1916

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Januari 1916.
Valkenswaard. Pas waren we het nieuwe jaar 1916 ingetreden of men hoorde brand roepen. Daar velen nog niet te bed waren vanwege de van oudsher bekende gewoonte om het oude in het nieuwe jaar door te brengen met vermakelijkheden in huiselijken kring was er spoedig veel volk op de been. Weldra bleek dat het huis van den arbeider G. v. Winkel in brand stond. In allerijl werden de bewoners, die reeds te bed waren, gewekt. Er brandden alleen stal en schuur af en een gedeelte boven de woning, terwijl de rest gespaard bleef. Van den inboedel moet nagenoeg niets zijn verbrand, alleen eene geit bekwam nog al erge brandwonden. Alles zoowel huis als inboedel was verzekerd. Oorzaak van den brand onbekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 8 Januari 1916.
Valkenswaard. Woensdag l.l. kwam F. v. Osch ongelukkig te vallen onder het wagentje van den slager J. L. dat was beladen met regeeringsvarkens. Door twee slagers werd hij naar zijn woning geleid. Alhoewel hij klaagde over pijn moet toch zijn toestand nog al niet van ernstigen aard zijn.
- De prijzen der regeeringsvarkens zijn met vermindering wederom vastgesteld als volgt. Magere en doorregen lappen 55. Vette lappen 40, Carbonade 50, Versch vet spek 40, Versch doorregen 40, Gezouten of gerookt vet spek 40 idem, mager gerookt spek 45, Reuzel 40 kluiven 15 en Gehakt 45 cent alles per pond.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 Januari 1916.
Borkel en Schaft. Dat de heer Aerts alhier wel degelijk de kunst verstaat om otters te vangen, bewijst dat hij jaarlijks menig exemplaartje weet te verschalken. Heden mocht hij dan ook wederom het genoegen smaken een prachtdier te bemachtigen die een gewicht behaalde van 10½ k.g. en dewelke eene lengte had van 1.21 M. Deze zeldzame mooie otter werd in ’t café "de Zwaan" tentoongesteld, had veel bekijks en deed menige dame watertanden om de mooie huid.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 Januari 1916.
Valkenswaard. Meldden wij in ons nummer van Zaterdag l.l. over den afslag van spek enz. het is helaas van korten duur. De slagers waren zeer slecht tevreden over de door de regeering laag gestelde prijzen; zoodat er volgens hunne bewering zeer kleine winsten aan verbonden waren.
De slagers wendden zich per request tot den minister om hierin een herziening in te brengen. De uitkomst is dat wij ons spek en vleesch wederom 5 cent per halve k.g. duurder moeten betalen; althans werd deze prijsverhooging weder berekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Januari 1916.
Valkenswaard. 14 Jan. Gisteren werden alhier wederom buiten het in staat van beleg verkeerende gebied vervoerd de Café-houders A. v. Poppel en diens zoon H. van Poppel en H. Sprengers. Dit is wederom een ernstige waarschuwing vooral voor hen die ook nog op de zoogenaamde zwarte lijst staan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Januari 1916.
Valkenswaard. Gisteren middag circa 1 uur brak er brand uit in de sigarenfabriek van den heer J. de Louw. In een oogenblik stond de geheele fabriek in lichte laaie, zoodat aan blusschen niet viel te denken, alhoewel de brandspuit spoedig ter plaatse was. Ook de wacht der militairen was spoedig aanwezig, welke uitstekende diensten verrichtte. De geheele fabriek alsmede beneden de tabakskerverij brandde uit.
Uit de aangrenzende tabaksloods der firma Gijrath en Bots werd met spoed alles buiten gebracht; deze is door het kranig optreden gespaard gebleven.
Naar wij vernemen was alles verzekerd; terwijl de oorzaak van den brand onbekend is. Het ergste zal het arbeidend personeel er door getroffen worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 Januari 1916.
Valkenswaard. Gisteren kwamen weer velen uit het naburige België hier in ons dorp om zich verder naar Engeland te begeven. Natuurlijk zal het niet gemakkelijk gaan, maar telkens weten er toch nog te ontsnappen.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 Januari 1916.
Borkel en Schaft. Door een onbekende oorzaak ontstond Woensdag voormiddag alhier brand in de woonkamer van den wegwerker van Hassel. Een bed en een paar stoelen werden de prooi van het vuur, doch met vereende krachten der buren en militairen wist men het vuur in zijn begin te stuiten.
- Dinsdagavond werd alhier ten herberge van Math. Jansen door den heer Rutten eene lezing gehouden over de suikerbietenteelt. Onmiddellijk na de lezing meldden zich een groot getal landbouwers aan om dit jaar deel te nemen aan de suikerbietenteelt.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Januari 1916.
Dommelen. Verleden Vrijdag had alhier de jaarvergadering plaats van de Afdeeling van den N. B. Chr. Boerenbond. De contributie werd geïnd en besproken werd eene som vast te stellen als bijdrage van de Afd. in de kosten van de Landbouwschool te Boxtel. Verder waren 3 leden van het bestuur aan de beurt van aftreding n.l. de heeren Chr. Ploegmakers, P. F. Coppens en L. v. Keersop, die met groote meerderheid van stemmen werden herkozen.
De Z.Eerw. Adviseur had kennis gegeven, dat hij door ongesteldheid verhinderd was de vergadering bij te wonen.
Hierna werd nog eene vergadering gehouden van de veefokvereeniging, waarin het huishoudelijk reglement werd besproken. De statuten zijn reeds opgezonden ter goedkeuring naar H. M. de koningin, zoodat eerlang onze gemeente weer een vereeniging en een nuttige rijker zal zijn. Ongeveer al de landbouwers hebben zich reeds als lid aangegeven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Januari 1916.
Valkenswaard. 28 Jan. Woensdagavond werd door W. Galesloot alias Professor Baldina voor de militairen in de R. K. militaire vereeniging een specialiteiten voorstelling gegeven. Genoemde heer gaf een reeks van goocheltoeren trad op als viool-vitrioos (sic), snelschilder muzikale clown, enz. Dat deze avond op prijs werd gesteld bewijst wel dat de hooge militaire autoriteiten den feestavond bijwoonden.
- Maandag l.l. werd alhier de gemeente-weide verpacht, welke de respectabele som opbracht van 485 glden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 Februari 1916.
Valkenswaard. Door de ontginningscommissie werden de gemeentevloeiweiden bezichtigd, die er hare volle tevredenheid over te kennen gaf. Voor den gemeenteopzichter Hertroys is dat wel een bewijs dat zijne technische kennis en bekwame leiding door genoemde commissie op prijs wordt gesteld. Een paar perceelen zijn wederom bezichtigd en zal in overleg met den gemeente-opzichter zoo spoedig mogelijk hiermede tot ontginning over worden gegaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Februari 1916.
Valkenswaard. Heden avond zal door de militairen alhier ten bate van de slachtoffers van den watersnood ’n liefdadigheidsvoorstelling worden gegeven. Het militaire muziekkorps, directeur de heer Kramer serg. majoor tamboer heeft voor dit schoone doel welwillend zijne medewerking toegezegd.
- 4 Februari. Gisterenavond werd in de R. K. militaire-vereeniging door het militaire Muziekkorps, kapelmeester Sergeant-Majoor tamboer Kramer den militairen een waren feestavond aangeboden. Ter afwisseling werden door eenige militairen eenige comische voordrachten gegeven. De muzieknummers van dit uitstekende corps werden zeer correct uitgevoerd. Door den kapelmeester werd tot de militairen een treffende toespraak gehouden; waarin hij de aangename kennismaking van den Eerw. Kap. Van Mackelenberg schetste en tevens de aangename gastvrijheid alhier opmerkte. Onder een woord van dank van Kap. Van Mackelenberg gericht tot majoor Kramer de muzikanten en tooneelisten en aan de militairen voor hunne opkomst werd deze feestavond gesloten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Februari 1916.
Dommelen. Door onze eiermijn werden vanaf 28 Juni 1915 totaal 23230 eieren afgeleverd, die een netto opbrengst hadden van f 1814,36, waarvan uitbetaald werd aan de leden f 1701,40 of gemiddeld f 1.25 per kilo eieren.
Zes nieuwe leden zijn tot onze vereeniging toegetreden, zoodat onze kippenhouders meer en meer het nut dezer instelling beginnen te begrijpen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Februari 1916.
Borkel en Schaft. Woensdag n.m. werd alhier eene vergadering gehouden door bijna alle kippenhouders der gemeente waarbij definitief werd besloten tot oprichting van een eierbond en aan te sluiten bij de V. P. N. te Roermond.
Als spreker trad op den heer Jansen uit Horst waarbij de regeling en werking van den bond in ’t licht werd gesteld. Een bestuur werd gekozen en op voorstel van onzen EdelAchtb. Heer Burgemeester zal de vereeniging worden genoemd de eiervereeniging St. Servatius. Een woord van dank hierbij aan den heer A. van der Heiden hoofd der school en landbouwleeraar alhier door wiens beleid de vereeniging is tot stand gekomen.
- Donderdag j.l. vierde men alhier de opening van de nieuwe school. De feestelijkheid werd bijgewoond door den Z.Eerw. Heer Pastoor, den Edelachtbaren Heer Burgemeester, den Schoolopziener en verschillende andere notabelen van de gemeenten. De schooljeugd trok vroolijk met de leermeesters naar de nieuwe school waar zij goed onthaald werd. Hiervoor werd hartelijk dank gebracht aan den Edelachtbaren Heer Burgemeester.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Februari 1916.
Borkel en Schaft. Blijkens jaarverslag van de Coöp. Roomboterfabriek "de Nijverheid" alhier werden in het afgeloopen jaar aan voornoemde fabriek geleverd 767364 k.g. melk waaruit werd geproduceerd 26957 k.g. boter waarvan de opbrengst bedroeg 46596 gulden en netto aan de deelnemers uit betaald 43771 gulden. Bruto opbrengst per k.g. boter gemiddeld f. 1,72 netto f. 1,62 opbrengst per k.g. melk 5,8 cents. Tot het bereiden van 1 k.g. boter is noodig geweest 28½ k.g. melk. Zelden werden zulke hooge cijfers bereikt en was de fabriek wegens het heerschende mond en klauwzeer niet eenige weken stopgezet, dan had de opbrengst zeker de 50.000 gld. te boven gegaan.
Zondag vergaderden de deelnemers van de boterfabriek met het doel te bespreken de handkracht fabriek om te zetten in stoom of wel om elders aan te sluiten. In een duidelijke taal werden de leden door den Edel Achtb. Heer Burgemeester, tevens voorzitter der boterfabriek, en den Weled. heer van der Heiden voorgelicht, waarna door de leden werd besloten de handkracht fabriek om te zetten in stoom en tevens alhier een pak huis op te richten van voeder en mest stoffen.
Een eeresaluut aan beide voornoemde heeren, die door daden toonen oprecht boeren vrienden te zijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Februari 1916.
Valkenswaard. Gisteren avond circa half acht kwam een vliegmachine over ons dorp, dat met zoeklicht werkte. Eveneens kwam heden middag een luchtballon over ons dorp.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Februari 1916.
Dommelen. De fokvereeniging is geconstitueerd en de Koninklijke goedkeuring is op de statuten verkregen.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 Februari 1916.
Valkenswaard. Wegens bekeuring zijn alhier bij den winkelier Jac. Plompen de militairen posten geplaatst.
- Heden nacht is waarschijnlijk door een hond deerlijk onder de kippen huisgehouden. Bij den bakker en winkelier B. waren acht kippen, en bij P. C. 6 kippen en een haan doodgebeten. Alle werden teruggevonden waarvan sommige dieren bijna geheel verorberd waren. Het ware te wenschen dat zulk een aanrander aan den man kwam.

Meierijsche Courant, Zaterdag 19 Februari 1916.
Borkel en Schaft. Op de laatst gehouden vergadering van de deelnemers van het coop. roomboterfabriek werd door de leden eene akte geteekend tot oprichting eener stoomzuivelfabriek alsmede ook tot oprichting van een pakhuis van veevoeder en meststoffen. Waarschijnlijk zal de nieuwe fabriek worden gebouwd nabij den windgraanmolen.
- Heden is alhier aanvang gemaakt de oude school om te bouwen voor gemeentehuis. het gebouw, te klein voor school, is voor raadhuis zeer practisch in te richten.
- De grens blijft nog steeds voor het verkeer gesloten daar geen passen worden uitgereikt. Naar men bij geruchte verneemt, zal de draadversperring alhier aan de grens worden geplaatst, zoodat de Abdij alsmede het station zullen worden ingesloten. Alsdan zullen de nog aanwezige paters het klooster moeten verlaten.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 Maart 1916.
Valkenswaard. Men hoort de laatste dagen veel van diefstal of poging tot diefstal. Zoo werd ook bij Mej. Wed. v. H. de wasch bijna gestolen, doch juist toen de dief zijn prooi te pakken had werd hij ontdekt waarop hij het hazenpad koos, zijne spullen achterlatende. Een ernstige waarschuwing voor huismoeders om geen waschgoed des ’s nachts buiten laten te liggen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Maart 1916.
Valkenswaard. Verschillende werklieden uit België alhier werkzaam keerden Zaterdag naar België terug om zich te voorzien van nieuwe passen, doch tot heden zijn ze nog niet teruggekeerd. De toestand in België moet ellendig zijn volgens verhalen van vluchtelingen die het nog wagen de grens over te komen!

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Maart 1916.
Borkel en Schaft. Tot onderwijzeres der openbare lagere school alhier is benoemd mejuffr. van Velzen uit Westerhoven, thans in gelijke betrekking aan eene bijz. school te Rosmalen.
- Zondag middag zweefde boven onze gemeente een vliegmachine van onbekende nationaliteit.
- De grens blijft alhier nog steeds voor het verkeer gesloten, doch hoe moeielijk ’t ook is, toch weten smokkelaars hun slag te slaan en volgens hun zeggen bestaat er aan sommige artikelen werkelijk nood o.a. koffie petroleum carbid en zeep.
- Toen Dinsdag de knecht van de Wed. J. met paard en kar van een Eindhovensche reis huiswaarts keerde werd het paard in Valkenswaard ziek zoodat het moest worden gestald. Eenige uren later stierf het dier.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 Maart 1916.
Valkenswaard. Bij onderhandsche aanbesteding werd opgedragen het bouwen eener sigarenfabriek met kantoren voor rekening van de firma Jaspers en Snellens te Valkenswaard, aan de firma van Dooren Azn.
- Uitslag der aanbesteding voor rekening der firma Jaspers & Snellens:
1) Vergrooting der sigarenfabriek
2) Bouwing van kantoor met magazijn
Th. Karsmakers, Waalre: 1) f 8493,-, 2) 1652,-
Ant. Beeks, Valkenswaard: 1) f 6339,-, 2) f. 989,-
Van Doorn & Zoon, Valkesnwaard: 1) f. 5780,-, 2) f. 1350,-
Werk 1) gegund: Van Dooren & Zoon, Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Maart 1916.
Valkenswaard. Kippenmoordenaars. Zaterdagnacht werden bij den slager A. Markens 16 kippen en een haan dood gevonden. Al spoedig bleek wie de moordenaars waren n.l. de honden van H. I. en F. K. Beide eigenaars der honden kwamen zonder betaling vrij waarvoor den slager M. wel een woord van lof toekomt.
- Onze gemeenteveldwachter W. Rijkers heeft zijne ontslagname ingediend tegen a.s. Zaterdag. Noode zien wij hem zijn ambt neder leggen daar hij in de 19 jaren dat hij hier gemeenteveldwachter is geweest steeds een accuraat en plichtsbetrachtend politieman is geweest.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 April 1916.
Dommelen. Verleden Zondag had alhier de verplichte vergadering plaats van de Afd. Dommelen van de R. K. Kiesvereeniging. Verschillende nieuwe leden meldden zich weder aan, zoodat het getal is gestegen tot 55.
-Verleden Zondag hield de Heer van der Heijden, hoofd der school te Borkel en Schaft hier een lezing voor de Afd. van de V. P. N. Behalve de leden der Afd. waren nog verschillende belangstellenden aanwezig.
Verschillende nuttige zaken betreffende de fokkerij en het voederen passeerden de revue en werden den toehoorders zeer begrijpelijk voorgediend zoodat elk toehoorder op dit gebied veel heeft kunnen profiteeren.
We hopen, dat we den heer van der Heijden spoedig mogen weerzien.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 April 1916.
Valkenswaard. 31 Mrt. Op onze gisteren gehouden jaarmarkt was niet veel rundvee aanwezig, en hooge prijzen werden besteed. Handel vlug. Zes manden met biggen werden aangevoerd inhoudende 50 stuks: welke spoedig verkocht waren. De prijzen varieerden van 13 tot en met 20 gld. door de kramerijen in hofzaden werden goede zaken gemaakt.
- Ook hier zullen vergunningskaarten worden uitgegeven tot het halen van koloniale waren en verdere benoodigdheden. Naar wij vernemen zijn de kosten der vergunningsbewijzen door de gemeente gedekt. Ook de steenkolen-cooperatie zal van de noodige bewijzen moeten voorzien zijn, bij het thuisbezorgen der kolen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 April 1916.
Borkel en Schaft. Heden had alhier van wege het Gemeentebestuur de verpachting plaats der gemeenteweide. Zelden werden zulke hooge prijzen bedongen als dit jaar. Het ontginningswerk wordt alhier dan ook met kracht doorgezet.
- Vanaf 1 April zal eenieder die winkelwaar koopt de dezelve vervoert in het bezit moeten zijn van een paspoort op zegel. Deze regel geldt niet voor de bewoners in ’t centrum der gemeente.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 April 1916.
Valkenswaard. Bij het Hoofd der school, den W.Ed. Heer P. Reijnders, is gisteren nacht het geheele waschgoed gestolen. Het waschgoed lag op de bleek in een afgesloten tuin, waarbinnen de dieven zijn doorgedrongen en zich alzoo meester gemaakt hebben van alles wat er lag. Van de dader(s) is, zooals gewoonlijk niets bekend.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 April 1916.
Dommelen. Een der leden van de Afd. Dommelen van de V. P. N. leverde in 14 dagen 2841 eieren. Daarvoor werd de niet onaardige som van f 242 uitbetaald of f 1,26 der K. G.
Dit lid beweert, dat hem zijn kippentoon, bestaande uit ongeveer 400 stuks, dagelijks f 5 aan voeder kost, zoodat hij thans een aardig sommetje terzijde kan leggen n.l. ongeveer f 110 per veertien dagen. Ontegenzeglijk is het waar, dat tegenwoordig met de kippenhouders veel geld wordt verdiend, al is dan ook het voer duur. In de afgeloopen 14 dagen werden door de Afd. Dommelen ongeveer 8000 stuks geleverd wel een bewijs, dat in deze kleine gemeente nog al wat aan kippenhouderij wordt gedaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 April 1916.
Valkenswaard. Zondag a.s. na de Hoogmis zal de heer A. v. Rijen secretaris van arbeid eene gecombineerde bestuursvergadering houden van de R. K. Vakbonden alhier. Besprekingen zullen plaats hebben over de "Rerum Novarum" –herdenking en de oprichting eener R. K. Werkliedenvereeniging.
- Door de politie wordt ernstig het oog gehouden op het nog verbruiken van tarwebloem. Daar de bakkers niet meer mogen inschieten wordt ook gelet op het laten bakken bij particulieren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 April 1916.
Valkenswaard. Naar wij met genoegen vernemen is onze dorpsgenoot, de Heer Felix Hoekx, bevorderd tot 2e luitenant. Proficiat!

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Mei 1916.
Gisteren hield de heer A. v. Rijen secretaris v. arbeid eene spreekbeurt voor eene gecombineerde Bestuursvergadering der R. K. Vakbonden. In princiep werd besloten tot oprichting eener R. K. Werkliedenvereeniging. Bovendien werd besloten de Rerum Novarum herdenking op 14 Mei a.s. eenigszins feestelijk te vieren met een algemeene H. Communie, voorafgegaan door een driedaagsch Tridium.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 Mei 1916.
Valkenswaard. Smokkelaarsdrama met doodelijken afloop. 24 Mei. Gisternacht heeft zich alhier nabij Bruggerhuize een treurig drama afgespeeld. Zooals gewoon waren onze grenswachten militair-commiezen weder op surveillance. Eensklaps zag een dezer grenswachten eene bende smokkelaars verschijnen. Hij had enkele malen in de lucht geschoten, om hulp van anderen in te roepen. Eensklaps zich omsingeld ziende door de smokkelaars, schoot hij een dezer, een zekere Janssen uit Achel, die op hem aankwam, een kogel in de borst. Jansen viel onmiddellijk dood neder. Hierna kozen allen het hazenpad, behalve één, die nog in handen der grenswachten viel. Koffie, zeep en andere kruidenierswaren werden in beslag genomen.
Door den voerman H. v.d. D. werd het lijk op last der overheid naar het lijkenhuisje alhier vervoerd, om een gerechtelijk onderzoek te ondergaan.
Moge het eene les zijn voor anderen die het nog wagen te smokkelen.
- Omtrent den diefstal bij bakker J. P. Maas, in ons vorig nummer vermeld, kunnen wij mededeelen, dat de daders bekend zijn.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 Mei 1916.
Valkenswaard. De zoo treurig om het leven gekomen jongeling Jansen uit Achel is gisteren alhier op het kerkhof begraven.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Juni 1916.
Valkenswaard. Bij de Maandag l.l. gehouden verpachting der gemeentewetering alhier (grootte 27 H.A.) bracht deze de belangrijke hooge som van f 4200,50 op. De wetering heeft de laatste 5 jaren 2000 gulden gemiddeld opgebracht, terwijl ze aan onderhoud en bewerking der laatste 5 jaren gekost heeft gemiddeld 600 gulden.
Uit bovenstaande kan men zien welke voordeelen er aan verbonden zijn, waarbij vooral een woord van dank toekomt aan den gemeenten en onbez. Rijksveldwachter Hertroijs alhier onder wiens bekwame leiding de wetering is opgevoerd, telken jare tot grootere opbrengsten.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 Juni 1916.
Borkel en Schaft. De vorige week had op het gemeentehuis te Valkenswaard de verkiezing plaats voor een lid van het bestuur van het waterschap der rivier de Dommel c.a., aftredend lid de EdelAchtb. heer Johan Baken, Burgemeester alhier, die met algemeene stemmen werd herkozen.
- Door de Duitschers wordt heden alhier aan de grens met koortsachtigen ijver gewerkt aan de draadversperring. Vanaf de richting de colonie is men gevorderd tot de wetering van mevrouw Ogez en de richting Hamont tot nabij de Abdij der Paters Trappisten. Jammer dat bij deze werken zooveel natuurschoon het moet ontgelden. Aan de Abdij worden de boomen in de mooie laan voor ’t klooster en de Hamontsche dreef omgehakt, de schans om den boogaard alsmede de fruitboomen worden niet ontzien. Een groot vernielingswerk zal plaats hebben in de kunstmatig aangelegde vloeiweiden der Paters waardoor voor een paar KM. de grens loopt van Schaft en Achel. Door Belgische werklieden onder toezicht van Duitsche militairen wordt de versperring tot stand gebracht.
De kerktoren van de kloosterkerk der Abdij welke in October 1914 door een granaat werd beschadigd is de vorige week afgebroken.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 Juni 1916.
Valkenswaard. 13 Juni. Heden arriveerden alhier op aanvrage van den heer J. de Louw, 15 geinterneerde Belgische militairen uit ’t interneeringskamp te Harderwijk bestemd om voor genoemden heer de Louw werkzaam te zijn bij het looien.
- Zaterdag l.l. werd door de firma Gebr. Bots, Stoomschoenfabrikanten alhier, aan het personeel bekend gemaakt dat zij van af dien datum 10 pCt. duurtoeslag zouden genieten. Dat dit door haar personeel in deze dure tijden zeer op prijs werd gesteld laat zich begrijpen.

Meierijsche Courant, Woensdag 28 Juni 1916.
Borkel en Schaft. Meermalen is het de laatste tijden voorgevallen dat Duitsche militairen ons met een bezoek vereerden, en bij verschillende personen aanklopten om hun kaas, olie, zeep, koffie of andere artikelen aan de grens te willen bezorgen; zelfs een gemest kalfje zou hen welkom zijn, waarvoor zij buitengewoon hooge prijzen willen besteden. Geld zeggen zij hebben wij genoeg doch gebrek aan eenige comsumptie. Daar dan ook wegens het intrekken van verschillende wachtposten en het weinig patrouilleeren groote mazen zijn gekomen aan de grens, is de smokkelhandel in deze streken nog nooit op zoo’n groote schaal gedreven als thans.
- Menig landbouwer alhier begon de laatste weken huiverig te worden zijn vee bij nacht in de weide te laten. Niet ten onrechte want in den nacht van Zaterdag op Zondag werd hier ten nadeele van den landbouwer P. Bots een vaars ontvreemd uit de kunstweide in de Peel. ’t Is treurig zijn duur betaald vee alzoo te moeten verliezen.
- "Wat zijn de vleesprijzen hoog" wordt in dezen tijd bijna door iedereen gezegd doch onze naburen in Achel weten van andere prijzen te spreken. Voor koeien wordt 2000 fr. en meer bedongen, voor een pasgeboren kalf betaalt men 300 frs. Een boer had voor een varken van 67 kg. levend gewicht 350 fr. gebeurd doch moest ook voor een big vijf weken oud 115 frs. betalen; paarden – ongekende prijzen. Als men hen zoo hoort spreken denkt men toch, dat het nog zoo slecht niet is voor den boer in België.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Juli 1916.
Valkenswaard. 30 Juni. De vereeniging van R. K. G. Politiebeambten voor Valkenswaard en omstreken ontving heden de tijding van Z. D. H. den Bisschop van ’s-Bosch dat hare statuten door Z. D. H. waren goedgekeurd en tot adviseur der Vereeniging was benoemd den Weleerw. Heer A. A. M. v. Mackelenberg, Kapelaan te Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 Juli 1916.
Dommelen. Eindelijk is door de zorg van onzen ijverigen Burgemeester er eenige verlichting verkregen in de duurte der levensmiddelen. Er is n.l. regeeringsrijst aangekomen, die nu bij de winkeliers verkrijgbaar is op kaarten, op het gemeentehuis afgegeven à 10 cts. per pond, waarvan gretig gebruik wordt gemaakt in deze kommervolle tijden.
De meel- en broodkaarten zijn reeds geruimen tijd ingetrokken, omdat naar men zegt, Dommelen een rogge-etende gemeente is. Zonderling komt het voor, dat andere gemeenten, die in gelijke omstandigheden verkeeren niet over denzelfden kam geschoren worden. Waarvandaan dat verschil?
- De afdeeling der V. P. N. in onze gemeente gaat goed vooruit. In 1915 begon zij met 20 leden en thans is dat getal nagenoeg verdubbeld. Een der leden heeft reeds na 1 Jan. de niet onaardige som van f 1525,13 ontvangen voor zijn eieren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Juli 1916.
Valkenswaard. Steekpartij. Zondag ontmoetten alhier G. v. G. en T. L. vijf beruchte personen, waarvan er een soldaat is. Een woordenwisseling ontstond naar aanleiding van ’t teveel van den landsverdediger, maar door tusschenkomst van een derden persoon liep dat nog goed af. Tien minuten later evenwel werd F. L. in het café van M. J. onverwachts aangevallen en diende men hem 4 ernstige steken toe in den schouder. Het mes werd later uit den schouder getrokken. De dader zal voor deze laffe daad zijn gerechte straf niet ontgaan.
F. L. wordt met uitstekende zorgen verpleegd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Juli 1916.
Valkenswaard. Zondag l.l. hield de hondenvereeniging haar eersten wedstrijd op de Wielerbaan "Vitesse" van den heer H. Lemmens v. Lieshout. Daar de belangstelling groot was, was het jammer dat in tweede afdeeling zoo slecht gewerkt werd; doch de eerste afdeeling presteerde veel waaronder hevig werd gestreden. De prijzen werden behaalt als volgt: 2de afdeeling 1ste pr. Jos. van IJk Helmond, 2e pr. F. Verhoeven Eindhoven, 3e pr. Adr. de Greef Gestel 4e pr. J. Oppers Helmond.
In de eerste afdeeling: 1ste pr. Frans Mandigers Stratum, 2e pr. Ant. van Stiphout Stratum, 3e pr. Jos de Vries Stratum, 4e pr. P. Valkenburg Stratum.
Het jammerste was, dat de twee zilveren medailles voor het redden van een kind uit het water niet verstreden konden worden welke echter Zondag a.s. zal plaats hebben om 4 uur ’s namiddags. Een woord van lof is zeker niet misplaatst aan den heer H. Lemmens die zijn wielerbaan aan bovengenoemde vereeniging kosteloos in gebruik geeft.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Juli 1916.
Valkenswaard. 27 Juli. Hedennacht werd door militairen een begin van brand ontdekt in de fabriekswerkplaats van W. van Veldhoven, thans in gebruik door den sigarenfabrikant W. Smolders. Door het spoedig optreden der militairen en aanwezigen werd de brand gebluscht.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 Augustus 1916.
Valkenswaard. Door den luitenant-commandant der grenswacht is geassisteerd door een landweersoldaat, nabij de grens de hand gelegd op eenige smokkelaars, waaronder ook drie Hollandsche militairen, die trouw behulpzaam waren bij ’t smokkelen. Een groote hoeveelheid zeep en koffie vervoerden zij.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Augustus 1916.
Valkenswaard. Eene nieuwe Werkl.-vereeniging zal a.s. Zondag worden opgericht, bij welke gelegenheid v. Rijen ons zal toespreken over het doel en de werkwijze dezer vereeniging. De Tabaksbew., Leerbew. en Timmerlieden besloten reeds tot toetreding, waarvoor zij in hunne afdeelingsverg. reeds tot contributieverhooging besloten. De spoormannen zullen dit zeker a.s. Zondag nog doen. Laten we hopen, dat elk lid van de Vakvereen. bewust is van zijn taak en zorgt present te zijn. De verg. zal plaats hebben in het liefdehuis des voormiddags te half twaalf (Kath. Volk).

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Augustus 1916.
Valkenswaard. Door den WelEerw. heer W. v. Vroonhoven, adviseur der R. K. Drankbestrijdersver. "St. Nicolaas" is aan de jeugd-leden een cursus gegeven in het alcoholvraagstuk. Bij het einde van genoemden cursus werden de jeugd-leden eenig vragen voorgelegd ter beantwoording, waarvoor prijzen werden uitgedeeld. De prijzen, 21, bestonden uit sigarenpijpen, kerkboeken, enz., welke door de leden met dankbaarheid werden aanvaard. Moge genoemde jeugd voortgaan op den weg der drankbestrijding.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Augustus 1916.
Collectief contract voor de Timmerlieden te Valkenswaard. Tusschen de timmerlieden-patroons te Valkenswaard en den Nederl. R. K. Timmerliedenbond is de volgende arbeidsovereenkomst gesloten. Ondergeteekenden, patroons te Valkenswaard, eenerzijds; Den Nederlandschen R. K. Timmerliedenbond "St. Joseph", goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 20 Januari 1911, anderzijds; verklaren te zijn overeengekomen; dat, bij het aangaan eener arbeidsovereenkomst de navolgende voorwaarden zullen gelden.
1e. Het loon van een timmerman, wordt vastgesteld als volgt:
Met ingang van 14 Aug. 1916 op 21 ct. per uur. Met ingang van 2 October 1916 op 22 ct. per uur. Met ingang van 1 Januari 1917 op 23 ct. per uur.
2e. De werktijd wordt gesteld op ten hoogste 10½ uur per dag. De werkdag zal geacht worden te vallen tusschen zes uur des morgens en zeven uur des avonds.
3e. Indien het, in spoedeischende gevallen, noodig blijkt, is de werknemer gehouden om langer te werken als de gestelden arbeidstijd. Hiervoor zullen de navolgende verhoogingen van en boven het uurloon worden uitbetaald. Van het eindigen der 10½-urige werktijd tot des avonds 10 uur 25%, van 10 uur des avonds tot het uur waarop de gewone werktijd een aanvang neemt 50%, voor Zondagsarbeid of arbeid verricht op dagen welke te dezer plaatse als feestdagen worden gevierd 100%.
4e. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor den tijd van één jaar, vier maanden en 18 dagen, ingaande 14 Augustus 1916 en eindigende 31 December 1917.
Volgt onderteekening.
Behalve dat door deze overeenkomst het uurloon, in betrekkelijk korten tijd, met 3 cent per uur verhoogd wordt, is thans ook de werktijd definitief geregeld, zoodat een bevredigende toestand is geschapen.

Meierijsche Courant, Donderdag 31 Augustus 1916.
Valkenswaard. 30 Aug. Gisterenavond ontlastte zich een onweder boven ons dorp, vergezeld van hevigen wind en regen. De wind was zoo sterk dat zelfs boomen omverwaaiden, welke bij hun val bij den heer Reijnders de ruiten stuk vielen. Verdere ongelukken kwamen niet voor.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 September 1916.
Valkenswaard. Zeldzaamheid. In den tuin van den heer L. Sprengers, gepensioneerd brievenbesteller alhier, staan een appelboom alsmede een leipereboom in bloei. Tevens zijn beide vruchtboomen beladen met vruchten.
- Tegen den caféhouder E. is proces-verbaal opgemaakt wegens het in voorraad hebben van sterken drank zonder vergunning.
- Op last van den commandant zijn A. v.d. D. Bruggerhuizen en H. v.d. B. alhier buiten het in staat van beleg verkeerende gebied gevoerd.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 September 1916.
Valkenswaard. De gemeentewetering heeft dit jaar aan hooigras en toemaat opgebracht de som van ruim f 4800. De grootte der wetering is circa 25 H.A. bewassen gras; zoodat eene opbrengst van f 192 per H.A. verkregen is. Wel een bewijs dat dit groote winsten oplevert.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 September 1916.
Valkenswaard. Wederom zijn wij aan den vooravond van onze kermis. Hoewel het de tijdsomstandigheden niet toelaten, kan toch de boog niet altijd gespannen staan. Tot genieten zal gelegenheid genoeg zijn. Op kermis-Zondag zal de harmonie "Uitspanning na Arbeid" een concert geven op de kiosk en ’s Maandags is het groote honden-, kippen-, konijnen- en duivenmarkt zooals uit achterstaande advertentie blijkt. De caféhouders wedijveren als het ware om de fijnste dansmuziek te hebben; terwijl de slagers voor een puik stuk vleesch gezorgd hebben. Laten we hopen dat deze dagen in gepaste vreugde mogen voorbijgaan, om dan den arbeid wederom met frisschen moed te hervatten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 September 1916.
Borkel en Schaft. Het bouwen onzer nieuwe stoomzuivelfabriek gaat met rasse schreden vooruit. Het gebouw is onder dak, en men is bezig met het plaatsen der machinerieën; waarschijnlijk zal in de loop van dit jaar de fabriek nog kunnen worden geopend.
- Sedert lang worden alhier plannen gekoesterd om naast de stoomzuivelfabriek eene coöperatieve stoombakkerij op te richten. Door coöperatieve samenwerking zijn aanmerkelijke voordeelen te behalen, wat men gelukkig al meer en meer gaat begrijpen.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 September 1916.
Valkenswaard. Maandagavond werd bij den winkelier J. V. , tevens herbergier de winkellade gelicht. Door het spoedig ontdekken van den diefstal mocht het gelukken den dader, een alhier ingekwartierd militair, op te sporen.
- 20 Sept. Gisteren hield de geitenfokvereeniging "De Werkmanskoe" eene tentoonstelling van geiten bij den heer W. v. Nunen alhier. Er waren 70 geiten aanwezig, waarvan de prijzen werden behaald als volgt:
Volbloed Saene geiten: 1e. J. Compen 53 punten; 2e J. Compen, 49 p.; 3e. G. de Rooij, 48 p.; 4e. G. v. Veldhoven, 47 p.
Jonge Volbloed Saene geiten: 1e pr. F. v. Herk, 32p.; 2e H. v. Hoof, 32 punten bij loting.
Gewone overjarige melkgeiten: 1e pr. Wed. Meurs, 52 p.; 2e G. Peeters, 50 p.; 3e H. de Kinderen, 48 punten.
Jonge veredelde geiten: 1e pr. C. v. Gerven, 31 p.; 2e H. v. Mol 30 p.; 3e van Weert, 30 p. bij loting.
Overjarig gekruist melkgevende: 1e pr. Jos v.d. Palen, 49 p.; 2e C. Loos 48 p.; 3e P. Janssen-Lijten, 42 punten.
Voor het meeste aantal geiten werden de prijzen behaald als volgt: 1e G. v. Gerven 4 geiten; 2e C. v. Gerven, 3 geiten; 3e Wed. Meurs, 3 geiten, bij loting.
Vier prijzen werden verloot onder het publiek en vielen ten deel aan: 1e . M. Markestein, no. 130; 2e H. Wijnen, no. 42; 3e H. Pellemans, no. 9; 4e Jos. v. Lieshout, no. 97.
Een woord van lof mag zeker niet onthouden worden aan de goede regeling en orde van het bestuur.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 September 1916.
Borkel en Schaft. Het jachtrecht van gemeentelijke en particuliere eigendommen, dat een 12-tal jaren in het bezit is geweest van verschillende heeren jagers uit Antwerpen, is thans geëindigd, zoodat de jacht mogelijk binnen niet al te langen tijd wederom zal worden verpacht. Daar op onze wildrijke jacht, welke is gelegen aan de grens, de laatste twee jaren geen enkel schot is gelost, is de wildstand dan ook merkelijk toegenomen.
- Sedert de draadversperring hier aan de grens is tot stand gekomen, is het verkeer der Belgen zeer verminderd. Alleen Zondag heerscht hier een druk bezoek aan de grens zoowel van Belgische als van Hollandsche zijde, doch de laatste Zondagen werden de Belgen circa 100 M. van den draad verwijderd; het spreken, zelfs het geven van een teeken van vriendschap werd hun belet. Duitsche soldaten vertelde, dat zulks geschiedde op order der overheid.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 September 1916.
Valkenswaard. De gisteren alhier gehouden Sobriëtas – Bloemendag heeft opgebracht de som van 108 gulden. Een woord van dank aan hen die door hun steun de collecteerende dames in de gelegenheid stelden deze mooie som bij te dragen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 September 1916.
Valkenswaard. De groote houten loods, bestemd voor de alhier werkende Belgische geïnterneerden nadert hare voltooiing. Deze is voorzien van keuken, woon- en slaapkamers. Waren eerst de Belgische geïnterneerden in een fabriek gevestigd, thans zullen zij in bedoelde loods hun intrek nemen, daar hunne vroegere verblijfplaats door den eigenaar den heer de L. in gebruik wordt genomen.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 October 1916.
Valkenswaard. Zondag j.l. werd onder gezellige drukte de Geenhovensche kermis gevierd. Daar dansmuziek verboden was, had de caféhouder eenige volksspelen op touw gezet, zooals mastklimmen, hardloopen enz. waaraan prijzen verbonden waren. Hiervoor waren vele liefhebbers, zoodat de namiddag hoogst gezellig werd doorgebracht.
- Heden is men druk bezig met het vangen der carpers op de vischvijvers van Mevr. de wed. van Best. Naar wij vernemen zal de visch alhier worden ingeladen en verder worden verzonden.
- De gisteren en eergisteren gehouden drijfjacht alhier heeft aan H. H. jagers tot groote tevredenheid een zeer ruim beschot opgeleverd. Wel een bewijs dat hier wild zit.
- Heden morgen is een onzer geachte ingezetenen n.m. de WelEd. ZeerGel. Heer Dr. Kouling van de H. Sacramenten der Stervenden voorzien. Laat ons hopen dat de zieke voor ons dorp gespaard moge blijven.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 October 1916.
Valkenswaard. 9 Oct. Bij het gisteren gehouden hazenconcours van het Kruisboog gezelschap De Rozenjacht gevestigd bij M. Kievits – Moonen werden de prijzen behaald als volgt:
Op kunst: Ant. Goossens Valkenswaard 1e prijs. B. Lemmens Valkenswaard 2e pr. G. B. Prins Valkenswaard 3e pr. en P. Peels-Lijsten Valkenswaard 4e pr. Deze prijzen gingen af met 21 punten in vier pijlen met de volgende bepalingen. Die van achteren af de eerste zes er bij schoot behaalde den 1e prijs en zoo vervolgens voort. J. de Wit Stratum behaalde den Kampioensprijs. Op geluk: Bern. Driessen Valkenswaard 1e pr. G. Kievits Valkenswaard 2e pr.

Meierijsche Courant, Donderdag 12 October 1916.
Valkenswaard. Gisterenavond circa acht uur ging een zekere Jos. v. Weert uit Leende even het café van H. L. (in de kom van het dorp) binnen; en zette zijn rijwiel buiten tegen het raam. Toen hij even daarna buiten ging kwam hij tot de ontdekking dat zijn rijwiel gestolen was. Direct werd aangifte gedaan bij de politie, die aanstonds alle pogingen in het werk stelde om den dader(s) te achterhalen. Laten wij hopen dat het de politie mogen gelukken den dader(s) op te sporen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 October 1916.
Valkenswaard. Hedenavond en morgen 15 October zal door de Belgische geïnterneerden in de zaal van den heer J. Kanen eene liefdadigheidsvoorstelling gegeven worden, met welwillende medewerking van het strijkorkest der Belgische geïnterneerden. Zeker zullen velen hiervoor een offertje over hebben en alzoo het nuttige met het aangename te doen gelden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 October 1916.
Valkenswaard. Gisteren en eergisteren werd alhier bij den heer H. W. Mollen, secretaris der vereeniging tot bevordering van bijenteelt in Nederland afdeeling Valkenswaard en omstreken, de honing afgeleverd. Er werd in het geheel 6000 KG. afgeleverd, welke ongeveer 4800 gulden opbracht. De prijs was 77 cent per KG. Voor menigeen levert de bijenteelt een aardig winstje op. Zekere van Mierlo uit Leende leverde voor 288 gulden af.

Meierijsche Courant, Dinsdag 31 October 1916.
Valkenswaard. 30 Oct. Gisteravond had de familie J. F. Stips het genoegen in de zaal van cafe Central (M. Berkers) voor een opgepropte zaal eenige tooneelvoorstellingen te geven, welke zeer in den smaak vielen. De familie Stips voerde haar programma met veel succes op.
- Naar wij vernemen zal onze EA. Heer Burgemeester v. Hoorn zich van de Distributiewet aftrekken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 November 1916.
Borkel en Schaft. Woensdagavond werd door de alhier gestationeerde hulpkommiezen aan de grens een soldaat aangehouden die per fiets 40 pakjes waskaarsen trachtte over de grens te brengen. Al de smokkelwaar alsmede de fiets werd in beslag genomen.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 November 1916.
Valkenswaard. Op Vrijdag 10 November zullen uit onze gemeente te ’s-Bosch de volgende landstormplichtigen van de lichting 1910 worden ingelijfd: A. v.d. Ven; Corn. Prins; W. Hezemans; Alb. v. Gerven; Nic. v. Weert; P. Rijnders en Fr. v. Leeuwen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 November 1916.
Valkenswaard. Hedennacht is wederom ingebroken in de stoomschoenfabriek der fa. Gebr. Bots alhier. Door het uitstooten eener ruit op het schoenenmagazijn hebben de dief (dieven) de schoenen, zijnde 7 paar, welke op eene tafel voor het raam stonden (doch niet zichtbaar) weggekaapt. Dit is nu de derde maal al dat bij genoemde firma is ingebroken. De politie stelde onmiddellijk een onderzoek in en het ware te wenschen dat het hun mocht gelukken de(n) dader(s) in handen te krijgen.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 November 1916.
Valkenswaard. Gisteren werd door het Bestuur der R. K. Werkliedenvereeniging een vergadering gehouden ten doel hebbende: het oprichten eener Commissie van Toezicht welke zich belast met de handhaving der maximum prijzen zooals deze in de Distributiewet zijn aangegeven. Staande deze vergadering werd de volgende Commissie benoemd: W. de Natris, H. van Tongeren, J. v.d. Broek, P. v. Woensel, A. Stoeldraaijers, H. v.d. Laak, P. Peels en W. M. Dubach. De leden der R. K. Werkliedenvereeniging zij er op gewezen dat wanneer prijzen worden bedongen voor regeeringsartikelen boven het maximum zij zic bij een dezer Commissieleden te vervoegen hebben die voor verdere maatregelen zal zorgen.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 November 1916.
Borkel en Schaft. 20 Nov. j.l. is de stoomzuivelfabriek alhier in werking gesteld en marcheert naar aller wensch. Een woord van dank mag voorzeker niet onthouden worden aan de firma Lanfers te Groningen, die onze fabriek zoo correct installeerde. We wenschen den heer Lanfers, die reeds meerdere fabrieken in onze buurt onderhanden heeft, veel succes.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 December 1916.
Valkenswaard. Maandag l.l. vierde ons parochiaal zangkoor het jaarlijksch Ceciliafeest. Deze dag zou thans echter dubbel feestelijk zijn. Eén der lede immers, de heer J. v/d Besselaar, vierde als zanger zijn gouden jubileum. Een halve eeuw was het den jubilaris vergund geweest zijn stem God ter eere mogen doen klinken bij de plechtigheden in de kerk. Bovendien is hij steeds een goed korist geweest, anderen ten voorbeeld. Deze heugelijke dag kon dus, en zou dan ook niet ongemerkt voorbij gaan.
Behalve de gewone feestelijkheden stond als hoofdnummer op ’t program een feestrede van den rustenden directeur ter eere van den gouden jubilaris en het aanbieden aan dezen van een fauteuil, gevolgd door het zingen van een vierstemmigen "Toast": Hij leve lang! Een en ander ontroerde den jubilaris dermate, dat hij geen woorden wist te vinden, om zijn dank te uiten. Het feest had een gezellig verloop en werd een onvergetelijk feit in ’t leven van den jubilaris.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 December 1916.
Valkenswaard. Evenals op vele andere plaatsen hebben ook hier de caféhouders besloten de comsumptieprijzen met een cent te verhoogen ingaande op Zondag 10 Dec. A.s.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 December 1916.
Valkenswaard. Zaterdag j.l. werd door den architect A. Bogers te Woensel voor rekening der heeren Gebr. Bots, stoomschoenfabrikanten alhier, aanbesteed het vergrooten hunner fabriek bestaande hoofdzakelijk uit annex magazijnen, waarvoor werd ingeschreven als volgt:
Gebrs. Biemans, Waalre f 2943,-
A. Peels, Valkenswaard - 2267,-
G. Beeks en Co., Valkenswaard - 2178,80
A. Beeks, Valkenswaard - 2144,-
G. v.d. Neijnden-Smits, Dommelen - 2025,-
Fr. v. Dooren, Valkenswaard -1948,-
Het werk werd aan den laagsten inschrijver gegund.

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007