openbare voor sigarenmakers vergadering (sic) gehouden. Als sprekers traden op de heer Muller uit Tilburg en de heer J. Sloots uit Eindhoven, en bespraken de arbeids contracten alhier uitgereikt. Vervolgens ook het oprichten eener Vakorganisatie. Van de gelegenheid werd nogal gebruik gemaakt niet alleen door het manelijk geslacht maar ook door het vrouwelijke, zoodat men wel kan zeggen dat er alhier waar weinigen zijn die zich niet hebben aangesloten. Deze vergadering mag wel geslaagd heeten, de zaal die nog al een flinke ruimte heeft had nog wel eens zoo groot mogen zijn voor het publiek dat buiten aan ramen en deuren moest blijven staan luisteren.
- Op Zondag 24 Januari zal het wel bekende muziekgezelschap Terpsichore eene buitengewone uitvoering geven. Met welwillende medewerking van eenige welbekende dillettanten op muziek en tooneel gebied; in de zaal van de heer J. Kanen aan het station. Er staat ons dan voorwaar een prachtige avond te wachten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 Januari 1909.
De paardendiefstal te Valkenswaard. Donderdag werd voor de Arrondissements Rechtbank te ’s Bosch voortgezet de zaak van A. M., uit andere hoofde gedetineerd, beklaagd van den bekenden diefstal van 2 paarden en een rijtuig te Valkenswaard, in het voorjaar 1907. Deze zaak werd 7 Jan. j.l. uitgesteld tot Donderdag 21 Jan. a.s. (sic), tot het hooren van 9 nieuwe getuigen. Weder kwamen er eenige getuigen verklaringen afleggen. Zoo verklaarden er twee dat zij twee mannen hadden gezien op den weg van Borkel en Schaft, komende van de Belgische grens, waarvan een geleek op dezen bekl. Een veldwachter, die in hinderlaag lag heeft den volgenden nacht een rijtuig zonder licht met twee paarden in galop zien passeeren, komende uit de richting van Valkenswaard. Bekl. blijft alles pertinent ontkennen. Hij is niet daar geweest, hoewel een kantonnier hem te voet over den Bergeijkschen weg heeft zien komen en in den nacht ook weer met een rijtuig met twee paarden heeft zien passeeren. Get. herkent bekl. beslist. Een getuige kwam nog, die verklaarde dat twee mannen bij hem in den winkel zijn geweest. Maar get. kon hieruit bekl. niet herkennen. Het O. M., waargenomen door mr. Sluijs, meent dat hem is gebleken dat bekl. de paarden heeft weggenomen, …

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 Januari 1909.
Borkel en Schaft. Zondag 31 Januari aanstaande ’s avonds ten 6 uur zal door de acteurs onzer tooneelvereeniging "Vondels Zonen" eene buitengewone uitvoering worden gegeven in de zaal bij den heer J. Verheijen te Riethoven op de Voordt. Een rijk bewerkt repertoire is vastgesteld, de uitvoering zal worden geopend met een kluchtige samenspraak met zang "Op audiëntie of boer en minister", doch de hoofdschotel zal bestaan in het opvoeren van het groote en beroemde anti alkoholisch drama in vier bedrijven "Een van beide wegen", een prachtnummer hetwelk door de leden van voornoemde vereeniging alhier met succes is opgevoerd en waarmede ze ook ongetwijfeld van Riethovens publiek den grootsten bijval zullen inoogsten. Tot slot zal nog worden opgevoerd een allerkoddigst blijspel met zang de muizenjacht hetwelk een echt lachsucces mag worden genoemd. Den acteurs wenschen wij bij hun optreden in Riethoven het beste succes!

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 Januari 1909.
Borkel en Schaft. Boer pas op je kippen! is een waarschuwing welke men ten heden dage alhier tot een ieder zouden moeten richten. Het kapen van deze gevederde vrienden is dan ook bijna alhier de orde van den dag of liever gezegd bij nacht. Zoo werden bij een boer op een nacht 6 kippen ontvreemd uit een gesloten kippenhok. Een ander miste er drie en de nog overgeblevene zag er erg gehavend uit, strekkende als een bewijs van den gevoerden strijd en bij een derde stal miste men een paar tamme konijnen. Wie is de schuldige? Dit blijft voor een ieder een raadsel. Doch het ware te wenschen, dat de politie wat meer licht bracht in de duistere zaak.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 Januari 1909.
Valkenswaard. Het concert in de zaal van den Heer Jan Kanen op 24 Jan. was zeer druk bezocht. Terpsichore heeft beslist op dezen concertavond veel lauweren geoogst. Het publiek was enthousiast en zal gaarne een nieuwe dergelijke kunstavond tegemoet zien.
- Zondag a.s. zal alhier in de zaal van den heer J. Kanen aan het station door de drankbestrijders vereeniging een voorstelling worden gegeven met lichtbeelden.

Meierijsche Courant, Maandag 1 Februari 1909.
Valkenswaard. De scherpschutters-vereeniging Prins Hendrik, gevestigd bij den heer G. Prinsen, heeft in haar laatste vergadering besloten, op Vastenavond Zondag eene prijsverschieting te houden met het geweer op den vasten vogel: 4 prachtige prijzen worden uitgeloofd. Men hoopt bij gunstig weder op eene drukke deelname.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Februari 1909.
Borkel en Schaft. Zondag 7 Februari a.s. zal door de leden van "Vondels Zonen" met medewerking van Westerhovens Mannenkoor "Oefening en Uitspanning" eene liefdadigheids uitvoering worden gegeven ten bate van den arme in de zaal van den heer Barth. Jonkers. Een rijk bewerkt program is vastgesteld hetwelk ditmaal schittert met een vijftal 4 stm. zangnummers dewelke door de leden van Oefening en Uitspanning zullen worden uitgevoerd. De acteurs van Vondels Zonen zullen voor het voetlicht treden met het boeiend drama in drie bedrijven "De verloren Zoon" daar tot deze uitvoering vrije toegang wordt verleend en een liefdadig doel wordt beoogd hoopt men op een trouwe opkomst.
- Blijkens het jaarverslag der Coöp. Roomboterfabriek "de Nijverheid" werden aan voornoemde fabriek vanaf 6 Jan. 1908 tot en met 2 Jan. 1909 geleverd 660093 kilo’s melk waaruit werd geproduceerd 22372 kilo’s boter. Na aftrek der kosten van bewerking transport verkoopkosten enz. netto heeft opgebracht f 27583,09 zijnde netto opbrengst per kilo boter gemiddeld f 1,232 of per kilo melk 4.18 cts. Tot het bereiden van 1 kilo boter was noodig 29½ kilo melk het aantal deelnemers bedraagt 96, aantal koeien 300 vanwege het veefonds hetwelk is vereenigd met het fabriek werd wegens schadevergoeding uitbetaald f 208.46.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Februari 1909.
Valkenswaard. Het kaartgezelschap "De lustige Jongens" gevestigd bij J. Stokmans, heeft besloten op Zondag 7 Februari a.s., eene prijsgooting te houden op vogelpik. Daar een ieder mag deelnemen, zoo zal het er op genoemden datum druk zijn, te meer daar er vijf mooie prijzen te winnen zijn. Wij wenschen de vereeniging veel succes en flinke opkomst.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Februari 1909.
De Paardendiefstal van Valkenswaard. Donderdag werd door de Arrondissementsrechtbank te ’s Bosch uitspraak gedaan in de zaak tegen A. M. , oud 56 jaar, mandenmaker, geboren te Oberkirchen bij Trier, zonder vaste woonplaats, thans gedetineerd te Breda, die Donderdag 7 en Donderdag 21 Jan. j.l. terecht stond ter zake van den bekenden diefstal van een tilbury en twee paarden, gepleegd in den nacht van 23 op 24 April 1907. De Rechtbank achtte het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd en sprak hem van de aanklacht vrij.
De eisch van het O. M. was 5 jaar gevangenisstraf.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Februari 1909.
Valkenswaard. Het kaartgezelschap Vice Versa gevestigd bij den heer C. Mellés vierde dezer dagen zijn laarlijksch teerfeest. Men bezocht gezamelijk eenige café’s, zal te zaam aan den wel bewezen feestdisch aan en bracht den daar verder in elkaars gezelschap aller aangenaamst door : Aan Vice Versa onze beste wensshen.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Februari 1909.
Borkel en Schaft. De storm van Vrijdag heeft ook alhier eenige verwoesting aangebracht aan de daken der huizen en menige boom werd ontworteld. Op de wetering der Eerw. Paters Trappisten werden in een uur tijds ongeveer 100 stuks neergeveld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Februari 1909.
Valkenswaard. Heden avond zal er een vergadering plaats hebben bij den heer H. Mollen, welke ten doel heeft het oprichten van een gezelschap voor carnaval. Naar wij vernemen hebben zich hier al een 40 tal bij aangesloten. Voorzeker zal ’t dus die dagen niet aan gezelligheid ontbreken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Februari 1909.
Valkenswaard. 19 Febr. Door het Dames Comité, dat zich welwillend belastte met het inzamelen van gelden voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin is in deze gemeente de som van f 90.125 bijeen gebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Februari 1909.
Dommelen. 18 Febr. Aanstaanden Zondag 21 Febr. zal de liedertafel "De Nachtegaal" een uitvoering geven in haar gewoon lokaal bij den Heer G. v.d. Eijnden, des avonds ten 6 ure. Het programma belooft veel en er is gezorgd voor veel afwisseling.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Februari 1909.
Borkel en Schaft. Zondagmiddag werd alhier eene vergadering gehouden voor de leden van den boerenbond waarbij de heer van Vroonhoven, directeur der Export slagerij van den N.C.B. in details de voordeelen besprak welke konden worden verkregen door gezamenlijke aansluiting der leden bij de exportslagerij, een der nuttigste instellingen van den boerenbond. Alsmede werden den leden inlichtingen verstrekt aangaande het nieuwe reglement en wijze van toetreding. Een groot aantal leden meldde zich aan en zullen waarschijnlijk bij de volgende vergadering nog zich aanmelden. Wel een bewijs, dat ook alhier het vereenigingsleven ten zeerste wordt op prijs gesteld.
- Door bemiddeling van Mejuffrouw Govers Theunissen, die zich welwillend belastte met het inzamelen van gelden voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin is ook alhier in deze gemeente een zeer bevredigende som bijeengebracht.
- Heden ontving de familie Pas alhier het treurige bericht, dat hun broeder de heer Stephanus Pas portier aan het station te ’s Bosch op eene noodlottige wijze is om het leven gekomen. Het droevig ongeluk van onzen vroegeren dorpsgenoot maakt bij een ieder alhier een diepen indruk.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 Februari 1909.
Valkenswaard. Onze gemeenteraad besloot in zijne laatste zitting aan de drankbestrijders-vereeniging een subsidie te geven van 25 gulden. Een alleszins prijzenswaardig besluit.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Maart 1909.
Valkenswaard. Dinsdagavond circa 11 uur, werd de gemeente opgeschrikt door het geroep van brand. Velen spoedden zich naar de plaats des onheils, bij den heer J. Kanen aan het station, alwaar eene loods gevuld met stroo en hout, in volle vlam stond. Bovendien waren er ook nog een paar localen met gedistilleerd, wat verder nog meer voedsel gaf aan het verschrikkelijke vuur. Dank het kranig optreden der brandweer, wist men het huis van den heer C. van den Heuvel, hetwelk vlak daarnaast stond, te behouden. Assurantie dekt de schade.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Maart 1909.
Valkenswaard. Op de gehouden jaarmarkt van l.l. Donderdag werden aangevoerd 60 stuks rundvee, waarvan de handel niet vlug was; aangevoerd waren 8 manden biggen welke opbrachten van f 6 tot f 12.50 per stuk; handel zeer vlug.
- Donderdag mocht het den heer K. Mollen gelukken op de rivier de Dommel een prachtigen otter te vangen. Zeker weer een blijde tijding voor de heeren visschers.

Meierijsche Courant, Woensdag 24 Maart 1909.
Valkenswaard. Gisteravond had ten koffiehuize van den heer R. Fasol eene vergadering plaats, welke door 134 personen werd bijgewoond. Het doel der vergadering was te bespreken, of de gemeente ook iets zou doen ter feestelijke viering van de vervulling der blijde verwachting. Een comité werd gekozen bestaande uit: de Edelachtb. Heer Tijssen, Eere Voorzitter, de Weled. Z. Gel. Heer Dr. Dagevos, Voorzitter, de Weled. Heer F. van Best, Vice-Voorzitter, de Weled. Heer van Liempd Secretaris Penningmeester, en nog 7 andere leden. Elk dezer leden garandeerde eene som van f 5 terwijl bovendien besloten werd aan de gemeente eene subsidie aan te vragen. Verder had nog bespreking plaats, op welke wijze de feestviering zal geschieden. Een en ander in verband met de collecte welke verder in de gemeente zal worden gehouden.
- In de heden morgen gehouden raadsvergadering werd met algemeene stemmen besloten, eene subsidie van 50 gulden te verleenen aan het comité tot viering der feesten ter gelegenheid van de vervulling der blijde verwachting. In dezelfde vergadering werd ook nog besloten aan het hoofd der school, den Weledelen Heer Snellens, op zijn verzoek eervol ontslag te verleenen tegen 1 Juli 1909.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 April 1909.
Dommelen. De scherpschuttersvereeniging gevestigd bij den heer P. J. van Herk heeft besloten op Zondag 2 Mei a.s. eene prijsverschieting te houden met het geweer op vasten vogel, 5 prachtige prijzen worden uitgeloofd; eenieder mag deelnemen. Bij gunstig weer hoopt men op een druk bezoek.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 April 1909.
Borkel en Schaft. De schoonste dag der dagen de onvergetelijke dag der eerste H. Communie was Zondag alhier aangebroken waarbij een 15-tal jeugdige harten het voorrecht mochten genieten voor de eerste maal tot de tafel des Heeren te naderen. Dank zij de ijverige zorgen van onzen eerwaarde Herder die dezen schoonen dag doet plaats hebben buiten den vastentijd, zoodat dezelve dan op meer luisterijke wijze kan worden gevierd. De parochiekerk was smaakvol versierd en na beide Missen en het Lof werden door de kinderen onder leiding van den heer van Empel eenige communie cantaten uitgevoerd. Heel de plechtigheid was zoo indrukwekkend dat menig kinder en ouderhart van vreugde en aandoening trilde.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 April 1909.
Valkenswaard. Maandag 19 April werd alhier in het café van den heer M. van Nunen aanbesteed het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer J. C. Smulders, waarvoor werd ingeschreven als volgt: Gevers, Westerhoven f 2815, -; J. Beeks, Valkenswaard f 1944,-; A. v.d. Moosdijk, Valkenswaard f 1795,-; J. Seerden, Valkenswaard f 1780,-; F. v. Dooren Fasol, Valkenswaard f 1743,-.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 April 1909.
Valkenswaard. Dat in onze gemeente nog wel op het mesten van kalveren wordt aangelegd, daarvan mag men wel een woordje vermelden. De Heer J. Dielis-Aarts heeft dezer dagen een kolesaal kalf afgeleverd met zijn kalvertand voor de som van 208.55 cent. Wel vermeldenswaardig.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Mei 1909.
De blijde Verwachting vervuld: een Prinses geboren. Nederland! Lief Vaderland, juich nu en jubel! Juich uit, uw vreugdekreten, zoo lang in bijna bang verwachten teruggehouden van de lippen! Jubel uwen blijdschapszang, vol van heilige ontroering, uw feestlied van harte dank jegens den Schenker alles goeds. Een Prinses is ons geboren! O, heugelijke tijding welke gisterenmorgen het Koninklijk Paleis in de residentie ontvloodt. …

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 Mei 1909.
Borkel en Schaft. Woensdag 5 Mei den dag waarop de gemeentenaren alhier blijken van hecht en trouw hebben gegeven aan ons dierbaar Oranjehuis mag voorzeker een echt nationale feestdag worden genoemd. Heel den dag wapperde dan ook schier van elke woning de nationale driekleur en werden van af den vroegen morgen bij verschillende particulieren eenige versieringen aangebracht en lampions en guirlandes opgehangen alsook het gemeentehuis was door de leden van het feestcomité smaakvol versierd. Circa twaalf uur was heel de gemeente in feestgewaad en begaven de leden der verschillende corporaties zich naar hunne vereenigingslokalen om gezamelijk zich te begeven naar het raadhuis alwaar om half een de optocht werd opgesteld. Daaraan namen deel o.a. 1. Gilde St. Sebastiaan, 2. rijtuig leden van den gemeenteraad 3. Schooljeugd met vlaggetjes. 4. Handboogschutterij "de Eendracht". 5. niet te vergeten de leden der tooneelvereeniging "Vondels Zonen" met praalwagen hetwelk een niet onaardig effect opleverde. 6. Scherpschuttersgezelschap "Buitenlust" hetwelk gedurende den optocht een groot aantal saluutschoten loste en tot sluiting van den stoet volgden de leden van het Gilde St. Petrus gevolgd door een zeer groot aantal toeschouwers …

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Mei 1909.
Borkel en Schaft. In aansluiting aan het bericht van Zaterdag, diene nog te worden vermeld, dat de feestelijkheden gedurende den optocht alsmede tijdens de volksspelen werden opgeluisterd door het zangkoor St. Servatius, hetwelk onder leiding van haren volijverigen directeur den heer G. van Empel uitstekend van hare taak heeft gekweten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Mei 1909.
Valkenswaard. De beroepen predikant bij de Ned. Herv. Gemeente, ds. H. G. Oudegeest, uit Rhenoy, deed Zondagnamiddag, sprekende over Efeze 2 : 17a, zijn intrede, na des voormiddags door ds. W. J. Oudegeest, uit Vucht, bevestigd te zijn, met een predikatie over Lukas 12 : 32a.

Meierijsche Courant, Woensdag 19 Mei 1909.
Valkenswaard. Dinsdagmorgen om 10 uur ontstond er brand in het huis van F. Moonen-Verhees. Door krachtig optreden werd het vuur gebluscht ofschoon reeds een deel van de wasch en een stuk van het dak waren verbrand. Men meende dat het vuur gebluscht was doch des middags bleek er op den zolder weer brand te zijn, ook nu werd er weer gebluscht. Des avonds eindelijk te zeven uur brak er brand uit den stal van F. die tegen het huis aangebouwd is. De stal brandde geheel af.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Mei 1909.
Borkel en Schaft. Een dezer dagen gelukte het den rijksveldwachter Smits en de onbez. rijksveldwachters Aerts en van Nunen een drietal jonge vossen levend te bemachtigen. Heden mochten voornoemde politiebeambten het genoegen smaken een zeer groot exemplaar onder schot te krijgen en neer te vellen. Voorwaar een mooi buitenkansje.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Juni 1909.
Valkenswaard. In de Woensdag l.l. gehouden zitting van onzen Gemeenteraad werd tot hoofd der school alhier benoemd de heer P. Renders alhier. Den benoemde van ganscher harte onze beste gelukwenschen met het in hem gestelde vertrouwen. Zijn verleden waarborgt ons, dat de keuze die door onzen Raad gedaan, eene gelukkige is, en dat hij de gekoesterde verwachtingen niet alleen vervullen, maar zelfs overtreffen zal. Moge hij lange jaren de edele taak van opvoeding en onderwijs vervulle tot heil onzer jeugd!

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Juni 1909.
De doop van prinses Juliana. Zaterdagmiddag heeft te ’s Gravenhage de plechtige doop plaats gehad van H. K. H. Prinses Juliana. ’t Was een aandoenlijke plechtigheid!

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Juni 1909.
Borkel en Schaft. Zondag namiddag toog het zestal van de Handboogschutterij de Eendracht naar Westerhoven om deel te nemen aan het bondsconcours van de Kempische handboogschutterijen en mochten bij deze het genoegen smaken den derden prijs te bemachtigen. Eere aan dit kranige zestal.
- Maandag en Dinsdag vierden de leden van het gilde St. Sebastiaan hun jaarlijks teerfeest na vooraf op beide dagen om negen uur het H. Misoffer te hebben bijgewoond hetwelk werd opgedragen voor de levende en overledene leden van het gilde, werden verder de dagen in het vereenigingslokaal allergenoeglijkst doorgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 Juni 1909.
Valkenswaard. Woensdag werd alhier aanbesteed het bouwen van 4 woningen in 2 blokken voor rekening van den heer M. Loos Broeks, waarvoor werd ingeschreven als volgt: A. v.d. Moosdijk Valkenswaard f 5555,55; P. J. Gevers Westerhoven f 5464,-; J. A. Beeks Valkenswaard f 4979,-; F. van Dooren Valkenswaard f 4740,-; B. Burgmans Bergeik f 4444,-. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Juni 1909.
Valkenswaard. Zondag trok alhier de handboogschutterij Concordia gevestigd bij den heer J. van der Looij naar het concours te Leende bij den heer A. Smets. Het genoemde gezelschap wist aldaar den tweeden prijs te behalen met 106 punten; wij wenschen, als er weer een concours wordt gegeven, dat dan de eerste hun mag ten deel vallen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Juni 1909.
Valkenswaard. Morgen zal de zangvereeniging "De Volharding" een matinée geven in de zaal van den heer Kanen, met welwillende medewerking van het bekend Valkenswaardsche orkest "Terpsichoré". Wij twijfelen niet, of velen zullen van deze gelegenheid gebruik maken, om wat te kunnen genieten zoowel op vocaal als instrumentaal gebied.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Juli 1909.
Valkenswaard. Dezer dagen werd alhier door de leden van het Stoomroomboterfabriek eene verkiezing gehouden en de heer P. van Son tot secretaris benoemd in de plaats van den heer H. Snellens.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 Juli 1909.
Borkel en Schaft. Vrijdag had alhier de verkiezing plaats van drie leden voor den gemeenteraad. De aftredende leden waren de heeren J. Aarts Hz., Th. Baken en H. Rijkers dewelke wederom candidaat gesteld waren benevens de heeren Nic. van der Heijden, Corn. Rijkers en Fr. Tegenbosch, de uitgebrachte stemmen bedroegen 77, van deze stemmen werden uitgebracht op den heer Th. Baken 49, Fr. Tegenbosch 47, Joh. Aarts Hz. 41 stemmen, zoodat drie voornoemde heeren gekozen werden, verder behaalden de heeren Corn. Rijkers 37, H. Rijkers 27 en Nic. van der Heijden 12 stemmen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Juli 1909.
Valkenswaard. Maandag had alhier de verkiezing van den gemeenteraad plaats voor drie aftredende heeren A. van Best, H. Jaspers, T. M. Smets die allen ook weer candidaat werden gesteld en W. Fransen een nieuw lid. De uitslag is als volgt: A. van Best werd herkozen met 328 stemmen, T. M. Smets met 192 en W. Fransen werd gekozen met 194 stemmen. H. Jaspers behaalde 162 stemmen. Uitgebrachte stemmen 357.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 Juli 1909.
Valkenswaard. Door de heeren Maas en Moonen werd dezer dagen op de rivier de Dommel gevangen een exemplaar van de Meerval of Vischduivel (Silurus glanis). Het is niet te begrijpen hoe zoo’n visch hier terecht is gekomen, daar de oudste visscher nog nooit dergelijke visch zag. Brehm zegt o.a. van dezen visch: Zijn verbreidingsgebied strekt zich uit over Middel en Oost Europa en ’t Westelijk deel van Azië. Volgens Gronovius kwam hij in ’t midden van de vorige eeuw voor in de Haarlemmermeer en de hiermede in verband staande wateren. (In de Ringvaart wordt hij nog, maar slechts zelden aangetroffen). Ook zijn indertijd exemplaren gevangen in het Uddelermeer, waar in het laatst van de achttiende eeuw eenige meervallen opgepoot werden. Veelvuldig komt hij voor op den Donau. Als een staaltje van de roofzucht van dezen enormen riviervisch (hij kan tot 250 K.G. zwaar worden) verhaalt Brehm, dat in de maag van een bij Presburg gevangen exemplaar de overblijfselen van een knaap gevonden werden, in een andere die van een poedel en in een derde ganzen. Het door genoemde heeren gevangen exemplaar zal voorloopig wel niet zoo’n kolossalen eetlust aan den dag leggen, aangezien het dier eerst een lengte van ongeveer 35 cM. bereikt heeft.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Juli 1909.
Borkel en Schaft. Een nieuwe halte? Naar men van geachte zijde verneemt bestaat de mogelijkheid dat binnen korten tijd op de Eindhovenschen marktdagen een tweetal treinen zullen stoppen bij wachtpost 28 alhier tot het in en uitlaten der reizigers. Mocht deze stopplaats spoedig in eene halte of douanestation veranderen dan waren wij voor goed uit ons isolement opgeheven en voorzeker niet alleen tot groot gemak voor de bewoners alhier maar ook voor de talrijke bezoekers der naburige Abdij.
- Zondag 25 Juli a.s. zal alhier bij den heer Govers alwaar de handboogschutterij "de Eendracht" is gevestigd, het tweede jaarlijksche bondsconcours worden gehouden van de vereenigde Kempische handboogschutterijen. Ongetwijfeld zal het alsdan aan belangstelling niet ontbreken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Juli 1909.
Valkenswaard. Werd ons dorp de laatste jaren verfraaid door een groot getal nieuwe huizen, thans is het bewijs geleverd, dat ook een oud gebouw door een bekware restauratie een geheel nieuw aanschijn kan krijgen. Wij bedoelen onze Roomsche Katholieke kerk, die door den heer Peeters uit Helmond is gerestaureerd. De muren zijn opnieuw gevoegd, waar nodig was werden steenen bijgemetseld, terwijl op verschillende plaatsen zware kantsteenen werden aangebracht. Het gebouw, waaraan de tand des tijds reeds danig begon te knagen heeft zoodoende een verjongingskuur ondergaan en ziet er thans werkelijk fraai uit. Dat een woord van lof aan den heer Peeters niet misplaatst is, moge blijken uit het feit, dat ook meerdere particuliere woningen thans door hem zullen worden gerestaureerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Juli 1909.
Valkenswaard. In ons vorig nummer werd bij een bericht betreffende de restauratie onzer kerk de heer Peeters als aannemer genoemd. Dit moet echter zijn de heer Pastoors, aan hem werd het werk opgedragen en door hem werd het ook in zooverre voltooid. Eere wien eere toekomt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Juli 1909.
Blériot over het Kanaal. In de Daily Mail beschrijft Blériot zijn vlucht over het Kanaal. Het is van meer belang – zegt hij – de eerste te zijn die het Kanaal in een vliegtuig is overgestoken dan den prijs van 1000 pd. st. te winnen…

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Augustus 1909.
Borkel en Schaft. Zondag 15 Augustus a.s. zal wederom bij den heer Jean Janssen cafe de Leeuwerik eene schietwedstrijd worden gehouden met het geweer op den vasten vogel waaraan een ieder kan deelnemen. In aanmerking de fraaie prijzen welke beschikbaar zijn gesteld zal het ook ditmaal aan deelnemers niet ontbreken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Augustus 1909.
Valkenswaard. Treurig ongeval. Alhier heeft Zaterdag een allerdroevigst ongeval plaats gehad. In een ontwaakt (sic) oogenblik viel het vierjarig dochtertje van het echtpaar Sollaerts in een ketel kokend water. Hoewel onmiddellijk de beste hulp werd verleend mocht het niet meer gelukken, het aanvallige kind te behouden en is het aan de hevige brandwonden overleden. Hoe diep het zoo rampzalig verlies van hun kleine Dina de ouders treft, is onmogelijk te beschrijven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Augustus 1909.
Valkenswaard. Naar wij vernemen zal alhier binnen eenige dagen, het beroemd circus Roberti eene standplaats innemen op het marktplein.

Meierijsche Courant, Donderdag 26 Augustus 1909.
Valkenswaard. Dinsdag werd alhier in het café van den heer C. Mettes voor diens rekening aanbesteed, het bouwen van een woonhuis en café. Er werd ingeschreven als volgt: A. van de Moosdijk, Valkenswaard f 2235; Wed. Jac. Bots, Valkenswaard f 2078; B. Bergmans, Bergeijk f 1818; J. A. Beeks, Valkenswaard f 1698. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Donderdag 26 Augustus 1909.
Dommelen. Zondag a.s. beginnen hier de kermisdagen weder, die vooral door de jeugd reeds lang met een blij gemoed zijn verwacht. Ook zal er dit jaar vooral aan vermakelijkheden geen gebrek zijn. Op Maandag 30 Augustus zal de Scherpschuttersvereeniging "De Cloveniers" bij den heer P. van Herk, eene prijsverschieting houden met het geweer op vasten vogel, waaraan 5 prachtige prijzen zijn verbonden. Op Woensdag zal bij genoemde van Herk de wielrijdersvereeniging "De Oranje Club" een wedstrijd houden in ’t ringsteken en voor het mooist versierde rijwiel, waaraan 2 prachtige prijzen zijn verbonden. Daarna zullen door de Oranje Club kindervermakelijkheden gegeven worden, zoodat de jeugd zich ook zal kunnen vermaken. Op Kermisdinsdag zal de zangvereeniging "De Nachtegaal" gevestigd bij den heer G. v.d. Einden, eene buitengewone uitvoering geven in haar vergaderlokaal, welke uitvoering zal worden afgewisseld door komieke voordrachten wat dan ook zeker menig liefhebber van zang naar dat gezellig oord zal lokken om er eens van te profiteeren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Augustus 1909.
Borkel en Schaft. Bij gelegenheid van kermis hebben de leden van het gilde St. Petrus op de Schaft Maandag en Dinsdag hun jaarlijksch teerfeest gevierd. Nadat op beide dagen ’s morgens om 9 uur door de leden de H. Mis werd bijgewoond, trokken zij in gevoeglijke orde met slaande trom en ontplooid vaandel naar het feestlokaal, alwaar de dagen recht gezellig en broederlijk werden doorgebracht. Bij deze gelegenheid had dan ook Maandag het koningschieten plaats waarbij de heer J. v.d. Heijden na een langdurigen doch vreedzamen strijd het koningschap wist te verwerven. De koning werd hierbij op de oude gebruikelijke wijze geïnstalleerd. Ook Dinsdag was het prijsverschieten en onder een heftigen strijd wist de heer W. van Mierlo het laatste overschot van den prijsvogel naar beneden te doen tuimelen, waarna den overwinnaar den prijs bestaande uit een huishoudelijk artikel werd overhandigd. Moge dit kranige gezelschap steeds groeien en bloeien.

Meierijsche Courant, Dinsdag 31 Augustus 1909.
Valkenswaard. Ter gelegenheid van Koninginneverjaardag geeft de zangvereeniging de Volharding heden avond een uitvoering op de kiosk: na afloop daarvan geeft Terpsichore eene uitvoering ten koffiehuize van den heer J. Kanen.
- Een Belgisch deserteur alhier Zondag arriveerend met een paard, ’t welk hij van een Overste had meegenomen werd door onze marechaussee gearresteerd en aan de Belgische Politie uitgeleverd.
- Op 1 September (morgen) zal het 25 jaar geleden zijn dat onze kantonnier de heer H. de Wit van den Rijkswaterstaat die betrekking aanvaardde. Zonder twijfel zal het den ijverigen en altijd beleefden ambtenaar niet ontbreken aan blijken van belangstelling.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 September 1909.
Cholera. Met het oog op de enkele te Rotterdam en elders voorkomende gevallen van cholera heeft thans ook de Burgemeester van Eindhoven een desbetreffende kennisgeving tot de ingezetenen gericht over het gebruik van onrijp fruit enz. …

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 September 1909.
Valkenswaard. Op de gisteren gehouden markt van de afdeeling V. P. N. werden aangevoerd: 9 stuks geiten, 48 stuks konijnen en 120 stuks pluimvee. De prijzen werden behaald als volgt: J. van Lierop Gestel bij Eindhoven het zwaarste konijn wegende 14 pond en een ons, hetwelk verkocht werd voor den prijs van f 5.50. Het meeste pluimvee: W. van der Struik, Valkenswaard. De meeste konijnen: W. van Nunen. Het meeste aantal geiten: J. Kompen. De prijs voor het haangekraai kon niet worden toegekend, omdat er geen een had willen kraaien. Verder was de markt druk bezocht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 September 1909.
Valkenswaard. Dinsdag werd alhier een patrijzenjacht gehouden, waarbij de jager het ongeluk had den oppasser D. in schouder en been te treffen. Hij werd naar huis gebracht en Dr. Dagevos verleende hulp.
- Bij den heer W. van Nunen-Gevers staat thans een appelboom in bloei: jammer dat hij niet wat eer gebloeid heeft en ook vruchten draagt!

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 September 1909.
Valkenswaard. De heer Th. Smets alhier behaalde op de Landbouwtentoonstelling te Eindhoven een 1en prijs voor een kalfdr. koe (zichtbaar dracht.)

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 September 1909.
Borkel en Schaft. Suiker smokkelen is een winstgevend zaakje. Zoo zullen ongetwijfeld een tweetal personen hebben gedacht, die deze week op een nacht met een vrachtje beladen de grenzen overtrokken, en stellig zouden zij in veilige haven zijn aangeland, zoo niet de alhier gestationeerde rijksambtenaren Groenhagen en van Dam hen op heeterdaad betrapten. Doch onraad bemerkende, onlastten zij zich van hun vracht en zoo snel als de beenen hen dragen konden, namen zij de vlucht over de donkere heide met het gevolg, dat beiden konden ontsnappen, doch de zakken inhoudende 45 pond suiker werden in beslag genomen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 September 1909.
Valkenswaard. Broederlijke liefde? 24 Sept. ’t Is Zondag namiddag 5 uur. Doodsche stilte heerschte alom in onze gemeente, na de prettige kermisdagen, die zonder eenige wanklank voorbijgingen. Eensklaps wordt die stilte verbroken. De bewoners van den anders zoo rustigen Eindhovensche Steenweg scholen samen. Kreten van verontwaardiging stijgen op uit de kelen van zooveel huismoeders. Wat was daarvan de reden?
Broedertwist overgegaan in ernstige mishandeling. L. B. bij de politie een bekend individu had ernstige woorden met zijn moeder; daarin mengde zich den achttienjarige broeder A., die zoo in woede ontstak dat hij met een puthengel zijn broeder, die onder den invloed van drank was, door ’t toebrengen van herhaalde slagen ernstig verwondde, zoodat overbrenging naar ’t Liefdehuis noodzakelijk was. Intusschen was ’t feit ter oore gekomen aan de Marechaussees, die den dader inrekende en achter slot en grendel bracht.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 September 1909.
Valkenswaard. Even als voorgaande jaren zal door den heer K. Th. Mollen in het begin der volgende week een begin worden gemaakt met de valkenvangst en wel met drie tophutten. Wij wenschen den heer Molle van harte een goede vangst.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 October 1909.
Borkel en Schaft. Benevens de van ouds goed beklante windgraanmolen zal alhier ook eene stoommaalderij worden opgericht, zoodat de boeren bij langdurige windstilte niet meer genoodzaakt zullen zijn hunne granen elders te laten malen. De ondernemers wenschen wij het beste succes.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 October 1909.
Valkenswaard. Als een zeldzaamheid kan men melden dat er l.l. Zondag een viertal kaartspelers in elkaar’s gezelschap waren, die met hun vieren een ouderdom van 330 jaren bereikten. Het was bij het vallen van den avond. De kastelein Prinsen wilde voor die oudjes de lamp aansteken. Maar dat was nog zoo vlug niet noodig. Zij zagen hun kaartje nog goed te spelen en telkens na het spel werd er ook nog door hen een vroolijk liedje gezongen. De bedoelde krasse personen zijn D. Cox 71, C. Prinsen 82, H. B. Wijnen 79 en F. Koenen 78 jaren. Wij wenschen hun nog een lang leven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 October 1909.
Borkel en Schaft. Een Belgisch Veekoopman kocht dezer dagen een prachtexemplaar van een koe uit den Hollandschen veestapel. Dit dier hier in de weide geplaatst voor de quarantaine, werd ziek en stierf. Groote schadepost voor den koopman. Doch een ongeluk komt zelden alleen. Volgens meening der ambtenaren werd het doode beest te laag gedeclareerd en dus benaderd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 October 1909.
Borkel. Uit Amerika Escaraba (Mich.) meldt men ons het overlijden van onzen vroegeren dorpsgenoot den heer Jan Snijder, in den ouderdom van 70 jaar. Mr. Snyder werd geboren alhier, en ging als 11-jarige jongen met zijn vader en vier zusters naar Little Chute. Hij vertrok in 1834 naar Escanaba en woonde aldaar tot 1887, toen hij naar De Pere kwam en zich op eene farm nederzette; eenige jaren geleden verkocht hij haar en keerde weer naar Escanaba terug, om daar zijne dagen te slijten. Hij overleefd door zijne weduwe (sic), eene dochter en drie zoons, en eene zuster, Mrs. C. Giesbers van Green Bay. Maandag der vorige week had vanuit de St. Patrick’s kerk de plechtige begrafenis plaats, die o.a. bijgewoond werd door Mr. En Mrs. W. Giesbers van Appleton. R. I. P.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 October 1909.
Borkel en Schaft. Maandag ontving de geachte familie Jonkers per telegram bericht alsdat hun broeder, de Eerwaarde Pater Lourentius, van de orde der Benedictijnen te Dendermonde, in de wereld Christiaan Jonkers, het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisseld. Door deze onverwachte droevige tijding is een ieder alhier ten zeerste ontdaan, temeer daar de Eerw. Pater door zijn opgeruimden geest en goedaardig karakter, de harten van allen had gewonnen. Toen voor een zestal weken door den Eerw. Pater alhier in de Parochiekerk de Hoogmis werd opgedragen en daarbij een talentvolle predikatie hield, werd hem bij zijn afscheid door familieleden en vrienden een hartelijk tot weerziens toegevoegd, doch God heeft een beter deel voor hem uitgekozen. Dat zijne ziel ruste in vrede.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 October 1909.
Borkel en Schaft. "Alle goeie dingen drie", wordt dikwijls als volkspreuk gebezigd. Ook zoo alhier met de meelmaalderijen, daar de molenaar van den ouds bekenden windgraanmolen een concurrent zag opdagen heeft hij het plan opgevat om ook een motor te plaatsen welks onderneming wij dan ook van harte toejuichen daar deze tot gemak van het publiek zal worden opgericht in het centrum der gemeente.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 November 1909.
Valkenswaard. Zondag 31 October had alhier op den Leenderweg een ongeluk plaats dat betrekkelijk goed is afgeloopen. Een koetsier kwam daarover gereden met een rijtuig met daarin zittende twee vrouwen met een kind van ongeveer een half jaar oud. Het paard kwam te vallen en zoodanig dat het zonder stukken maken niet van den weg kon worden verwijderd. Door het flink optreden van eenige flinke buren werd alles weer in orde gebracht zonder eenig ongeluk te bekomen dan dat er een burrie van het rijtuig was gebroken, maar daar dit nog was voorzien van een ijzeren slak, kon hij nog verder doorrijden. De koetsier was zoo verschrokken dat hij zijn helpers niet eenigen dank bracht voor de goede hulp.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 November 1909.
Aansteken der lantaarns. Het aansteken der lantaarns van motorrijtuigen en rijwielen moet de volgende week om 4,49 uur, van alle andere voertuigen om 5,19 uur geschieden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 November 1909.
Valkenswaard. Zondag zal alhier onze zoo gunstige welbekende Harmonie Uitspanning na Arbeid hare eerste winteruitvoering geven in de zaal van den heer J. Kanen aan het station. Zoo staat ons dan ook weder een genotvollen avond te wachten. Maandag zal genoemde harmonie haar jaarlijksch teerfeest vieren.
- Maandag werd alhier bij Mejuffrouw Barbara Lathouwers, terwijl zij des avonds naar de kerk was gegaan, uit haar suikergoed winkel een ruit stuk gemaakt, zoodat de dieven of dief bij de trommel konden, waaruit zij ongeveer voor f 1.50 snoeperij buit maakten. Toch hadden zij hunne lange vingers gestooten, wat te zien was op de vensterbank en aan het glas dat besmeurd was met bloed. De dieven zijn nog niet bekend, men hoopt dat zij door de politie ontdekt worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 November 1909.
Borkel en Schaft. Onze parochie heeft deze week een drietal dagen beleefd van vrome stichting. Zondag, Maandag en Dinsdag heeft er voor de leden der derde orde van den heiligen Franciscus een driedaagsche oefening plaats gehad, geleid door een weleerw. Pater Capucijn. Alle plechtigheden waren druk bezocht door een talrijke schare, welke met zeer veel devotie het gewijde woord aantoonde van den welsprekenden kansel redenaar. En dat het zaad in goede aarde viel, bewees al aanstonds het feit dat ongeveer een 40-tal nieuwe leden Dinsdag in de derde orde werden ingekleed.
- Denzelfden avond mochten wij voor de eerste maal het voorrecht genieten onzen innigen eerbied te betuigen aan eene relikwie des H. Kruises. Dank zij de goede zorgen van onzen volijverigen zielenherder, den hooggeachten alom beminden ZeerEerw. heer Pastoor. Waarlijk onze parochie geeft heerlijke teekenen, dat het geloof hier niet verflauwt, integendeel opbloeit met frissche kracht!

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 November 1909.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal de zoo gunstig bekende tooneelvereeniging "De Vriendschap" in haar gewoon lokaal bij den heer J. Jansen-Jaspers, hare eerste winteruitvoering geven. Het is van algemeene bekendheid, wanneer deze vereeniging voor het voetlicht treedt, men iets degelijks op tooneelgebied kan verwachten; deze vereeniging wordt dan ook meer en meer door honoraire leden en publiek geapprecieerd en zulks zal in meerdere mate het geval zijn, naarmate het tijdstip nadert, waarop zij het volgend jaar haar 12½-jarig bestaan herdenkt. Met het oog hierop is voor een bepaald aantal jongelieden, die sympathie voor deze vereeniging koesteren, de gunstige gelegenheid open gesteld, om zonder betaling van inleggeld als lid dezer vereeniging toe te treden. …

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 November 1909.
Salaris onderwijzers. Gelijk men weet, waren onze onderwijzers destijds niet tevreden met de door den Raad gegeven salarisregeling (welke door Ged. Staten was goedgekeurd) en waren zij in beroep gegaan bij H. M. de Koningin. Thans is op dat beroep bescheid ingekomen en wel tot groote tevredenheid van onze heeren onderwijzers, en heeft H. M. de Koningin bepaald: dat de jaarwedden der onderwijzers, die de hoofden der scholen B en D bijstaan, zullen bedragen:
met minder dan 2 dienstjaren f 550
met 2 en meer doch m. dan 5 dienstj. f 590
met 5 en meer doch m. dan 8 dienstj. f 650
met 8 en meer doch m. dan 10 dienstj. f 690
met 10 en meer doch m. dan 13 dienstj. f 725
met 13 en meer doch m. dan 15 dienstj. f 765
met 15 en meer doch m. dan 18 dienstj. f 800
met 18 en meer doch m. dan 20 dienstj. f 840
met 20 en meer dienstjaren f 875
en de tegemoetkoming in de huishuur voor de mannelijke onderwijzers van bijstand aan de scholen B en D, die den leeftijd van 25 dienstjaren bereikt hebben en gehuwd zijn of weduwnaar met minderjarige inwonende kinderen ƒ 75 ’s jaars …

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 November 1909.
Valkenswaard. Gisteren Zondagnacht werd alhier bij den heer M. Loos-Broeks omstreeks half een het bovenlicht ingeworpen. De steen werd in beslag genomen door de rijkspolitie. De dader is nog onbekend, men hoopt evenwel hem in handen te krijgen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 November 1909.
Dommelen. De smid Roothans alhier kreeg dezer dagen alhier een bestelling van den heer Aarts uit Bergeijk iets dat bij vele nog onbekend zal zijn. Het is een soort Wolvenklemmer gelijk zij genoemd worden. Maar degenen die er ooit kennis mede hebben gemaakt zullen wel moeten getuigen dat ze nog wel ergens meer voor dienen dan voor dieren te vangen.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 November 1909.
Valkenswaard. Heden (sic) Maandag en Dinsdag vierden alhier in zijn gewoon locaal van den heer F. Heezemans het Sint Nicolaasgilde zijn jaarlijksche feestdagen, welke in de grootste vreugde en genoegens onder elkander werden doorgebracht. Ook zal het genoemde gezelschap in de eerstvolgende week zijn jaarlijkschen omgang doen, om den Sint weder op den patroonsdag met zijn versnaperingen voor de jeugdige kinderen onze gemeente te doen rondrijden. Wij hopen dat de goede hand weder zijn liefdadigheid zal tonen.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 November 1909.
Valkenswaard. Thans is een begin gemaakt door de heide van af de Leendere brug naar Budel een rijwielpad aan te leggen. Voorzeker voor elken fietser een aangename tijding, daar men dan ongeveer in de helft korteren tijd naar Budel kan rijden tegen dat men den provincialen weg moet volgen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 November 1909.
Valkenswaard. Morgen middag wordt er ten koffiehuize van den heer Kanen alhier een drankbestrijders-vergadering gehouden. Als spreker zal optreden de welbekende Capucijner Pater Jesualdus, een redenaar van veel talent. Men verwacht dan ook een drukke opkomst.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 November 1909.
Valkenswaard. De Valkenswaardsche brandweer. ’t Was ’n gezellige drukte in ’t lokaal van de weduwe M. alhier op Zaterdagavond. Tafeltjes met clubjes van vier of meer onder gezellige kout of spelende met kaarten. Aan tabaksdamp geen gebrek; we leven nu eenmaal te midden van onze sigarenfabrieken, waarin bij duizenden sigaren worden gefabriceerd en geëxpedieerd naar elders. We staan als echte "Oltsmokers" bekend, doch Zaterdagavond werd het toch te bar; men snakte naar een beetje frissche lucht. Maar allen hadden ’t er toch voor over, want onze ijverige en nauwgezette "Opperbrandmeester", die 15 jaren deze functie met eere bekleedde, gaf zijn afscheidsfuif. Op 1 Januari e.k. legt de heer J. Holzenbosch zijn ambt neer. Na 47 jaren onafgebroken in verschillende betrekkingen aan de brandweer verbonden te zijn geweest. En deze gelegenheid wilde hij niet laten voorbijgaan, zonder zijn personeel e.a. op hartelijke en gulle wijze te onthalen op worstebroodjes met heerlijk bier, terwijl voor amusement een builtje "rookertjes" in ieders jaszak een plaats veroverde voor de noodige tabakgeur. …

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 December 1909.
Valkenswaard. De vele duivenliefhebbers alhier zullen ongetwijfeld met veel genoegen vernemen, dat hier ernstige pogingen worden aangewend tot oprichting te geraken eener duivenvereeniging. Reeds kunnen wij melden, dat morgenmiddag daartoe eene vergadering wordt belegd ten koffiehuize van den heer W. van Nunen van Leeuwen.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 December 1909.
Valkenswaard. Maandag vierde men hier het St. Nicolaasfeest. Het St. Nicolaasgilde trok onder trom en vaandel naar de kerk, waar om tien uur het heilig Misoffer te zijner intentie werd opgedragen. Daarna deed ook de Sint met zijn paard re ronde, om aan de kinderen zijn versnaperingen, die hij bij zich had, uit te deelen.
- Zondag werd hier in de zaal van den heer W. van Nunen van Leeuwen eene vergadering gehouden tot oprichting eener postduivenvereeniging. Een 15-tal leden traden toe. Binnen korten tijd zal nog een vergadering plaats hebben.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 December 1909.
Valkenswaard. Dinsdag l.l. was het feest voor de Scherpschuttersvereeniging in het lokaal van den Heer G. Prinsen. Na den middag bijeengekomen, werden vervolgens enkele café’s bezocht, zoo ook van den heer H. Baken, bierbrouwer alhier, die, zooals te begrijpen is, zijn medeleden een potje van het heerlijke gerstenat uit zijn brouwerij liet voorzetten. Na deze omwandeling trok men wederom naar de vergaderzaal, waar intusschen een goeden maaltijd was gereed gemaakt, welke zich allen goed lieten smaken. Het verdere gedeelte van den avond werd gezellig doorgebracht, zoodat het uur van scheiden, zooals gewoonlijk bij zulke feestjes maar te vroeg was aangebroken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 December 1909.
Valkenswaard. Onze vergunninghouders hielden deze week eene vergadering inzake de accijns en besloten den verkoop op denzelfden prijs te houden, aan vijf cent, maar de glaasjes iets kleiner te maken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 December 1909.
Borkel en Schaft. Donderdagmorgen om half tien had alhier de plechtige begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van den heer G. Verhoeven, in leven wethouder en lid van het armbestuur, die na een kwijnende ziekte in den ouderdom van bijna 60 jaren, het tijdelijke met het eeuwige heeft verwisselt. De lijkstoet werd voorafgegaan door den Edel Achtb. Heer Burgemeester en leden van den Gemeenteraad alsmede door de leden van het gilde St. Petrus-Banden en gevolgd door een talrijke schare familieleden.
- Dat ook alhier in de omgeving liefhebbers worden aangetroffen om een haasje te stroopen strekke ten bewijze alsdat door de jachtwakers wederom een tweetal personen werden geverbaliseerd wegens overtreding.
- Woensdag 15 dezer, werden langs het Belgische Douanekantoor Achel ingevoerd en aldaar onder quarenteele gesteld 125 stuks Hollandsche melkkoeien.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 December 1909.
Valkenswaard. De Harmonie Uitspanning na Arbeid zal Zondag a.s. 2en Kerstdag, eene uitvoering geven in de zaal van den heer Jan Kanen. Zonder twijfelen zullen weer heel wat liefhebbers van goede muziek hiervan kunnen profiteeren.
- In de zaal van den heer W. van Nunen van Leeuwen zal eveneens een groot concert worden gegeven. Er zullen optreden de zoo gunstig bekende karakter-komieken de heeren H. van Mierlo uit Woensel, L. Sanders uit Eindhoven en F. van Leeuwen uit Valkenswaard, allen meermalen met den eersten prijs bekroond. Men verwacht een druk bezoek.

Meierijsche Courant, Vrijdag 24 December 1909.
Dommelen. De leden der Drankbestrijdersvereeniging St. Martinus geven Zondag en Maandagavond een tooneelvoorstelling, welke beslist vele bezoekers zal trekken. Het programma bevat althans behalve een tweetal kluchtspelen eenige ook heel aardige komische voordrachten. Die komt, zal zich wel amuseeren en – dit is toch het doel – eenige gezonde gedachten mede huiswaarts dragen.

Meierijsche Courant, Vrijdag 24 December 1909.
Borkel en Schaft. Ook hier verstaat men terdege de kunst in ’t varkensmesten, daar bij den heer P. Jonker Hzn. een exemplaartje werd geslacht dat schoon aan den haak het respectabele gewicht behaalde van 505 pond.

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007