1913

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Januari 1913.
Eindhoven. Z.D.H. de Bisschop van ’s-Bosch heeft aan den weleerw. Heer A. Macklenbergh, kapelaan te Valkenswaard, het adviseurschap opgedragen bij de aldaar opgerichte R. K. Lederbewerkersvereeniging St. Crispijn en Crispinianus.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 Januari 1913.
Valkenswaard. Op het biljartconcours bij den heer C. van den Heuvel zijn de prijzen behaald als volgt:
1 pr. Jo van Pelt, 2e pr. W. Schol, 3e pr. P. van Daal, allen te Valkenswaard. De wedstrijd had een aangenaam verloop.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Januari 1913.
Valkenswaard, 22 Jan. Een 3 tal weken geleden klepte de brandklok voor het brandend huis van Toontje Daems, hedenmiddag circa 3 uur, luidde ze voor de woningen bewoond door Louwke Sprengers en Frans Maas. In beide gevallen toonden de brandweermannen groote activiteit, doch de spuit weigerde, evenals bij den vorigen brand, totaal den dienst. De woningen brandden totaal af; zij waren tegen brandschade verzekerd. De toegestroomde menigte had de meeste aandacht voor de niet werkende spuit en de actieve brandweermannen lachten in hun vuistje. Gevaar voor belendingen was er toch niet.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Februari 1913.
Valkenswaard. Op Maandag 3 februari des namiddags om 7 uur, zal bij W. van Nunen-van Leeuwen eene groote lezing worden gehouden met het onderwerp: Verbetering van het geitenras, en invoering van raszuivere Zwitsersche geiten en bokken. Als spreker zal optreden de heer J. M. Rassing uit Ulft.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 April 1913.
Valkenswaard. 1 April. Wij zouden aan de eer der feestviering van de 40-jarige ambtsvervulling van Ds. Oudegeest, predikant alhier, te kort doen, indien wij onvermeld lieten dat door de zangvereeniging De Volharding Z. E. W. een serenade werd gebracht en waarvoor de jubilaris zich niet onbetuigd heeft gelaten.
Op recht gulle en hartelijke wijze onthaalde de waardige jubilaris met z’n echtgenoote zijne leerlingen en oud-leerlingen op Maandagavond waar ’n toon en feestvreugde heerschte die nu en dan in uitbundig en spontaan feestgejuich lostbarstte, want ds. Oudegeest verstaat de kunst van omgaan met z’n mensen groot en klein. De herinnering hieraan zal dus bij velen een aangename zijn.
Nog een vermeldenswaardig feest staat ons Zondag te wachten. De heer Kanen herdenkt het 50-jarig bestaan van zijn hotel bekend onder den naam Hotel du Commerce. Een wedstrijd in comische voordrachten zal een waardig cachet geven aan z’n affaire, die de brave man heeft gesticht en waarvoor hij heeft gewerkt en gezwoegd.
Aan belangstelling zal het Jan Kanen en zijn familie dien dag niet ontbreken en allerminst ’s avonds als de komiekelingen op de planken komen.

Borkel en Schaft. Op de alhier gehouden vergadering van Dinsdagavond in het lokaal van den heer Jansens-Jonkers werd definitief besloten tot het oprichten eener locale boerenleenbank.
Nadat door den Edelachtb. heer Le Loux, inspecteur der centrale Boerenleenbank te Eindhoven, nogmaals het nut, het doel en de werking der leenbanken was uitgezet, aanvaardden alle aanwezigen het lidmaatschap.
Uit hun midden werd tot kassier gekozen de heer H. Moonen en tot bestuursleden de heeren Adr. Scheepers, Corn. Kuipers en B. Jonkers Jz. respectievelijk directeur, vice-directeur en bestuurslid en voor den raad van toezicht de heeren L. Claas, L. Aerts en Fr. Rijkers, respectievelijk president, vice-president en lid.
Moge onze plaatselijke boerenleenbank tot nut en heil van onze boeren groeien en bloeien.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 April 1913.
Valkenswaard is weer een vereeniging rijker geworden. Gisteren 6 april (sic) is hier ter plaatse een postduivenvereeniging opgericht genaamd "De Snelvliegers", ten huize van den heer P. Lavrijssen, caféhouder bij ’t station. Wij koesteren allen hoop, dat deze edele branche van sport, spoedig veel leden zal tellen en wenschen de vereeniging De Snelvliegers een krachtigen bloei toe.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Mei 1913.
Valkenswaard. Een akelig drama heeft heel onze gemeente in begrijpelijke ontroering gebracht. De jeugdige marechaussee R. had kennis aangeknoopt met de slechts 17-jarige P. V. zeer tegen den zin der ouders van deze laatste. Nadat zij verleden Maandag verdwenen waren en men overal tevergeefs gezocht had, werden Zondag hunne lijken gevonden in de Dommelsche heide. De ongelukkigen hadden, naar ’t schijnt een einde aan hun leven gemaakt. Men kan zich de smart voorstellen van de ouders van het meisje, die met de tegenwerking der zoo vroege verkeering hunne dochter alleen haar heil beoogden en de beste bedoelingen hadden.

Uitslag wielerwedstrijd op de baan Vitesse

Voor ’t eerst werd Zondag op de onlangs aangelegde baan, eigenaar de heer Lemmens, gereden met gangmaking.
De uitslag was als volgt:
1e pr. 150 gld. de heer Duden uit Keulen met gangmaker J. Ruigt.
2e pr. f. 100 de heer Louis Seton uit den Haag met gangmaker de heer Seton.
Met de motoren voor gangmaking ging ’t lang niet opperbest. Gelukkig stond de heer v. d. Horst uit Strijp zijne "Simplex" af en van toen af aan ging het van een leien dakje.
Voorts werden de 1e, 2e en 3e prijs voor nieuwelingen behaald door de heeren Damen Strijp, J. Koot Oirschot en H. van den Berghe Valkenswaard.
Een groote menschenmassa woonde dezen niet erg spannenden wedstrijd bij. Op de baan waren de noodige ververschingen voorhanden om dorstigen en snoeplustigen te verkwikken en te laven. De harmonie uit Budel luisterde door mooie stukken dezen wedstrijd op.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 Juni 1913.
Valkenswaard. Van de premie gesteld op het vinden der slachtoffers van het onlangs in deze gemeente afgespeelde drama, werd door den heer A. Peels een flink bedrag afgestaan ten bate van de vereeniging Het Groene Kruis. Wel een bewijs dat men hier deze nuttige instelling ten zeerste waardeert.

Dommelen. Verleden Vrijdag werd bij de Handboogschutterij "Altijd Eenheid" gevestigd bij den Heer Roothans hevig gestreden om het koningschap. De vorige titularis wist kranig zijn ouden roem te handhaven. Hij schoot niet minder dan 90 punten in 20 schoten. De Heer G. Roothans weet nog steeds goed de roosjes te vinden.
- Gisteren morgen ontlastte zich boven deze gemeente een hevig onweder. De bliksem sloeg in de woning van Van Dooren en doodde vier varkens. Geen persoonlijke ongelukken. De woning bleef gespaard.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Juni 1913.
Borkel en Schaft. Dinsdag en Woensdag vierden de leden van het gilde St. Sebastiaan hun tweede jaarlijksch teerfeest. Na eerst in optocht zich kerkwaarts te hebben begeven alwaar het H. Misoffer voor levende en overledene gildebroeders aan God werd opgedragen, werden verder beide dagen in een gulle vroolijkheid doorgebracht.
Iets edels, iets verhevene zijn deze aloude gildefeesten te meer daar onze ouders en voorouders er aan hebben deelgenomen en vooral daar de statuten der gilde zijn geschoeid op echt-katholieken grondslag.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 Juli 1913.
Valkenswaard. 17 Juli a.s. Zondag zal onze harmonie "Uitspanning na Arbeid" hare tweede Zomeruitvoering geven op de kiosk. Het is te hopen dat het weer nu eens een beetje mee werkt, dat we tenminste nog eens een enkele keer van die fraaie muziek kunnen genieten, welke U. n. A. pleegt te geven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Juli 1913.
Valkenswaard. Dinsdag werd alhier in het koffiehuis van den heer G. Veraa door den bouwkundige Ant. Peels aanbesteed het bouwen van een woonhuis met bijgebouwen voor rekening van den heer J. H. Adriaans.
Er werd ingeschreven als volgt:
P. J. Gevers Westerhoven 3468; J. F. van Dooren Valkenswaard 3285; J. A. Beeks Valkenswaard 3119; H. H. Moeskops-Sengers Valkenswaard 3099.
Het werk werd gegund aan den laagsten inschrijver.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Augustus 1913.
Valkenswaard. Heden 10 Augustus werd onze gemeente bezocht door een patrouille verkenners van de afdeeling Eindhoven onder commando van den heer Franke, sergeant-majoor met het doel propaganda te maken tot ondersteuning van het initiatief van onzen burgemeester, om alhier een dergelijk corps te stichten. Te dien einde werd denzelfden middag ten 7½ uur onder leiding van Z. E. A. alhier een vergadering gehouden. Na een duidelijk uiteenzetting van wat dit korps betoogt (sic) en het beantwoorden van eenige gestelde vragen, werd door de aanwezigen besloten alhier een "Verkenners Corps" op te richten. Onmiddelijk meldden zich 24 personen, dus een volle sectie, als lid aan.
Daarna werd overgegaan tot kiezing van een bestuur uit het kader en werden tot leden van het bestuur gekozen de Edelachtb. Heer Burgemeester als Voorzitter, W. Rijkers 1e Secretaris, G. J. Berends 2e Secretaris, Ant. Holzenbosch, Penningmeester en F. Fasol, Jos. van der Mark en K. Gevers, Commissarissen.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Augustus 1913.
Valkenswaard. Met de Staatscourant No. 195 zijn verzonden de statuten der vereeniging tot bevordering der geitenfokkerij "De Werkman’s koe" alhier.

Dommelen. Verleden Zondag vierde onze drankbestrijdersvereeniging "St. Martinus" haar eerste lustrum. Des morgens naderden alle leden tot de H. Tafel en de Zeereerw. Pater Ildefonsus schetste in beide H. H. Missen verschillende tafereelen van drankellende die op de hoorders een diepen indruk maakten.
Ook bij de wijding van den Drapeau vond Z. E. een schoone gelegenheid om ’t nut en de noodzakelijkheid van de drankbestrijding aan te toonen.
Na afloop dezer kerkelijke plechtigheden gingen de leden in optocht onder het zingen van: "Bindt aan den Strijd" met verschillende H. H. geestelijken aan ’t hoofd naar het gewone vergaderlokaal, waar Prof. Leopold uit ´s-Bosch voor een genoeglijken namiddag zorg droeg.
Werkelijk slaagde hij er in de vergadering een paar uur genoeglijk bezig te houden en te doen lachen, dat ze schokten met zijn goocheltoeren en andere comische voorstellingen. Wij gelooven dat Prof. Leopold zich een goeden naam heeft verworven in Dommelen, want ieder was zeer tevreden over zijn werk.
Verschillende nieuwe leden hebben zich dien dag weer aangemeld, wel een bewijs dat deze drankweerdag is geslaagd en de propaganda haar doel niet heeft gemist.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 September 1913.
Valkenswaard. Maandag werd er bij den heer W. van Nunen van Leeuwen door de geiten fokvereeniging eene tentoonstelling gehouden. Er werden 50 stuks aangevoerd.
De prijzen zijn behaald als volgt:
Klas A, wit en ongehoornde: 1e prijs J. Wijne, 2e H. Boogaerts.
Klas B, gehoornde en alle kleuren: 1e prijs Th. Maas, 2e P. Zwevels.
Klas C, Lammeren geboren 1913: 1e prijs H. de Wit, 2e J. v. Kessel.
Klas D, Saane wit en ongehoornd: 1e prijs H. A. Schijvens, 2e J. Compen.
Deze bij loting daar ze beiden evenveel punten behaalden.

Woensdag werd er door de scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik bij G. Prinsen de aangekondigde prijsverschieting gehouden. De prijzen werden behaald als volgt:
1e prijs A. van Och, Strijp, 2e M. Vos, Valkenswaard, 3e P. J. Lemmens, Valkenswaard, 4e A. v. d. Broek, Woensel, 6e G. Prinsen, Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 September 1913.
Borkel en Schaft.
Dinsdagmorgen circa acht uur had alhier een treurig ongeval plaats. Toen de landbouwer H. Intven, een jonge man in den bloei zijner jaren, met paard en kar, beladen met melkkannen, zich naar de fabriek begaf, werd zijn paard in de onmiddellijke nabijheid van de fabriek eenigszins schichtig, waarbij hij van de kar sprong met het ongelukkig gevolg dat hij met zijn voeten in de lijsten bleef hangen.
Het paard door het optrekken der lijsten aangewakkerd zette het op een loopen, zijn geleider na zich sleepend over de straatkeien, waarbij hij ernstige kwetsuren bekwam aan het hoofd, hetwelk aan de eene zijde bijna geheel ontveld, diepe wonden vertoonde, zoodat hij het bewustzijn verloor.
Na in een nabijzijnde woning binnengebracht te zijn werden hem onmiddellijk de genademiddelen der H. Kerk toegediend. Dr. Dagevos die de eerste geneeskundige hulp verleende achtte overbrenging naar ’t gasthuis te Eindhoven noodzakelijk, zoodat de lijder met een onmiddellijk ontboden auto uit Eindhoven werd vervoerd.

Meierijsche Courant, 18 September 1913 (advertentie)

Zondag 21 Sept. te Valkenswaard

Olympische Spelen

(100 deelnemers)

Manoeuvres door de Verkennerscorpsen

Uit Tilburg en Eindhoven

Militaire Vliegdemonstratie’s

Stafmuziek Bal

Schitterend Vuurwerk

(75 nummers)

EXTRA-TREIN richting Eindhoven

’s nachts 12.15, stopt te Aalst-Waalre en Gestel

Entree Feest- en Manoeuvres-Terrein

1e RANG 50 Ct. 2e RANG 25 Ct.

Bezichtiging Vliegmachine (Eendekker Bleriot, type Militair)

Zaterdag 20 en Zondag 21 September 10 Ct. extra

Het Sportterrein ligt aan den Leender weg op 5 min. afstand van het Spoorstation

Bergplaats voor Auto’s, Motoren en Fietsen bij het terrein.

Zie verder Feestgids.

Het Eere-Comite.

F De Vliegmachine arriveert Vrijdag 19 September per Staatsspoor E

-o-o-o-o-o-

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 September 1913.
Valkenswaard. Overeenkomstig destijds medegedeelde aanzegging is dus heden en gister hier de staking in de tabaksindustrie ingegaan bij alle patroons, vijftien in getal. Waar voorheen zich hier ter plaatse nimmer een ernstig conflict op sociaal gebied heeft voorgedaan, kan men begrijpen dat met verdeelde gevoelen de nieuwe toestand wordt ingegaan.
De stemming onder de sigarenmakers is als gewoon: over ’t algemeen luistert men met grage opvolging naar de leiders der beweging en wat dit betreft behoeft niet de minste ongerustheid te worden gekoesterd.
Toch mogen we van harte den wensch uitspreken dat ten spoedigste de gewenschte oplossing dezer moeilijkheid zal worden gevonden en men niet te laat tot de ontdekking moge komen, dat een spoedig remedie een dubbel heilzaam is.
Wij voor ons beschouwen een dergelijk conflict voor elke gemeente van zoo ernstigen aard, dat het de noodlottigste gevolgen na zich kan sleepen.

Borkel en Schaft. Op de laatst gehouden vergadering der leden van de Tooneelvereeniging "Vondels Zonen" had de verkiezing plaats der bestuursleden en tevens werd besloten in den loop der maand November hunne eerste winteruitvoering te geven waarbij behalve eenige komische duetten en voordrachten een zeer fraai blijspel zal worden opgevoerd, alsmede eene aller koddigste komische scène en een pantomime, zoodat ons dan wederom ’n genotvolle avond staat te wachten.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 October 1913.
Valkenswaard. Ook onze neringdoende bevolking begrijpt dat de dagen van staking wel eenige verlichting noodig maken der gewone uitgaven. Als een merkwaardig bewijs van welwillendheid kunnen b.v. de stakers in de café’s voor 2½ cent een glas bier bekomen, is er een bakker die voor hen ’t brood 4 cent lager stelt en een barbier, die hen voor de luttele som van 2 cent scheert.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 October 1913.
Borkel en Schaft. Onze geachte voorzitter de Edelachtb. Heer van Hout, alsmede alle bestuursleden van de boterfabriek de "Nijverheid" hebben voorzeker een groot succes behaald met hunne gemaakte plannen, daar alle vertegenwoordigde deelnemers op de vergadering van Woensdagavond eenparig hunne stem uitbrachten voor het oprichten eener stoomboterfabriek. Wij twijfelen niet of de niet vertegenwoordigden zullen dezelfde gevoelens deelen, hetwelk dan ook tevens ten bewijze strekt van de goede eensgezindheid welke ten deze in onze gemeente heerscht.
Mogen wij allen niet alleen in deze maar ook onderling in het behartigen der gemeentebelangen met een en dezelfde gevoelens bezield zijn, dan gaan wij voorzeker onder banieren van onze vooruitstrevende en energieke bewindvoerders eene schoone toekomst tegemoet.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 October 1913.

Het gebeurde te Valkenswaard.

Eenige weken geleden is bekend geworden, dat een der eerste ingezetenen van Valkenswaard, wegens het schrijven van een buitengewoon felle anti-katholieke brochure, getiteld "waarom ik niet geloof" is geëxcommuniceerd geworden.
Een ieder, die van deze berichten heeft kennis genomen en in wiens hart nog eenige liefde sluimert voor onze Moederkerk, voor het heilig Geloof dat ons dierbaar is, heeft met pijnlijke verrassing dat treurig nieuws vernomen. Er zullen er wel niet velen geweest zijn, die niet een volkomen gerechtigde verontwaardiging hebben gevoeld over het veroordeelenswaardig opzet van den schrijver. Verontwaardiging en ergernis.
Maar daarnaast ook diep medelijden met den ongelukkige, die, niet tevreden zelf het kleinood des Geloofs te hebben verloren, nog den euvelen moed heeft te trachten ook anderen mede te sleuren in zijn val.
Degenen, welke daarenboven wisten dat de ongelukkige afgedwaalde een familielid is van, en denzelfden naam draagt als onze Afgevaardigde, zullen het daarbij betreurd hebben, dat deze zijn werken voor de zaak der Roomsche Kerk en voor de Roomsche beginselen, op deze wijze ziet afgebroken door iemand uit zijn naaste omgeving.
Eén schijnt er echter geweest te zijn, die geen medelijden kende met dengene die zijn geloof verloor. Eén, die niet begreep, hoe onaangenaam en hoe grievend deze gebeurtenissen voor anderen moeten zijn.
Terwijl de pers gewoon is, wanneer hier of daar een misdrijf wordt gepleegd, uit discretie en uit een gevoel van medelijden weg te laten den naam van dengene, die het misdrijf pleegde en daarvoor in de plaats de initialen slechts worden vermeld, heeft hier een katholiek journalist met een zekeren wellust den naam geuit. En herhaald en nog eens herhaald, om hem toch vooral maar goed in de hoofden en de harten zijner lezers te prenten.
Wij zijn overtuigd, dat het niet mogelijk zal zijn dien naam in het brein der inwoners dezer streken te verwarren met dien van Mr. Dr. Jan van Best te Eindhoven. En achten het dus niet noodig voor den naam van onzen Afgevaardigde op te komen.
Maar wij kunnen ons toch niet onthouden om bij het weerzinwekkend gedoe van dezen voor zich zelf alle autoriteit opeischenden journalist deze opmerking te maken: de heer van Best zondigde ontzettend zwaar tegen het geloof, maar of de redactie van de Eindhovensche Courant vrij uitgaat van zonde tegen de liefde, meenen wij te mogen betwijfelen.
Wij meenen, dat zeker nimmer welk gevoel ook tegenover den persoon van den zondaar ons mag weerhouden van in alle strengheid het kwaad af te keuren. Maar wij meenen toch ook, dat het op den weg van Christenen ligt, om zoolang Gods gerechtigheid het veroordeelend vonnis niet heeft geveld, niet den afgedwaalde te verstooten, maar hoe hopeloos de kans op bekeering ook moge lijken, daarop te blijven werken, en daarvoor te blijven bidden.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 October 1913.
Valkenswaard. Hedenavond om 6 uur vergadering van de afdeeling St. Antonius van den R. K. Tabaksbewerkersbond in de Zusterschool en Zaterdag 11 Oct. om half 3 des middags alleen voor de leden toegankelijk. Als spreker treedt op de welbekende heer Ant. van Rijen te Tilburg, de man, die bij zoo menigen socialen strijd blijken heeft gegeven van scherp doorzicht, van eerlijke opvatting, maar bovenal van Christelijke beginselen.
Onze werklieden zullen dan ook niet nalaten zoo talrijk mogelijk deze vergadering te komen bijwonen: het zal hen niet berouwen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 October 1913.
Borkel en Schaft. Door den rijksveldwachter van Moll en de jachtopzieners Aarts en v.d. Dungen werden in het open jachtveld aangetroffen de Gebrs. C.
Tegen beiden werd proces-verbaal opgemaakt en ’t geweer in beslag genomen.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 October 1913.
Valkenswaard. Op het handboogconcours bij L. v. Ven werden prijzen behaald als volgt:
Op kunst: 1e prijs M. Verberne, Aalst met 25 punten, 2e prijs Schijvens, Veldhoven met 4 vieren, 3e prijs J. van Meurs, Valkenswaard met 4 drieën, 4e prijs H. Pellemans, Valkenswaard met 3 tweeën.
Geluksprijzen: Van den Boer, Veldhoven met 75 punten, Jan Gijrath, Dommelen met 72 punten, G. Roothans Dommelen met 65 punten. Alles in 5 schoten.

Dommelen. Bij den gehouden schietwedstrijd met het geweer op den vasten vogel bij P. van Herk zijn de prijzen behaald als volgt:
1 prijs G. Prinsen Valkenswaard, 2 Hendriks Waalre, 3 H. Smets Valkenswaard, 4 J. Lemmens Valkenswaard, 5 L. Lodewijks Valkenswaard, 6 Hendriks Waalre.
Er waren 23 schutters opgekomen.

Meierijsche Courant, Vrijdag 31 October 1913.
Valkenswaard. 30 Oct. De Roomsch Katholieke Lederbewerkersvereeniging heeft Zondag op waardige wijze haar Patroonsfeest gevierd. Des morgens werd eene H. Mis voor de Leden opgedragen met H. Communie. Des namiddags om 5 uur was het feestvergadering in het café van J. Neijnens. De Heeren Somers uit Dommelen en P. Spoorenberg uit Woensel gaven verschillende zeer mooie comische voordrachten onder begeleiding van den pianist van der Struijk. Daverend applaus viel hun dan ook ten deel. Ten slotte werd er nog een treffende rede gehouden door den Eerw. Adviseur Kapelaan van Mackelenberg. Hierbij zij dan ook dank gebracht aan allen die er toe hebben bijgedragen om dit feest op zulk een schitterende wijze te doen slagen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 November 1913.
Borkel en Schaft. Zaterdag aanstaande zal alhier door Eerw. Paters Franciscanen uit Weert bij gelegeneheid van het jubilee een triduum of drie daagsche oefening worden geopend. Daar de gewijde kanselredenaars ons alsdan de groote waarheden van onzen heiligen godsdienst voor houden zullen voorzeker de parochianen als om strijd ter kerke stroomen om rijkelijk de geestelijke verdiensten in te oogsten van deze schoone oefening.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 November 1913.
Valkenswaard. Een zeldzaam geval deed zich dezer dagen alhier voor, bij een zekere J. v. R. Toen zij bij hun varken aan de kooi kwamen en zagen dat er iets vreemds met het dier aan de hand was, daar het beest zoo wild door de kooi liep, werd de patient nauwkeurig onderzocht. Toen ontdekte men, dat het zwijn gevangen was in een musschenklem.
Waarschijnlijk hebben jongens die klem in de kooi gezet en is het dier door het vroeten met zijn snuit er in geraakt.
Zoo iets komt dagelijks niet voor dat men de varkens in de musschenklem vangt.
- Men meldt ons:
De bekende K. Mollen heeft dit seizoen 18 stuks valken gevangen zitten. Voorwaar een flink getal reeds.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 November 1913.
Het geval Valkenswaard. In de Afdeelingen der Tweede Kamer is gevraagd, of het bericht juist is, dat in dit jaar bij de divisie marechaussee in Noord-Brabant een zelfmoordenaar met militaire eerbewijzen is begraven? Indien het bericht waar blijkt, wenschte men daarover ’s Ministers meening te vernemen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 November 1913.
Dommelen. Terwijl de koetsier van den postwagen uit Valkenswaard Zondag morgen om tien uur even binnen was bij den caféhouder Coppens sloeg het paard op hol. De koetsier het gerij achterna, haalde het paard in, maar kon den viervoeter niet houden, viel en kreeg een wiel over den voet. De inzittenden, een heer en twee dames, sprongen er uit: vrouw de Jong uit Woensel kwam daarbij te vallen en klaagde erg, maar kon toch de reis voortzetten te voet.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 December 1913.
Valkenswaard. Ten koffiehuize van den Heer F. Staals werd Zondag een vergadering gehouden tot oprichting eener R. K. vereeniging van timmerlieden, metselaars, stucadoors en opperlieden. Als spreker trad op de heer Van de Ven, bestuurslid van den R. K. Steenhouwersbond. Bijna alle aanwezigen gaven zich als lid op.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 December 1913.
Valkenswaard. Op a.s. Vrijdag, Zaterdag en Zondag zal door de R. K. Drankbestrijdersvereeniging St. Nicolaas een tooneelvoorstelling worden gegeven in de zaal van den heer F. van Dooren.

 

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007