1911

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Januari 1911.
Valkenswaard. Vrijdag 6 Januari a.s. zal onze harmonie Uitspanning na Arbeid een uitvoering geven in de zaal van den heer J. Kanen aan het station. Zeker zal deze druk worden bezocht daar er verschillende prachtige nummers zullen ten gehoore worden gebracht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Januari 1911.
Borkel en Schaft. ’t Was Nieuwjaarsdag avond. Een gezellige drukte heerschte er in de café’s op Schaft, waarbij eenieder met kaart en billartspel zich vermaakte, doch plotseling als door een onverwachte donderslag werd de lieve vrede gestoord en was in een oogwenk alles in rep en roer. Eenige dronken wagenbewoners mengden zich tusschen de menigte en stelden zich aan als echte rustverstoorders, als soort der laagste volksklasse en onder het uiten van verwenschingen en godslasteringen werden vele met den dood bedreigd zoodat zij in een oomziens tijds de schrik waren voor velen. Deze scène speelde zich af in ’t café der kinderen Govers zoodat in het naastbij gelegen café Jonkers de deuren werden gegrendelt uit vrees dat men ook met een dergelijk bezoek zoude vereerd worden. En ver had men niet buiten den waard gerekend, want als op een gegeven oogenblik werden de deuren gebombardeerd en vreesde men dat dezelve uit de hengsels zoude worden gelicht, en daarop hun brutaal verzoek de deur niet werd geopend, dreigden zij de ruiten te zullen inslaan en voegde hierbij onmiddellijk de daad bij het woord. Een viertal ruiten in herberg en winkel werden verbrijzeld. Zij hierbij dan vermeld dat niet minder dan acht woonwagens de laatste dagen hunne legerplaats hadden uitgekozen langs den weg van Schaft naar ’t station Achel dan valt het niet te verwonderen dat met dergelijke dagen de bewoners van ons rustig en vreedzaam dorpje de dupe worden van de grootste wanordelijkheden.
- Heden morgen was zekere L. V. weduwnaar en vader van een vijftal jeugdige kinderen bezig eenige werkzaamheden op den hooischelft te verrichten en had hierbij het ongeluk uit te glijden zoodat hij zwaar gekneusd op den dorschvloer terecht kwam. in den beginne vreesde men het ergste zoodat onmiddellijk geestelijke en geneeskundige hulp werd ingeroepen. Doch naar wij vernemen is heden zijn toestand bevredigd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Januari 1911.
Dommelen. Aanstaanden Zondag 8 Januari geeft onze bekende zangvereeniging "De Nachtegaal" weder een uitvoering in haar gewoon lokaal bij den heer G. v.d. Eijnden. Steeds hebben deze uitvoeringen een druk bezoek gehad. Ongetwijfeld zullen ook nu dus weer velen van dit gezellig avondje profiteeren. Wij wenschen de vereeniging een goed succes toe.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Januari 1911.
Borkel en Schaft. Door de leden der tooneelvereeniging "Vondels Zonen" zal Zondag 15 Januari wederom een tooneeluitvoering worden gegeven in de zaal bij den heer P. Jonkers waarbij de leden op het podum zullen verschijnen met het fraaie anti-alkoholisch rederijken drama. Wee den verleider alsmede met een allerkoddigst kluchtspel Zwarte Piet, ook eenige duetten zullen te afwisseling worden ten gehoore gebracht zoodat het geheel ons wederom een amusanten avond belooft. Wij verwachten hierbij eene trouwe opkomst en wenschen Vondels Zonen het beste succes.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Januari 1911.
Valkenswaard. Morgenavond zal er in de zaal van den heer J. Kanen alhier een propaganda-vergadering worden gehouden door de vereeniging het Groene Kruis. Als spreker treedt op de Weled. Zeer Gel. Heer Dr. Moerel uit Breda, die tot onderwerp heeft gekozen de bescherming der zuigelingen. Een hoogst nuttig onderwerp, waarvan het te hopen is dat een zeer talrijk publiek de vergadering kome bijwonen. Voor al degenen die het geluk hebben moeder te zijn mogen wel eens komen luisteren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Januari 1911.
Dommelen. Aanstaande Zondag 15 Jan. zal er bij den heer H. Roothans een biljard-concours geopend worden waarvoor 5 prachtige prijzen beschikbaar zullen gesteld worden op kunst en 5 prachtige prijzen op de barak zoodat heeren liefhebbers van biljarten weer een kansje kunnen komen wagen.
- Op Zondag 23 Januari zal eveneens en groot billardconcours geopend worden bij den heer H. Zigmans. Hier echter behalve op barak ook op kunst. Vele fraaie prijzen worden uitgeloofd en de sluiting is bepaald op 2e Februari.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Januari 1911.
Dommelen. Donderdag (overmorgen) avond half 7 zal vergadering worden gehouden van den Boerenbond alhier. Na afloop zal de WelEd. Heer Johan Baken lid van het Dag. Bestuur van het Waterschap ter vergadering komen op verzoek van den heer Coppens voorzitter van den Boerenbond. Wat daar zal worden behandeld met zekerheid is nog niet bekend, maar zeer waarschijnlijk zal de heer J. B. het hebben over de rivier "De Dommel". En als dat waar is zal een bezoek aan die vergadering de moeite wel waard zijn. Immers de heer B. is een gezellig spreker en het onderwerp geniet zijn volle belangstelling. Het is te vertrouwen dat ieder daar ter vergadering al datgene zegt en vraagt dat niet volkomen helder is, of waar men in gevoelen verschilt om zoodoende met samenwerking te verkrijgen, wat voor deze en andere gemeente voordeelig kan zijn. Onzen wakkeren voorzitterzij dank voor zijn initiatief om den heer B. uit te noodigen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Januari 1911.
Valkenswaard. Zondagavond werden wij in onze gemeente opgeschrikt door het geroep van brand. Eenieder snelde naar de plaats des onheils. In de Klapperstraat stond het huis van M. van Nunen in lichte laaie, bewoond door Jac. Plompen. Van den inboedel kon nog wat worden gered; een geit kwam in de vlammen om. Huis en inboedel waren verzekerd. Oorzaak onbekend.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 Januari 1911.
Valkenswaard. In den nacht van Maandag op Dinsdag werden hier door eenige Duitschers verschillende kleine diefstallen gepleegd met inbraak. Bij den heer J. Jaspers eenige voorwerpen en wat sigaren, bij den heer Baken, brouwer, deed men zich aan bier te goed en nam een jas mee. Toen kwam het plan op bij mej. de weduwe P. Beeks een hartig stukje zich toe te eigenen, maar er ontstond oneenigheid onder de heeren, een zonderde zich van het gezelschap af en verried aan de politie zijn medebroeders, die dan ook kort daarop waren ingerekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Januari 1911.
Valkenswaard. Onze scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik, gevestigd bij den heer G. Prinsen zal op Vastenavond een prijsverschieting houden met het geweer op den vasten vogel. Vier fraaie prijzen worden uitgeloofd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 februari 1911.
Borkel en Schaft. Een dezer dagen mocht zekere P. E. alhier het genoegen smaken in de rivier de Dommel met de angel een snoek te vangen welke een gewicht behaalde van 11 pond en 3 ons. Een aardig buitenkansje.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 Februari 1911.
Dommelen. Een gouden bruiloft. Maandag jl. had alhier de plechtige herdenking plaats van de 50-jarige echtvereeniging der echtelieden v.d. Heuvel. De feest-commissie, bestaande uit de heeren Snieders, v. Lieshout, v.d. Eijnden e.a. hadden alle eer van hun werk. Overal waren prachtige eerebogen opgericht, opgesmukt, met bloemen en dennenloof. Vooral muntte uit, door zijn pracht de eereboog die aan de woning der jubilarissen stond en die aan de kerk. ’s Morgens om 9 uur werd de H. Mis bijgewoond, om de zegen Gods over hunne verdere dagen af te smeeken. Hierna werden de prachtige en talrijke cadeaux in ontvangst genomen, waaronder mooie H. Beelden en een servies. In den namiddag werd er eene serenade gebracht door de Liedertafel "De Nachtegaal" welke keurig werd uitgevoerd. Mogen de jubilarissen nog lange jaren op dezen gelukkigen dag terugzien.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 Februari 1911.
Valkenswaard. Dinsdag werd alhier in het café van den heer Jac. de Wit aanbesteed door den bouwkundige A. Peels voor rekening van den heer J. Royers, het bouwen van een huis met twee woningen met het verbouwen van stal en schuur tot het maken van een woning. Er werd ingeschreven als volgt: J. A. Beeks Valkenswaard f 3964, P. J. Gevers, Westerhoven f 3824, M. Gelders Valkenswaard f 3700, J. A. van de Moosdijk f 3635, F. van Dooren, Valkenswaard f 3485, H. van den Berg Valkenswaard f 3410, J. J. M. van Riet Valkenswaard f 2950. Begrooting was f 3350. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Februari 1911.
Valkenswaard. Als eene zeldzaamheid kan worden gemeld, dat door den heer J. P. Maas alhier is geschoten eene kleine Boschduif (Columba Oenas). Volgens Brehm werd zij in Nederland geschoten of gevangen bij Nijmegen, Rheden, Ellecom en Soestdijk. Deze duiven broeden in holten van boomen. Daar de heer Maas een liefhebber is van opgezette vogels, is dit exemplaar een mooie aanwinst voor zijne collectie.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Februari 1911.
Dommelen. Gisteren omstreeks half elf werd onze gemeente opgeschrikt door het gelui der brandklok. Het bleek dat het huis van H. Daems in lichtelaaie stond. Alleen het vee kon worden gered, overigens werd alles door het vuur vernield. Huis en inboedel, waren verzekerd. Oorzaak onbekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Februari 1911.
Valkenswaard. Zondagavond wordt een groot concert gegeven door de zangvereeniging "de Volharding" in de zaal van Jan Kanen. Het programma ziet er goed uit, en van een goede uitvoering zijn we verzekerd, daar de Directeur de heer van den Boer tot heden onze verwachtingen verre heeft overtroffen. Onder zulk een bekwaam leider moet de vereeniging wel vooruit.
- Dinsdag a.s. zal er alhier bij den heer Jac. de Wit-Schellens eene hondenmarkt worden gehouden. Daar dit de tweede maal is zal dat zeker menig liefhebber naar deze markt doen komen, zoodat wij des morgens vele honden aan de lijn zullen zien, en een vlugge handel kan plaats hebben gelijk het l.l. met de kermis is geweest.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Februari 1911.
Dommelen. Aanstaanden Zondag 26 Febr. zal de liedertafel "De Nachtegaal" uitvoering geven in haar lokaal bij den heer G. v.d. Eijnden des namiddags ten 6 ure. Naar we vernemen zal een programma worden uitgevoerd vol afwisseling. Liefhebbers van muziek kunnen dus hun hart weer eens ophalen. Laten we hopen dat het weer gunstig is dan zal, als gewoonlijk de zaal wel weer eivol zijn.
- Donderdag l.l. 19 Febr. eindigde alhier het biljartconcours op kunst bij H. Roothans, hetwelk door een druk gekamp ten einde liep. De prijzen werden behaald als volgt: 1e prijs J. v.d. Broek Woensel met 29 punten, 2e prijs W. C. Snieders Dommelen 28 p. 3e pr. Jac. Gijrath Dommelen 28 p. 4e pr. Ant. van Zantvoort Zeelst 28 p. 5e pr. F. Bijens Veldhoven met 27 p. in 10 stooten. Alles liep in de beste orde af en allen vooral natuurlijk de winnaars keerden wel tevreden huiswaarts.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Februari 1911.
Borkel en Schaft. Het is altijd een hartverheffende gedachte wanneer vereenigingen die op de eerste plaats kunst beoefenen tot uitspanning, aan dat doel een ander paren, hetwelk nog meer verheffend is voor de vereeniging en haar leden. Met trots mogen wij verklaren, dat onze vereeniging "Vondels Zonen" in deze niet blind is gebleven, daar de acteurs Zondagavond hebben gewerkt ten bate van onze arme en ongelukkige medemenschen. Het publiek gaf blijk dit edel streven op prijs te stellen daar dank zij den leden van Vondels Zonen aan het armbestuur een aardig sommetje kan worden afgedragen. God zal het hun loonen!
- Een oplichter! Een zekere G. en diens vrouw wonende alhier eventjes over de grenzen zijn dezer dagen de dupe geworden van een sluwe oplichter. Een deftig gekleed heer meldde zich voor geruimen tijd aan als logé want hij was schilder en moest eenige werkzaamheden verrichten in de kerk. Zijn bagage alsmede zijn klinkende munt zouden des anderdaags arriveeren en om zich te kunnen redden vroeg hij aan zijn hospita een geld ter leen. Een biljet van 20 fr. werd hem overhandigd, nu zoude hij eventjes gaan zien welke werkzaamheden hem stonden te wachten, doch de schilder is opgekuierd en nooit meer terruggekomen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 Maart 1911.
Valkenswaard. 4 Maart. Hedenmorgen ongeveer half 7 geraakte paard met waren van den heer Bernaards, varkenshandelaar uit Achel, op hol, hetgeen ernstige gevolgen kon hebben, aangezien manden met biggen op den wagen geladen waren. De knecht had de leidsels in handen en werd een eind weegs medegesleurd doch kon zich per geluk loslaten zonder zich ernstig te bezeeren., het paard met wagen werd dicht bij Dommelen achterhaald met een kleine schade, welke vlug hersteld was. Het ongeval is dus gelukkig afgeloopen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Maart 1911.
Valkenswaard. Ten koffiehuize van den heer Jac. de Wit zal hier aanstaanden (morgen) Zondagnamiddag voor de eiervereeniging St. Nicolaas een lezing worden gehouden door den heer Houben uit Weert over den verkoop van eieren aan de Maastrichtsche mijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Maart 1911.
Valkenswaard. Wat men reeds lang gevreesd en voorzien had is gebeurd: alhier is overleden onze Edelachtbare Heer Burgemeester W. P. J. M. Thijssen. Ofschoon een langdurig en smartelijk lijden den weleer zoo krachtig gezonden man reeds maanden lang aan het ziekbed kluisterde, toch was hij gezond van hart, bleef voortdurend in de gemeentezaken het grootste belang stellen en was voor ieder steeds toegankelijk. De overledene, geboren te Beers, vroeger burgemeester van Someren en Soerendonk, werd in Augustus 1903 tot Burgemeester van Valkenswaard benoemd. Hoe moeilijk het voor iemand vreemds was wijlen den algemeen geachten Burgemeester van Best waardig op te volgen, toch had burgemeester Thijssen spoedig ons aller sympathie. Hij werkte en leefde, hij deed gestadig voor de belangen onzer gemeente volijverig zijn best. Onder zijn beheer nam onze gemeente snel in uitbreiding toe, we kregen de telefoon, we zouden zeker ook aan zijn werken ’n nieuw raadhuis te danken hebben, terwijl nog een weg van hier over Waalre naar Veldhoven het voorwerp zijner bemoeiingen was. De Overledene was ook Voorzitter der zoo hoog nuttige vereeniging "Het Groene Kruis" tot welker oprichting hij het initiatief had genomen. Buiten dat alles was hij ook in den omgang een hartelijk en joviaal man, en al wie hem leerde kennen, leerde hem ook achten en waardeeren. Dit alles moge eenige troost gieten in het bedroefde hart van haar, die als weduwe achterblijft, aan wie alleen nu de zorg is toevertrouwd voor de lieve kleinen die te jong nog zijn om het wreede verlies te beseffen. Burgemeester Thijssen zal bij ons allen in hoogst gewaardeerde herinnering blijven voortleven. Moge hij de kroon der gerechtigheid reeds ontvangen hebben en ruste in vrede!

Meierijsche Courant, Vrijdag 24 Maart 1911.
Valkenswaard. Plechtige Uitvaart en Begrafenis van wijlen den Edelachtb. Heer Burgemeester Thijssen. Gelijk wij in ons nummer van gisteren aankondigden, had hedenmorgen de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van onzen hooggeachten en te vroeg ontslapen Burgemeester. Om kwart over negen kondigde het somber klokkengelui aan dat de droeve stoet van het sterfhuis vertrekken zou. Voorop ging de harmonie Uitspanning na Arbeid, de drapeau met rouw omfloersd, volgde de zangvereeniging de Volharding, eveneens met omfloersd vaandel, vervolgens de afd. Spoor- en Tramwegpersoneel, de Sociëteit Eensgezindheid, een delegatie van de openbare school, zoowel leerlingen als onderwijzers, een groep werklieden der fabriek van de heeren Gebr. van Best, de Gemeenteraad voltallig, knapen met kransen, waarachter het stoffelijk overschot, dat gevolgd werd door een breede schare familie, kennissen, vrienden, alsmede van inwoners onzer gemeente …

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 April 1911.
Valkenswaard. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd alhier in het café van A. Markens eene glasruit ingeworpen. Eenige weken geleden werd des nachts dezelfde ruit stuk gegooid. De dader is altijd nog onbekend, maar het was te wenschen, dat die persoon toch eens werd gesnapt, dan zou die baldadigheid streng kunnen worden gestraft.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 April 1911.
Valkenswaard. Donderdag had in het koffiehuis van den heer Jac. de Wit eene vergadering plaats, uitgeschreven door den Nederlandschen Vergunninghouders Bond. Als spreker trad op de heer C. van Bakel uit Eindhoven. Hij bepleitte in een keurige rede de vergunning op het pand, 14 der aanwezige sloten zich reeds aan.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 April 1911.
Dommelen. Gisteren had den heer H. Roothans smid alhier weer het geluk een vischotter te vangen die het gewicht haalde van circa 15 pond, zeker een aardig buitenkansje te meer, daar deze diertjes gewoonlijk nog al een aardig duitje waard zijn en deze vangst zeker strekt ten voordeele van den visscher.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 April 1911.
Borkel en Schaft. Dinsdag 1 April (sic) zal alhier de verkiezing plaats hebben voor een lid van den gemeenteraad welks vacature is ontstaan door het overlijden van wijlen den heer Chr. A. Aarts.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 April 1911.
Longpest op Java. De correspondent der N. R. Ct. te Batavia seinde Dinsdag: In het Malangsche hebben zich twee gevallen van longpest voorgedaan.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 April 1911.
Borkel en Schaft. Aanstaande Zondag Beloken Paschen zullen alhier de kinderen van 11 jaar hunne plechtige Eerste H. Communie doen alsmede in den loop der volgende week zullen ook de kinderen van 7 tot 10 jaren voor den eerste maal tot de tafel des Heeren naderen.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 April 1911.
Borkel en Schaft. Voor den vacante zetel in den gemeenteraad vacature van wijlen Aerts Chr. A. hebben volgens alphabetische orde zich als candidaat gesteld de heeren Intven H. en Rijkers Cora. De stemming zal plaats hebben Dinsdag 25 April.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 April 1911.
Dommelen. De scherpschuttersvereeniging "De Cloveniers" gevestigd bij den heer van Herk, heeft besloten op Zondag 30 April a.s. eene prijsverschieting te houden met het geweer op vasten vogel. Daarvoor worden 5 prachtige prijzen uitgeloofd. Bij gunstig weer verwacht men een druk bezoek.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 April 1911.
Borkel en Schaft. Bij de gehouden stemming voor een lid van den gemeenteraad behaalde de heer Intvan G. H. 19 en de heer Rijkers C. 48 stemmen, zoodat laatstgenoemde met eene flinke meerderheid werd gekozen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Mei 1911.
Valkenswaard. Gisteren had alhier bij den heer G. Prinsen het jaarlijksch koningschieten plaats door de scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik. Na een warmen strijd kon weder J. Moonen die verleden jaar als koning uit het perk trad, ook dit jaar zijn koningschap behouden.
- Ter gelegenheid van een tractatie door iemand aangeboden, ter gelegenheid van zijn voorgenomen huwelijk, dronk hier een meisje 13 flinke borrels uit [en] rookte twee sigaren. Dat noemt men het zwakke geslacht.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Mei 1911.
Valkenswaard. De heer G. J. Berends, wachtmeester der koninklijke Marechaussée, alhier, herdenkt heden het zeker memorabele feit dat hij voor 30 jaar in dienst trad. ’t Was den 4en Mei 1881, dat hij als loteling werd opgeroepen bij het wapen der Artillerie, om een achttal maanden later tot korporaal te worden bevorderd. 7 September ’82 ging hij over naar de Maréchaussée en doorliep de verschillende rangen tot 22 Augustus ’98 zijn aanstelling volgde als wachtmeester. De heer Berends heeft zich in den loop dier jaren bij ieder, die met hem in aanraking kwam doen kennen als een man van karakter, een man uit één stuk, wiens ja, ja, wiens neen, neen is; wiens plicht en beginsel boven alles golden. Tegelijk echter als een man even welwillend als voorkomend, even beschaafd als aangenaam in den omgang. Behoeven wij hier nog aan toe te voegen dat zijn optreden als politieman steeds getuigde van kalme bezadigdheid van doorzicht, van takt en wijs beleid? Niet alleen in de uitoefening van zijn plicht is de Jubilaris een voorbeeld, hij beweegt zich ook met succes op een ander terrein, dat der journalistiek. Als redacteur van het maandblad de Koninkl. Marechaussée (welks Aprilnummer dan ook versierd is met zijn portret) draagt hij krachtdadig bij tot bevordering van alle belangen van dit verdienstelijke corps terwijl mede elders en ook in dit blad zijn pennevruchten met genoegen worden gelezen. Den Jubilaris, wien niet alleen van zijn wapengenoten maar ook van geheel de burgerij en uit wijden kring talrijke felicitaties zonder twijfel ten deel vallen, bieden we van harte ook onze gelukwenschen aan en roepen hem een welgemeend ad multos anos toe.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Mei 1911.
Borkel en Schaft. Door Zijne Excellentie den Commissaris der Koningin dezer provincie wordt Zaterdag 13 Mei een bezoek gebracht aan deze gemeente, waarbij om 11 uur 45 audiëntie zal worden verleend aan ingezetenen ter bespreking van gemeentezaken.
- Voor een tweetal weken kon men alhier aan de grens op Belgisch grondgebied in werking zien een stoomwals doch thans wordt ook alhier nabij de grens onder de gemeente Achel de heide omgeploegd met een stoomploeg. Iets nieuws alhier in de buurt.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Mei 1911.
De zomer van 1911. De weerkundigen doen opmerken dat de lente- en zomermaanden van 1836 tot 1840, van 1886 tot 1890 en van 1906 tot 1910 de gemiddelde warmte niet bereikten, maar dat die tijdperken telkens gevolgd worden door een zeer heeten zomer. Zij besluiten daaruit dat wij dit jaar hetzelfde mogen verwachten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Mei 1911.
Valkenswaard. Zondag 21 Mei zal de bekende zangvereeniging de Volharding, onder leiding van den heer Arn. v.d. Boer Jr. een matinée geven in de zaal van den heer J. Kanen. Het programma belooft veel.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Mei 1911.
Valkenswaard. Gisteren had alhier de aanbesteding plaats in het café van den heer W. van Nunen-van Leeuwen van het bouwen eener Sigarenfabriek voor rekening van de firma de heeren Jaspers en Snellens. Er werd ingeschreven als volgt: J. J. M. van Riet, Valkenswaard f 5825; J. A. Beeks, Valkenswaard f 5099; André Learbuch, Eindhoven f 4810; J. Gubbels, Gestel f 4797; H. van den Berghe, Eindhoven f 4793; F. van Dooren-Fasol, Valkenswaard f 4429. Het werk is gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Mei 1911.
Valkenswaard. Op de gehouden Veemarkt van gisteren werden aangevoerd 11 manden biggen die opbrachten van f 9.½ tot f 13,50 en 25 stuks rundvee, waarvan de handel vlug was.
- Zondag herdacht alhier de heer H. Wijnen zijn 90ste verjaardag. Bij deze werd hem door het gilden van St. Nicolaas een prachtige leuning stoel als geschenk aangeboden. Hopen wij dat hij nog vele jaren van dien stoel gebruik zal mogen maken in zulke goede gezondheid als hij thans nog bezit.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Juni 1911.
Pest op Java. Bij het departement van koloniën is ontvangen het volgende telegram van den gouverneur-generaal van Ned.-Indië, dd. 31 Mei j.l., betreffende pestgevallen op Java: Afdeeling Malang: gisteren (30 Mei) 12 gevallen, waarvan 7 dooden. Van de lijders van vorige dagen overleden er nog 5. Soerabaja en Madioen: geen gevallen. Kediri: gisteren 1 geval, dat doodelijk was. Een verdacht sterfgeval op eergisteren is pest gebleken te zijn. De gouverneur-generaal heeft heden nog het volgende aan het departement van koloniën geseind: Afdeeling Malang: Gisteren (31 Mei) 12 gevallen, waarvan 8 dooden. Van de lijders van vorige dagen overleden er nog 5. Kediri: Eén lijder van vorige dagen is overleden. Geen nieuwe gevallen, evenmin te Soerabaja.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 Juni 1911.
Borkel en Schaft. Zondagnamiddag tijdens een onweer waarbij felle bliksemstralen de lucht doorkliefden ontstond alhier brand in de gemeente bosschen waarbij door het vernielend element ongeveer 2 H. A. weelderig groeiende bosschen een prooi der vlammen werden. Met vereende krachten wist men het vuur meester te worden doch voor een krachtdadig optreden mag voorzeker een woord van lof niet worden onthouden aan de heeren J. van den Dungen en A. Jaspers, die beide den grootsten moed aan den dag legden om de aangrenzende bosschen te kunnen behouden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Juni 1911.
Valkenswaard. Het aantal leden van den gemeenteraad zal met 4 moeten worden uitgebreid. De stemming voor de 2 aftredende leden en de 4 nieuwe zal plaats hebben op 10 Juli a.s., en herstemming zoo noodig op 22 Juli. In verband hiermede had Zondagavond eene vergadering plaats van de vereeniging "Gemeentebelang", in het café van den heer G. Verraa. Als candidaten werden geproclameerd: F. van de Ven, J. Beeks, C. Jaspers, Jasp. van Son, M. Maas en J. Royers.
- Voor eenige dagen werd bij den heer C. Mettes alhier eene wielrijdersclub opgericht, genaamd Juliana. Zondag maakte zij haar tweeden tocht met 22 leden. Moge de vereeniging blijven bloeien en veel succes beghalen bij het beoefenen harer sport.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 Juni 1911.
Valkenswaard. Maandag en Dinsdag vierde het St. Nicolaasgilde in het café van den heer J. Verhappen zijn jaarlijksch teerfeest. Maandag trok men onder trommelslag met het vaandel kerkwaarts, waar eene H. Mis werd opgedragen. Daarna had het koningschieten plaats, waarbij na hevigen strijd de heer J. van Daal als overwinnaar uit het strijdperk trad. Als gewoonlijk werden even hierna koning en koningin aan hun huis afgehaald en werd verder de dag in gulle vroolijkheid en dans doorgebracht.
- Dinsdag werd evenals vorige jaar ook weder de sport beoefend n.l. voetballen. Twee elftallen werden opgesteld met 2 ongeveer 60-jarige keepers, die flink hunne taak vervulden. Na een uurtje was het spel gedaan met den stand 3-1. Het spel leverde veel genot voor het publiek.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 Juni 1911.
Dommelen. De Zeereerw. heer A. Bolsius, pastoor dezer parochie vierde Maandag zijn zilveren priesterfeest. Op uitdrukkelijk verlangen van den hooggeachten jubilaris werd dit feest alleen kerkelijk en in familiekring gevierd. Om 9 uur werd een plechtige H. Mis opgedragen door den jubilaris tot dankzegging, geassisteerd door de Zeereerw. heeren Bolsius, Jesuïten te Oudenbosch beiden neefs van den jubilaris. Zeer toevallig vieren deze beide neefs ook dit jaar hun zilveren priesterfeest. Bijna de geheele parochie naderde tot de H. Tafel. Uit aller harte steeg de bede tot God, dat Hij onzen Zeereerw. herder nog een reeks van jaren moge sparen tot heil onzer parochie. In het vijftal jaren, dat de Zeereerw. heer Bolsius pastoor van Dommelen is, heeft Z.eerw. heel wat gedaan tot verfraaiing van Gods huis, zoodat Dommelen groot mag gaan een kerk te bezitten, die den Allerhoogsten waardig is. Ook op sociaal gebied heeft de geachte jubilaris in dit korte tijdperk heel wat tot stand gebracht. Mocht het zijn uitdrukkelijke wensch zijn, dit feest in alle stilte te herdenken, niets zal hem aangenamer zijn, dan de welgemeende en hartelijke gebeden heden voor zijn heil door zijne parochianen gestort en worden deze verhoord, dan zal stellig pastoor Bolsius eenmaal als pastoor van Dommelen zijn gouden priesterfeest vieren.

Meierijsche Courant, Woensdag 28 Juni 1911.
Borkel en Schaft. Over ’t algemeen kan dit jaar voor de boeren een vruchtbaar jaar worden genoemd: de rogge staat buitengewoon goed, de hooibouw levert een flink beschot op, ook de haver is zeer bevredigend. Doch jammer dat de aardappelen, een der voornaamste voedingsbestanddeelen voor boer en werkman, op sommige plaatsen veel van den vorst hebben geleden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juli 1911.
Valkenswaard. Als eene bijzonderheid kan worden gemeld, dat de huiszwaluw (Cheledonaria Urbica) welke hier in de laatste tien jaren bijna niet meer voorkwam, op een viertal plaatsen talrijk broedt. Zoo ziet men bij de heeren P. Peels en K. Donk een veertigtal nesten. Haar grootste vijand is de musch, welke dikwijls een hevigen strijd voert om het bezit van het nest. Daar deze zwaluw iedere minuut hare jongen komt voeden en elk nest vijf of zes jongen bevat, kan men nagaan, dat de insecten, die uitsluitend haar voedsel uitmaken en welke meestal bestaan uit twee net- en vliesvleugelige, in een enorm getal per dag in de hongerige magen der jonge vogels verhuizen. Ook ziet men hier talrijk de gierzwaluw (Cypselus apus) doch deze broedt hier niet, evenmin als de oeverzwaluw (Clivicola riparia) die, doch minder talrijk dan de twee genoemde soorten, wordt waargenomen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 Juli 1911.
Borkel en Schaft. Zondagnamiddag vergaderde alhier de aangelanden van het waterschap tot het bespreken hunner belangen. De vergadering werd geopend [door] den EdelAchtb. heer Burgemeester, die den leden allen een hartelijk welkom toeriep. Daarna nam het woord de heer Johan Baken gemeentesecretaris en lid van het waterschapsbestuur, die in ’t kort het doel der vergadering schetste en het woord verleende aan den heer van Nes opzichter der Heidemaatschappij. Deze spreker toonde aan, hoe men het water, hetwelk men voor onze weilanden in den winter moest beschouwen, als onzen vriend en in den zomer als onzen vijand, door het open houden der scheidingen en het aanleggen van goede afvoerslooten het best voor onze weilanden productief kan maken. Na een langdurige bespreking kwam men eindelijk tot de conclusie dat het wenschelijk is eene vereeniging op te richten om door eendrachtige samenwerking de gewenschte resultaten te verkrijgen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Juli 1911.
Valkenswaard. Zaterdagavond, toen de trein van Achel om half tien bijna het station bereikt had, was de zoon van A. van Poppel met eene koe langs de lijn. Aan den overweg kwam het dier te schrikken en met den trein in aanraking en wel zoodanig, dat het dier op de plaats moest worden afgemaakt.
- Zaterdag werd brand ontdekt in den korenakker van W. Winters. Er verbrandden 15 hoopen rogge. Gelukkig dat er volk ter plaatse kwam anders zou de schade nog erger geweest zijn.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Juli 1911.
Borkel en Schaft. Dinsdagmorgen kwart voor zeven daalde alhier in de heide in de onmiddellijke nabijheid der bosschen van Mevrouw Oyez de Hagenbroek met zijn vliegmachine de aviateur Verschaeve. Naar men verneemt, was oorzaak der landing gebrek aan benzine. Het gegons van den motor had veler aandacht getrokken, waarbij ze na de landing gratis de machine konden bezichtigen en tevens den aviateur behulpzaam konden zijn bij het opstijgen, waarna hij den koers verder doorzette naar België.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Juli 1911.
Valkenswaard. Op 15 Augustus a.s. zal op de pas voltooide renbaan van den heer Lemmens alhier een wedstrijd worden gegeven waarvoor een groot getal prachtige prijzen worden uitgeloofd. Heeren wielrijders zullen zeker gaarne een kansje wagen.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 Augustus 1911.
Valkenswaard. De kruisboogdoelen "Stads Handhaving" heeft besloten Zondag 10 Sept. een groot internationaal concours te geven. Men verwacht een drukke deelname.
- Dinsdagnacht woedde ook boven ons dorp een hevig onweer vergezeld van zware hagelslag. Veel boomen, vele ruiten moesten het ontgelden, terwijl ook aan de veldvruchten aanzienlijke schade werd toegebracht. Gelukkig dat de rogge grootendeels binnen is.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 Augustus 1911.
Valkenswaard. Zondag en Dinsdag werd alhier bij den heer Jac. de Wit Schellens door de handboogschuttersdoel "Oefening baart Kunst" het aangekondigd concours gegeven waaraan een groot getal gezelschappen deel namen ….

Meierijsche Courant, Donderdag 17 Augustus 1911.
Borkel en Schaft. Met ingang van 1 Sept. wordt de rijksambtenaar Th. van Dam in gelijke functie gestationeerd te Afferden. De heer van Dam die tijdens zijn twee en een half jarig verblijf alhier zich heeft doen kennen als een plichtbetrachtend en accuraat beambte vergezelle bij deze onze beste wenschen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Augustus 1911.
Valkenswaard. Als naar gewoonte heeft onze handboogschutterij Concordia haar ouden roem weer gehandhaafd. Zij behaalde op den wedstrijd te Riethoven op Zondag 13 Aug. den 1en prijs en Dinsdag den 15en den 6den prijs op de doelen Oefening baart Kunst alhier. Een eere-saluut aan onze kranige schutters. Zaterdag zullen de prijzen met een flinke feestvergadering worden opgehangen in de lijst. Met deze prijzen is het aantal tot 25 gestegen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Augustus 1911.
Valkenswaard. A.s. Maandag zal onze zangvereeniging een uitstapje maken naar Dommelen, ten einde de Dommelsche kermis meer luister bij te zetten, door ’t geven van diverse zangnummers, in de localiteiten van de Honoraire leden. Voorzeker zal de Volharding veel succes hebben met deze uitvoering.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 Augustus 1911.
Dommelen. Morgen zal de wielerclub gevestigd bij den heer P. van Herk evenals andere jaren met de kermis geschiedt, kindervermakelijkheden geven. ’t Zal er zeker druk toegaan.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 September 1911.
Borkel en Schaft. Bij Koninklijk Besluit van 28 Augustus werd gelijk wij reeds meldden, op zijn verzoek met ingang van 1 Sept. eervol ontslag verleend aan den EdelAchtbaren heer Th. van Hout als Burgemeester dezer gemeente. Hooge ouderdom noopte zijne EdelAchtbare afstand te doen van het Burgemeestersambt hetwelk hij 36 jaren met onvermoeiden ijver heeft waargenomen. Onder deze lange reeks van jaren werd veel door zijn beleid tot stand gebracht. Een kunstweg door de gemeente met aansluiting van den rijksweg naar Achel werd onder zijn bestuur verkregen, een fraai nieuw raadhuis gebouwd. Vele ja zeer vele hectaren vloei- en kunstweide werden voor rekening der gemeente aangelegd, vele hectaren heide zijn herschapen in weelderig staande mastbosschen. Waterleiding en wegennet ondergingen in die jaren een merkelijke verbetering.
En zoo ooit een Burgervader gemeente en gemeentenaren een waar hart toedroeg, dan was het Burgemeester van Hout. Een ider ging vertrouwelijk met hem om, hij stond allen met raad en daad bij, zoodat hij ook niet weinig heeft bijgedragen tot de goede verstandhouding der gemeentenaren. En hoezeer dit alles door ons werd op prijs gesteld, getuigen zijn prachtig jubelfeest in het jaar 1900. Ja ik geloof hierbij de tolk te kunnen zijn voor alle gemeentenaren dat zijn aftreden met leedwezen werd vernomen, en al misgunnen wij onzen alom geachten Burgemeester, eene welverdiende rust niet, allen hadden hem liever zien blijven dan heengaan. Moge hij nog vele jaren een gezellige welverdiende rust genieten, dit is de wensch van elk rechtgeaard Borkel en Schaftenaar.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 September 1911.
Borkel en Schaft. Dinsdag vergaderden de leden van den gemeenteraad waarbij de heer Adr. Scheepers aftr. wethouder niet meer in aanmerking wenschte te komen en de heer Th. van Hout aftr. Burgemeester als wethouder werd benoemd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 September 1911.
Valkenswaard. 8 Sept. Wat een gejoel en wat ’n drukte op den stationsweg! Een langgerekt hoeragroep van de schooljeugd, een sjouwen en trekken aan groote wagens, want de alom bekende en populaire Janvier met z’n stoomcarroussel is reeds gearriveerd. Dat is dus de voorbode van de kermis! Ouden van dagen zoowel als de jongelingschap, die met vreugde de prettige dagen verbeiden, zien met welgevallen de hijgende en zwoegende kinderen trekken aan de groote plompe wagens van Janvier Junior. Over een week zijn we dat prettig tijdstip genaderd en komen we nader op dit onderwerp terug.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 September 1911.
Borkel en Schaft. Werd vorige jaren alhier menige klacht geuit aangaande den hoogen waterstand, dit jaar hetwelk zich kenmerkt door eene langdurige droogte doet deze klachten geheel en al vergeten. De lage weilanden hebben dit jaar een flink geschot opgeleverd, hetwelk bij het mislukken van het herfstgewas de veehouders zeer ten goede komt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 September 1911.
Valkenswaard. 11 Sept. ’t Is namiddag 3 uur. Dichte rookkolommen stijgen op in ’t Zuid-Oosten en drijven af in de richting der gemeenten Leende en Heeze. Er is brand in de Soerendonksche heide en naar verluidt zijn velen derwaarts gegaan om ’t vernielend element in z’n voortgang te stuiten. Groote voorzichtigheid met pijp en sigaar blijve het wachtwoord voor hen, die de groote heidevlakten moeten doorwandelen of daarin moeten arbeiden, want de meer dan abnormale droogte verhoogt niet weinig het gevaar voor brand.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 September 1911.
Valkenswaard. 17 Sept. (sic) Hedenavond circa 10 uur ontstond door onbekende oorzaak brand in den gasketel van het kunstlicht van de heer Kanen. Doordien het ongeval spoedig werd ontdekt, wist men grooter onheil af te weren, waardoor dus geen noemenswaardige schade werd aangericht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 September 1911.
Valkenswaard. Dezer dagen werd alhier door de heeren K. Th. Mollen en Jan Maas een pracht-exemplaar van een otter gevangen op de Dommel, die een ruim gewicht haalde van 19.½ pond.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 September 1911.
Borkel en Schaft. Luitenant Ter Poorten passeerde gistermorgen om 7 uur in zijn tweedekker onze gemeente op eenige honderden meters hoogte. Hij kwam uit de richting van Achel.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 October 1911.
Dommelen. Reeds kunnen wij melding maken dat op Zondag 15 October in de zaal van den heer J. N. Gyrath door enkele humoristen eene uitvoering in comische duetten en solo scènes zal gegeven worden, met medewerking van den karakter-humorist Joh. Kamerman uit Dordrecht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 October 1911.
Valkenswaard. Een arrestatie met hindernissen. 9 Oct. Een onzer dorpsgenooten J. v.d. L. had nog eenige dagen hechtenis te goed, doch niet op tijd ter plaatse verschenen om deze rekening met Vrouwe Justitia te vereffenen kwam de Rijkspolitie Zaterdag ten zijnen huize om beslag op z’n persoon te leggen, doch toen ontkwam hij door de vlucht. Van korten duur was evenwel deze ongeoorloofde vrijheid en Zondag voormiddag circa half twaalf viel hij in handen. Of hij toen protest wilde aanteekenen tegen verbroken Zondagsrust of wat hem toen in het hoofd speelde is ons niet bekend, doch hij verzette zich tegen zijn overbrenging dermate dat de politie-ambtenaren tot geweld moesten overgaan, waar bij hij nog eenigszins werd verwond. Thans kan de man nadenken over z’n verkrachting van Wet en Recht, waarvoor hen andermaal veroordeeling te wachten staat.

Meierijsche Courant, Donderdag 12 October 1911.
Borkel en Schaft. Dinsdagmorgen verspreidde als een loopende vuurtje alhier zich de tijding, dat onze geachte en sympathieke gemeente-secretaris de WelEd. Heer Johan Baken door H. M. de Koningin benoemd is tot Burgemeester dezer gemeente. Deze tijding werd met algemeene vreugde vernomen en de benoeming van Burgemeester Baken is allen zonder onderscheid zeer welkom, te meer daar wij hem hebben leeren kennen als een man van vele talenten, als een ijverig magistraat. Vandaar dan ook dat men deze benoeming algemeen wenschte en er naar trachtte, zoodat als een blijk van erkentelijkheid Dinsdag aan schier elke woning de nationale driekleur wapperde. Wij vertrouwen dat de goede God geve, dat onze nieuwe Burgemeester veel voor onze gemeente zal kunnen doen en wenschen hem van harte eene lange en zegenrijke ambtsvervulling.
- Maandagavond vergaderden de leden van den Boerenbond in het schoollokaal. Nadat door den voorzitter den heer Adr. Scheepers met den gebruikelijken christelijken groet de vergadering was geopend, werd het verslag bekend gemaakt van het congres te Nijmegen, welks lezing door de leden met belangstelling werd gevolgd. Tevens werd het verslag bekend gemaakt der werken van den boerenbond. Jammer dat bij deze vergadering vele leden schitterden door afwezigheid, doch moge het schoone en nuttige van dergelijke vergaderingen een spoorslag zijn om bij een volgende vergadering geen plaatsje onbezet te laten.
- Op de laatst gehouden vergadering der leden van de tooneelvereeniging "Vondels Zonen" had de verkiezing plaats der bestuursleden, welke allen werden herkozen. Tevens werd besloten de uitvoeringen te geven in het lokaal van den heer H. Lemmens. Eenige succesnummers zullen eerstdaags worden ter studie genomen zoodat binnenkort ons weder een reeks prettige avonden staat te wachten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 October 1911.
Valkenswaard. Weder zal op de rijwielbaan van den heer H. A. Lemmens van Lieshout op Zondag 22 October een wedstrijd worden gehouden, waarbij ook eene serie is aangebracht voor dames. Zeker zal er aan deelname bij gunstig weer geen gebrek zijn.
- Donderdag had alhier een knaap van H. Boogaerts van ongeveer 15 jaar het ongeluk bij het eikels schudden langs den rijksweg uit een boom te vallen, zoodat hij per rijtuig naar huis moest worden gebracht, waar dadelijk geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. De jongen klaagt veel over pijn in de rug en been.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 October 1911.
Valkenswaard. 12 October. De heer van den Heuvel caféhouder alhier nabij ’t station heeft het stoute stuk gewaagd met het doen vervaardigen van een zoogenaamde weegbrug. Een groot gerief voor de leveranciers van fourage en andere waren, waardoor tevens een vlugge bediening mogelijk is. Wij wenschen den ondernemer succes toe.
- Dezer dagen geraakte de heer J. de Louw met de twee voorste vingers van zijn rechterhand beklemd tusschen de tandraderen van de tabaksnijmachines. Ofschoon het zich aanvankelijk liet aanzien, dat een zijner vingers zouden moeten worden geamputeerd, is ’t thans zeker, dat hij hem behouden kan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 October 1911.
Borkel en Schaft. Eergisteren had alhier de plechtige intrede plaats van onzen nieuwen Burgervader den Edelachtbaren heer Joh. P. Baken. Een alleszins fraaie feestelijke versiering was er aangebracht, die werkelijk een goeden indruk maakte. Tegen 3 uur ongeveer arriveerde de nieuwe Burgervader per rijtuig van Valkenswaard. de flinke vlugge leden onzer rijwielclub escorteerdem hem en luid jubelde het publiek zijn vreugde uit. Daar werden hem onmiddellijk de teekenen zijner waardigheid omhangen en betuigde hij met innige aandoening zijn welgemeenden allerhartelijksten dank. Spreker wees op de groote en voorname taak welke hem wachtte, waaraan hij gaarne zijn beste krachten zou wijden onder den zegen van den goeden God. In de toen volgende receptie sprak de WelEd. Gestr. heer Panken uit Duizel nog een welsprekend woord, dat algemeene instemming vond. Heel den dag vierden we feest, ’s avonds met een aardig vuurwerk besloten. Aan den nieuwen burgemeester onze beste wenschen!

Meierijsche Courant, Dinsdag 31 October 1911.
Valkenswaard. 30 Oct. Wat een bonden zijn er in de laatste jaren niet verrezen! Zoo kwam dezen zomer alhier een eierbond tot stand, waardoor vele kippenhouders zich aangetrokken hebben gevoeld, hunne hokken en rennen te vergrooten en meer kippen te houden. We gelooven bepaald dat het de moeite ook ruimschoots beloont, want dezer dagen hoorde ik zeggen dat de bond van f 6.80 tot 7,40 had betaald. Voorzeker een prachtige prijs.

Meierijsche Courant, Dinsdag 31 October 1911.
Borkel en Schaft. Installatie van den EdelAchtbaren Heer Burgemeester Johan Baken. De dag van Donderdag l.l. mag met gulden letteren geboekt worden in de geschiedenis onzer gemeente en onuitwischbaar blijven voortleven in ons aller herinnering. Het was n.l. de plechtige installatie van den Edelachtbaren heer Johan Baken tot Burgemeester van Borkel en Schaft. Het was een pracht van een feest, waarbij men niet zou weten, wat het meeste te prijzen valt, het ijveren der feestcommissie, de gulle geldelijke bijdragen, of de welwillende medewerking der gemeentenaren. Een zeer mooie versiering was aangebracht op het feestterrein hetwelk in stijl en afmeting en bewerking een sieraad genoemd mag worden met een veelzeggend "Welkom". Als nu ’t weer maar meewerkt was de algemeene op een toon van twijfel uitgedrukte verzuchting. Het weerglas liep terug en eenige regenvlagen kwamen ons bevestigen, dat men op October-weer niet rekenen kan. Ondanks dit ongunstig vooruitzicht en de kouden westenwind toog men te 2 ure blijmoedig feestelijk gestemd naar het feestterrein. Aan de grens der gemeente werd Z. E. A. door het rijwielend publiek afgehaald en door den heer Pas een hartelijk welkom toegeroepen. Eindelijk gearriveerd had de plechtige installatie plaats op het raadhuis, waarbij Z. E. A. door den loco-burgemeester met de ambtsketen werd omhangen ….

Meierijsche Courant, Donderdag 2 November 1911.
Valkenswaard. het bericht dat alhier mond- en klauwzeer is uitgebroken moet in zoover gewijzigd worden dat niet bij den heer J. A. Beeks, maar bij Mejuffrouw de Wed. P. Beeks deze ziekte zich heeft verklaard.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 November 1911.
Valkenswaard. Geen mond- en klauwzeer. In aansluiting met een tweetal reeds vermelde berichten uit deze gemeente verzocht men ons alsnog te melden, dat mond- en klauwzeer wel is geconstateerd bij twee beesten van mej. de Wed. P. Beeks, doch dat die beesten te Bergeijk staan.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 November 1911.
Valkenswaard. Eerstdaags zullen de leden van het St. Nicolaasgilde hun gewone ronde doen, ten einde den heiligen Man is staat te stellen even als jaren reeds gebeurde, zijn milde gaven te verspreiden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 November 1911.
Valkenswaard, raadsvergadering. Ontslagaanvrage onderwijzer. Komt ter tafel een verzoek om eervol ontslag als zoodanig van den onderwijzer H. J. Mollen, die ter beschikking gesteld zijnde van den Gouverneur/Generaal van Nederlandsch-Indië, zich zal hebben in te schepen per 9 Dec. a.s. Gevraagd ontslag zou hij daarom gaarne verleend zien per 1 December a.s. Den onderwijzer H. J. Mollen wordt op de meest eervolle wijze ontslag verleend en daarbij zal hem schriftelijke dankbetuiging geworden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 November 1911.
Valkenswaard. 19 Nov. 1911. Dezer dagen hebben ongenoode gasten een hoeveelheid plombeerlood en een brander van een lamp, welke dienen moet voor verlichting van een wissel nabij de goederenloods der Staatsspoor alhier, zich toegeëigend. De Rijkspolitie stelt een onderzoek in.
- Zondagavond 7 uur. De regen viel onmeedoogend neer op de glimmende Zondagsche kleeren van Dames en Heeren. Dit belette evenwel niet dat dichte drommen volks zich spoeden naar de zaal van den heer Kaenen, welke te 7.30 geheel is gevuld. De zangvereeniging zet haar beste beentje voor en kenners van de edele zang, mannen die het kunnen beoordeelen, spreken hun oordeel uit door vooruitgang te constateeren. Zooals altijd wisten de heeren van Ierland en de Laat een aangename afwisseling te brengen tusschen de verschillende zangnummers en zoo hield men het publiek aangenaam bezig tot circa twaalf uur. Welverdiend applaus viel den leden der Zangvereeniging en den beiden komiekelingen uitbundig ten deel.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 November 1911.
Valkenswaard. 26 Nov. Heden avond 5 uur betrad de Heer Deckers uit Eindhoven in de zaal van den Heer Kanen alhier het podium met een voordracht over: "Drankbestrijding". Nadat de Heer Snellens een welkomstwoord had gesproken tot de talrijke schare belangstellenden, zette de Heer Deckers de onheilen uiteen en spoorde ten slotte mannen en vrouwen aan om krachtig mede te werken aan de veelomvattende taak van "Drankbestrijding". Gode tot eer, de Maatschappij tot heil!
De Eerwaarde Heer Kapelaan van Vroonhoven dankte den spreker voor zijn boeiende rede er den nadruk op leggende dat hij pittige stof tot overdenking had gegeven en spoorde de toehoorders aan eens iets te lezen van de overtalrijke lectuur over drankbestrijding. Uitbundig applaus viel het 3-tal sprekers ten deel en niet minder de Zangvereeniging "De Volharding" met haar sympathieken Directeur den heer v.d. Boer, die door voortreffelijke zang eene aangename afwisseling wisten te weeg te brengen.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 November 1911.
Valkenswaard. De bekende valkenier de heer Karel Mollen heeft ook dit jaar met de valkenvangst zich weer bezig gehouden. Door genoemden heer werden 8 "rooie" (wijfjes) valken, door Bierens, zijn knecht 7 rooie, waaronder 1 oude, 1 oud talleke (mannetje) 1 jong talleke gevangen. Door den anderen knecht van M., werden gevangen op 2 October een rooie, 3 October een sperwer, 4 October 1 talleke, 8 October 1 rooie en 1 sperwer, 19 October 1 talleke, den 22sten een rooie, 2 November 1 talleke en 4 November een rooie. De vogels worden geleverd aan de Old Hawking-Club te Lyndhurst in Engeland, de eenige overgebleven Valkenjagersclub in Europa.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 December 1911.
Valkenswaard. Donderdag werd door de Heeren Heesterbeeks en Allex Wolters sigarenfabrikanten alhier, ter gelegenheid van het in de zaak treden van den heer Wolters, aan de werklieden hunner fabrieken, een feest gegeven. Des middags kwamen de werklieden zoowel vrouwen als mannen te zamen om na een wandeling onder het gezang van gepaste liederen door het dorp naar hunne feestzaal te trekken. Daar werden zij onthaald en brachten den dag gezellig door. Een woord van lof aan den nieuwen patroon Wolters.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 December 1911.
Borkel en Schaft. Lang voor dezen bracht St. Nicolaas de groote kindervriend slechts zijn bezoek aan steden en groote dorpen, doch den laatsten tijd wordt schier elke plaats door zijne komst verrast. Voorzeker tot vreugde der kleine kinderschare. Tot nog toe zijn wij van dit voorrecht verstoken gebleven, doch zoude met een beetje goeden wil de noodige stappen niet te verkrijgen zijn om het volgend jaar ook alhier een St. Nicolaasfeestje te organiseeren! Wie helpt er mee?

Meierijsche Courant, Donderdag 21 December 1911.
Valkenswaard. 19 Dec. Hedenavond had eene vergadering plaats van "Het Groene Kruis" in de zaal van den heer Jan Kanen alhier. Nadat door den Voorzitter den heer Snellens de vergadering met een welkomstwoord tot de talrijk opgekomen leden werd geopend kwam allereerst aan de orde voorstel: Statutenwijziging en wel art. 7 en art. 10 met welk voorstel de vergadering accoord ging. Daarna werd behandeld punt 2 der agenda: verkiezing van een bestuurslid (vacature Mertens). Met eene groote meerderheid van stemmen werd gekozen de EdelAchtb. heer van Hoorn, burgemeester dezer gemeente, die zijne plaats in ’t bestuur met een woord van dank voor het in hem gestelde vertrouwen innam. Niets meer aan de orde zijnde, noch voorstellen te doen ten opzichte der vereeniging, sloot de voorzitter met een woord van dank deze algemeene vergadering.
- Bij den heer W. van Nunen van Leeuwen zal op 31 December een uitvoering worden gegeven, met medewerking van de heeren F. van Leeuwen en L. de Koning. Het programma bevat vele fraaie nummers.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 December 1911.
Borkel en Schaft. In de naburige belgische gemeente Achel is het mond- en klauwzeer uitgebroken op den stal van den landbouwer Kosters.
- Den laatsten tijd wordt alhier vanwege het gemeentebestuur ijverig gewerkt aan de gemeente wegen waarbij de afwerking niets te wenschen over laat langs elke publieken weg wordt daarbij dan ook een goed en degelijk fiets- of voetpad aangelegd hetwelk in het natte winterseizoen zeer ten goede komt. Als men zoo doorgaat zal geen enkele gemeente in den omtrek zich kunnen beroemen zulk een goed en degelijk wegennet te bezitten.

Meierijsche Courant, Woensdag 27 December 1911.
Valkenswaard. Brand. Op Zaterdag 23 Dec. j.l. des avonds circa half vijf ontstond bij ’t lossen van een vat gazoline, bestemd voor de sigarenfabriek van den heer Finga, brand in een goederenwagen der Staatsspoor, die bovendien beladen was met 6 vaten benzine. Weldra sloeg het vat gazoline met een harden slag uiteen, terwijl de brandende vloeistof zich over den bodem van den geheelen wagen verspreidde. Een paniek ontstond onder de toegestroomde menigte doch ook was de schrik groot bij de bewoners der omliggende huizen toen met kort op elkaar volgende hevige knallen de vaten benzine, bestemd voor den heer van den Besselaar, uiteensloegen, zoodat de huizen in den omtrek dreunden op hunne grondvesten. Inmiddels was de brandspuit aangerukt doch vermocht niets tegen ’t steeds feller brandend vocht. Hoog oplaaiende vlammen die bijna de geheele breedte van de spoorbaan besloegen deden gevaar ontstaan voor den goederentrein, die op dat uur op ‘t 3e spoor staat van ’t emplacement, terwijl de personentrein die te 4.39 uur alhier naar Eindhoven moet vertrekken met drie kwartier vertraging de reis kon voortzetten. Met groot gevaar heeft de rangeerder Senders den brandenden wagen van andere afgekoppeld, waardoor groote schade werd afgewend. Omtrent de oorzaak kan met zekerheid worden gemeld dat het vat gazoline hier ter plaatse lek is aangekomen en dat bij de kanteling daarvan de vloeistof plotseling met een straal er uit spoot in de richting van een brandende lantaarn, die tot verlichting dienen moest en op den bodem van den wagen stond. De schade van de vernielde gazoline en benzine schat men op f 150 terwijl de toegebrachte schade aan den goederenwagen vooralsnog niet kan worden vastgesteld.
- Door een lek in een gasbuis ontstond hier Zaterdagavond brand in het papiermagazijn der firma Gyrath en Bots. Door spoedige hulp werd verdere uitbreiding van het vuur voorkomen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 December 1911.
Valkenswaard. 29 Dec. Heden namiddag had hier een treffend ongeluk plaats dat algemeen deelneming wekt. De 66-jarige gemeenteontvanger Jaspers tevens eigenaar van een stoomzagerij, had het ongeluk bij het lossen van boomen, uit te glijden, waarbij hij zoo ongelukkig kwam te vallen, dat hij een arm en een been brak. Onmiddellijk werd geneeskundige hulp ingeroepen, die dadelijk tot het zetten der gebroken lichaamsdeelen overging. Van den toestand des lijders kan nog weinig worden gezegd.

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007