1912

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Januari 1912.
Valkenswaard. 3 Januari. De Rijkspolitie was heden namiddag weer in actie tegen de zoogenaamde kwartjesvinders. Ons dorp wordt tegenwoordig door die zwervers nog al eens onveilig gemaakt, zoodat streng politietoezicht zeer wordt aanbevolen. Intusschen werd het aangehouden drietal uit gebrek aan eenig bewijs van feiten op vrije voeten gelaten, dat evenwel spoedig den aftocht blies om elders hun bedrijf voort te zetten.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Januari 1912.
Borkel en Schaft. Dagen van gebed, dagen van godsvrucht en opbeuring der ziel zijn ons allen aanstaande, daar Vrijdagavond alhier een missie zal worden geopend door een tweetal eerw. Paters Redemptoristen uit s Bosch.
- Ter dege zal alhier de hand worden gelegd aan ontginningen, daar vanwege het gemeentebestuur dit jaar verschillende H.A. woeste gronden en heiden in cultuur zullen worden gebracht. Ook zal naar men uit goede bron verneemt een begin worden gemaakt met het aanleggen van eenige proefvelden. Tevens zullen hierbij nog vele H.A. dennebosschen worden aangelegd. Wij kunnen niet nalaten deze plannen ten zeerste toe te juichen want zoodoende gaat onze gemeente onwillekeurig den vooruitgang tegemoet.
- Zondagavond maakten eenige jongelui alhier een fietstochtje naar Westerhoven, waarbij een hunner aan de brug op het glibberig fietspad uitgleed en kopbuitelend met fiets en al op den bodem der rivier terecht kwam. Met vereende krachten wist men hem te redden, doch zoon onvrijwillig bad op Oudejaarsavond is voorzeker verre van aangenaam.

Meierijsche Courant, Vrijdag 5 Januari 1912.
Borkel en Schaft. Bevolking op 31 Dec. 1910: 282 m. en 286 vr. totaal 568.
Vermeerdering door geboorte 7 m. 12 vr. totaal 19, door vestiging 11 m. en 14 vr. totaal 25, totale vermeerdering 18 m. 26 vr. totaal 44.
Vermindering overlijden 2 m. 5 vr. totaal 7, door vertrek 16 m. 15 vr. totaal 31. Totale vermindering 18 m. en 20 vr. totaal 38. Verschil 0 m. 6 vr. totaal 6.
Bevolking op 31 Dec. 1911 282 m. en 292 vr. totaal 574.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 Januari 1912.
Valkenswaard. 5 Jan. Op initiatief en onder praesidium van den EdelAchtbaren heer van Hoorn, Burgemeester dezer gemeente zal op Vrijdag 12 Januari a.s. des nam. 2 uur ten raadhuize alhier eene vergadering worden gehouden ter voorloopige bespreking van den aanleg van eene electrische- stoom- of motortramverbinding voor de navolgende gemeenten: Eindhoven, Stratum, Aalst, Dommelen, Westerhoven, Bergeijk, Luijksgestel, Heeze, Leende, Maarheeze, Soerendonk en Budel.
H.H. Burgemeesters der betrokken gemeenten ontvingen inmiddels eene uitnoodiging op bovengenoemde vergadering tegenwoordig te willen zijn, ten einde mede te werken tot verwezenlijking van het schoone doel om geisoleerd liggende gemeenten de gelegenheid te openen, zich te [tekst weggevallen] del en industrie. Niet te vergeefs zal die oproep door den heer van Hoorn zijn gedaan en verwachten we dan ook een overgroote belangstelling om eene aangelegenheid van zoo groot belang.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Januari 1912.
Valkenswaard. 10 Jan. In den afgeloopen nacht of later op den avond werden weder een tweetal ruiten vernield in t kantoor van de heeren Gebroeders Moonen, sigarenfabrikanten alhier. Onmiddellijk werd door de rijkspolitie een onderzoek ingesteld, naar we hopen met gunstig gevolg, want dergelijke lage vernielzucht moet niet straffeloos kunnen geschieden.
- Maandag 8 Januari herdachten de heer L. Nijnens en mej. Petronella Daems den dag dat zij voor 40 jaren in het huwelijk traden. Onder de familie werd die dag gezamenlijk gevierd. Des avonds werd den jubilarissen door de kaartclub gevestigd bij den heer P. Peels-Loos, waartoe de heer Nijnens behoort een prachtig cadeau aangeboden, waarbij eerstgenoemde een woord van gelukwensch sprak. De jubilaris bedankte voor de eer hem gebracht en bood zijn gezelschap een heerlijken feestavond aan.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Januari 1912.
Valkenswaard. Het concert afgewisseld door komische voordrachten, door de heeren van Leeuwen en de Koning, hier op Oudejaarsavond gegeven is goed geslaagd. De zaal was vol en t publiek vermaakte zich uitstekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Januari 1912.
Valkenswaard. Voor de hier gevestigde afdeeling der V. P. N. zal a.s. Maandag bij den heer W. van Nunen eene lezing worden gehouden met lichtbeelden door den heer Beaufort pluimveeteelt-consulent te Haarlem. Alle houders van pluimvee worden uitgenoodigd deze lezing bij te wonen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Januari 1912.
Dommelen. De uitslag van het bilartconcours gehouden bij den heer P. van Herk is als volgt:
Op kunst: 1e pr. F. Beijens 2e pr. Meester Beijens beiden te Veldhoven. 3e prijs G. van Nunen. 4e prijs W. van Nunen, beiden te Valkenswaard.
Op de barak: 1e prijs P. Daams. 2e prijs J. Gyrath. 3e prijs Jac. Roothans. 4e prijs A. van den Eijnden allen te Dommelen.
Alles liep in de beste orde af.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 Januari 1912.
Valkenswaard. 15 Jan. Naar men ons mededeelt hebben de kwartjesvinders, die onlangs in een goudwinkel hun slag sloegen, op meerdere plaatsen een bezoek gebracht met voor hen zeer voordeelig gevolg. De beste aanbeveling is, niet laten zoeken in geldbakjes of voorwerpen van waarde.
- De heer F. v. Leeuwen, behaalde op den wedstrijd te Woensel den tweeden prijs met de voordracht "Vaderland". Proficiat.
- Met genoegen maken wij melding van de 1e tooneeluitvoering gisteren avond gehouden door de R. K. Drankbestrijdersvereeniging St. Nicolaas. Het tooneelstuk Baboe Rita werd door hen in aanmerking genomen dat op t laatste moment van uitvoering nog een dilettant moest worden vervangen met de rol van Teunis Haai, die door den Heer van L. uit Geldrop werd medegespeeld zeer gevoelvol vertolkt

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Januari 1912.
Dommelen. Bevolking op 1 Januari 1911: 191 m. 177 vr. samen 368. Vermeerderd door geboorte 5 m. 7 vr. totaal 12 door vestiging 12 m. 10 vr. totaal 22. Verminderd door overlijden 2 m. 4 vr. totaal 6. door vertrek 11 m. 11 vr. totaal 22. Huwelijken zes.
Bevolking op 1 Januari 1912 195 m. 179 vr. totaal 374.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Januari 1912.
Valkenswaard. Bevolking op 1 Januari 1911: 1722 m. 1656 vr. totaal 3378.
Geboorten: 75 m. 74 vr. totaal 149. Ingekomen 123 m. 96 vr. totaal 219. totaal 198 m. 170 vr. totaal 368. Overlijdens: 46 m. 28 vr. totaal 74. Vertrokken: 57 m. 59 vr. totaal 116. Totaal 103 m. 87 vr. totaal 190. Alzoo geheele vermeerdering: 95 m. 83 vr. totaal 178. Er waren 4 levenloos aangegeven. Bevolking op 1 Januari 1912: 1817 m. 1739 vr. totaal 3556.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Januari 1912.
Valkenswaard. 18 Jan. Naar wij vernemen wordt de marechaussee Van Loenhout dezer brigade voor 2 maanden gedetacheerd naar de brigade Het Loo en wel met ingang van 18 Januari. De marechaussee Groenhof wordt op dien datum overgeplaatst naar de brigade Bladel.
- Het rondtrekkend Nederlandsch Nomadenvolk is tegenwoordig weer in volle actie. Woonwagens, volgepropt met kinderen en vrouwen met grove gezichten, passeeren bijna dagelijks onze gemeente om zich in grooten getale ergens te verzamelen, t liefst niet ver van de mastbosschen, waar overvloed van brandstof te vinden is. Gisteren kon men een legerplaats van 9 wagens bij elkaar aantreffen nabij de steenen brug.
- 19 Jan. Als curiositeit van dezen winter kan zeker wel dienen het feit dat onze rappe en vlugge brievenbesteller Bartje de Wit heden morgen reeds vroeg per schaats over den gladden weg zwierde om zijn functie te Riethoven te gaan volbrengen, een tocht, die anders in den regel per rijwiel wordt volbracht. Onnoodig te zeggen dat hij door velen werd nageoogd en het voorbeeld spoedig door de jeugd werd nagevolgd, zoodat de kom onzer gemeente spoedig het aanzien kreeg van een ijsbaan in optima forma. t Is echter te hopen dat deze liefhebberij zich spoedig verplaatst naar eene plaats waar dit geen last voor het verkeer veroorzaakt.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Januari 1912.
Borkel en Schaft. Donderdagnamiddag had alhier vanwege het gemeentebestuur de verpachting plaats der kunstweide ter gezamenlijke grootte van 10.38.80 H.A., welke aan verschillende pachters werd gegund voor de sommen van f 497; voor perceelen die met koeien worden beweid met recht naar eigen goedvinden te mogen stallen moet 30 pCt. boven pachtsom worden betaald.
- Dezer dagen mocht de heer Lamb. Aerts wederom het genoegen smaken een otter te vangen, een echt prachtexemplaar die een gewicht behaalde van 18 pond. Wij kunnen hierbij dan ook niet nalaten den heer Aerts met een dergelijk buitenkansje van harte proficiat te wenschen.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 Januari 1912.
Valkenswaard. 25 Jan. Naar wij vernemen heeft de verpachting van t jachtrecht te Valkenswaard de niet onaanzienlijke som van f 620 opgebracht. Hoogste inschrijver was de heer Dumont uit Brussel.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 Januari 1912.
Borkel en Schaft. Wie meermalen getuige is geweest van het optreden der acteurs van "Vondels Zonen" zal voorzeker a.s. Zondag 28 Januari niet verzuimen een bezoek af te leggen in het cafe van den heer Lemmens. Waar die acteurs met een rijk bewerkt program op de planken verschijnen. Behalve een viertal duetten en voordrachten zal mede worden opgevoerd het tooneelspel in vier bedrijven "Onteerd" en voegen hierbij dat een bekroond karakter-komiek zijne medewerking verleent en duetten en voordrachten ditmaal zullen worden begeleid door muziek.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 Januari 1912.
Valkenswaard. De groote vogel die te Budel dezer dagen geschoten werd, zooals in dit blad werd vermeld, bleek niet te zijn een arend maar een Ringpoot Buizerd (Buteo Capogus), die hier in dezen tijd van t jaar zeldzaam wordt aangetroffen. Hij is opgezet door den heer H. Th. Mollen alhier.
- 26 Jan. Hedenmorgen 10 uur had de plechtige uitreiking der bronzen medaille voor 12-jarige trouwe dienst plaats aan den Brigadier Nijssen dezer Brigade op het vliegterrein alhier. Het eeremetaal werd hem door Kapitein Meijboom met eene toepasselijke toespraak op de borst gehecht, ten aanschouwe van de saamgekomen omliggende brigades.
- Gisterenmorgen arriveerden met den trein van half elf uit Utrecht een 40-tal leerlingen van de Heide-Maatschappij, die een zoogenaamde excursie hielden ter bezichtiging van den vischvijver en de inundatiewerken in deze gemeente. In t Hotel du Commerce werd geluncht en werd de terugreis des namiddags met den trein van 4.39 weer aanvaard.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 Januari 1912.
Borkel en Schaft. Dezer dagen ontstond alhier brand in een schop toebehoorende aan B. van Dijk, thans in gebruik bij W. Keeris, hetwelk door het vernielend element spoedig in asch werd gelegd. Door den gunstigen wind bleef het op onmiddellijke nabijheid staande woonhuis gespaard.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 Februari 1912.
Dommelen. 4 Febr. Hedennamiddag rond 3 uur daalde achter huize Agnetendal alhier een luchtballon komende uit Oostelijke richting. De landing ging zonder hindernissen en spoedig stond een groote toegestroomde menigte rondom de luchtreizigers. 2 dames en 2 heeren van Duitsche nationaliteit. Volgens hunne mededeeling stegen ze te 11. uur te Dusseldorf op, deelden mede een prettige reis te hebben gemaakt en geenszins last gehad te hebben van de koude. Aanvankelijk zou men in de heeren geen militairen hebben herkend, doch uit n gemoedelijk gevoerd gesprek met elkander, bleek men weldra door t kort en krachtig uitgesproken "Herr Majoor", inderdaad met officieren van het Duitsche leger te doen te hebben. Helpers voor het bewerken en verpakken van den ballon, zoomede den vervoerder met kar en paard van al het materiaal waren spoedig gevonden, die hen naar t naastbijgelegen station Valkenswaard vervoerde. De Duitsche dames waren blijkbaar in hun nopjes dat ze een Hollandsche onderwijzeres aantroffen, die heel aardig met hen spreken kon en hen gezelschap hield op den kouden hard bevroren akker en later ook bij den terugtocht naar het spoorstation.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Februari 1912.
Valkenswaard. Den heer L. Sprengers onzen brievenbesteller werd met ingang van 16 April eervol ontslag verleend. 32 jaren lang heeft hij zijn functie nauwkeurig waargenomen. Moge hij nog vele jaren van de thans verkregen en de zoo terecht verdiende rust het volle genot smaken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 Februari 1912.
Valkenswaard. Bij den heer Jac. de Wit alhier zal evenals vorige jaren op Vastenavond Dinsdag thans wederom een groote hondenmarkt worden gehouden. Een ieder kan daar vrij zijn keffer aan de lijn brengen. t Zal er ongetwijfeld druk toegaan.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 Februari 1912.
Valkenswaard. De uitslag van den wedstrijd vogelpik bij C. Kanters is als volgt: op Zondag, 1ste prijs H. v. den Berg 100 punten, 2de pr. A. van Gerven 73 p. 3de pr. L. van Gerven 66 p. Prijzen op Maandag, 1ste pr. H. van den Berg 75 p., 2de pr. C. Verhoeven 68 p. 3de pr. A. v. Gerven 62 p. Prijzen op Dinsdag, 1ste pr. A. van Gerven 88 p. 2de pr. J. van Gerven 82 p. 3de J. Kalis 75 p.
H. van den Berg 4de prijs voor de meeste series. 5de G. Palen voor de minste punten; allen te Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Februari 1912.
Valkenswaard. 26 Febr. Werkstaking. Heden morgen hebben de sigarenmakers van de firma Jaspers en Snellens den arbeid gestaakt, naar aanleiding van het ontslag van den meesterknecht der fabriek W. v. N. Ongeregeldheden kwamen niet voor, doch voor onze gemeente was de groep cafbezoekende stakers een zeer ongewoon verschijnsel. t Is echter te hopen dat de arbeid spoedig weer wordt hervat in t belang van werkgevers en werknemers.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Maart 1912.
Borkel en Schaft. Zondag 25 Febr. l.l. om half twee overleed zacht en kalm in de abdij te Achel de weleerw. pater Bonaventura, Friedrich, Wilhelm Rahier, geboren te Stolberg (Rijnprovincie) den 2en December 1879, en sinds 31 Maart 1910 prior van genoemde abdij. Den 27en Juli 1901 ontving hij de H. Priesterwijding. [] Hij overleed aan eene verzwering in de maag en buikvliesontsteking.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 Maart 1912.
Valkenswaard. Tot ons genoegen kunnen we mededeelen dat de Marechaussee de heer Minnaert alhier is geslaagd bij het onlangs gehouden examen voor den rang van Brigadier. Met het oog op zijne bevordering wordt hij op Vrijdag e.k. verplaatst naar de brigade Gemert.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 Maart 1912.
Dommelen. Zondag had hier de aangekondigde wedstrijd plaats met het geweer op den vasten vogel bij den heer P. van Herk. Daar het weder nog al gunstig was, waren er vele schutters komen opdagen. De prijzen werden behaald als volgt:
1e prijs P. van Herk Dommelen; 2e prijs H. v.d. Laak Aalst; 3e prijs P. Daams Dommelen; 4e prijs W. P. Neutkens Waalre; 5e prijs P. L. Rooijmans Valkenswaard. Allen keerden tevreden huiswaarts en alles liep in beste orde af.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 Maart 1912.
Valkenswaard. De heer J. P. de Bie, rijksambtenaar is verplaatst naar Gennep. Wij wenschen hem veel succes in zijn nieuwe standplaats.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 April 1912.
Valkenswaard. Gisteren werd door onzen landbouwer J. Heezemans aan den veehandelaar H. Andriessen te Eindhoven een stier afgeleverd (roodbont, witkop) die het gewicht haalde van 997 kilo tegen den prijs van 42 cent per kilo. Wel een bewijs dat onze landbouwers de kunst van mesten verstaan.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 April 1912.
Borkel en Schaft. Door Z. D. H. den Bisschop van s Bosch is tot kerkmeester alhier herbenoemd de heer B. Jonkers Jz.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 April 1912.
Londen, 15 April. De Titanic is op 42 Nb. en 50 WL. met een ijsberg in aanvaring geweest. Volgens rapport is het schip in zinkenden toestand. De vrouwelijke passagiers zijn in de reddingsbooten overgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 April 1912.
Dommelen. Dezer dagen werd door den heer Borman een tweede otter gevangen, welke het gewicht haalde van pl.m. 20 pond. De visschers in onze omgeving mogen genoemden heer wel dankbaar zijn, de otter immers staat bekend als een echte vischroover.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 April 1912.
Borkel en Schaft. Naar men verneemt zullen de militaire oefeningen van het 2de regiment infanterie alhier plaats hebben van 17 tot 26 September in de Dommelsche, Westerhovensche en Borkelsche heide, welke is gelegen langs den rijksweg Eindhoven Hasselt. De vier eerste dagen zijn het bataillonsoefeningen in de Ertbransche en Mallapieheide, gelegen onder de drie voornoemde gemeenten en daarna regiments-oefeningen in de Klein Borkelsche en Westerhovensche heide.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 Mei 1912.
Valkenswaard. Nieuwe methode vischvangst. 30 April. Hedenmiddag kwam een vischarend Pandion halactus aanvliegen met een voorwerp in zijn poot. Waarschijnlijk door het rumoer van eenige toeschouwers liet hij zijn prooi vallen welke terecht kwam in den tuin van de dames Mollen. Bij onderzoek bleek het te zijn een karper die het gewicht had van anderhalf pond.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 Mei 1912.
Valkenswaard. Zondag had alhier bij den heer G. Prinsen door de scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik het koningsschieten plaats. Na een warmen strijd mocht de heer Jac. van de Moosdijk als koning uit het perk treden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Mei 1912.
Valkenswaard. Noodlottig ongeval. 9 Mei. Heden namiddag wist het 2 jarig kind van den heer Janssen alhier den koffieketel met kokend heete koffie machtig te worden en daaruit eenige teugen te drinken. De gevolgen kan men gissen; na eenige uren lijdens stierf het ondanks spoedig ingeroepen geneeskundige hulp. Ouders weest steeds op uwe hoede!

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 Mei 1912.
Valkenswaard. 13 Mei. Wij vernemen dat in de legerplaatsen nabij Valkenswaard, van 17-26 September e.k., onder leiding van den Commandeerenden officier van het 2de Regiment Infanterie, de navolgende troepen zullen worden ingedeeld: de staf en de bataljons van het regiment voornoemd, alsmede: de mitrailleurs, bij het regiment ingedeeld, een detachement ordonnansen, een detachement huzaren tot het verstrekken van paarden aan onbereden officieren, een detachement hospitaalsoldaten, een detachement Koninklijke Marchausse, een detachement trein. Bovendien gedurende n of meer dagen onderdeelen van het 2de Regiment Huzaren en van het 3de Regiment Veld-Artillerie.

Meierijsche Courant, Woensdag 15 Mei 1912.
Valkenswaard. De hulpbesteller aan het postkantoor J. Metters, is aangesteld als besteller. Wij wenschen hem van harte proficiat.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Mei 1912.
Valkenswaard. 15 Mei. Heden namiddag 5. uur werden de bewoners alhier opgeschrikt door t gelui der brandklok. Weldra werd het geratel van onze spuit gehoord en voort ging het in de richting van waar de rosachtige gloed, vermengd met rookkolommen hoog opwarrelend, ons den weg wezen naar de plaats des onheils. t Was de schop van den landbouwer J. Driessen, die in lichte laaie stond, waarin een partij landbouwgereedschappen waren geborgen, welke voorwerpen wl, doch de schop niet was verzekerd. De geraamde schade bedraagt f 60,-. Oorzaak, zooals meestentijds, onbekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Juni 1912.
Valkenswaard. De kruisboogschuttersdoelen Stadshandhaving gaf Zondag een wedstrijd bij C. Kanters met deze uitslag: Op gewone baan: 1 P. Peels 2 G. van Aken. 3 P. Lijsten. Op geluksblok: 1 J. van Hertem. 2 J. Lemmers. 3 D. Lemmens. Op vogelpik. 1 H. v.d. Berg. 2 Pynaerts. 3 W. Cox, allen te Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Juni 1912.
Valkenswaard. 7 Juni. Maandagavond 8 uur zal door den Heer Eric Bouwmeester uit Eindhoven in de zaal van den Heer J. Kanen alhier een lezing worden gehouden, waarin de volgende punten zullen worden behandeld:

 • Wat voetbalspel is en hoe dit gespeeld wordt. De voetbalsport en drankbestrijding.
 • Terrein benoodigdheden.
 • De buitenspelregel met een serie voorbeelden.
 • Nuttige wenken.
 • Ongetwijfeld verwachten we een talrijk publiek, dat hier ter plaatse steeds blijken gaf van sympathie voor deze sport. Toegang vrij.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Juni 1912.
  Borkel en Schaft. De leden van het gilde St. Sebastiaan vierden Maandag en Dinsdag hun jaarlijksch teerfeest. Nadat des s morgens alle hoofdpersonen in groot ornaat en verder alle leden de H. Mis hadden bijgewoond, trok men met zwaaiende vaandel en slaande trom naar het feestlokaal, alwaar de dagen recht gezellig werden doorgebracht. Ook had bij deze gelegenheid het drie jaarlijksch koningschieten plaats waarbij de heer Fr. Rijkers de overwinning behaalde en als koning van het gilde werd geproclameerd.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juni 1912.
  Borkel en Schaft. Op het bondsconcours der Kempische Handboogschutterijen te Valkenswaard behaalde de heer Pas, lid van de Eendracht alhier den eereprijs. Een eeresaluut aan den kranigen schutter van ons zestal.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juni 1912.
  Dommelen. De scherpschutters Vereeniging "De Kloveniers", gevestigd bij P. van Herk, houdt op Zondag 23 Juni eene prijsverschieting met het geweer op den vasten vogel. Er zullen vijf fraaie prijzen te winnen zijn, dus liefhebbers zullen nog wel eens een kansje komen wagen.

  Meierijsche Courant, Donderdag 20 Juni 1912.
  Valkenswaard. Uitspanning na arbeid geeft Zondag haar tweede zomeruitvoering op de kiosk. Bij gunstig weder verwacht men druk bezoek.
  - De wielerbaan van den heer Lemmens van Lieshout is thans aangesloten aan den Ned. Wielrijdersbond naar wij uit goede bron vernemen. De moeilijkheden destijds bestaande zijn uit den weg geruimd.

  Meierijsche Courant, Donderdag 20 Juni 1912.
  Dommelen. Door de Handboogschutterij Semper Unitas is besloten nog dit jaar op 11 en 15 Aug. bij gelegenheid van haar 40-jarig bestaan een prachtig internationaal concours te geven waaraan een 15-tal prijzen zullen verbonden worden waaronder een drietal massief gouden medailles met geldprijzen, een koningskruis en eereteeken, 2 kampioensprijzen van f 10 en f 5 en zoo mogelijk de prijzen van het vorstelijk huis. Eerstdaags zullen de circulaires de verschillende gezelschappen worden toegezonden.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Juni 1912.
  Borkel en Schaft. Zondag vierden de leden der Handboogschutterij de "Eendracht" hun jaarlijksch koning schieten waarbij de heer M. Govers de palm der overwinning behaalde. Lang bleven de leden van het steeds groeiende en bloeiende gezelschap bij elkaar, menig glaasje werd gedronken op de gezondheid van den nieuwen koning die zoo glansrijk uit het strijdperk trad.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Juni 1912.
  Valkenswaard. Op het vliegterrein alhier zal morgen de WelEdgestr. Heer kapit. Meijboom aan den wachtmeester Bollen die op 1 Juli a.s. den dienst met pensioen verlaat, de zilveren gesp uitreiken wegens dertigjarigen trouwen dienst. Tot bijwoning dezer plechtigheid komen verschillende brigades bijeen.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 28 Juni 1912.
  Dommelen. De uitslag van de hier gehouden verschieting der scherpschuttersvereeniging "De Kloveniers" is: 1 en 5 A. van Loon Valkenswaard 2 en 4 A. Hoeks Bergeijk 3 A. van Hoek Dommelen. Alles liep in de beste orde af.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Juli 1912.
  Valkenswaard. 5 Juli. In den afgeloopen nacht zijn ten nadeele van A. M. slager alhier 2 spitshonden ontvreemd. In den vroegen morgen van heden is wel eenig gerucht, door den bestolene gehoord, op zijn erf alwaar die dieren verbleven, doch hij vermoedde niet dat dit betrekking had op zijn beide viervoeters. De Rijkspolitie stelde onmiddellijk een onderzoek in.
  - 4 Juli. t Is twaalf uur s middags. In dichte drommen spoeden zich onze werklieden van de fabriek huiswaarts naar den middagmaaltijd. In de nabijheid van t spoorstation n oploopje en t geroep van: "n Pater!". We ontwaren al spoedig n statige figuur in n ruim overkleed, wel eenige overeenkomst hebbende met n monnikspij. t Is evenwel geen "Pater" maar de ons welbekende "natuurmensch" loopende met bloote voeten op sandalen en blootshoofds met lange verwilderde haren en n zorgeloozen ? baard
  De overigens flinke mannelijke gestalte loopt met n ernstig gelaat op en neer op kleine afstanden door de drukke dorps-stationstraat en houdt met de linkerhand een bundeltje boekjes ter hoogte van de borst, zoodat de titulatuur leesbaar is. Het is het ons welbekende werkje: "Keert weer tot de natuur", welke opschrift door hem voortdurend in de Hollandsche en Fransche taal luide wordt verkondigd. n Enkel exemplaartje gleed in de handen van de hem omringende menigte. Ten 2 uur s-middags stapte sinjeur op den trein richting Belgi om daar propaganda te maken voor n levenswijze uit den tijd van de Romeinen en de Batavieren. Of hij weer navolgers zal vinden? Wij betwijfelen het!

  Meierijsche Courant, Donderdag 11 Juli 1912.
  Valkenswaard. Onze dorpsgenoot de heer E. Hoekx legde met goed gevolg het notarieel staatsexamen af 1e gedeelte.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Juli 1912.
  Valkenswaard. De heer Hoekx alhier slaagde niet voor het eerste, maar voor het tweede gedeelte, notarieel staats-examen van harte proficiat.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Juli 1912.
  Borkel en Schaft. Donderdagnamiddag werd alhier op een terrein nabij den windmolen door verschillende politiebeambten uit de omgeving eene oefening gehouden met politiehonden. Het is zeer interessant een dergelijke oefening in oogenschouw te nemen. Doch men behoeft geen leek in het vak te zijn, deze honden af te richten. Ook boef of bandiet te zijn en de aanvallen der af te richten honden af te wachten is voorzeker geen benijdenswaardig baantje. Voorzeker zullen deze honden het politiecorps goede diensten bewijzen.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 16 Juli 1912.
  Valkenswaard. De uitslag der bij den heer G. Prinsen gehouden prijsverschieting is als volgt: 1. P. van Herk Dommelen, 2. P. F. Solaerts, en 3. G. Prinsen beiden Valkenswaard.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Juli 1912.
  Valkenswaard. Een berijder van een motorfiets gaf dezer dagen blijken van veel tegenwoordigheid van geest bij t passeeren van den spoorwegoverweg bij den Leenderweg. Nog op zeer korten afstand met een groote vaart rijdende, bemerkte hij dat deze afgesloten was, wendde op eenige meters daarvan verwijderd, links van den weg in t mulle zand, sloot de werking van den motor af en buitelde ter zijde op den grond. Met een gescheurde pantalon en een kleine ontvelling op zijn been, liep de zaak wonder boven wonder goed af. Wat was hier de oorzaak: onvoldoende verlichting van de fiets of van den spoorwegoverweg? Mogelijk ook nalatigheid.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Juli 1912.
  Valkenswaard. Militaire plechtigheid. 20 Juli. Hedenvoormiddag werd door den heer Kapitein Districts Commandant der Kon. Marechaussee Meijboom de bronzen gesp uitgereikt voor 18-jarigen trouwen dienst aan den Brigade-Commandant D. Nammensma alhier

  Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Juli 1912.
  Valkenswaard. Stadsche Handhaving hield Zaterdag koningschieten, waarvan de uitslag was dat de heer G. Peeters het koningschap verwierf. Met een welsprekend woord bracht de geachte voorzitter de heer Chr. Van Asten een gelukwensch op den nieuwen koning uit. t Was een gezellig samenzijn.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Augustus 1912.
  Valkenswaard. Onder zeer groote deelneming werd Woensdag den 31 Juli het stoffelijk overschot grafwaarts gebracht van den 16-jarigen jongeling G. Fransen, lid van de voetbalvereeniging "Juliana", die na een kortstondig lijden van slechts 3 dagen het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Een groote schare volks was te zamen gekomen in het bedehuis om te bidden voor het zieleheil van den overledene en niet minder talrijk waren de deelnemers aan de begrafenis. Aan de geopende groeve werd het woord gevoerd door den waarn. Pres. van Juliana, die hem schetste als een oppassend jongeling, geacht en bemind door zijn medekameraden, wiens heengaan door allen diep wordt betreurd. Een schoone krans met toepasselijk opschrift werd op zijn graf neergelegd. Diep bewogen dankte de Heer Fransen voor de laatste eer aan zijn veel geliefden zoon bewezen.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 6 Augustus 1912.
  Valkenswaard. 5 Aug. Dezer dagen werd het 8 jarig zoontje van den Brigade-Commandant der Marchausse alhier op het rijwielpad langs den Eindhovenschen straatweg door een fietsrijder aangereden, met het gevolg dat het kind z hard tegen den grond smakte, dat er een bloedende hoofdwonde ontstond en het bewusteloos werd binnengedragen. Geneeskundige hulp werd spoedig verleend en had het aanrijden geen ernstiger gevolgen. De berijder van het rijwiel kwam ook onzacht met de straatsteenen in aanraking en verwondde hand en knie.
  - Een rake brief van een belasterd Missionaris. Men zal zich de lastercampagne herinneren, die de vrijmetselaar socialist van der Velde, lid der Belgische Kamer in den winter van het vorig jaar tegen de Katholieke Missionarissen in Belgisch-Congo heeft gevoerd. Door den WelEerw. Pater A. van den Besselaar, van de missie van Mill-Hill, die opzettelijk om zich beter te verdedigen naar het moederland kwam, is thans van hier uit een open brief aan den weerzinwekkenden sectaris van der Velde gericht, die niet voor de poes is. Het woord is thans aan den achtbaren (?) heer volksvertegenwoordiger van der Velde.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 10 Augustus 1912.
  Valkenswaard. 9 Aug. Diefstal met braak en inklimming. In den nacht van 6 op 7 dezer heeft men door t indrukken van een glasruit zich toegang verschaft tot de sigarenfabriek van Van Aken en Van Schijndel. Eenige sigaren waren al dadelijk de gading van den dief, doch doorgedrongen tot het kantoor maakte hij betere zaken: een waarde van kl.m. f 85 aan zilvergeld maakte hij buit en is daarna spoorloos verdwenen. Een onmiddellijk door de rijkspolitie aangevangen onderzoek met al de ten dienste staande opsporings- en speurmiddelen ook met honden had tot dusverre geen resultaat.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Augustus 1912.
  Valkenswaard. Gisterenmorgen had hier plaats het huwelijk van den Weled. heer P. J. v. Hoof, hoofd der R. K. Bijzondere jongensschool te Eindhoven met Mejuffrouw v. Best dochter van wijlen onzen beminden Oud-Burgemeester Jasper v. Best, wiens reputatie nog steeds in dankbare herinnering bij ons allen voortleeft, om het vele goede dat hij aan ons dierbaar Valkenswaard heeft gedaan.
  Een 20-tal zangers van "De Toonkunst" te Woensel wilde niet achterblijven zijn directeur en diens bruid op dezen dag te huldigen. Zeer verdienstelijk zongen zij de 4-stemmige trouwmis van Oberhausen. Des avonds arriveerde het gansche gezelschap. Ten huize van de bruid werden onder leiding van den heer Bonants een 5-tal stukken op een der Toonkunstwaardige wijze gezongen en verschillende fraaie cadeaux vanwege t gezelschap aan het jonge paar geboden. Van meerdere zijden werd nog t woord gevoerd op hartelijke welgemeende wijze en de beste wenschen werden geuit voor bruid en bruidegom.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Augustus 1912.
  Dommelen. Verleden Zondag eindigde het tweede gedeelte van het concours gegeven door de handboogschutterij Semper Unitas uit Dommelen. Ofschoon het weder op den middag niet zoo erg aanlokkelijk was, hebben toch dien dag 52 gezelschappen aan dien wedstrijd deelgenomen van de 67, die waren ingeschreven om op dien dag te schieten. Op 4 Augustus hadden reeds 26 zestallen geschoten. In het geheel dus hebben 78 gezelschappen aan het concours deelgenomen van de 93 die zich hadden aangemeld. Op den namiddag toen de gunstig bekende fanfare De Echo der Kempen te Bergeijk den tuin was binnengekomen, kwamen honderden genieten van het schoone concert door genoemde fanfare gegeven

  Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Augustus 1912.
  Valkenswaard. In den afgeloopen nacht hebben ongenoodigden zich door uitsnijden van een ruit toegang weten te verschaffen tot het kantoor van den heer J. v. den Besselaar, schoenfabrikant alhier. Door verbreking van het slot van den lessenaar kwamen de sleutels in het bezit der dieven, die nu alle laden konden openen bij het licht van een zeer primitieve eigengemaakte lantaarn, een ledig sigarenkistje met een stukje kaars. Blijkbaar heeft de dief op zijn gemak gewerkt, want voor zijn vertrek heeft hij zorgvuldig weer alle laden gesloten. Ontvreemd zijn: een gouden lorgnet, postzegels, sleutels, sigaren en een kilometerboekje. Een uitgebreid onderzoek is door de Marechaussee aangevangen en bijzondere waakzaamheid wordt intusschen dringend aanbevolen.
  - 19 Aug. Voorzichtig met het gebruik van paardenvleesch. In een tweetal gezinnen zijn, met uitzondering van hen die daarvan niet gebruikten, al de leden ziek geworden na t gebruik van paardenvleesch. Als voorzorgsmaatregel liet de gezondheidscommissie gisteren dadelijk door den "omroeper" daaraan publiciteit geven in de gemeente en waarschuwt zij t heden per advertentie in dit blad.
  - Padvinders in t dorp. Gisteren namiddag circa 2 uur arriveerde een club Padvinders uit Eindhoven, die in hunne eigenaardige costuums weer heel wat bekijks hadden en zeker niet in t minst toen ze in het open veld heel handig hun maaltijd bereidden en nuttigden. Een tweetal autos vergezelde hen, waarin hunne begeleiders waren gezeten. Zooals immer werden ze uitgeleide gedaan door den Burgemeester dezer plaats den heer Van Hoorn.
  - Kermis in de Heide. Druk was t op den Leenderweg, zeer druk gisterennamiddag. Jong en oud gingen naar de herberg in de heide, naar "t Rooi Peerke" om te genieten van t mooie orkest voor begeleiding van den dans, want t was daar zoogenaamde kermis. Menige zweetdruppel parelde aan de lokken van onze jufferkes, doch ook menige fijn gestreken boord onderging daar t lof van verslapping en misvorming, doch de pret en t genoegen dat men smaakte te midden van die vreedzame heide bij de lustige tonen van onze muzikanten maakte alles goed en welvoldaan ging men tegen den avond huiswaarts.

  Meierijsche Courant, Donderdag 29 Augustus 1912.
  Valkenswaard. Op den 3den September zal, zoo wij vernomen hebben, reeds een detachement militairen alhier aankomen om het kamp nabij de steenen brug onder Dommelen op te bouwen.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 31 Augustus 1912.
  Valkenswaard. In overleg met den zeer eerwaarden heer pastoor alhier is door den commandant van het 2e reg. infanterie bepaald, dat tijdens de oefeningen die genoemd regiment aldaar in de omgeving zal houden, op Zondag 24 Sept. e.k. de godsdienstoefening voor de Roomsch Katholieken in het kamp zal worden gehouden. Alzoo zal dien dag om 9 uur in de open lucht de H. Mis opgedragen worden. Deze maatregel werd noodig geoordeeld, wijl in verband met het groote troepen aantal (ruim 2000) geen gelegenheid bestaat om in eene kerk zoo groot een aantal in eens hun godsdienstplichten te laten vervullen. t Zal een indrukwekkende plechtigheid zijn.
  - Met genoegen werd hier het bericht vernomen, dat aan H. Booms, gewezen dekbladsnijder op de sigarenfabriek der firma Gebr. van Best, door H. M. de Koningin is toegekend de eere medaille in brons der orde van Oranje Nassau.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 3 September 1912.
  Valkenswaard. Koninklijke onderscheiding. 31 Aug. Op heden den 31 Aug. den verjaardag van H. M. onze geerde Koningin, had hier nog n bizondere plechtigheid plaats. De harmonie "Uitspanning na Arbeid" marcheerde met volle muziek den Rijksweg op naar de woning van onzen welbekenden Hendrikus Booms, die door H. M. de Koningin was verrast met de eere-medaille der Oranje-Nassau-orde in brons. In welgekozen woorden, woorden die getuigden van dankbaarheid en van leedgevoel tevens wist de heer van Best, beschermheer der Harmonie, de verdiensten van den gedecoreerden werkman Booms te malen. Hij schetste hem als n braaf en getrouw arbeider, als n nauwgezet plichtsbetrachter, die 46 jaren lang de firma van Best getrouw had gediend niet alleen, maar zich mede had doen kennen als een kameraadschappelijk man, door zijn medewerklieden geacht en geerd. "Gaarne had ik" zoo zeide spreker, "U tevens deze onderscheiding op uwe borst gehecht, welke u door onze tusschenkomst gesteund door autoriteiten is te beurt gevallen, doch niettemin al heb ik die eeremedaille thans nog niet we zijn er de Koningin hartelijk dankbaar voor! Er is evenwel nog een andere omstandigheid, waarvoor wij hebben gemeend u deze serenade te moeten brengen: gij zijt medeoprichter van dit gezelschap en hebt 20 jaren uwe beste krachten daaraan ten offer gebracht". "Het spreekt van zelf", zoo ging spreker voort, "dat wij U noode zien heengaan en wij u bepaald zullen missen, doch wij gunnen u gaarne, met het oog op uwen leeftijd deze welverdiende rust en we hopen dat het U gegeven zij dit eeremetaal vele jaren uwe borst moge sieren en gij te midden uwer familie nog lang en gelukkig moogt leven". Zichtbaar bewogen dankte de heer Booms voor de eer. En wij voegen er bij dat de toekenning van deze onderscheiding door velen met onverdeelde belangstelling is begroet en den gedecoreerde tal van felicitaties te beurt vielen.

  Meierijsche Courant, Donderdag 5 September 1912.
  Dommelen. Gisteren zijn reeds een 70-tal manschappen gearriveerd om het kamp onder de gemeente Dommelen in gereedheid te brengen. In een paar uur waren een 30-tal tenten opgeslagen waarin de manschappen reeds den nacht hebben doorgebracht. In t geheel zullen een 300-tal tenten moeten worden gezet, om de soldaten, die op 17 Sept. zullen komen te herbergen en ze daarin voedsel en drank te verschaffen. De genie is reeds bezig om de straten door het kamp aan te leggen. Het is werkelijk aardig om te zien hoe ordelijk alles toegaat. t Is jammer, dat het weer zoo ongunstig is. Het verblijf in het kamp zal daardoor heel wat van zijn aantrekkelijkheid verliezen.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 7 September 1912.
  Valkenswaard. Maandag 16 Sept. zullen er vanwege de kruisboogdoelen de Stadsche handhaving bij C. Kanters kindervermakelijkheden plaats hebben, opgeluisterd door een prachtige Amerikaansche gramafoon.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 10 September 1912.
  Valkenswaard. A.s Zondag neemt onze kermis weder een aanvang en staan wij dus voor eenige dagen van genoegen, welke niemand onze ijverige en arbeidzame bevolking zal misgunnen, wanneer ze in de gepaste uitspanning worden doorgebracht. Aan gelegenheid daartoe zal het niet ontbreken. Zondag voormiddag te half twaalf geeft Uitspanning na Arbeid een matine op de kiosk. Voorts zullen aanwezig zijn Janvier met zijn stoomcaroussel, Riozze-bioscoop, Huygens luchtschommels, Roels v.d. Boom, draaimolen, Alten rodelbaan, suikerkramen van Coppelmans, Lemmens, Schrijvers, Kanters en van der Linden, een gebakkraam van v. Gemert en een galanteriekraam van Semmelaar. Er is dus gelijk men ziet gelegenheid genoeg.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 14 September 1912.
  Valkenswaard. De onderafdeeling van de V. P. N. heeft besloten als gewoonlijk op Kermis Maandag d.i. 16 September a.s. een konijnen en pluimvee markt te houden bij den heer W. van Nuenen van Leeuwen des morgens van 10-12 uur. Men verwacht een drukke opkomst.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 14 September 1912.
  Borkel en Schaft. Bij publieke verkooping van Donderdag j.l. is de alhier van ouds bekende en druk beklante windgraanmolen in eigendom overgegaan aan den heer Theeuwissen uit Heeze. Den nieuwen eigenaar wenschen wij bij deze van harte het beste succes toe.
  - Gedoken in een armoedige plunje, doch in de kracht der jaren, trok dezer dagen alhier een persoon van deur tot deur om eenige koopwaar, hoofdzakelijk bestaande uit postpapier en enveloppen aan den man te brengen. Al wie kocht kreeg een sociaal bedankje doch wie durfde te weigeren, hem werd een hoop verwijtingen en scheldwoorden naar het hoofd geslingerd. Zoo trok de koopman verder tot over de grenzen en wie een halven dag later hem zag laveeren over s Heeren wegen, hem in de cafs een taal hoorde voeren van de sterkste, de wijste en van niemand bang, zal terstond tot de overtuiging zijn gekomen dat alwie dergelijk nietsdoend en rondreizend nomadenvolk steunt ze nog veel ongelukkiger maakt dan ze reeds zijn.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 17 September 1912.
  Valkenswaard. Vernielingswerk van voetzoekers. 17 Sept. Gisteren middag vermaakten zich eenige jeugdige snaken met het wegwerpen van brandende voetzoekers op het marktplein. Om de uitwerking van zoon gevaarlijk spel goed tot zijn recht ? te doen komen worden bij voorkeur groepen menschen gekozen, waardoor een paniek ontstaat en allen uit elkaar stuiven. Uit gemis van die groepen kozen ze de linnen kap van den draaimolen, welke zoodanig gehavend werd door brand, dat de man nog al beduidende schade heeft. De Burgemeester vergezeld van de Rijkspolitie stelde onmiddellijk een onderzoek in. Het verbieden van den verkoop van dergelijk gevaarlijk speelgoed als kermisvermaak is gebiedend noodzakelijk.

  Meierijsche Courant, Donderdag 19 September 1912.
  Valkenswaard. De Intocht der militaire troepen. 17 Sept. Te midden van de kermisdrukte trokken onze soldaten uit het Bossche garnizoen gepakt en gezakt circa 2 uur n.m. onze gemeente binnen om het kamp onder Dommelen te betrekken. Deze twee bataljons infanterie stonden onder commando van Overste Frazer. Onze Harmonie U. n. A., daartoe welwillend beschikbaar gesteld door haren beschermheer de WelEd. geb. Heer F. van Best, nam de begeleiding van een Bataljon op zich om de vermoeide soldaten onder hare opwekkende tonen naar de legerplaats te brengen en kort nadat deze groep militairen het kamp waren binnengerukt, werden de vroolijke marschen vernomen van de twee andere Bataljons die uit de garnizoenen Roermond en Venlo van Weert waren afgemarcheerd onder commando van den Overste Spanjaard Spekman. Met een kort eenvoudig maar welgemeend woord werd den heer van Best door den HoogE.G. heer Klerk de Reus, kolonel kamp-commandant, dank gezegd voor de welwillende begeleiding van de troepen om deze vreugdevol op hare plaats te brengen. "Wij stellen dir eerbetoon", zei spreker, "op hoogen prijs en hopen van ganscher harte dat het verblijf van de soldaten onder de burgerij van Valkenswaard en omstreken een aangenaam moge zijn en zij met genoegen op deze dagen mogen terugzien".
  Nadat Z. H. E. G. zich eenigen tijd recht minzaam met den heer van Best had onderhouden, werd nog een marsch ten beste gegeven en verlieten de muzikanten het kamp. Veel soldaatjes, moe gesjouwd, vleiden zich in hunne tenten op t strooleger neer, terwijl eenigen van sterkere constructie de kermis nog eens opliepen. Morgen beginnen de bataljonsoefeningen.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 21 September 1912.
  Valkenswaard. Een droevig drama speelde zich gisteren nacht hier af: de marechaussee G. beroofde zich zelf van t leven. Daar oneenigheid met zijn meisje vooraf ging, vermoedt men, dat deze ontroering zzeer zijn geest verstoord heeft, dat hij als in verbijstering het betreurenswaardig feit bedreef. Gr. stond bekend als een oppassend en plichtgetrouw politieman. Algemeen is men diep onder den indruk dezer droeve gebeurtenis, die een treffend contrast vormt met den zoo gunstigen afloop van de kermis.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 24 September 1912.
  Valkenswaard. 22 Sept. Wij achten ons verplicht ter voorkoming van misverstand en t maken van verkeerde gevolgtrekkingen, te vermelden dat de Marechaussee Groenhof, die zoo onverwachts scheidde van t leven in een toestand van groote overspanning moet hebben gehandeld en de juiste oorzaak dezer wanhoopsdaad niet bekend is.
  - Heden v.m. had de begrafenis plaats van den overleden Marechaussee G. dezer brigade. Een vrij groote deputatie van het wapen en vele vrienden en bekenden waren daarbij vertegenwoordigd, waarvan een 4 tal kameraden van den overledene dienst deden als slippendragers. De diepbedroefde vader en verdere familie was gezeten in een rijtuig en langzaam schreed de sombere stoet naar den doodenakker. Aan de groeve werd het woord gevoerd door den Predikant Ds. Oudegeest en den WelEd. Gestr. Heer Kapitein Districts-commandant Meijboom. Diep onder den indruk verlieten allen de begraafplaats en overweldigd door smart ging de vader en familie heen met diepen weemoed nog starende op de kist, die het stoffelijk overschot bevatte.
  - Father v.d. Besselaar. Zaterdag heeft Z. D. H. Mgr. J. Buth wijbisschop van Zijne Eminentie Kardinaal Bourne, Aartsbisschop van Westminster, in de kapel van het college te Mill Hill de heilige priesterwijding o.a. toegediend aan onzen vroegeren dorpsgenoot den WelEerw. Heer J. van den Besselaar. Door den HoogEerw. Generaal is aan father v.d. Besselaar Madras als bestemming aangewezen.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 1 October 1912.
  Valkenswaard. De weleerw. heer Jos. v.d. Besselaar van Mill Hill, wiens priesterwijding wij verleden week meldden, droeg Zondag alhier de eerste plechtige H. Mis op, geassisteerd door zijnen heerbroer, Missionaris in Bel. Congo en zijn heerneef den weleerw. Kapelaan Jaspers. De Eerw. Pater Jonkers hield een feestrede. Aan den jeugdigen priester-missionaris en zijn geachte familie onze beste gelukwenschen.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 5 October 1912.
  Valkenswaard. 3 Oct. Heden namiddag werd de vrouw van den landbouwer P. op den Venberg alhier bij t behulpzaam zijn van t uitspannen van t paard zoo ernstig door dat dier in den arm gebeten dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.
  - Liefdadige soldaten. Een gehouden collecte in het militaire kamp te Dommelen voor de nagelaten betrekkingen van de omgekomen soldaten bij de ramp te Vossegat bij Utrecht, bracht de respectabele som van ruim f 225 op.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 12 October 1912.
  Valkenswaard. 10 Oct. Een paar avonden heeft de Cinema Edison in de zaal van den heer Berkers alhier Bioscoop-voorstellingen gegeven. Een druk bezoek is het deel geweest en we kunnen met gerustheid dergelijke voorstellingen aanbevelen als zijnde leerzaam voor de toeschouwers. We wenschen den ondernemers verder veel succes toe.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 15 October 1912.
  Borkel en Schaft. Bij gelegenheid van de 20-jarig herdenking van de oprichting der derde orde in de parochie zal door een tweetal paters Franciscanen uit Weert een triduum worden gegeven.
  - Zondag na de hoogmis werd men alhier opgeschrikt door het luiden der brandklok daar een begin van brand was ontstaan in het cafe van den heer Jansen op de Schaft. Met vereende krachten wist men de brand in zijn begin te stuiten zoodat men met de brandspuit halverwege kon terugkomen.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 15 October 1912.
  Valkenswaard. 14 Oct. Heden voormiddag 9 uur werden door den Brigade Commandant der Marechaussee alhier een 40-tal postduiven in vrijheid gesteld met bestemming naar s-Gravenhage en toebehoorende aan verschillende eigenaren. Begunstigd door fraai weer en heldere lucht wisten de duifjes spoedig juiste koers te nemen.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 19 October 1912.
  Dommelen. Verleden Woensdag avond werd hier in de openb. school een bemestings cursus geopend, die is aangevraagd door het bestuur van den N. Chr. B. B.
  Een groot aantal landbouwers was opgekomen om deze lessen in de bemestingsleer te volgen, die zullen gegeven worden door den Heer Knoops h d s te Riethoven die op dit gebied zich een goeden naam heeft gemaakt. De Zeer eerw. Heer Bolsius, adviseur van de Afd. Dommelen v.d. N. Chr. B. B. deed van zijn belangstelling blijken door met een enkel woord het nut der bemestingsleer voor den landbouwer te bespreken en in t algemeen het groote voordeel van het landbouwonderwijs te doen uitkomen. ZEerw. hoopte dat deze lessen voor den landbouwer van Dommelen groot voordeel moge afwerpen.

  Meierijsche Courant, Donderdag 24 October 1912.
  Valkenswaard. Hier had Dinsdag de aangekondigde vergadering plaats der onderwijzers van het arrondissement Eindhoven. Na opening door den Voorzitter den heer Gerrits las de heer Hoppenbrouwers de notulen. Daarna hield de heer Koonings hoofd eener school te Woensel, een zeer bevattelijke rede over het stelsel der parallel klassen, eindigend met een aanbeveling daarvan. De Voorzitter bracht den spreker een woord van dank. De districts schoolopziener, de heer Desertine, van de gelegenheid gebruik makend, wees de aanwezige schoolhoofden op het Koninklijk Besluit van 25 Juli j.l. regelend soort, afmeting en afstand der schoolbanken voor de L. S. waaraan streng de hand zal worden gehouden.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 29 October 1912.
  Valkenswaard. 28 Oct. Gisteren werd in t Caf van den Heer Berkers alhier een wedstrijd gehouden op de biljart waarmede deugdelijke prijzen voor de liefhebbers te behalen waren. Er bengelden aan den kapstok n.m. een 4-tal prachtige hazen en een paar vette konijntjes. Winners dier prijzen in de 1e serie waren de Heeren: Haltes, G. van Nunen en Henri Jaspers, in de 2e serie: G. van Nunen, H. van Nunen en H. Gijrath.
  - 26 Oct. Een begin van brand ontstond heden middag circa 3 uur in de sigarenfabriek van de Heeren van Veldhoven en van der Heijden. Eenig binnengoed etc. verbrandde, doch weinig schade werd aangericht door het krachtdadig optreden van t personeel.
  - 28 Oct. t Was feest Zaterdagavond. De Heer en Mevrouw H. Hoekx van den Heuvel onlangs gehuwd, wilden ook voor hunne werklieden dien dag tot een onvergeetlijken maken en daarom werden de sigarenmaaksters onthaald op een gereserveerde afdeeling van de fabriek. En niet ver van deze in feestdos herschapen ruimte van n net caf dronken en klonken de mannelijke personen van de fabriek op de gezondheid van t jeugdig paar. Hier sloop er ook een binnen met n harmonica en begon te spelen. Welke dansliefhebber kan daar nu koud bij blijven? Weldra waren er ook eenigen in draaiende beweging en zoo had t geheele feest een aangenaam en gezellig verloop, waaraan door alle deelneemsters en deelnemers met genoegen zal worden gedacht.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 5 November 1912.
  Borkel en Schaft. Toen Zaterdag j.l. de heer Fhesingher met een zijner vrienden alhier ter jacht was mocht hij het genoegen smaken behalve een flinken buit hazen, fazanten en een tweetal houtsnippen, een prachtigen reebok te schieten. Voorwaar lekkere boutjes, welke menig jachtliefhebber zouden doen watertanden.
  - Door de acteurs onzer tooneelvereeniging "Vondels Zonen" is ter studie genomen het prachtige drama "Op moeders graf" waarmede zij op Zondag 24 Nov. op de planken zullen verschijnen. Daar de acteurs van voornoemde vereeniging telken male goed spel leveren staat ons alsdan een genotvolle avond te wachten.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 9 November 1912.
  Valkenswaard. Vrijdagmorgen werden de buren van den Leenderweg opgeschrikt door het geroep van brand. Men kwam tot de ontdekking dat een schop van A. van Mierlo in brand stond. Een varken kwam in de vlammen om. Door het kranig optreden werden de aangrenzende huizen gespaard.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 23 November 1912.
  Borkel en Schaft. Maandag vierden de leden der Handboogschutterij de "Eendracht" hun jaarlijksch potverteeren in de zaal van den heer Jansen Govers. Men kan zich de gezelligheid van dit feest voorstellen als men weet dat dit gezelschap 36 leden telt. De dag werd genoegelijk gesleten en een woord van lof mag niet worden onthouden aan den kastelein die zooals gebruikelijk zijn maaltijd degelijk en fijn in orde had. Het gezellig samenzijn des avonds waarvoor door den Edelachtb. burgemeester eene kleine verlenging werd toegestaan werd hier vooral verhoogd door het op gezette tijden voordragen van komische stukken, waarna eenieder dankbaar voor al het genotene rustig huiswaarts keerde.
  - Maakten wij de vorige week melding dat de heer Aerts een drietal otters wist te verschalken, dezer dagen heeft hij een exemplaartje weten te bemachtigen dat een gewicht haalde van ruim elf kilo. Wij wenschen den heer Aerts proficiat met deze mooie vangst.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 26 November 1912.
  Borkel en Schaft. Gehoor gevende aan de roepstem van onzen Edel Achtbaren heer Burgemeester toog Vrijdagavond schier elk gemeentenaar naar het ruime lokaal van het hotel de Zwaan bij den heer Jansens-Jonkers om getuige te zijn der lezing over gemeente huishouding. In den breede toonde Z. E. Achtbare de plichten die elk gemeentenaar te vervullen heeft en welke weg wij hebben te bewandelen om den groei en bloei den statigen vooruitgang der gemeente te helpen bevorderen. Onder scherts en luim, zijn Edelachtbare eigen, wist hij op sommige oogenblikken het publiek in verheugde stemming te houden zoodat ieder hoogst voldaan over het vernomene huiswaarts keerde en den wensch uitte, dat zijn EdelAchtbare nog tal van jaren de bewindteugels in handen moge houden, waarbij ongetwijfeld onze gemeente een vooruitstrevende toekomst tegemoet gaat. Borkel en Schaft mag voorzeker trotsch en fier zijn zulk een jeugdig en energiek burgemeester te bezitten.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 26 November 1912.
  Valkenswaard. 25 Nov. Naar wij vernemen zal op Donderdag 28 November e.k. ten herberge van H. W. Mollen, stationskoffiehuis alhier, door den heer Gierbergen, leeraar in bijenteelt een lezing worden gehouden over dit onderwerp. Vermits de bijenteelt in Valkenswaard en omstreken nog al beoefend wordt, zullen hier zeker velen zich tot dit onderwerp aangetrokken voelen.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 30 November 1912.
  Valkenswaard. Onze gemeente doet niet achter voor elders, en zeker niet in de uitstekende gelegenheden voor amusement welke ons worden geboden. Zoo bezitten we hier op t oogenblik een prima electro bioscoop welke een programma te zien geeft, dat elkeen bevallen zal. Vooral daar als hoofdnummer gegeven wordt de indrukwekkende film van de ramp van de Titanic, het vreeselijk drama dat verleden jaar heel de wereld schokte. De ruime wel ingerichte zaal van den heer J. Kanen zal heden Zaterdagavond dan ook zeker nog te klein blijken daar ieder niet alleen uit onze gemeente maar ook uit dichtere en verdere omgeving deze prachtvoorstellingen zal willen bijwonen.
  - De Valkenvangst is alhier ook dit jaar wederom met veel succes door den bekwamen valkenier den heer Mollen en zijn medehelpers beoefend. Niet minder dan 19 exemplaren werden bemachtigd en door een afgezant van de bekende Old Hawking Club te Londen afgehaald.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 3 December 1912.
  Valkenswaard. 2 Dec. Een sedert jaren bekend staand persoon met gestoorde geestvermogens of lichte krankzinnigheid bracht heden namiddag heel wat consternatie te weeg in de gemeente. Gewapend met een dikken knuppel liep hij, luid scheldende en razende door de straten, totdat hij tegenover t postkantoor gekomen weer zoon aanval van razernij scheen te krijgen, en hij een 7-tal groote ruiten insloeg zoodanig dat t postkantoor met wachtkamer bezaaid was met stukjes en stukken glas. De Marchausses kregen er spoedig de lucht van, zetten den "glazenmaker" achterna en ontwapenden hem. Nader vernemen wij dat hij heeft uitgelaten de spoorrails te zullen opbreken. Met het oog op de veiligheid van personen en goederen zou onschadelijk maken van dit individu gebiedend noodzakelijk zijn.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 14 December 1912.
  Borkel en Schaft. Wegens ontslagname van den heer van Empel als directeur van het R. K. zangerskoor is ter vervulling dezer vacature bij acclamatie benoemd de heer Jacques Theeuwes. Mogen onze koristen onder de leiding van hunnen bekwamen en energieken directeur een stadigen vooruitgang maken op muzikaal gebied en zoodoende hunne stemmen ter eere en glorie van God doen klinken door de gewelven van onze fraaie parochiekerk.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 17 December 1912.
  Valkenswaard. Bij onderhandsche aanbesteding is het bouwen van een heerenhuis voor den heer P. Bots gegund aan den laagsten inschrijver, den heer F. van Dooren voor f 4995 met bijlevering van een gedeelte der materialen. Architect is de heer Ant. L. Bogers, Woensel.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 24 December 1912.
  Valkenswaard. Brand. Gisteravond werden wij opgeschrikt door het gelui der brandklok. Alles snelde naar de plaats des onheils. Weldra ontdekte men dat t huis, toebehoorende aan de kinderen Fijen en bewoond door den kleermaker Daems, in brand stond. Toevallig was niemand thuis: de vrouw was op reis en Daems zelf voor zaken uit. De toegeschoten lieden trapten deuren etc. in en bijna alles werd gered. Men klom zelfs op het brandende dak en vandaar bereikte men de werkplaats die boven gelegen was: machines en kleeren werden uit het vuur gered. Een woord van hulde komt zeker toe aan die kranige lieden!

  Meierijsche Courant, Dinsdag 24 December 1912.
  Dommelen. Aanstaanden Donderdag 26 Dec. zal de Weleerw. Heer Saus, Vicarius der H. Landstichting voor de drankbestrijdersvereeniging St. Martinus een lezing houden met lichtbeelden. Om 4 uur voor de dames en om 7 uur voor de Heeren. Ook niet leden hebben toegang tegen een klein entre, ten voordeele der H. Landstichting. Bij gunstig weder zal hiervan stellig druk geprofiteerd worden.

   

    copyright sHGV                                                                               last update: 27-12-2007