1914

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Januari 1914.
Dommelen. Onze gemeente gaat sterk vooruit. In 1913 hadden plaats 16 geboorten en 9 overlijden. Gedurende 1913 hebben zich 22 personen hier gevestigd en zijn er 10 vertrokken, zoodat dus de bevolking met 19 is vermeerderd en zij is gestegen tot een ongekende hoogte n.l. 402. In ’t afgeloopen jaar werden 3 huwelijken gesloten en 5 nieuwe huizen gebouwd. Het laatste is stellig iets ongehoords en dat de bevolking boven de 400 steeg eveneens.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Januari 1914.
Borkel en Schaft. Zaterdag 17 Januari feestdag van den H. Antonius abt alsmede gedurende het octaaf trekken telken jare talrijke scharen pelgrims naar onze parochiekerk om door voorspraak van den grooten Heilige eenige gunsten van den hemel af te smeken.
Op den feestdag zal dan ook voormiddag 9 uur een plechtige H. Mis worden opgedragen alsmede zullen op Zondag de H. diensten geschieden om 7 en 10 uur. Bij deze gelegenheid bestaat van oudsher op 17 dezer alhier eene varkensmarkt, welke dit jaar zich zal doen kenmerken door eene bijzondere drukte daar naar men verneemt menige krulstaart zal worden aangevoerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Februari 1914.
Valkenswaard. Tot ons genoegen vernemen wij van bevoegde zijde dat in onze gemeente eene algemeene dorpsharmonie zal opgericht worden. Wij wenschen het comité veel succes met zijn onderneming en twijfelen niet aan de welwillende medewerking der werkende leden van voorheen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Februari 1914.
Borkel en Schaft. Maandag avond vergaderden de leden van boterfabriek en boerenbond in het lokaal van den heer Janssens Jonkers.
Nadat door den EdelAchtb. Heer Burgemeester tevens voorzitter der beide vereenigingen de vergadering van de boterfabriek was geopend en den leden een jaar van voorspoed en zegen had toegewenscht, werd verslag van de boterfabriek kenbaar gemaakt hetwelk ons aantoonde hoe de nieuwe methode van bewerking, namelijk zuivere melk te leveren op eene wijze zooals bij de groote stoomzuivelfabrieken wordt voorgeschreven, ons een enorm voordeel opleverde.
Nadat de vergadering van den boerenbond met den gewonen Christelijken groet was geopend, werd eveneens het verslag kenbaar gemaakt waarbij de vele waggonladingen die door deze cooperatie werden aangekocht, ons aantoonden dat alhier groote behoefte bestaat voor een losplaats of halte aan ’t spoor. Ook werd behandeld oprichting van een pakhuis en stierenfokvereeniging zoodat zooals men ziet onze gemeente met haar tijd meegaat, hetwelk den boerenstand ten zeerste ten goede zal komen. Nadat door de leden de jaarlijksche contributie was betaald werd de vergadering door den voorzitter met den gebruikelijken Christelijken groet gesloten.

Meierijsche Courant, Donderdag 12 Februari 1914.
Valkenswaard. 9 Febr. De vurige wenschen die ieder koorzanger reeds maanden gekoesterd heeft, is dan eindelijk in vervulling gegaan. Als een loopend vuurtje verspreidde zich Zaterdag in onze gemeente het heugelijk nieuws dat de weledele heer Antonius Hoevenaars, sedert jaren de meest gevierde zanger van ons R. K. Zangkoor, was benoemd als deszelfs directeur. Dat het koor onder de eminente leiding van haren hoogbegaafden nieuwen directeur, zich nog meer zal perfectionneren, zal wel niemand in twijfel trekken. Wij feliciteeren het bestuur van het R. K. Zangkoor met zijn gelukkige keuze.
- Uit zeer goede bron vernemen wij dat het pas opgerichte dorpsmuziekcorps Phoenix zijn eerste concert zal geven op Maandag 23 Februari a.s. Specialiteiten op velerlei gebied zullen hunne medewerking verleenen om het openingsfeest meer luister bij te zetten. Wij twijfelen er geen oogenblik aan of het zal Phoenix gelukken de algemeene dorpsharmonie, die in den laatsten tijd een weinig verstoord was, geheel te herstellen. Alle voorteekenen wijzen er op, dat het een echt gezellig verbroederingsfeest zal worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Februari 1914.
Valkenswaard. Een genotvolle avond wacht ons morgen, doordat ’t gemengd zangkoor het Rozenknopje, bijgestaan door een beroepskomiek ons een concert aanbiedt. Waarborgt ’t Rozenknopje veel kunstgenot, de declamator zal voor de vermakelijke afwisseling zorg dragen.
Nu we opnieuw eens een uitstekend gezelschap zangeressen en zangers te hooren krijgen moge de vraag nog eens overwogen worden of ook hier een dergelijke zangvereeniging geen levensvatbaarheid zal hebben. Ook pianist en pistonist zullen hun beste beentje voorzetten. Het concert heeft plaats bij den heer Kanen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Februari 1914.
Valkenswaard. Donderdag had alhier de plechtige feestviering plaats van het vijftigjarig bestaan der alom bekende sigarenfabriek der heeren Gebroeders van Best. Prachtige versieringen waren aangebracht: aan den ingang van het kantoor was een fraaie eerepoort opgericht, terwijl ook de kiosk pronkte in feestdos. Om negen uur kwamen de werklieden der fabrieken Valkenswaard, Eindhoven, Leende en Bergeijk tezaam op de fabriek, waar door den directeur Kersten een prachtig cadeau aan de firma werd aangeboden en tal van fraaie bloemstukken. Alsnu ging het in goed geordenden stoet met de harmonie Uitspanning na Arbeid door het dorp. Ook des middags ging men gezamenlijk met muziek naar Dommelen. Daarvan teruggekeerd verdeelden de feestvierenden zich in de zalen van de heeren Kanen, Berkers en van Dooren en had aldaar een gulle traktatie plaats. Het avondfeest werd daarenboven nog opgeluisterd door de harmonie de Volharding uit Budel, die ook op de kiosk prachtige nummers deed hooren. Om half elf werd een schitterend vuurwerk afgestoken dat algemeen bewondering wekte. Vermelden we ten slotte dat de firma aan haar werklieden een royale feestgave bood naar evenredigheid van het in haren dienst doorgebrachte aantal jaren, dan kan men zich voorstellen dat het feest bij alle deelnemers de aangenaamste herinnering zal achterlaten.
Aan de jubileerende firma onze beste wenschen!

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Februari 1914.
Valkenswaard. J.l. Zaterdag werd alhier de Harmonie vroeger genaamd "Uitspanning na Arbeid" overgebracht uit de zaal van den Heer J. Kanen naar Café Centraal van den Heer J. M. Berkers. Zij bestaat thans uit 17 geoefende muzikanten, terwijl verschillende leerlingen zich met ijver op de schoone kunst toeleggen.

Meierijsche Courant, Donderdag 26 Februari 1914.
Borkel en Schaft. Voor de vaceerende betrekking hoofd der school alhier hebben zich vijf sollicitanten aangemeld, de heeren van der Heijden onderwijzer Vessem, tevens landbouwleeraar; Neutkens onderwijzer bijzondere school Helmond; Derks onderwijzer bijzondere school Helmond; Somers onderwijzer Waalre; Verrek onderwijzer Budel. Op de voordracht werden geplaatst, no. 1 van der Heijden Vessem, no. 2 Neutkens Helmond, no. 3 Derks Helmond.
Op de vergadering der leden van den gemeenteraad Dinsdag namiddag werd met algeheele stemmen benoemd de heer van der Heijden Vessem.
Wij kunnen deze keuze ten zeerste toejuichen te meer daar de heer van der Heijden tevens in het bezit is van akte landbouw.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 Februari 1914.
Valkenswaard. 26 Febr. Naar wij vernemen is ten koffiehuize van den heer M. Kiviets-Moonen Dommelsche weg alhier, een bond van kanariekweekers opgericht, die reeds 17 vaste leden telt. We wenschen ook deze vereeniging een goed succes, want wie hoort niet gaarne het lustig gezang van die diertjes, die de gezelligheid in huis verhoogen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Maart 1914.
Borkel en Schaft. Als jachtopziener alhier ter bewaking der eigendommen van Mevr. Douairrière Ogéz de Hagenbroek gelegen onder deze gemeente en de gemeente Bergeijk is aangesteld de heer L. van Dooren, thans in gelijke betrekking te Mierlo.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Maart 1914.
Valkenswaard. Uit goede bron meldt men, dat Valkenswaard aangesloten zal worden bij de electrische Centrale Eindhoven – Helmond – Geldrop.
Voorwaar een magnifieke verbetering.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Maart 1914.
Dommelen. Donderdag avond had hier eene vergadering plaats van landbouwers. De Heer Verbeeten Inspecteur der Centrale Leenbank was aanwezig, en zette in een kernachtige toespraak het nut uiteen van eene boeren Leenbank.
Staande de vergadering werd overgegaan tot het stichten eener Leenbank, waartoe zich een 40-tal leden opgaven. In dezelfde bijeenkomst werden ook door den Heer Verbeeten de Statuten verklaard en werd een Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier gekozen. Met algemeene stemmen werd de Edelachtb. Heer Ploegmakers benoemd als kassier. Als Bestuursleden werden gekozen P. F. Coppens, H. Verbeek, G. v. Lieshout. Als leden van den Raad van Toezicht: P. J. Roothans, A. Smets en S. Bosmans, terwijl als geestelijk Adviseur werd gevraagd de Z. Eerw. Heer A. Bolsius. Dommelen is weder eene inrichting rijker, die voor de landbouwers vooral veel nut kan afwerpen. Dat zij groeie en bloeie.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 April 1914.
Valkenswaard. In de Zaterdagavond hier gehouden vergadering werden thans tot bestuursleden der harmonie Uitspanning na Arbeid gekozen de heeren F. van Best, Dr. Dagevos, J. de Louw, H. Moonen, A. Wolters, Jacq Heesterbeeks, H. Holtus, v. d. Heijden, Dubach, H. Kersten, G. Veraa en Jan Verhoeven.
Men zal weldra tot den aankoop der instrumenten overgaan en zich volijverig op de repetitie toeleggen.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 April 1914.
Borkel en Schaft. Den 1en Mei hopen de echtelieden J. M. Adriaans en Anna Jaspers den dag te herdenken dat zij voor 50 jaren in het huwelijksbootje stapten. Dit zeldzame feest door geen enkel echtpaar alhier bij menschenheugenis ooit gevierd zal voorzeker niet ongemerkt voorbijgaan.
- Zaterdag ontlastte zich boven onze gemeente een zware onweersbui gevolgd door ’n harden hagelslag. Naar men zegt heeft de hagel schade berokkend aan de veelbelovende fruitboomen daar vele jonge botjes zijn afgeslagen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 April 1914.
Valkenswaard. Morgen heeft alhier de opening plaats van de prachtige cementen wielerbaan "Vitesse" van H. A. Lemmens. Een nog betrekkelijk nieuwe vinding zal vertoond worden, n.l. het torpedo-rijwiel, waarmee enorme snelheden kunnen worden bereikt. De wielerkampioen Nigten uit ’s-Hage rijdt met deze torpedofiets drie matches tegen den professional Rijpstra uit Amsterdam.
Dan hebben nog plaats wedstrijden voor Nieuwelingen over 10 K. M. en koppelwedstrijden voor Onafhankelijken over 50 K. M. welke daar goede renners zijn aangeworven, zeer belangwekkend zijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 April 1914.
Dommelen. Dezer dagen geraakte bij het spoelen der waschvrouw v. Weert alhier te water in den Dommel, die daar ter plaatse zeer diep is. Op haar hulpgeroep kwam zekere v. Och toesnellen die de drenkelinge op ’t droge wist te brengen. Een woord van hulde den kranige redder.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Mei 1914.
Borkel en Schaft. Zaterdagmiddag circa 12 uur ontstond alhier door onbekende oorzaak brand in een alleenstaand gebouw bestaande uit stal schuur en bergplaats, toebehoorende aan den hoefsmid Lemmens.
Het woedende element door den wind aangewakkerd legde in korte stonden heel den bouw in asch; het vuur breidde zich zoo snel uit dat zelfs een koe niet gered kon worden en een prooi der vlammen werd. Het nabijstaande en pas voor eenige jaren nieuw gebouwd woonhuis bleef gespaard. Een en ander was, doch betrekkelijk laag, verzekerd tegen brandschade.
De leden van het nieuwe brandweercorps die voor de eerste maal bij een dergelijke gelegenheid moesten optreden kweten onder leiding van den Edel. Achtb. Heer Burgemeester zich uitstekend van hun taak.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Juni 1914.
Valkenswaard. Zondagmiddag brak hier brand uit in het huis en de slagerij van L. Neijnens, die tot den grond toe afbrandde. Van den inboedel kon weinig gered worden. Het vee is gered. Voor 1000 gld. aan ham, vleesch en spek is verbrand. Ook de nevenstaande sigarenfabriek van P. Neijnens werd aangetast en leed veel schade, maar kon door het flink optreden behouden worden. Alles is, ofschoon laag, verzekerd.
Ook uit ’t huis van P. Peels dat naast de slagerij stond brandden ’n paar ramen uit, doch ook dit mocht behouden blijven. De brand is ontstaan in een nabijstaande schop.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 Juni 1914.
Borkel en Schaft. Woensdag morgen circa half acht brak alhier brand uit in een alleenstaande schuur van de Wed. W. Intven. Het woedend element door den wind aangewakkerd tastte ook den stal, schuur en het woonhuis aan hetwelk geheel afbrandde. Ook de nabijstaande boerderij van Mich. van Deurzen werd insgelijks een prooi der vlammen. Het vee werd geheel, doch de inboedels gedeeltelijk gered; assurantie dekt de schade.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 Juni 1914.
Borkel en Schaft. Naar wij uit goede bron vernemen heeft de Hoogwelgeb. heer Baron Gilles de Pellichi, eigenaar en senator woonachtig te Brugge, alhier in de onmiddellijke nabijheid der abdij der eerw. paters Trappisten eene uitgestrektheid grond van circa 4000 hectaren aangekocht welke voor het meerendeel bestaat uit heide en bosschen alsmede ongeveer 60 hect. wetering en moerassen.
Volgens goede inlichtingen zal de nieuwe eigenaar aldaar groote werken laten uitvoeren door een groot gedeelte dezer dorre en uitgestrekte heide te ontginnen en herscheppen in weelderige weilanden en vruchtbare akkers. Zelfs groote vischvijvers zullen er worden aangelegd. Dan te midden dezer landouwen zal er een prachtig kasteel oprijzen dat tot verblijf zal dienen der edele familie.
Benevens eenige boerderijen zullen er ook fraaie en gerieflijke woningen worden gebouwd ten dienste zijner arbeiders. Zoo zullen wij na eenige jaren deze eenzame heide veranderd zien in schoone winstgevende akkers en weiden. En mochten wij dan meteen eene fraaie verbinding krijgen door het aanleggen van een kunstweg van Schaft langs de kluis naar Leende, Soerendonk of Budel dan was deze streek geheel uit haar isolement opgeheven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Juni 1914.
Valkenswaard. Een machine uit Achel die gisterenavond met een pakwagen het station binnenreed, liep op een paar rijtuigen. Een rijtuig ontspoorde, terwijl de buffers in elkaar werden gedrukt.
- Bij het onweer van gisteren sloeg de bliksem op het pakhuis van de kinderen P. van Best, en werd de vorst losgerukt, zoodat die recht op het gebouw stond. Eenige boomen in de buurt werden nog al gehavend en groote takken afgebroken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Juni 1914.
Dommelen. 18 Juni. In plaats van den onderwijzer J. A. Somers, die in gelijke betrekking is benoemd te Valkenswaard is alhier aangesteld Johan van Grootel, leerling van de Bisschoppelijke Kweekschool en thans wonende te Luiksgestel.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 Juni 1914.
Valkenswaard. 25 Juni. Hedenmorgen had de knecht van A. H. het ongeluk onder de zwaar geladen kar te geraken. Over zijn geheele lichaam is hij zwaar gewond. Geestelijke en geneeskundige hulp zal hem niet meer baten. Zijn toestand is hopeloos.

Valkenswaard. A.s. Maandag 29 Juni zal evenals andere jaren onze processie de bedevaart houden naar Handel, opgeluisterd dit jaar door het Valkenswaardsch Muziekcorps. Ongetwijfeld zal een groot getal geloovigen aan de processie deelnemen.
- Gistermorgen had de knecht van den heer Ant. Hoevenaars het ongeluk onder de kar te geraken, waardoor hij een vrij ernstige kwetsing opliep.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Juni 1914.

De Aartshertog van Oostenrijk en zijne vrouw vermoord.

Zondagnamiddag bereikten ons de eerste telegrammen welke melding maakten van het feit, dat de bloedige lijst der koninklijke slachtoffers, door misdadigers hand gevallen, weer met twee namen moet worden aangevuld. Te Serajevo in Bosnië is namelijk dien zelfden middag Aartshertog Franz Ferdinand en diens gemalin hertogin Sofie door een gymnasiast met revolverschoten gedood.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 Juli 1914.
Valkenswaard. Bij het uitgaan der R. K. Meisjesschool gistermiddag werd een kind van J. Nijnen door een jongen per fiets aangereden.
De kleine werd bloedend opgenomen en in de school gebracht. De ouders inmiddels gewaarschuwd namen hun kind mee naar huis. Dr. Dagevos werd ontboden en deze constateerde beenbreuk bij het meisje. Hopen wij de kleine spoedig hersteld te zien.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Juli 1914.
Valkenswaard. Onze hulpbesteller H. Neijnens is als postbeambte aangesteld te Baarlo bij Venlo.
- Morgen zal Valkenswaardsch Muziekcorps een uitvoering geven en een muzikale wandeling maken. Aan belangstelling zal het niet ontbreken.

Dommelen. 15 Juli. Heden werd de nieuwbenoemde veldwachter Teunissen uit Gestel bij Eindhoven geïnstalleerd. Gedurende eenige maanden dat onze oude veldwachter ziek was, hadden de dieven vrij spel, waarvan dan ook ruim gebruik werd gemaakt, daar op verschillende plaatsen kuikens en konijnen gestolen werden. ’t Is te hopen dat onze nieuwe politieman ze gauw te pakken heeft en dat ze eens flink gestraft worden. Intusschen is G. Hoogers weer hersteld. Wij hopen dat de ijverige man nog jaren van zijn welverdiende rust en van zijn pensioen moge genieten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Juli 1914.
Valkenswaard. De uitslag der postduivenwedvlucht Zondag gehouden is als volgt: 1, 10 J. de Rooij, 2, 3, 7, 8, 9, 12 A. Paashuis, 4 H. v. Mol, 5 Lavrijssen, 6 W. Prinsen, 11 F. de Vocht. Zondag wordt gevlogen van uit Jemelle.
- De heer Dumont uit Brussel, pachter van de eendenjacht alhier, heeft gisteren alhier gejaagd. Nadat de heeren jagers per rijtuig naar hotel de Valk waren gebracht, liet hij ook de drijvers per rijtuig halen en bood hun mede in het hotel een diner aan, dat de mannen zich goed lieten smaken. Men begrijpt dat ook de heer Dumont zich daardoor veel erkentelijke harten heeft gewonnen.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 juli 1914.
Valkenswaard. Zondag a.s. zal eene groote propaganda-meeting alhier plaats hebben. Mgr. Prinsen uit ’s Bosch spreekt over de geestelijke voordeelen der werkliedenvereenigingen in de kerk. Daarna trekt men naar het meetingsterrein aan den Leenderweg. Aan den optocht nemen deel het R. K. Tabaksbewerkersgilde, de leerbewerkers en de R. K. Bouwvakvereeniging. De Bondsharmonie St. Cecilia uit Eindhoven luistert de meeting op.
Om 5 uur spreekt de heer Nijkamp uit Enschede over de stoffelijke voordeelen van vereenigingen en om 6 uur de weleerw. Heer Lambert Poell over den Katholiek in het openbaar en bijzonder leven.
Men vertrouwt een drukke opkomst vooral daar de toegang vrij is.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Augustus 1914.
Brussel. De Minister van Oorlog heeft het betreden van het Belgisch grondgebied door de Duitschers bevestigd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Augustus 1914.
Borkel en Schaft. Daar onze oude school niet meer voldoet aan de wettelijke voorschriften, zal naar wij uit goede bron vernemen een nieuwe worden gebouwd. Het bouwen der nieuwe school met ruimere lokalen is voorzeker van groot belang voor het onderwijs, doch zal ook tevens een verfraaiing van ons dorp zijn. De kosten worden naar wij vernemen door het rijk gesubsidieerd.
- Toen de heer M. uit Achel Woensdagavond per fiets een rijtoertje maakte, naar de Schaft en even een bezoek ging afleggen in den winkel van de Gebr. van Empel plaatste hij zijn karretje tegen een nabij ’t huis staanden lindeboom. Toen de heer M. na het afleggen der boodschap zich huiswaarts wilde begeven ontwaarde hij dat zijn velo verdwenen was, waarmede naar het schijnt een groote reis heeft aanvaard, want hij is heden nog niet terug. Een heel schadepostje voor den heer M. daar ’t een eerste klas kettingloos rijwiel was.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 September 1914.
Borkel en Schaft. Naar men van geachte zijde verneemt heeft onze gemeente-veldwachter de heer Adr. Verweijen met ingang 1 Oct. eervol ontslag aangevraagd uit zijne betrekking. Bijna drie en dertig jaar is Adriaan de bewaker geweest van onze have en goed, wars van alle vitterij steeds vriendelijk en behulpzaam jegens een ieder, wist hij zeer vele vrienden te verwerven en was van een ieder geacht en bemind. Eene langdurige en welverdiende rust zij den heer Verweijen van harte toegewenscht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 September 1914.
Valkenswaard. 29 September. Gisteren en vandaag kwamen hier verscheidene vluchtelingen aan uit de Belgische Kempen. De meesten komen uit Bourg-Leopold, Tessenderloo, Heppen en Balen. Allen zijn somber gestemd en geven de vreeselijkste verhalen ten gehoore. Vandaag of morgen zullen er waarschijnlijk nog veel meer komen, want de dorpen aan de grens, zooals Luyksgestel en Bergeijk zijn van Belgen overstroomd. Met groote scharen trekken zij de grens over, waaronder verscheidene priesters zijn, waarvan sommigen gekleed zijn in burgerkleederen. Tegen den avond vooral trokken honderden uit Lommel en Moll het gastvrije Holland binnen, want ook in die plaatsen hadden de burgers aanzegging gekregen, dat de Duitschers in aantocht waren.

Meierijsche Courant, Donderdag 29 October 1914.
Valkenswaard. 28 Oct. Toen de Duitsche landweermannen gisteren morgen de Achelsche Kluis verlieten, waren de meesten tamelijk teneergeslagen. Met weemoed zegden zij hunne Hollandsche collega’s vaarwel. Zij wisten, dat zij naar de gevechtslinie gingen en menigen hunner slaakten de verzuchting, dat zij daar vandaan wellicht niet meer terug zouden keeren. Toen er ’s morgens appèl gehouden werd, ontbraken er 7. Hun liefde voor zich zelf was blijkbaar grooter dan de "liefde voor hun vaderland". Wellicht hebben zij zich een burgerpakje weten te verschaffen en zwerven zij nu in ons rustige Holland rond. De 4 of 5 Paters, die nog in ’t café van Van Hoof waren achtergebleven, hebben nu het klooster weer betrokken, maar verleenen aan het publiek geen toegang. Volgens hen is er betrekkelijk weinig schade aangericht. Wel is al wat eetbaar was verdwenen, maar van sabotage kan eigenlijk geen sprake zijn.
- Nog nimmer is het kanongebulder zoo duidelijk hoorbaar geweest als vandaag. Soms dreunt de grond. ’t Schijnt dat de strijd zich eenigszins naar het Noorden of Noord-Oosten verplaatst heeft.
- Heden morgen kwamen hier eenige Belgische jongelingen aan, die voor de Duitschers gevlucht waren. Zij kwamen uit de Kempen en vertelden dat alle geschikte jonge mannen werden opgeëischt. Zij waren met ’n goeie 20 man uit hun dorp vertrokken, hadden zich overdag schuil gehouden en ’s nachts door bosschen en velden hun weg gezocht naar Holland. Er waren er slechts 7 over gebleven. De overigen waren gevangen of doodgeschoten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 October 1914.
Valkenswaard. Den 29 October j.l. ontsliep alhier na een ziekbed van 10 dagen, de brieven- en telegrambesteller P. J. Janssen. Met hem is een braaf en eerlijk beambte ten grave gedaald. Wij allen verliezen in hem een goed kameraad en de Postadministratie in de eerste plaats een stipt, trouw dienaar! Steeds vriendelijk en beleefd jegens iedereen, verrichtte hij zijn taak naar behooren, een voorbeeld voor zijne kinderen en al zijne collega’s. Hij ruste in vrede!

Borkel en Schaft. ’t Was middernacht. De Hollandsche wachtpost schilderde aan de grens toen eensklaps een gerucht zijn oor trof. Bij het "halt werda" zag de soldaat een gestalte, met groote passen België invluchten. Toen de wacht op de plaats kwam vanwaar hij den man had zien vluchten vond hij daar een varken dat naar ’t scheen zich niet geheel op zijn gemak gevoelde zoo alleen in de duisternis en knorrend op en neer liep. Blijkbaar had een Belgische boer – of een Hollandsche handelaar? – het beestje ongemerkt over de Hollandsche grens willen binnenloodsen, doch zich ontdekt ziende – zijn metgezel in den steek gelaten. Het varken woog zoowat 100 kilo, ’t staat nu hier opgestald en zal waarschijnlijk voor rekening van het Rijk verkocht worden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 November 1914.
Valkenswaard. Gisterenavond kwam H. Bergmans van alhier aangifte doen op het raadhuis, dat zijn fiets die hij ternauwernood 2 minuten bij het café Loos had neergezet, was verdwenen. Terzelfdertijd meldde zich nog iemand, de soldaat v.d. Wiel, die met verlof te Soerendonk was geweest. Ook van hem was een fiets gestolen die hij even voor de deur bij J. Staals had laten staan. De Politie doet een nauwkeurig onderzoek.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 November 1914.
Valkenswaard. 4 Nov. Behalve de in het vorig nummer genoemde is ook ’t rijwiel van den heer G. Gijrath gestolen, dat zich nog wel binnen de poort bevond. Van de daders zijn jammer genoeg nog geen aanwijzingen gevonden.
- De motorrijder v. B. uit Weert kwam gisteren in de Stationsstraat in botsing met een kar. Hij zelf bleef gelukkig nog al ongedeerd, maar de schade aan den motor is nog al belangrijk
- De maximum-prijs van het tarwebrood is in onze gemeente vastgesteld op 17 ct. per kilo. De uitvoer van brood is slechts toegestaan voor een beperkt aantal per week, waarvoor alle bakkers in aanmerking komen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 December 1914.
Valkenswaard. Op den aangekondigden wedstrijd op de Barak en vogelenpik bij J. v. den Moosdijk, zijn de prijzen behaald als volgt op de Barak:
1ste prijs A. v.d. Broek met 106 punten; 2e pr. Jos. Jutten met 105 p.; 3e pr. L. de Koning met 100 p.
Op den vogelenpik: 1ste prijs van der Vleuten met 95 punten; 2e pr. Th. Vos met 94 p.; 3e pr. J. v. Tongeren met 85 p.

 

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007