1910

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Januari 1910.
Borkel en Schaft. Voorzeker zullen in het café van den heer P. Faassen vele liefhebbers van het biljartspel een kansje komen wagen om mede te dingen naar de aanlokkelijke prijzen, welke bij het thans geopend concours zullen worden beschikbaar gesteld daar behalve een langoor nog verschillende geschenken den overwinnaars zullen worden overhandigd. Het concours loopt ten einde Zondagavond ten negen uur.
- Ook in het café van den heer C. v. Esch zullen Zondag prijzen worden verbiljart welke bestaan uit geschenken van degelijke kwaliteiten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Januari 1910.
Valkenswaard. L.l. Zaterdag werd alhier in de zaal van den heer F. Heezemans het aangekondigd concert gegeven door de heeren L. F. Hölsgens en Jac. Strijbosch uit Horn. Deze druk bezochte uitvoering mag wel geslaagd worden genoemd, hetgeen bleek uit het daverende applaus.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Januari 1910.
Borkel en Schaft. Op de laatst gehouden vergadering van den Gemeenteraad werd tijdelijk tot Wethouder benoemd de heer Fr. Tegenbosch, welks vacature is ontstaan door het overlijden van wijlen den heer G. Verhoeven.
- De biljartconcoursen zijn alhier aan de orde van den dag. Woensdagavond loopt het concours ten einde bij den heer C. van Esch en tevens zal denzelfden avond een dergelijk concours worden geopend in ’t café van den heer B. Jonkers Hz. alwaar ook een vijftal fraaie prijzen voor de overwinnaars zijn beschikbaar gesteld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 Januari 1910.
Borkel en Schaft. De acteurs der tooneelvereeniging Vondels Zonen zullen Zondag 16 Januari wederom op de planken verschijnen in de zaal van B. Jonkers, waarbij door hen zal worden opgevoerd het prachtige drama Leid ons niet in bekoring alsmede het kluchtspel Baas Wip, hetwelk zal worden afgewisseld door komische voordrachten. Het geheel belooft ons wederom een amussante avond.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Januari 1910.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal alhier in de zaal van den heer J. Kanen aan het station een buitengewone Elite Voorstelling worden gegeven, onder directie van den heer C. Faveur uit den Haag. Het programma is van een twaalftal prachtige nummers voorzien, en zal menig liefhebber van muziek en comische voordrachten eenigen tijd in de ruime zaal komen doorbrengen. Voor beste dranken en goede bediening zal zoo als altijd worden zorg gedragen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Januari 1910.
Dommelen. 10 Jan. Het biljart-concours bij H. Zegmans, is verleden Donderdag 6 Januari geëindigd. De prijzen werden behaald als volgt: Op Kunst: 1e prijs Jacob Gijradt; 2e prijs Peer Daams; 3e prijs G. van Lieshout; 4e prijs G. Roothans, allen te Dommelen. Op den barak: 1e prijs J. Plompen, Valkenswaard; 2e prijs Jan Gijradt; 3e prijs Peer Daams, beiden te Dommelen; 4e pr. H. van Dijck, Riethoven. Alles liep in de beste orde af.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 Januari 1910.
Dommelen. De scherpschuttersvereeniging "De Kloveniers", gevestigd bij den heer P. van Herk, heeft in haar laatste vergadering besloten op Vastenavond Zondag een prijsverschieting te houden met het geweer op den vasten vogel. Daarvoor worden 5 prachtige prijzen uitgeloofd en ieder mag er aan deelnemen. Bij gunstig weer kan men op een druk bezoek rekenen. (Herplaatsing wegens misstelling).

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Januari 1910.
Valkenswaard. Op Zondag 23 Jan. a.s. zal de Tooneelvereeniging De Vriendschap gevestigd in het café ij den heer J. Jansen-Jaspers hare tweede winteruitvoering geven. Op het uitgebreide programma zien wij vermeld, het zeer boeiende drama "De Plichtvergeten Vader" in drie bedrijven, gevolgd door het blijspel in twee bedrijven "Joost Uilenspiegel". Wordt men bij het eerste ten zeerste getroffen door het rampzalig gedrag van een plichtvergeten vader, te meer worden de lachspieren in beweging gebracht bij het optreden van Joost Uilenspiegel. Voeg men daarbij de verschillende Com. Voordrachten, geaccompagneerd door een bekwaam pianiste, dan durven wij volmondig bekennen dat ’t geheel aan goede handen is toevertrouwd en een ruim succes op dezen concertavond niet zal achterwege blijven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Januari 1910.
Borkel en Schaft. Naar men verneemt zal ook Zondagavond een biljartconcours worden geopend ten herberge van J. Aarts Hz. hetwelk eindigt Zondag 23 Januari en waaraan een zestal fraaie prijzen zijn verbonden.
- Telken jare en ook nu weer stroomen talrijke scharen bedevaartgangers naar onze parochiekerk op den feestdag van den H. Antonius Abt, evenals gedurende het octaaf, door de voorspraak van den grooten Heilige eenige gunsten van den Hemel af te smeeken.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 Januari 1910.
Borkel en Schaft. Blijkens het jaarverslag van het coop. Roomboterfabriek "de Nijverheid" alhier werden van 4 Januari 1909 tot en met 1 Januari 1910 geleverd 6650,50 (sic) kilo’s melk. Hieruit werden bereid 22443 kilo’s boter waarvan de netto opbrengst bedroeg
ƒ 27625,55, voor het veefonds werd gekort ƒ 66.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Januari 1910.
De marechaussees. In streken waar marechaussees geplaatst zijn, weet men dat deze militaire politiebeambten steeds en altijd met z’n tweeën zijn. Dat komt omdat ’t volgens de voorschriften slechts mogelijk is, dat een procesverbaal door marechaussees in vereeniging moet worden opgemaakt. Uitgezonderd hiervan zijn de onderofficieren van het wapen, die als brigade-commandant dienst doen. Deze zijn allen hulp-officier van justitie.
Nu zullen bij de Brabantsche divisie, binnenkort een 10-tal marechaussees aangesteld worden tot onbezoldigd rijksveldwachter, zoodat ook dezen dan alléén kunnen optreden. Men zal de belangrijkheid van deze nieuwigheid inzien, die, als zij voor alle marechaussees wordt ingevoerd, feitelijk eene verdubbeling van de politie ten platte lande zal beteekenen. Een uitstekende maatregel dus, die grooter waarborg geeft voor de veiligheid en geen geld kost, terwijl men de manschappen zelf geregelder rusttijden zal kunnen geven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Januari 1910.
Valkenswaard. De scherpschuttersvereeniging "Prins Hendrik" gevestigd bij den heer G. Prinsen, heeft besloten op Vastenavond Zondag eene prijsverschieting te houden met het geweer op vasten vogel. 5 prachtige prijzen worden uitgeloofd; een ieder mag deel nemen. Bij gunstig weer kan men op een druk bezoek rekenen.
- Het kaartgezelschap Vice Versa gevestigd bij den heer C. Metters, heeft besloten om a.s. Maandag het jaarlijksch teerfeest te houden. Dat belooft hun weer een gezelligen en genoeglijken dag.
- De alhier opgerichte Postduiven-vereeniging heeft besloten op Zondag 23 Jan. des namiddags om 4 uur in hun vergaderzaal van den heer W. v. Nunen-van Leeuwen eene vergadering te houden tot het bespreken van ringen en wedvluchten over het jaar 1910. De vele duiven liefhebbers zullen zeker deze vergadering gaarne bijwonen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Januari 1910.
Dommelen. Op a.s. Woensdag 2 Febr. geeft de Tooneelvereeniging "Nooit Gedacht" gevestigd te Bergeijk een buitengewoon concert (sic) in het café van den heer H. Zigmans te Dommelen. Het programma bevat eene drama: Vergeten en Vergeven, het blijspel: Hoe mijnheer Prop nogmaals schipbreuk leed, met afwisseling van verschillende comische voordrachten zoodat bij gunstig weder ons een genotvolle avond staat te wachten. Wij wenschen de acteurs veel succes.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Januari 1910.
Valkenswaard. Morgen avond geeft onze harmonie "Uitspanning na Arbeid" eene uitvoering ten koffiehuize van den heer Jan Kanen. Zooals gewoonlijk zal het er aan talrijke belangstelling wel niet ontbreken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Januari 1910.
Borkel en Schaft. Zondag werd alhier een droevige scène afgespeeld, hetwelk den verslagene en misdadiger ernstige naweeën kan berokkenen. Zekere Prinssen uit Valkenswaard werd zoodanig toegetakeld dat hij thans bedlegerig is. De zaak is in handen der politie, eenieder alhier is ten zeerste verontwaardigd, dat zekere C. dewelke van het feit wordt beticht dergelijke daad kan hebben verricht, daar hij als een braaf en oppassend jongeling staat bekend.
- Zondag a.s. zal door de acteurs onzer Tooneelvereeniging met medewerking van Westerhovensch Mannenkoor eene uitvoering worden gegeven in de zaal van H. Schellen-Bannenbergen te Westerhoven. Behalve eenige fraaie zangnummers van het Mannenkoor zal door de leden der Tooneelvereeniging worden opgevoerd het anti-alcoholisch blijspel "’t Sprekend portret van Oome Toon" alsmede het blijspel "Wie ben ik", zoodat een genotvolle avond Westerhovensch publiek staat te wachten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Februari 1910.
Dommelen. 3 Febr. Aanstaanden Zondag 6 Febr. zal de liedertafel "De Nachtegaal" in haar gewoon lokaal bij den heer G. v.d. Eijnden haar laatste winterconcert geven. Ofschoon de zaal heel wat vergroot is, bleek zij bij de laatste uitvoering nog te klein; een bewijs dus dat De Nachtegaal gaarne gehoord wordt. Ook thans is een zeer afwisselend programma ingestudeerd; de uitvoering zal als naar gewoonte niets te wenschen overlaten, zoodat bij gunstig weer dit concert stellig druk bezocht zal worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Februari 1910.
Valkenswaard. Ten koffiehuize van den heer J. Kanen had Woensdag een vergadering plaats der drankbestrijdersvereeniging St. Nicolaas. Als spreker trad op de heer Wintermans, die bewees het onderwerp in alle opzichten meester te zijn. Daarna volgden komische voordrachten, begeleid door piano, zoodat men wel kan zeggen dat hier het nuttige aan het aangename was gepaard.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Februari 1910.
Valkenswaard. Naar we vernemen, kunnen we eerstdaags de benoeming verwachten van een tweeden Kapelaan alhier.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 Maart 1910.
Valkenswaard. Toen Zondagavond N. B. huiswaarts keerde, werd hij plotseling door drie kerels aangegrepen en in het slijk geworpen, waarna een van hen B. met een mes door zijn jas sneed. Bij deze gelegenheid schijnt het dat B. ook nog zijn portemonnaie kwijt raakte. De zaak werd dadelijk in handen van de politie gegeven, die een onderzoek instelden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Maart 1910.
Valkenswaard. Op de hier gehouden jaarmarkt van l.l. Donderdag werden aangevoerd 3 manden biggen, welke opbrachten ƒ 12 tot ƒ 13 per stuk. De handel was vlug aangevoerd 55 stuks rundvee. Handel was flauw.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 Maart 1910.
Valkenswaard. Zondag a.s wordt er in het koffiehuis van den heer P. Smulders een biljartwedstrijd gehouden. Daar verschillende fraaie prijzen worden uitgeloofd, zal het zeker niet aan deelnemers ontbreken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 Maart 1910.
Valkenswaard. De kruisboogschuttersvereeniging "Stads Handhaving" heeft besloten Zondag 19 Juni een groot concours te geven met den kruisboog. Ook hier zullen heel wat fraaie prijzen zonder twijfel velen verleiden hun kunst eens te komen beproeven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Maart 1910.
Valkenswaard. Door Z. D. H. den Bisschop van ’s Bosch werd benoemd tot tweeden kapelaan alhier, de WelEerw. Heer L. J. W. S. Hasselbach, priester van het seminarie. Daarmee is voorzien in een noodige behoefte, daar de parochiale zorgen alhier reeds geruimen tijd om meerdere werkkracht vroegen. Reeds op den aanstaanden Sint Josephsdag zullen er drie heilige Missen worden opgedragen, te 6, 8 en 10 uur.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Maart 1910.
Valkenswaard. De heer F. Moonen van Vugt alhier is benoemd tot schatter van het meubilair voor de aanslagen der personeele belasting.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Maart 1910.
Borkel en Schaft. Woensdag circa 2 uur dreef alhier voorbij op eene hoogte van circa 400 M. een luchtballon dewelke verder alhier de grenzen overstak in de richting Neerpelt. Deze ballon de "Rotterdam" te Utrecht dien dag opgestegen is denzelfden middag om 3 uur 24 te Hoeselt in België, 15 K.M. bewesten Maastricht zeer vlot geland.

Meierijsche Courant, 31 Maart 1910.
Valkenswaard. Dinsdagavond om half zeven werden wij opgeschrikt door het geroep van brand. In een oogenblik was er een massa volk ter been en snelden allen naar de plaats des onheils, het huis van den heer J. v.d. Besselaar, dat in lichten laaie stond. Door het flink optreden kon men de aangrenzende leerlooierij van het vuur vrijwaren. Het vee kon nog bijtijds worden gered, als ook een groot gedeelte van den inboedel. Met vereende krachten slaagde men er in het tegenover staande huis van den heer C. de Graaf tot ongeveer elf uur tegen het vuur te beschutten, zoodat men dacht dat het gevaar hiervoor geheel geweken was, doch eensklaps sloegen ook hier de vlammen uit. Van den inboedel en het vee kon ook nogal wat worden gered. Doordat in het laatste perceel 2 gezinnen woonden, zijn thans 3 huishoudens onverwachts dakloos geworden. De oorzaak van den brand is onbekend; alles is verzekerd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 April 1910.
Valkenswaard. Donderdag avond werden wij weer opgeschrikt door brandalarm. Alles snelde naar de plaats des onheils, de stal van C. Kieviets, die in brand stond; gelukkig door flink optreden mocht men er in slagen het woonhuis te behouden terwijl het vee gered werd.
- Denzelfden dag ontstond een begin van brand in den stal van de weduwe F. Smulders, die eveneens kon worden gebluscht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 April 1910.
Valkenswaard. Groote brand. Heden Vrijdagavond om half zeven werden wij alhier weder opgeschrikt door brandgeroep. Dadelijk ontdekte men, dat het huis van F. van Ham in volle vlam stond, waarbij ook de Leerlooierij werd aangetast en een prooi der vlammen werd. van den inboedel kon weinig worden gered; het vee werd er nog uitgehaald. Het vuur sloeg over op het huis van P. Broeders, waarin een winkel van aardewerk en geëmailleerde goederen werd uitgeoefend. Van den winkel en de aangrenzende koperslagerij is weinig gered. Daar het gelukkig Noordenwind was, kon het nevenstaande huis van J. van den Wildenberg, dat met stroo was gedekt, nog bewaard worden. Anders had het vuur meer aangrenzende huizen aangetast. De oorzaak is onbekend. Eene partij leer van den heer F. van Ham was niet verzekerd. Overigens moet alles zijn verzekerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 April 1910.
Valkenswaard. Brand. L.l. Zaterdag omtrent half zes werden wij alhier in de zelfde week voor de vijfde maal opgeschrikt door brand. Op de plaats des onheils ontdekte men dat er in de schuur van H. Wijne brand was ontstaan. Gelukkig werd het ongeluk tijdig ontdekt, anders hadden wij weer een groote brand kunnen hebben. Door het flink optreden van de vrouw en buren werd de brand gebluscht. Oorzaak onbekend.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 April 1910.
Valkenswaard. Bij Kon. besluit van 5 dezer is ingevolge de Weduwenwet voor onderwijzers 1905, een pensioen verleend van 285 gulden aan mej. M. de Louw, weduwe van wijlen den heer H. A. van Roessel, in leven onderwijzer aan de openbare lagere school alhier.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 April 1910.
Valkenswaard. Het bestuur der postduivenvereeniging de Valkenier, gevestigd bij den heer W. van Nunen van Leeuwen, besloot Zondag 24 April een wedvlucht te houden van uit Neerpelt. Daar dit de eerste vlucht dezer vereeniging is, verwacht men drukke deelname en veel opkomst op de a.s. Zondag te houden vergadering.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 April 1910.
Borkel en Schaft. De verkiezing voor een lid van den gemeenteraad (vacature wijlen den heer G. Verhoeven) zal plaats hebben Dinsdag 26 Mei. De stemming zoo noodig Dinsdag 3 Mei, de herstemming op Zaterdag 14 Mei.

Meierijsche Courant, Woensdag 4 Mei 1910.
Valkenswaard. Dinsdag werd alhier in het café van den heer J. Jaspers aanbesteed het bouwen van twee burger woonhuizen voor rekening van den heer J. van den Besselaar. Daarvoor werd ingeschreven als volgt: Van der Velden, Stratum, ƒ 2480, Van Kemenade, Stratum, ƒ 2400, J. Seerden, Valkenswaard, ƒ 2345, P. Schoofs, Meerveldhoven, ƒ 2340, A. v.d. Moosdijk, Valkenswaard, ƒ 2285, J. A. Beeks, Valkenswaard, ƒ 2169, Gevers, Westerhoven, ƒ 2124, Schrijvers, Westerhoven, ƒ 1999, F. van Dooren, Valkenswaard,
ƒ 1992. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Woensdag 4 Mei 1910.
Borkel en Schaft. Bij de alhier gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad werden 35 stemmen uitgebracht op den heer Aarts P., en 23 stemmen op den heer Theunissen Adr., zoodat de heer Aarts is gekozen tot lid van den gemeenteraad.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Mei 1910.
Valkenswaard. De vereeniging Het Groene Kruis zal 20 Mei a.s. een algemeene vergadering houden in de zaal van den heer J. Kanen, tot het vaststellen der statuten. Een trouwe opkomst wordt verwacht, om deze pas opgerichte vereeniging , die tot het nut van ’t algemeen strekt, ruimschoots te steunen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Mei 1910.
Borkel en Schaft. In de vergadering van de R. K. Kiesvereeniging afdeeling Borkel c.a., zijn met algemeene stemmen tot candidaten gesteld voor de Provinciale Staten de heeren J. J. de Vlam, Jhr. De la Court en van de Westelaken.
- Zondag l.l. is alhier ten herberge van J. Aarts van Ansem op de brug een biljartconcours geopend, het welk eindigt Zondag 29 Mei en waarvan benevens eenige andere fraaie prijzen de hoofdprijs bestaat uit een gramofone, een mooi buitenkansje voor heeren liefhebbers van het biljartspel.
- Aan staanplaatsen voor woonwagens is alhier geen gebrek, doch hiervan werd dan ook zoo gretig gebruik gemaakt, dat op last van het gemeentebestuur waarschuwingsbordjes werden geplaatst met het opschrift verboden staanplaats voor woonwagens. Dit was een doorn in ’t oog voor dit rondreizend volkje, zoodat de bordjes dikwijls met straatkeien werden gebombardeerd. Ook Zondag voormiddag trok een troepje wagenbewoners alhier over den weg en wederom moesten de waarschuwingsbordjes het ontgelden en wel in zooverre, dat de paal en het daarop bevestigd opschrift door hen werd in beslag genomen. Doch dit ontging het waakzaam oog niet van onzen ijverigen onbezoldigden rijksveldwachter Jos. van Nunen, die juist op surveillantie was en tegen hen proces-verbaal opmaakte, voorzeker een welverdiend en voorbeeldig lesje voor hunne rondreizende collega’s.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Mei 1910.
Valkenswaard. In den nacht van Zondag op Maandag omstreeks 2 uur brak er brand uit bij den landbouwer J. v. Weert, op het gehucht de Leenderbrug. Van Weert was dien nacht alleen thuis, daar zijn zuster en de knecht met de Pinksteren met de kar weg waren. Toen hij het onheil bemerkte, moest hij met een stoel door de ruiten slaan om zich zelven te kunnen redden. Het vuur was zoo hevig, dat er aan redden van vee niet meer viel te denken. 40 Schapen en 4 koeien kwamen in de vlammen om. Alleen een zeug met biggen kon worden gered. Van den inboedel kon niets worden gered. Naar men verneemt moeten er ook nog contanten veel geld zijn verbrand. Daar hij kort geleden nog al veel van zijn vee had verkocht. Omtrent de oorzaak kan nog niet veel worden gemeld. Van Weert had dien avond een paar rondloopers nachtverblijf geweigerd, waarop zij moeten hebben gezegd: u zult ook niet slapen van nacht. De brandschade is groot doch wordt door verzekering gedekt.

Meierijsche Courant, 2 Juni 1910.
Valkenswaard. De heer C. Roestenberg, voorzitter van den N. R. K. A. B. te Kaatsheuvel, zal alhier eerstdaags eene afdeeling oprichten van bovengenoemden bond.
- Gisteren avond had door den bouwkundige Ant. Bogers in het café "Het Witte Paard" bij den heer Jaspers alhier de aanbesteding plaats voor ’t bouwen van een heerenhuis voor den heer J. v.d. Besselaar. Ingeschreven werd als volgt: W. v.d. Wiel, Tongelre f 7400, J. Schrijvers, Westerhoven f 6772, J. Beeks, Valkenswaard f 6749, F. v. Dooren, Valkenswaard f 6647, Learburch en Verbeek, Helmond f 6214. De begrooting is f 6200. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver de heeren Learburch en Verbeek.

Meierijsche Courant, 9 Juni 1910.
Borkel en Schaft. Dinsdag had ten raadhuize te Valkenswaard de stemming plaats voor een lid van het Waterschap der rivier de Dommel c.a., waarbij werd gekozen onzen geachten gemeente-secretaris de W.ed. heer Johan Baken.
- Maandagmiddag circa 2 uur daalde in de omgeving van de Abdij der Eerw. Paters Trappisten een luchtballon neder. De ballon was om 11 uur te Essen opgestegen, en was bemand met drie Duitsche heeren en een dame.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Juni 1910.
Borkel en Schaft. Met ingang van 1 Juli wordt de heer Groenhagen, rijks-ambtenaar tevens dienstgeleider, gestationeerd te Budel (station). Dezen humanen en accuraten beambte, die tijdens zijn langdurig verblijf alhier een ieders achting heeft weten te verwerven, wenschen wij van harte proficiat met deze promotie.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Juni 1910.
Borkel en Schaft. Dank de onvermoeide zorgen der schouwvoeringscommissie en de ijverige medewerking der aangelanden is het water in de rivier de Dommel tot het minimum gedaald. Doch niet alle perceelen zijn droog, zoodat het bijeen vergaren van het gewas en waarvan de kwaliteit veel te wenschen overlaat met zeer veel moeite gaat gepaard. De schade veroorzaakt door den langdurigen hoogen waterstand is enorm groot en bedraagt zonder overdrijving alleen in onze gemeente jaarlijks meer dan een tiental honderde guldens. Doch indien bij den hoogen waterstand ja als de nood ’t hoogst is op een bepaalden tijd de sluizen moesten worden getrokken aan de watermolens, zou dit in niet geringe mate ons ten goede komen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Juni 1910.
Dommelen. A.s. Woensdag 29 Juni zal onze welbekende zangvereeniging De Nachtegaal een uitvoering geven op het gehucht Vidrop. (sic) Een mooi fietstochtje voor de muziekliefhebbers. Moge het weer medewerken, dan zal ongetwijfeld de drukte niet minder zijn dan de vorige jaren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Juni 1910.
Borkel en Schaft. Op de laatst gehouden vergadering van de leden van den Gemeenteraad werd met bijna algemeene stemmen benoemd tot wethouder de heer Th. Baken. De heer Baken, die als raadslid vele jaren met de meeste nauwgezetheid de belangen onzer gemeente heeft behartigd, wenschen wij bij deze van harte proficiat met zijne benoeming.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Juli 1910.
Borkel en Schaft. Vrijdag 1 Juli werden langs het douanekantoor Achel uit Nederland ingevoerd en aldaar onder quarantaine gesteld 77 stuks melkkoeien.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 Juli 1910.
Valkenswaard. L.l. Maandag werd alhier in het café van de wed. A. Mollen aanbesteed door den bouwkundige A. Peels het bouwen van twee burgerwoonhuizen voor rekening van de Gezusters A. Mollen. Er werd ingeschreven als volgt: J. Schrijvers, Westerhoven f 2687, F. van Dooren, Valkenswaard f 2660, J. A. Beeks, Valkenswaard f 2459, H. van den Berg, Valkenswaard f 2393, A. J. van de Moosdijk, Valkenswaard f 2389. De gunning zal plaats hebben volgens bestek.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Juli 1910.
Borkel en Schaft. Naar men verneemt bestaat alhier bij eenige jongelui ernstige plannen tot het oprichten eener rijwiel en voetbalclub, moge deze plannen verwezenlijkt worden dan zal het voor de jeugd alhier voortaan niet meer ontbreken aan amusamenten.
- Met ingang van 15 Juli wordt alhier gestationeerd de rijks-ambtenaar Buitendijk.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 Juli 1910.
Valkenswaard. De prijsverschieting van de scherpschuttersvereeniging, waaraan ditmaal bij hooge uitzondering niet druk werd deelgenomen, Prins Hendrik had tot uitslag dat de 1e, 2e en 3e prijs behaald werden door F. Solaerts, alhier.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 Juli 1910.
Borkel en Schaft. Toen voor eenige dagen een visscher zijn netten in gebruik wilde nemen, welke hij te drogen had gehangen in de nabijheid der rivier de Dommel, kwam hij tot de onaangename ontdekking, dat ze door een kwaadaardige hand met een mes waren stuk gesneden, zoodat ze totaal waren bedorven. Voorzeker geen loffelijke daad, doch toen ook dezer dagen een landbouwer zijn te velde staande aardappelen in oogenschouw wilde nemen, kwam hij tevens tot de treurige ontdekking, dat ze voor een gedeelte waren gerooid. Deze en dergelijke feiten worden zachtjes aan alhier de orde van den dag, doch het ware te wenschen dat er voor goed paal en perk aan werd gesteld, de schuldigen achterhaald en ter dege gestraft.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 Juli 1910.De notaris H. B. C. F. de Wit te Valkenswaard, zal te Borkel en Schaft op Woensdag 10 Augustus 1910 en finaal op Woensdag 17 Augustus 1910, daarna telkens ter herberge van Antonetta van Buul, namiddag 4 ure te beginnen ten verzoeke van Joh. Martinus Loos c.s., Molenaar te Borkel en Schaft, publiek verkoopen een zeer beklanten in den besten staat van onderhoud zijnde Steenen Berg-Windmolen (vlucht 82 voet, voorzien van een koppel Duitsch molensteenen, zeventienders, en een koppel kunststeenen) met stoomgemaal (benzinen motor van acht P. K.) alsmede een in de onmiddellijke nabijheid gelegen sterk gebouwd goed ingericht Molenaarshuis met stal, schuur, erf, tuin en bouwland, zeer gunstig gelegen te Borkel en Schaft langs den kunstweg, kadastraal bekend sectie B nos. 2280 en 2283 groot 96 aren 70 centiaren. Te aanvaarden en betalen op 1 December 1910. Wijders hooiland te Borkel en Schaft groot 1.26.91 h.a. en heide te Valkenswaard groot 1.26.91 h.a. geschikt voor kunstweide.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Augustus 1910.
Valkenswaard. Aanstaanden Zondag 7 Augustus zal onze zangvereeniging "De Volharding" een matinée geven in de zaal van den heer J. $Kanen. Deze uitvoering geleid door den iminenten Directeur, den heer Arn. van den Boer Jr. uit Eindhoven zal ongetwijfeld vele kunstliefhebbers lokken.
- De Utrechtsche Postduivenvereeniging "De Zwaluw" hield Zondag van hier uit een wedvlucht met jonge duiven. Afstand 84 K.M.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Augustus 1910.
Valkenswaard. Een kranig Ridder. Het Geïllustreerd Zondagsblad van heden bevat o.m. het welgelijkend portret van een onzer inwoners met het volgende bijschrift: Leonz Balmer, te Valkenswaard, geboren 20 Juli 1832 te Hochereim (Zwitserland) is een zeer verdienstelijk vaderlander, die tijdens zijn militaire loopbaan de volgende onderscheidingen ten deel vielen: Ridder der Militaire Willemsorde, Expeditiekruis van Borneo, Craton-medaille, Expeditiekruis van Atjeh en Zilveren medaille (25 jaar trouwe dienst.)

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Augustus 1910.
Cholera te Batavia. Volgens opgave van het cholerabureau werden 20 Juli 3 en 21 Juli tot 12 uur ook 3 personen door cholera aangetast, die allen overleden. In het militair hospitaal hadden geen veranderingen plaats.
Cholera te Midden-Java. Te Semarang stierf de Europeaan Van Naarden 21 Juli aan cholera in een gardoehuisje. Te Solo kwamen 20 Juli zeven gevallen voor, alle met doodelijken afloop.
Cholera te Soerabaja. Het N.v.d.D. van N.-I. van 21 Juli meldt: De cholera is te Soerabaja nog niet geheel geweken. Dagelijks komen nog een paar gevallen voor, binnen of buiten de stad.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Augustus 1910.
Valkenswaard. De heer J. A. Borgers, zoon van den heer C. Borgers adj. stationchef te Rotterdam, vroeger hier woonachtig, legde met gunstig gevolg het ingenieurs-examen af aan de Koenigliche Höhere Maschinen bauschule te Aken en werd reeds als zoodanig benoemd aan de Oranje-Nassau mijn I en II te Heerlen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Augustus 1910.
Valkenswaard. Eerste H. Mis. Zondag had in de Kerk alhier eene indrukwekkende plechtigheid plaats. De Weleerw. Heer Louis Kauling Missionaris van het H. Hart, welke voor eenige dagen de H. H. wijdingen ontving van Mgr. C. van de Ven bisschop van Natchitoches, deed zijne plechtige eerste H. Mis, daarbij geassisteerd door nog 4 Eerw. geestelijken. Onder de dienst werd een plechtige feestrede gehouden. Bij deze plechtigheid waren tegenwoordig de ouders, familie en kennissen van den jeugdigen priester. Aan den jeugdigen priester en zijne geachte familie onze hartelijke deelneming in het groote geluk.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 Augustus 1910.
Borkel en Schaft. Bij Ministerieele beschikking is de uitvoer van Hollandsch vee voortaan toegestaan langs de te volgen route van Schaft naar het Belgisch douanekantoor Achel. Met het oog op de kunstweiden een merkelijk voordeel voor onze gemeente, maar ook niet minder voor de Belgische kooplui.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 Augustus 1910.
Dommelen. Zondag a.s. hebben wij onze kermis, waar vooral de jeugd naar verlangt. Doch ook volwassenen genieten gaarne van de verschillende vermakelijkheden ons alsdan aangeboden. Bij den heer P. van Herk houdt de scherpschuttersvereeniging de Cloveniers een prijsverschieting. Dinsdag geeft de wielerclub Oranje kinder-vermakelijkheden; Woensdag de zangvereeniging de Nachtegaal bij den heer G. v.d. Eijnden eene uitvoering, afgewisseld door komische voordrachten zoodat het dus aan gelegenheid tot verzet niet ontbreekt. Hopen we op goed weer en dat alles in beste orde moge verloopen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 September 1910.
Borkel en Schaft. Als een curiositeit kan worden gemeld alsdat alhier in den tuin van de Gebr. van Empel zijn gegroeid een fraaie collectie Fransche zonnebloemen, derwelke eene lengte hebben van ruim 1 meter; de omvang der stammen bedraagt 9 c.m. wel vermeldenswaardig op het gebied der bloemenkweekerij.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 September 1910.
Valkenswaard. Morgenmiddag zal alhier eene match gespeeld worden tusschen E. V.V. II en Juliana I. Aangezien beide elftallen aan elkaar gewaagd zijn, wordt eene drukke opkomst verwacht.

Meierijsche Courant, Woensdag 7 September 1910.
Valkenswaard. Kermis. Aanstaanden Zondag is het hier weer kermis, waarnaar zoo menig inwoner weer heeft verlangd, om zich weer eens te kunnen amuseeren. Evenals andere jaren zal er dit jaar weer geen gebrek zijn aan amusement. Op de kermis zullen komen de stoomcaroussel van den heer Vincken, de prachtige Bioscoop van Brosi, een specialiteiten-theater, een draaimolen alsmede verschillende gebak- en galanteriekramen. Bovendien zal naar wij vernemen in een dertigtal café’s dansmuziek worden gehouden, voor liefhebbers van dansen dus gelegenheid genoeg. Tot opening der kermis zal de harmonie "Uitspanning na Arbeid" Zondag om half twaalf een matinee geven op de kiosk.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 September 1910.
Valkenswaard. Dezer dagen werd alhier H. Reinders benoemd tot arbeider aan de Rijks-Waterstaat te Gool.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 September 1910.
Valkenswaard. Werkt het ongunstige weer niet al te zeer mede, toch wordt onze kermis tamelijk druk bezocht. Zondag gaf Uitspanning na Arbeid een welgeslaagde matineé. Maandag was het markt van pluimvee en konijnen; 100 konijnen en 3 geiten waren aangevoerd. De prijzen werden behaald H. Heerenbrink voor de meeste konijnen, J. Mandigers voor het meeste pluimvee en J. Compen voor de meeste geiten, F. de Vocht voor het zwaarste konijn. Voor hanengekraai werd geen prijs gegeven, daar er van 10 tot elf geen enkele "Canterlaer" zich had doen hooren. De café’s Chantants bij de heeren J. Kanen en M. Loos hebben veel succes. Wij hopen dat de volgende dagen het weder iets opklare.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 September 1910.
Valkenswaard. Woensdag werd onze jeugd uitgenoodigd door den caroussel-houder Vinken een paar uur naar hartelust gratis van zijn inrichting gebruik te maken. Dat dit dankbaar gedaan werd behoeft niet vermeld.
- Weer iets nieuws! Dinsdag werd bij den heer Jac. de Wit een hondenmarkt gehouden: 49 stuks waren aangevoerd, 11 werden verkocht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 September 1910.
Borkel en Schaft. De Belgische ijmkers die ook heden evenals vorige jaren hunne bijenkorven alhier in de heide hebben geplaatst zien hunne moeite ruimschoots beloond. Doch minder aangenaam is het voor de eigenaren als door langvingers eenig met honing gevulde korven worden ontvreemd en hunne rijk behaalde winsten tot een minimum worden beperkt zooals thans het geval zich heeft voorgedaan. Het ware in deze voorzeker gewenscht dat de daders konden worden opgespoord.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 September 1910.
Valkenswaard. Den sigarenmakers der firma de heeren Gebr. Van Best werd dezer dagen bekend gemaakt dat het arbeidsloon van al hun verschillende merken met 2 en 3 cent per honderd verhoogd is. Dit besluit, door genoemde heeren geheel uit eigen beweging genomen werd natuurlijk door de werklieden met vreugde begroet.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 September 1910.
Valkenswaard. Door den heer A. Schijnaars alhier is in de heide nabij de Leenderbrug een poot van een postduif gevonden, die gemerkt was op een ring A. D. no. 460 S. De duif is naar men denkt vermoedelijk door een valk gevangen, daar het de tijd weer is dat de valken in de buurt komen.

Meierijsche Courant, Donderdag 29 September 1910.
Borkel en Schaft. De honingdieven zijn naar het schijnt nog niet verzadigd daar deze week op een nacht ten nadeele van de Wed. Heimans een korf, en wel de best gevulde uit de hal werd ontvreemd.
- Ook alhier in men druk bezig met het rooien der aardappelen. De kwaliteit zoowel als de kwantiteit kan men minder bevredigend genoemd worden als vorige jaren.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 October 1910.
Valkenswaard. De tooneelvereeniging De Vriendschap zal a.s. Zondag 9 Oct. haar eerste winter uitvoering geven in de zaal van den heer J. Jansen-Jaspers aan het station. Door de heeren Th. Slenders beroep humorist te Eindhoven met medewerking van den beroemden goochelaar Antoon Broers van Noord-Amerika. Het programma is van verschillende prachtige nummers voorzien. Zoodat zich een ieder wel zal kunnen amuseeren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 October 1910.
Valkenswaard. Vrijdagavond werd alhier in het café van den heer W. van Nunen van Leeuwen door den Bouwkundige A. Peels aanbesteed het bouwen van een woonhuis voor rekening van den heer P. van de Mosselaar.
Ingeschreven werd als volgt: M. Gelders, Valkenswaard f 2199, A. v.d. Moosdijk, Valkenswaard f 2172, J. A. Beeks, Valkenswaard f 2169, F. van Dooren, Valkenswaard
f 2145, H. v.d. Berg, Valkenswaard f 1858. Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 October 1910.
Valkenswaard. In de zaal van den heer J. Kanen zal het Brabantsch Tooneel (regisseur de heer N. J. Koster) morgen avond een uitvoering geven. Opgevoerd wordt het bekende tooneelspel in vier bedrijven van Top Naeff, "Aan flarden". Zeker zal er een belangrijk publiek van deze uitvoering willen komen genieten.
- Dezer dagen is alhier bij de heer P. v. Loon een postduif aangeland welke het merk droeg A. D. 489:-190.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 October 1910.
Borkel en Schaft. Zondag 13 Nov. a.s. staat ons ongetwijfeld een gezelligen avond te wachten, daar n de leden der Tooneelvereeniging "Vondels Zonen" hunne eerste winteruitvoering zullen geven in de zaal van den heer B. Jonkers. De acteurs zullen op het podium verschijnen met het mooie en boeiende drama Carranza hetwelk zal worden opgevoerd met fraaie Spaansche costumes ten tijde van Karel V. Een bewijs dat de leden een sterken wilskracht bezitten en dat het steeds hun ideaal is het gezelschap een eervolle plaats te doen innemen in de rij zijner zustervereenigingen. Den leden van Vondels Zonen zij van harte het beste succes toegewenscht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 November 1910.
Dommelen. In de zaal van den heer Nic. Gijrath zal men zich morgen (Zondag) avond wel kunnen amuseeren. Onder meer treedt er de welbekende karakter-komiek Slenders op, met medewerking van den heer A. Hendriks uit Bergeijk.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 November 1910.
Vliegen te Valkenswaard. In aansluiting met ons vorig bericht, melden wij dat Aviateur Verschaeve het vliegterrein heeft goedgekeurd en dus de grootsche vliegdemonstratie op Zondag 13 November a.s. plaats heeft, gelijk reeds in dit blad uitvoerig vermeld wordt. De commissie van welke deze vliegdemonstratie uitgaat bestaat uit de heeren L. Pijnenburg voorzitter, A. Hoekx vice-voorzitter, J. Kanen commissaris, J. Verhoeven secretaris en H. Moonen penningmeester. Het terrein is uitstekend gelegen, kan een 50 duizend menschen bevatten en is door een heuvelrij omsloten, zoodat afzetten van het terrein niet noodig is. Dit terrein is door de gemeente welwillend aan de commissie ter beschikking gesteld, terwijl een cordon bereden politie voor de veiligheid aanwezig zal zijn. Gevlogen zal worden met een Farmans tweedekker. De aviateur zal te Hasselt opstijgen en te Valkenswaard op ’t terrein neerstrijken, welke afstand hij in 28 minuten hoopt af te leggen. Twee auto’s zullen den aviateurs langs den weg volgen, terwijl door brandende teertonnen de richting naar het vliegterrein zal worden aangewezen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 November 1910.
Valkenswaard. Als een staaltje van dierentrouw het volgende. Vrouw Jansen alhier was reeds een 14 dagen haar poes kwijt en dacht reeds dat ’t dier niet meer zou terugkomen, ton Zondagmorgen poeslief de kerk binnenstapte de banken nasnuffelde en staan bleef waar haar meesteres in zat. Men kon het dier niet verjagen, ’t bleef zitten tot de kerk uit was en ging trouw met haar meesteres weer huiswaarts.
- Ook hier worden "bazen" van knollen geteeld. De heer G.Vos had er bij van niet minder dan 15 pond ’t stuk. ’t Is merkwaardig!

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 November 1910.
Valkenswaard. Op Zondag den 20sten November a.s. zal de Zangvereeniging "De Volharding" hare eerste winteruitvoering geven in haar lokaal bij den heer J. Kanen. Deze avond belooft zeer genoegelijk te worden, aangezien het programma van eenige fraaie nummers is voorzien, zoowel op muzikaal, als op humoristisch gebied. Dat de vereeniging, die onder haren bekwamen directeur de heer A. v.d. Boer Jr., met grooten ijver hare nummers ingestudeerd en tot variatie van het program de medewerking van de duettisten de HH. Van Ierland en De Laat zich heeft verzekerd, dien avond veel succes zal hebben door voor een talrijk publiek op te treden, is onze hartelijke wensch.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 November 1910.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag hield het St. Nicolaasgilde het jaarlijksch teerfeest. Op den eersten dag werd de H. Mis tot intentie der leden opgedragen, nadat men met vaandel en trom was kerkwaarts getrokken. Des middags kwam men opnieuw tezaam en bracht verder de dagen gezellig door. Merkwaardig en zeker de vermelding waard is het hoe eenige krasse oude leden nog heel fraaie liederen zongen, o.a. de 92-jarige D. Cox, de 90-jarige H. Wijnen en B. Wijnen en H. Heisterbeeks, die ook al bij de 80 zijn. In waarheid zij hebben hun jongere medeleden aardig vermaakt. Wenschen we van harte dat ze dit nog menig jaartje mogen doen in dezelfde gezondheid en met dezelfde opgewektheid van geest.
- Ook dit jaar zal het St. Nicolaasgilde weer zijn omgang doen, ten einde op den feestdag van den Spaanschen kindervriend, den goeden Sint in de gelegenheid te stellen onze oppassende jeugd een bezoek te brengen en haar eenige versnaperingen uit te deelen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 November 1910.
Borkel en Schaft. Uitgedoscht in hun beste plunje togen Dinsdag de leden der Handboogschutterij "de Eendracht" naar hun feestlokaal bij de kind. Govers, alwaar onderling hun jaarlijksch potverteeren werd gehouden. De vaardige hospita had al het mogelijke gedaan om de gasten een gul onthaal te kunnen aanbieden, den verschillende gerechten werd alle eer aangedaan.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 November 1910.
Valkenswaard. De Handboogdoelen Oefening baart Kunst gevestigd bij den heer J. de Wit-Schellens heeft in haar laatste vergadering besloten a.s. 13 en 15 Augustus 1911 een groot internationaal concours te geven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 November 1910.
Borkel en Schaft. Voor eenige weken gaven de geïll. bladen een aanzicht van de zoo zwaar geteisterde molen te Wijchen. Een dergelijk schouwspel biedt ook thans onze van ouds bekende windgraanmolen dewelke Maandag morgen circa half elf nog lustig draaide waarbij in een ommeziens tijd door het breken der ijzeren as alle vier de wieken met een donderend geraas over den molenkap heen op den berg neerstortte. De molenaar en de op den molen aanwezige personen kwamen met den schrik vrij.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 November 1910.
Valkenswaard. Ernstige mishandeling. Vrijdag l.l. kreeg de landbouwer J. v. W. die voor eenigen tijd door een noodlottigen brand grootendeels zijn vee en inboedel verloor, een hevigen twist met zijn buurman G. V. op het gehucht Leenderbrug. Deze twist ontaardde zich hevig dat eerstgenoemde zoodanig zijn buurman trof met een stuk hout dat terstond geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De terstond ingeroepen geneesheer achtte zijn toestand zoo gevaarlijk, dat een noodlottige afloop niet was uitgesloten. De vermoedelijke dader, genoemde J. v. W. is, als verdacht deze verwonding te hebben toegebracht, door de marechaussées te Heeze in voorlopig arrest gesteld.

Meierijsche Courant, Donderdag 1 December 1910.
Een vliegweek te Valkenswaard. Reeds van 17 November dus Zondag dateerde een bericht van een der comitéleden te Valkenswaard ons toegezonden luidend als volgt:
Het contract is geteekend. Er wordt gevlogen van af 4 tot en met 11 December bij eenigszins gunstig weer. Dus een vliegweek. Donderdag moeten aviateur en machine "op het terrein aanwezig zijn".
Waar nu echter reeds tweemaal, telkens zeer zeker zonder en hoogelijk tegen den wil van het comité de plannen voor de Valkenswaardsche vliegerij waren mislukt, werd besloten geen bericht te geven, alvorens wij de grootst mogelijke zekerheid hadden verkregen, te weten alvorens machine en aviateur op het terrein aanwezig zouden zijn. Aan deze afspraak hebben wij ons stipt gehouden.
Heden morgen kwart over acht uur seint men ons van het comité te Valkenswaard: De vliegmachine is zoo even hier gearriveerd en met het monteeren er van wordt een begin gemaakt, zoodra ook de aviateur hier is, die per auto komt.
De vliegweek van 4 tot en met 11 December gaat dus door; bij eenigszins goed weer zal elken dag van 1 tot 4 uur gevlogen worden. De loketten zijn te 12 uur geopend, terwijl den eersten dag ook geldig zijn de toegangsbewijzen van 3 November.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 December 1910.
Borkel en Schaft. Woensdagmorgen om half tien had alhier de plechtige begrafenis plaats van mej. Antoinette van Buul, de oudste inwoonster onzer gemeente, in den gezegenden ouderdom van bijna 85 jaren verwisselde zij het tijdelijke met het eeuwige. Mej. van Buul was een vriendin der armen, zoodat haar afsterven door vele zal worden betreurd.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 December 1910.
Borkel en Schaft. Dinsdag namiddag circa vier uur brak er alhier brand uit in de bergplaats van fourage en brandstoffen van den onbez. rijksveldwachter J. Janssen. Het woedend element had in minimum van tijd zijn prooi verzwolgen. Het nabijstaande woonhuis bleef gespaard, het gebouw behoorde toe aan Mevrouw Douaniere Ogez de Hagenbroek te Brussel.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 December 1910.
Valkenswaard. Ten koffiehuize van den heer J. Kanen alhier zal, op initiatief van de drankbestrijdersvereeniging St. Nicolaas, op Zondag avond a.s. een Oudersavond worden gehouden. Als sprekers treden op de heer Vorstermans uit Venlo, Dr. Dagevos en de Zeer Eerw. Pater Serafinus, guardiaan der WelEerw. Paters Capucijnen te Tilburg. Zeker zullen alle ouders gaarne naar deze zeer derzake kundige en welsprekende redenaars komen luisteren, daarenboven zal de zangvereeniging de Volharding eenige nummers ten gehoore brengen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 December 1910.
Borkel en Schaft. Toen de heer P. van de Wouwer uit Antwerpen Zaterdag alhier met eenige vrienden op jacht was mocht hij het genoegen smaken door een welgemikt schot een prachtige ree neer te schieten. Dat extra doch zeldzaam boutje behaald een gewicht van 38 pond.
- Liefhebbers van biljart zullen ongetwijfeld een kansje komen wagen in ’t café van den heer C. van Esch, alwaar den 2en Kerstdag een biljartconcours zal worden geopend waarvoor een vijftal fraaie prijzen zijn beschikbaar gesteld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 December 1910.
Valkenswaard. Onlangs werd in deze gemeente een comité gevormd, dat zich ten doel stelt, het dorp te verfraaien. Van verschillende zijden mocht het comité steun ontvangen en dat het woorden in daden weet om te zetten, is reeds ten duidelijkste gebleken. Aan den heer J. van den Wildenberg, tuinier, alhier, is opgedragen het aanleggen van bloemperken enz. Vooral de open ruimte voor de kerk heeft al een geheel ander aanzien gekregen. Zeker zal een en ander bijdragen om het aantrekkelijke dezer gemeente te verhoogen.

Meierijsche Courant, Donderdag 29 December 1910.
Borkel en Schaft. Ten koffiehuize van den heer P. Faassen is een billardconcours geopend, hetwelk eindigt Zondag 8 Jan. a.s. De fraaie prijzen zullen voor velen een spoorslag zijn een kansje te komen wagen.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007