1918

Meierijsche Courant, Donderdag 3 Januari 1918.
Valkenswaard. 2 Jan. Door de politie alhier werd Zondag j.l. bij H. M. het sluitingsuur gehouden. Een uur later zagen de politiemannen dat er nog licht was, en dat er nog bezoekers aanwezig waren. Tegen M., die aan de vordering van de politie om open te doen geen gehoor wilde geven, werd proces-verbaal opgemaakt, volgens art. 184 Strafrecht, tevens twee verbalen wegens overtreding der militaire verordening.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 Januari 1918.
Valkenswaard. Door de kleine rantsoenen steenkolen welke men krijgt, alsmede de aanhoudende koude, is de brandstoffennood alhier in groote mate toegenomen, waardoor door velen hier en daar noodgedwongen tot gappen wordt overgegaan. Ook zijn er gezinnen zonder aardappelenvoorraad, ’t welk treurig is. Of de distributie hiervan vanwege den vorst wordt uitgesteld, is niet bekend, doch voor vele gezinnen is het met deze dure tijden onmogelijk zich voor enkele weken voorraad te voorzien. Een verbetering hierin zou vele gezinnen ten goede komen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 Januari 1918.
Valkenswaard. 11 Jan. Gisteren kwamen in snelle vaart uit de Kerkhofstraat gehold twee paarden gespannen voor een militaire wagen. De paarden meenden in galop den Eindhovenschen weg op te rennen, doch door de snelle vaart dien gevaarlijken bocht niet kunnende nemen, liepen zij recht bij den caféhouder F. v. Doornen de ruiten stuk. De begeleider kon hen eerst niet inhouden en bekwam met ’t aangrijpen zelfs nog eenige lichte verwondingen. Gelukkig passeerde juist niemand op die gevaarlijke bocht anders hadden meerdere ongelukken kunnen gebeuren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 Januari 1918.
Bommen op Zierikzee. (Officieel.) Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt het volgende mede: De Britsche regeering heeft ƒ 92.976,36 ter beschikking van de Nederlandsche regeering gesteld als gedeeltelijke vergoeding voor de schade die uit een Britsch vliegtuig geworpen bommen in den nacht van 29 op 30 April 1917 te Zierikzee hebben veroorzaakt. Hiermede wordt vergoed de rechtstreeks aangerichte stoffelijke schade, zooals deze door Nederlandsche deskundigen was geschat. Ten aanzien van de vergoeding der indirecte schade door de bommen veroorzaakt (door Nederlandsche deskundigen geschat op ƒ 27.033,64) wordt een nadere mededeeling van de Britsche regeering tegemoet gezien.

Meierijsche Courant, Donderdag 31 Januari 1918.
Valkenswaard. Zondag j.l. werden door den ontvanger van Bergeyk vier personen waaronder twee vrouwen en twee mannen, bekeurd wegens het smokkelen van schoenen.
- Dinsdag j.l. werden door de kommiezen alhier vijf personen uit Eindhoven aangehouden wegens smokkelen van zeep, vet en kwatta. Alles werd in beslag genomen en de rest zal wel volgen.

Meierijsche Courant, Donderdag 31 Januari 1918.
Borkel en Schaft. Onze dorpsgenoot den heer Jacq. Lemmens behaalde bij het theoretisch en practisch examen in het hoefbeslag het rijksdiploma in de militaire rijkshoefsmidsschool te Amersfoort. Den geslaagde van harte proficiat.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Februari 1918.
Valkenswaard. Zaterdag j.l. werd door de Rijkspolitie een zekere L. alhier aangehouden wegens diefstal van pluimvee van een zekeren D. alhier en het ontvreemden van broodkaarten in de gemeente Dommelen.
- Gister morgen ontstond bij M. S. een begin van brand in een der aangrenzende gebouwen der woning. Door het spoedig optreden der buren werd het gebluscht zoodat de schade gering was.
- Eveneens was bij zekeren T. V. alhier de zoldering der woning door eene kachelpijp in brand ontstoken. Ook in dit geval is ’t vuur in zijn verderen voortgang gebluscht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Februari 1918.
Dommelen. 2 Febr. Gisteren behaalde onze dorpsgenoot, Frits Roothans, het diploma Dames- en Heerencoupe. Nog te meer eer voor hem daar hij slechts drie weken te Amsterdam een cursus heeft gevolgd. Wij wenschen den geslaagde van harte geluk met zijn behaald succes.

Meierijsche Courant, Zaterdag 9 Februari 1918.
Valkenswaard. Door de Rijks- en gem. politie alhier werd bij zekeren B. (Belgisch vluchteling) een partij waschgoed gevonden die van vroeger alhier gepleegde diefstallen afkomstig was. De vrouw van B., genaamd J. H., die steeds ontkent den diefstal gepleegd te hebben, zit achter slot en grendel. Heden is zij naar ’s Bosch getransporteerd.
- Op Zondag 10 dezer zal door de Belgische geïnterneerden eene uitvoering gegeven worden in de zaal van den heer J. Verhappen.
- Mej. A. de Rooy, onderwijzeres bij de Zusters Franciscanessen alhier, is benoemd tot onderwijzeres met acte Fransch aan de M.U.L.O.-school der Eerw. Zusters van St. Antonius te ’s-Hertogenbosch.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Februari 1918.
Valkenswaard. Op de heden gehouden markt waren een vijf en twintig tal beesten aangevoerd. De handel was tamelijk hoewel hooge prijzen werden bedongen. Overigens was de markt weinig van beteekenis.
- Gisteren vertrokken met de trein alhier een twintigtal Belgische vluchtelingen die in de vroegte door de draadversperring waren gelaten. Ook werden door de grenswachten twee Russen aangehouden die verder door de Rijkspolitie naar Eindhoven werden gebracht.
- Gisteren eigende zich een gewoon militair soldaat de bevoegdheid als soldaatkommies toe en hield verschillende fietsers aan; totdat hij op een gegeven oogenblik werd ingerekend.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Februari 1918.
Borkel en Schaft. Naar aanleiding van het bericht uit Leende aangaande de jongelingen met marken op zak kan men melden: ’t Was Zaterdagvoormiddag toen een tweetal soldaat-kommiezen alhier op surveillance was. Nabij ’t Trappistenklooster ontwaarden zij een achttal personen aan de versperring elk met een zak beladen, hunne waar presenteerende aan de Duitsche wachtposten, zoodat zij al spoedig waren uitverkocht. De beambten moesten dit met leede oogen aanzien daar zij op Belgisch grondgebied vertoefden en de smokkelaars alzoo den weg vervolgden in de richting Budel. Ook Dinsdagmorgen ontmoetten de dienstdoende kommiezen aan de grens een vijftal jeugdige Rotterdammers, wien een verbaaltje werd aangezegd wegens vertoeven op de verboden grensstrook. Ook Maandagmiddag reed de militaire proviandwagen als naar gewoonte naar de grenswacht van de Schaft, doch werd door de rijksambtenaren alhier gesommeerd even halt te houden om een kleine visitatie te ondergaan. Ook hier was alles niet in het reine. Uit een gesloten kist kwam een zak zeep, drie kisten kwatta en een bus cacao te voorschijn, welke werden in beslag genomen daar dit goedje bestemd was voor hun Duitsche collega’s. Zoo worden nog dagelijks pogingen aangewend om het weinige dat wij zelf nog bezitten uit te voeren. Moge hier toch spoedig een einde aan komen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 Februari 1918.
Valkenswaard. 25 Febr. Gisteren hield de R. K. Drankbestrijdersvereeniging St. Nicolaas eene vergadering in de zaal van den heer Fr. van Dooren alhier, die tamelijk bezocht was. De contributie werd geïnd; en tevens werd bekend gemaakt dat de heeren J. Hendriks en A. Stoeldraaijers als bestuursleden bedankt hebben, zoodat in eene eerstvolgende vergadering bestuursverkiezing zal plaats hebben. Hierna werd door den Eerw. adviseur kap. v. Vroonhoven eene leerzame rede gehouden betreffende het alcoholvraagstuk, welke door den Voorzitter met een woord van dank werd beantwoord. Hierna sluiting der vergadering.
- Zaterdagavond werd bij den winkelier J. een kaas medegenomen. Naar wij vernemen moet de dief bekend zijn.
- Inbraak. Zaterdagavond werd bij de stoomschoenfabriek der Gebr. Bots alhier inbraak gepleegd. Op verschillende plaatsen werd getracht binnen te komen, totdat de dief (dieven) blijkbaar gestoord ijlings de vlucht namen. Van de daders geen spoor.
- Gisteren had alhier een ernstig opstootje plaats als gevolg van de beslissing der huur-commissie. Zekere J. huurde een woning van v. H. alhier, welke volgens de huurcommissie te hoog in huurwaarde was. Hiermede nam v. H. geen genoegen, doch J. hierdoor in woede ontstoken, ging ten huize van v. H. en bracht hem verschillende gevoelige klappen toe. De Rijkspolitie kwam opdagen en nam J. in arrest. Dit muisje zal wel een staartje krijgen.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 Februari 1918.
Valkenswaard. Omtrent den alhier gepleegden diefstal en poging inbraak, zooals in ’t nummer van Dinsdag werd vermeld, vernemen wij nog het volgende:
Zaterdagavond kwamen twee personen bij de Wed. Jaspers alhier en vroegen om te logeeren. Dit werd hun geweigerd, waarop zij heen gingen. Een poosje later miste Jaspers een kaas welke bij hem op de toonbank gelegen had. Onmiddellijk werd de gemeenteveldwachter gewaarschuwd, die oogenblikkelijk ter plaatse was en aan wien het is gelukt den dader te pakken te krijgen en achter slot en grendel te deponeeren. In gezelschap van deze twee sujetten waren twee meisjes van 18 en 19 jaar oud, welke de gestolen goederen aannamen en er mede van door gingen. Deze werden Maandag j.l. door de gemeente- en Rijkspolitie in de Leenderhei gearresteerd. Ook schenen dezen niet vreemd te zijn aan een poging tot inbraak bij de schoenfabriek van de Gebrs. Bots alhier. Zij hebben een volledige bekentenis afgelegd en zullen naar Den Bosch worden getransporteerd. Volgens ingekomen informatiën is gebleken dat deze zich aan meerdere diefstallen hebben schuldig gemaakt. Een mooie opruiming dus!
- Gisteren was brand uitgebroken in de bergplaats van J. M. schilder alhier. De bergplaats waarin verfwaren geborgen waren, brandde totaal uit. Overigens bleef de woning gespaard.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Maart 1918.
Valkenswaard. De heer F. Lubberink alhier is bestemd voor den dienst in Ned.-Indië als veearts bij den burgerlijken veeartsenijkundigen dienst.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Maart 1918.
Valkenswaard. 4 Maart. Heden middag werden alhier door de Rijksambtenaren twee dames de Gezusters K. uit Woensel aangehouden. Zij verkeerden in de eerste linie met ieder een pak manufacturen terwijl zij een vergunning hadden voor de tweede linie. Alles werd in beslag genomen, zoodat de Gez. K. een schadepostje konden boeken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Maart 1918.
Dommelen. In de vergadering van de afdeeling Dommelen van de R. K. Kiesvereeniging in het district Eindhoven zijn de volgende heeren gekozen om op de groslijst geplaatst te worden: Mr. Dr. J. van Best, A. Fleskens, J. Beliën, J. Wintermans en Dr. L. N. Deckers.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Maart 1918.
Valkenswaard. Tusschen alhier en Dommelen waren verschillende telefoondraden stuk gemaakt. Van de daders geen spoor.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 Maart 1918.
Valkenswaard. 13 Maart. Gisterenavond werd door den Eerw. heer kapelaan van Mackelenberg, adviseur der R. K. Werkliedenvereeniging in ’t café van G. Vera de eindles van den politieken cursus, handelende over de Evenredige Vertegenwoordiging, gegeven. Het moet gezegd worden Zijn Eerw. behaalde een schitterend succes. Door getallen en cijfers op borden aangebracht werd door Z.Eerw. duidelijk weergegeven de beteekenis der Evenredige Vertegenwoordiging in verband met de verschillende partijen. Ten slotte werden door Z.Eerw. allen aangespoord deze les zooveel mogelijk aan anderen over te doen. Jammer dat deze belangrijke les door zoo weinig gegoeden uit onze gemeente werd bijgewoond, doch laten wij hopen dat zij, die deze les aanhoord hebben er een goed gebruik van maken ten aanzien van hunne medekiezers.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Maart 1918.
Valkenswaard. Door de Rijkspolitie werd een zeker B. aangehouden, werkzaam bij de firma v.d. Besselaar alhier, tevens verdacht van aldaar gepleegden diefstal. Bij de aanhouding werden voldoende bewijzen op hem gevonden.
- Verschillende heeren Sigarenfabrikanten hebben aan de arbeiders tegen de volgende week het werk opgezegd. Als reden wordt door de patroons opgegeven gebrek aan grondstoffen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 23 Maart 1918.
Valkenswaard. Tot heden zijn alhier twee sigarenfabrieken tijdelijk stop gezet, namelijk bij de firma’s van Veldhoven en van der Heyden en bij de firma Hoekx en Maas, zoodat heden c.a. 250 arbeiders en arbeidsters werkeloos zijn. Een ware ramp in deze tijden.
- Tot ambtenaar ter Secretarie is door Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard benoemd de heer Th. H. M. J. Jansen uit Vught.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 Maart 1918.
Valkenswaard. Bevolking op 1 Januari 1917: 2186 m., 2099 vr.; aantal geboren 78 m., 71 vr.; ingekomen 133 m., 118 vr.; totaal 2397 m., 2288 vr. overleden 37 m., 27 vr.; vertrokken 84 m., 65 vr.; totaal 121 m., 92 v. Bevolking alzoo 31 Dec. 1917: 2276 m., 2196 vr. Onder dit aantal zijn niet inbegrepen de ingeschrevenen in het vluchtelingenregister.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 April 1918.
Valkenswaard. Een dief welke onlangs bij bakker Jaspers een kaas van de toonbank wegnam, werd j.l. Donderdag door de Rechtbank te ’s-Bosch tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 April 1918.
Valkenswaard. Onze dorpsgenoot de heer Alb. Neijnens, thans postbode te Baarlo is met ingang van 16 Mei benoemd als brievengaarder aan het nieuwe hulpkantoor te Dommelen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 April 1918.
Valkenswaard. Het maakt bij verschillende sigarenfabrikanten een ernstig punt van overweging uit om de werktijd der arbeiders in te krimpen. Bij den steeds te kort komenden aanvoer van grondstoffen, welke nog steeds dreigt erger te worden, zouden zij bij zoodanige invoering der werkzaamheden, hunne bedrijven langer van algeheele stopzetting kunnen vrijwaren; terwijl alsdan menig arbeider in zijn tuin kan arbeiden, of bijv. werkzaamheden zoeken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 April 1918.
Borkel en Schaft. Met ingang van 1 Mei is alhier benoemd tot gemeente-secretaris de heer van Mook, hoofdambtenaar ter secretarie te Goirle.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 April 1918.
Valkenswaard. Door Z. D. H. Mgr. W. v.d. Ven, bisschop te ’s-Bosch zijn alhier tot kerkmeesters benoemd de Heeren J. v.d. Besselaar en F. v.d. Ven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Mei 1918.
Valkenswaard. Hedenavond zal de heer M. Krijgsman, vrijgestelde van den Ned. R. K. Metaalbewerkersbond eene rede houden in de zaal van den heer J. Kanen.
- Gistermorgen werd van het spek en vleesch onlangs in beslag genomen, voor de ingezetenen een ons per hoofd verkrijgbaar gesteld.
- Op Zondag 5 Mei zal de harmonie U.N.A. een muzikale wandeling door het dorp maken, alsmede eenige nummers op de kiosk uitvoeren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 Mei 1918.
Valkenswaard. De minderjarige H. alhier maakte dezer dagen zonder voorkennis der ouders een uitstapje naar Maastricht. Hij werd door de gemeentepolitie uit Maastricht wederom in zijne ouderlijke woning thuis gebracht. Dit was de tweede maal dat hij dergelijke reis maakte.
- Gisterennacht werden bij H. M. caféhouder alhier 3 kippen en twee eenden ontvreemd. De koppen lagen achter het huis. Van den dader(s) geen spoor.
- Gisteren werd J. L., caféhouder alhier bekeurd wegens het houden van dansmuziek zonder vergunning.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 Mei 1918.
Dommelen. Gisterennacht had H. S. het ongeluk van een 15 treden hoogen zoldertrap te vallen. Zwaar gekneusd aan hoofd en beenen kwam hij onder in de keuken terecht. Dit hebben wij aan den petroleumnood te danken …

Meierijsche Courant, Woensdag 8 Mei 1918.
Valkenswaard. Gisteren arriveerden wederom verschillende vluchtelingen in ons dorp, welke wederom door de draadversperring zijn gekomen. Naar wij vernemen moeten hierbij echter twee menschen doodgeschoten zijn.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 Mei 1918.
Borkel en Schaft. Woensdag namiddag half vijf werd men alhier opmerkzaam op het geronk eener vliegmachine, komende uit de richting België. Het vliegtuig vloog op aanzienlijke hoogte boven de gemeente. De Duitsche wachtposten, ziende dat hun landgenoot boven neutraal gebied vertoefde, schoten verschillende vuurpijlen af, waarop het vliegtuig in Westelijke richting verdween.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 Mei 1918.
Valkenswaard. Zaterdag j.l. hield de R. K. Steenkolenvereeniging "Vooruitzicht" eene algemeene ledenvergadering. De voorzitter C. Boers opende de vergadering waarna door den secretaris de notulen der vorige vergadering werden voorgelezen welke onveranderd werden goedgekeurd. Vervolgens werd door den secretaris eveneens het jaarverslag uitgebracht. Door den Voorzitter die tevens als penningmeester fungeert, werd het jaarverslag uitgebracht. Ink. f 7.278,20 terwijl de uitgaven zijn: f 6.871,32 zoodat een batig saldo blijft van f 406,88, plus de op 31 Maart aanwezige voorraden in de opslagplaats.
Besloten werd 8 procent uit te keeren zoodat de eerstvolgende kolen gratis zullen gedistribueerd worden; wel bedrag circa 520 gulden zal bedragen. Het aftredend lid G. van Ummelen werd herkozen. Tot leden der controle commissie werden gekozen de Heeren: M. Wijnen, A. van Asten en M. Geldens. Tevens werd besloten 1800 briketten te distribueeren. Niets meer aan de orde zijnde werd deze vergadering door den voorzitter onder een woord van dank gesloten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Mei 1918.
Valkenswaard. Voor het onderwijzersexamen te Venlo slaagde de heer A. H. H. Loos, alhier.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Mei 1918.
Valkenswaard. Poging tot inbraak. In den nacht van Donderdag op Vrijdag is op verschillende plaatsen poging tot inbraak gepleegd. Zoo werd bij den heer J. de Louw van eene winkelruit de stopverf geheel afgedaan, waarschijnlijk zijn de dieven toen verjaagd. Bij de Gebr. Bots, stoomschoenfabriek werd in het raam van het magazijn een ruit verbrijzeld. Van inbraak was verder niets te bespeuren. Naar het schijnt zijn de dieven in hun poging verder verhinderd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Mei 1918.
Valkenswaard. Gisterennacht werden op het gehucht Zeelberg alhier bij J. Sollaers 5 en bij H. v. Hoof ook 5 kippen gestolen. Alleen de mooiste kippen waren mede genomen, zoodat naar het schijnt de dieven goede kans hebben gehad van uitkijken. Van de daders geen spoor.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Mei 1918.
Valkenswaard. In den hoogen leeftijd van ruim 89 jaren is hier overleden de heer J. Kanen, die sinds meer dan 29 jaren lid was van den raad onzer gemeente. De heer Kanen, aan wien onze gemeente voor wier heil en welvaart de overledene veel werkte, veel dank verschuldigd is, moge in vrede rusten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 Mei 1918.
Valkenswaard. Inbraak en diefstal. In den nacht van 25 op 26 dezer is bij de Kind. Baken (Hoekje) inbraak gepleegd in diens schuur en daaruit ontvreemd 15 KG. tabak. Dienzelfden nacht bij J. de Louw, uit diens schuur werden 2500 sigaren ontvreemd. Deze diefstallen zijn gepleegd door zekere S. F. en van der V. wonende te Woensel en Gestel. Deze personen hebben ook bekend in den nacht van 18 op 19 dezer bij J. de Louw 600 sigaren te hebben ontvreemd uit diens schuur. Al deze personen zijn te Eindhoven gearresteerd, benevens zekere B., van hier, wegens medeplichtigheid.
- Fusie. Vrijdagavond j.l. hielden beide harmoniën een ledenvergadering welke ten doel had eene bespreking om beide harmoniën onder een lichaam te vereenigen. Het resultaat van genoemde vergaderingen, verspreidde zich plotseling door ons dorp, dat bedoelde harmonieën in ééne harmonie zullen vereenigd worden. Te dien einde gaf gisteren Valkenswaards Muziekkorps eene gecombineerde uitvoering met medewerking van enkele muzikanten van U.N.A., welke vele belangstelling trok en uitstekend slaagde.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 Mei 1918.
Valkenswaard. 29 Mei. Hedenmorgen had alhier onder groote belangstelling de plechtige uitvaart plaats van het raadslid den heer J. Kanen. In plechtigen stoet, vergezeld van de harmonie U.n.A., de Zangvereeniging De Volharding, de sociëteit De Trekvogels, het college van B. en W., leden van den gemeenteraad en een overgroote menigte heeren notabelen, trok men kerkwaarts, alwaar om half tien een plechtige H. Mis werd opgedragen. Een prachtige bloemenkrans van den gemeenteraad dekte de lijkbaar. Na de kerkelijke plechtigheid trok men in dezelfde orde naar het kerkhof onder de begeleidende tonen der treurmarsch van de harmonie. Op het kerkhof werd door de zangvereeniging De Volharding het lied "Op het Kerkhof" op verdienstelijke wijze uitgevoerd. Toen het stoffelijk overschot in de geopende groeve was neergelaten, werd door den Burgemeester, den heer van Hoorn, eene redevoering gehouden waarin hij den overledene dank bracht voor het vele goede door hem als lid van den gemeenteraad gedurende 29 jaren tot stand gebracht, waarbij spr. vooral op den voorgrond schoof de bosschen en ontginningen. De heer Jac. Kanen dankte voor de laatste eer aan zijn vader bewezen, waarna allen den doodenakker verlieten.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 Juni 1918.
Valkenswaard. Dinsdag stond de noodwoning van den heer H. Lemmens, aan de rijwielbaan, bewoond door een Belgisch geïnterneerd soldaat, in lichte laaie. De huisraad was gedeeltelijk gered, terwijl een partij droge mutserd een prooi der vlammen werd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juni 1918.
Valkenswaard. Woensdagavond j.l. werd door de R. K. Middenstandsvereeniging De Hanze een cursus boekhouden geopend. Door 21 leerlingen uit Valkenswaard en omgeving wordt hieraan deelgenomen. De lessen worden gegeven door den heer Wolters, alhier.
- Het verduisterde rijwiel van S., werkzaam op de sigarenfabriek van de firma Heesterbeek en Co., alwaar de fiets verdween, is weder terecht. Het was verborgen onder een mesthoop. De eerlijke vinder mocht een belooning ontvangen.
- Door oud en jong wordt alhier ’t zoogenaamde varkensblad verzameld en ook de kersenbladeren, welke aan hooge prijzen worden opgekocht. Door menigeen wordt aldus een aardig centje verdiend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Juni 1918.
Valkenswaard. 15 Juni. Hedenmorgen te circa half vier stonden de leerlooierijen en annexe schoenmakerijen van den heer M. Feijen in brand. Alles, waaronder een groote partij bewerkte en onbewerkte huiden, machinerieën enz. werd een prooi der vlammen. Door spoedig optreden der brandweer bleven de aangrenzende gebouwen gespaard. De oorzaak van den brand is onbekend. Assurantie dekt de schade.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 Juni 1918.
Valkenswaard. Op Zaterdag 29 Juni a.s. zal onze processie van O. L. Vrouw van Handel wederom hare jaarlijksche bedevaart naar Handel ondernemen. Dit jaar echter zal dit vooral een jubelfeest zijn daar het dit jaar 150 jaren is geleden dat door onze voorouders deze bedevaart is ondernomen, ter vrijwaring van besmettelijke ziekten. Door het bestuur zijn dan plannen geraamd, om ter blijvende herinnering aan dit feest en uit dankbaarheid voor de verkregen gunsten ter eere van O. L. van Handel, in den nieuwen kruisweg aldaar eene nieuwe statie ten geschenke te geven, door de parochianen alhier bijeengebracht; waarvoor dan dezer dagen eene collecte zal gehouden worden. Dat deze naar wensch zal slagen, valt niet te betwijfelen.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 Juni 1918.
Valkenswaard. Dat de dood komt als een dief in den nacht is alhier wederom bewezen. Een zekere J. V. was binnen 24 uren gezond en dood terwijl hij nog in de fleur van zijn leven was. Hij laat eene vrouw met 4 kinderen achter.
- Tot aller genoegen wordt op Zondag 23 Juni a.s. om half drie wederom de Wielerbaan geopend. Het programma bestaat uit achtervolgings- en 50 kilometerwedstrijden, waaraan 8 der beste onafhankelijke renners deelnemen. De moeite welke het nieuwe bestuur der wielerbaan zich geeft, doet voorzien, dat het sportminnend publiek dit zomerseizoen nog aangename dagen te wachten staat.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Juni 1918.
Borkel en Schaft. Nabij de grens woedde een groote boschbrand, waardoor reeds een groot aantal prachtige dennenboomen op een stuk heidegrond van 50 H.A. oppervlakte zijn vernield. De brand breidde zich uit tot aan de grens. De schade is aanzienlijk.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Juni 1918.
Valkenswaard. Woensdagavond omstreeks 8 uur ontstond er brand in de sigarenfabriek van den heer H. Bijnen. De brand werd spoedig opgemerkt door een persoon, die aldaar passeerde. Toen men op de plaats kwam, bleek dat reeds twee balen tabak waren verteerd en dat de planken al aan ’t branden waren. Door het krachtig optreden van eenige buurlieden werd de brand tot hiertoe beperkt.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Juni 1918.
Dommelen. Bij gehouden telling bleken hier 22 dorschmachines aanwezig te zijn.
- De opbrengst van de hooilandverpachting bedraagt in deze gemeente ƒ 3540.
- Het nieuw te bouwen gemeentehuis, post- en telegraafkantoor zullen na verloop van korten tijd worden ondergebracht onder één dak.
- Tot leden der beschrijvings-commissie oogst 1918 zijn alhier door den heer Regeerings-Commissaris aangesteld de heeren van Lieshout en Coppens.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Juni 1918.
Valkenswaard. Door onbekende oorzaak is Zondag het dennenbosch, toebehoorende aan den heer v.d. L., groot circa 3 H.A., totaal afgebrand. Doordat een onweer kwam opzetten dat met regen gepaard ging, wist men belendende perceelen te vrijwaren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Juni 1918.
Borkel en Schaft. Zaterdagnacht werd alhier ten nadeele van den landbouwer Arn. Aerts twee stuks vee uit de weide ontvreemd. Zoodra men in den vroegen morgen de ontvreemding ontdekte, toog men op onderzoek uit, waarbij men bemerkte, dat ze verdwenen waren in de richting der grens, zoodat ze waarschijnlijk door de poort van Schaft naar Achel bij de Duitschers aan wachtpost 27 zullen gearriveerd zijn. De dieven smokkelaars hebben hierbij een goeden slag geslagen daar het twee stuks drachtig vee van groote waarde waren.
- Vrijdag n.m. circa vijf uur peddelde een smokkelaar uit de richting Valkenswaard naar de grens, die door de soldaat-kommiezen alhier, werd gesommeerd halt te houden om een kleine visitatie te ondergaan; 60 klossen machinegaren, een groote hoeveelheid notemuscaat en eenige knotten sajet, alsmede zijn vervoermiddel, werden in beslag genomen. Tegen den overtreder werd procesverbaal opgemaakt.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Juni 1918.
Valkenswaard. De firma Hoekx en Maas heeft zich genoodzaakt gezien aan haar personeel het werk op te zeggen wegens gebrek aan grondstoffen, zoodat wanneer er niet spoedig aanvoer verkregen wordt de werkzaamheden stop zullen gezet worden.
- Naar wij vernemen zal op de Roomboterfabriek "Hollandia" electrisch licht worden aangelegd. Mogelijk zouden misschien nog aansluitingen kunnen volgen.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Juni 1918.
Borkel en Schaft. Tot hoofd der openbare school te Mierlo-Hout is benoemd de heer A. van der Heijden, thans hoofd der school, alhier.

Meierijsche Courant, Vrijdag 28 Juni 1918.
Valkenswaard. Moesten eerst voor manufacturen, zeep, cacao, garens, enz. op het bureau der Rijksambtenaren de daarvoor benodigde bons gehaald worden, hetgeen voor vele arbeiders zeer lastig was, thans is hierin verandering gekomen. De winkeliers zullen alles wat door hen wordt verkocht, in de daarvoor aangelegde boeken aanteekenen. Ter voorkoming van smokkelhandel zal een goed toezicht steeds gewenscht zijn.

Meierijsche Courant, Vrijdag 28 Juni 1918.
Valkenswaard. Naar wij vernemen moeten alhier genomen proeven met gedroogde kersenbladeren voor tabak, uitstekend zijn geslaagd. Dit goedje wordt voor f 0,30 per K.G. in den handel gebracht.

Meierijsche Courant, Vrijdag 28 Juni 1918.
Borkel en Schaft. Mej. van Velzen, onderwijzeres alhier, is als zoodanig genoemd aan de bijzondere school te Westerhoven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Juli 1918.
Valkenswaard. Voortaan zal de heer W. E. Hendriks, secr. van de afd. Valkenswaard, van den Nederl. R.K. Tabaksbewerkersbond, voor zijn werkzaamheden, c.a. 25 uur per week worden gesalarieerd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Juli 1918.
Valkenswaard. Feestprocessie. De feestprocessie naar O.L.V. van Handel is in de beste orde en stichting vervlogen. Het was dit jaar, zooals vroeger vermeld, de 150ste maal, dat deze bedevaart gehouden werd. Opgewekt en jubelend trok men opwaarts, onder een overgroote menigte, c.a. 1200 personen, naar het genadeoord Handel. Handel was voor dit feest in vlaggentooi. Overal waren versieringen aangebracht. In een mooien boog prijkten de woorden: "Welkom jubileerend Valkenswaard", terwijl in de kapel van buiten en binnen versieringen waren aangebracht. Bij het rondtrekken in den H. Rozenkrans werd voor het altaar, door den Eerw. Rector der kapel, een treffende toespraak gehouden en dank gebracht voor de groote gift, n.m. 1000 gulden, door de parochianen van Valkenswaard bijeengebracht. Verder trok men onder de plechtige tonen der harmonie de kapel binnen. De plechtige processie maakte een diepen indruk op de geloovigen, waaronder men wederom in dezelfde orde huiswaarts keerde. Door den fotograaf J. Jansen waren verschillende foto’s van de feestprocessie genomen.
- Groote brand. Donderdagmorgen brak er brand uit in het huis van J. Adriaans, mede bewoond door het gezin Jansen. Spoedig stond het huis in volle vlam. Van eerstgenoemde werd alleen een kalf gered, terwijl van laatstgenoemd gezin een weinig huisraad gered is. Door de hevige vlammen sloeg het huis van de Wed. Feijen, bewoond door H. Feijen, in volle vlam. Hiervan werd de meeste huisraad gered. Beide huizen waren in korten tijd in puin veranderd. Oorzaak van den brand onbekend. Assurantie dekt eenigzins de schade.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 Juli 1918.
Dommelen. Ten nadeele van J. v.d. O. is in den voormiddag uit diens woning 3 K.G. spek en een paar nieuwe laarzen ontvreemd. Bij den landbouwer J. v.d. B. op dienzelfden tijd 3 kippen. Daders onbekend.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Juli 1918.
Valkenswaard. De werktijd op de sigarenfabrieken alhier is zoodanig ingekrompen, dat voorloopig nog 45 uur gewerkt wordt. De eventueele schade voor de arbeiders zal eenigszins aangevuld worden.
- Tot leden der graancommissie alhier zijn benoemd J. v. Hoorn, burgemeester, voorzitter; H. J. Hertroijs, secretaris; Th. A. Smets, 2e secretaris en H. Feijen. Deze specificatie diene, daar in een ander blad de leden der commissie foutief vermeld werden.
- Gisterennacht kwam eene koe, afkomstig uit Leende, in ons dorp, c.a. half twee uur. De soldaat-kommiezen zagen ze van verre aankomen, doch zonder begeleiders, daar deze waarschijnlijk het hazenpad gekozen hadden. Waarschijnlijk zal de koe bestemd geweest zijn voor frauduleuze slachting. Bij opsporing bleek zij gekomen over het fietspad Bruggerhuize, vervolgens op de spoorweg aan en zoo op het Hoekje, alwaar ze is aangehouden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 13 Juli 1918.
Valkenswaard. In aansluiting op ons bericht van Donderdag in zake de ontvreemding van eene koe uit eene weide onder Leende eigenaar Smets dat de ontvreemding geschied is door een zekere v. D uit Woensel, tegen wien procesverbaal is opgemaakt.
- Gisteren is onder de gemeente Dommelen ter hoogte de Mallepie eene groote uitgestrektheid heide uitgebrand waarbij mede eenig houtgewas een prooi der vlammen is geworden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 Juli 1918.
Borkel en Schaft. Diefstal op de Achelsche kluis. In den nacht van Zondag op Maandag werden door twee personen drie koeien uit den stal gehaald der paters Trappisten. Een paar broeders die eenig gerucht hoorden gingen even een onderzoek instellen en zagen buiten de stallen de drie koeien met de twee begeleiders die ijlings de vlucht namen met achterlating der koeien. De Rijkspolitie stelt een onderzoek in.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Juli 1918.
Valkenswaard. Bij eene gehouden opname is wederom gebleken hoe groot alhier de woningnood is, daar zelfs vele woningen door twee of meer gezinnen moeten bewoond worden. De bevolking verlangt dan ook zeer naar noodwoningen. Wanneer de hoogere autoriteiten hun steun verleenden, zou aldus in deze dringende behoefte zins voorzien kunnen worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 Juli 1918.
Valkenswaard. Op a.s. Zondag 28 Juli zal de harmonie Uitspanning na Arbeid een uitstapje maken naar Waalre om aldaar een concert te geven. Bij eenigszins gunstig weder zullen voorzeker velen het uitstapje medemaken.
- Toen gisteren zekere M. Damen alhier zijne vischnetten op ‘t "Soerker goor", gem. Soerendonk, wilde ophalen, kwam hij tot de ontdekking dat er andere liefhebbers reeds voor gezorgd hadden, daar 4 vischfuiken ter waarde van ƒ 25 waren gestolen. Van de daders geen spoor.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Juli 1918.
Valkenswaard. Inbraak-Diefstal. In de nacht van 27 op 28 dezer zijn door de Rijkspolitie alhier op heeterdaad betrapt bij het stelen van tabak in de fabriek van den heer K. alhier, B. en R., beruchte inbrekers, alhier. Door een valschen sleutel hadden zij zich toegang tot de fabriek verschaft. Bij het ontdekken der Rijkspolitie kwamen zij tegenover deze in hevig verzet. B. en R. waren daarbij ieder met een revolver gewapend. Ter verdediging van zich zelf werd B. daarop door de marechaussee B. met een revolverschot gewond, terwijl R. in een naastbij gelegen oord vluchtte, waarin hij evenwel later gearresteerd werd om op de kazerne alhier te worden ondergebracht. B. werd vervoerd naar het gasthuis te Stratum.
De gestolen tabak werd in beslag genomen. Vermoedelijk zijn ook deze bandieten niet vreemd aan den gepleegden diefstal bij de firma Bijnen, zooals in ons vorig nummer vermeld, daar de sleutels welke op hen bevonden werden, juist in overeenstemming waren. De gem. politie was ook wederom op surveillance doch de Rijkspolitie mocht ’t gelukken de hand te leggen op twee groote hoofdbandieten, die overdag reeds geruimen tijd groote verteringen maakten, en des nachts op roof uitgingen, zooals hier in den laatsten tijd veelvuldig voorkwam. Een woord van hulde aan de wakkere politie is hier wel op zijn plaats.

Meierijsche Courant, Donderdag 1 Augustus 1918.
Valkenswaard. Dat de dood komt als een dief in den nacht is alhier wederom bewezen. De dienstmeid H. B. van den heer J. H. alhier ging ‘s avonds gezond ter ruste, terwijl zij binnen 24 uren nadien reeds overleden was.
- Gistermorgen werd het stoffelijk overschot van den milicien Th. v. Hout, in garnizoen te Roermond, alwaar hij overleed, alhier ter aarde besteld.
- Gistermorgen werd door de soldaat-komiezen uit Borkel en Schaft alhier binnengebracht Ant. v.d. B. en J. v. L., beiden alhier woonachtig, wegens het vervoeren van sigaren naar de grens. Daar aan het commando: halt! geen gevolg werd gegeven, werd door de komiezen gebruik gemaakt van hunne vuurwapens, waarbij v.d. B. een schot in den schouder kreeg. Een gevoelige les weder voor anderen.
- Bij de firma Gijrath en Bots, sigarenfabrikanten alhier, is wegens gebrek aan grondstoffen het werk aan het personeel opgezegd.
- Door het bestuur der Roomboterfabriek "Hollandia" is besloten geen melk meer op de fabriek voor het publiek verkrijgbaar te stellen; een maatregel waartoe men zich genoodzaakt heeft gevoeld. Wel zal karnemelk nog verkrijgbaar zijn; terwijl de melkwagen der fabriek dagelijks zal gereden worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 1 Augustus 1918.
Valkenswaard. Men meldt ons nader omtrent de arrestatie der twee beruchte dieven Broers en Raymakers, dat aanvankelijk abusievelijk is gemeld, dat door de politiemannen de aanhouding geschiedde. Hoewel onze gemeente-politie zich zeer beijverde de schuldigen te ontdekken (en dienzelfden nacht in een andere fabriek op post was) mocht haar dit niet gelukken, doch nu komt de eer van dit kranig stuk werk toe aan onze Marechaussée, die met onzen Burgemeester aan ’t hoofd de zoo gevaarvolle nachtelijke expeditie verrichtte.
Immers, daar het bekend was, dat de boeven gewapend waren met een revolver van zwaar kaliber was er heldenmoed voor noodig om, gelet alleen op den plicht die op den Burgemeester rust, wanneer zijn hulp wordt ingeroepen, niet te aarzelen en mee te gaan en de belangen van zijn gemeentenaren te behartigen.
Is het geen moed, die den Burgemeester en de Marechaussée bezielde, toen ze in het huis van Van Osch, waarin de dieven gevlucht waren, deze onder aan den trap af te wachten, om ze te arresteeren, terwijl de dieven gewapend met revolvers boven waren? Zij verkeerden toen in levensgevaar en dat werd getrotseerd ter wille van den plicht. Er is moed voor noodig om te kunnen optreden als onze Burgemeester, als onze Marechaussée, en daarom nogmaals een warm woord van hulde en dank voor beider moedig gedrag.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Augustus 1918.
Valkenswaard. 2 Aug. Heden werd een zekere Jos. Schr. (Belg) alhier door de Rijkspolitie gearresteerd, wegens het stelen van circa 250 sigaren bij de fa. Gijrath & Bots, sigarenfabrikanten, bij wie bovengenoemde werkzaam was.
- De Spaansche ziekte verspreidt zich alhier onrustbarend snel, zoodat het getal zieken in onze gemeente dagelijks toeneemt. Ook zijn door Dr. Dagevos hier een paar gevallen van roodvonk geconstateerd.
- Gistermorgen werd door de Rijkspolitie alhier Broeren 9welke bij de arrestatie wegens gepleegden diefstal verwond was en in het gasthuis te Stratum verpleegd werd) naar de gevangenis te ’s-Bosch overgetransporteerd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Augustus 1918.
Valkenswaard. Voor de Fransche acte m.o. A., slaagde te Den Haag mej. J. A. van Best, van hier.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 Augustus 1918.
Borkel en Schaft. De draadversperring. Het is wederom aan een viertal Belgen gelukt, behouden op Hollandsch grondgebied te arriveeren. Ook door twee Duitsche cavaleristen werden pogingen aangewend om door de draadversperring de vlucht naar Holland te nemen, doch door de waakzaamheid der wachtposten werden hunne pogingen verijdeld.
Thans zijn de Duitschers bezig de draadversperring te verplaatsen en wel van de richting station Achel naar Beverbeek – Hamont, zoodat het klooster der Trappisten geheel aan deze zijde ligt. Of de oude versperring zal worden weggenomen kan men nog niet met zekerheid melden.
- Gisteren werd den boeren, alhier, bekend gemaakt dat 20 Augustus a.s. de eerste levering der rogge zal plaats hebben van den oogst 1918.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Augustus 1918.
Dommelen. Tijdens het onweer van Zondag sloeg de bliksem op de telefoongeleiding bij den heer Snieders. Daar de bliksemafleider der telefoon waarschijnlijk weigerde, sloeg hij over op de electrische geleiding en verbrijzelde in de huiskamer de lamp boven het schrijfbureau. Vandaar ging hij door de electrische geleiding naar de warande en het schakelbord, dat geheel werd vernield en welke laatste uit elkaar sloeg. Van hieraf is niet meer te bespeuren, waarlangs hij zich heeft ontlast. Aan het feit, dat de electrische geleiding onder stroom stond, is het wellicht te danken, dat persoonlijke ongelukken zijn voorkomen, daar vijf personen in de huiskamer aanwezig waren.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Augustus 1918.
Valkenswaard. De heer J. J. Smit, kommies 3de klasse alhier, is bij het laatst gehouden examen te Breda geslaagd voor kommies 2de klasse.

Meierijsche Courant, Woensdag 14 Augustus 1918.
Borkel en Schaft. Maandagnacht werd alhier ten nadeele van de landbouwer H. Smits een koe uit de weide ontvreemd. Op het vernemen van eenig gerucht ging ook dien nacht een andere landbouwer een onderzoek instellen, en vond zijne staldeuren geopend, zoodat de dieven hier blijkbaar verjaagd zijn.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Augustus 1918.
Borkel en Schaft. Verdronken. Donderdagnamiddag is alhier bij het baden in de rivier de Dommel verdronken de 31-jarige Gerrit Heimans, een oppassend ongehuwd en ouderlooze jongeman. In een diepen kolk terecht gekomen zijnde, mocht het zijne kameraden niet gelukken hem te redden, zoodat hij jammerlijk onder hunne oogen verdronk.
- Een gezellig heer. Dezer dagen kuierde een heerschap alhier in de richting der grens. Bij de versperring gekomen, ontdeed hij zich van zijne schoenen en wipte ze over den draad, waarvoor hij een belooning van 50 mark ontving. Blootvoets aanvaardde hij de terugreis, doch op vaderlandschen bodem werd hij door de kommiezen gearresteerd, die dit bedrijfje van verre hadden gadegeslagen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Augustus 1918.
Valkenswaard. Zondag werd in de zaal van den heer W. v. Nunen de jaarvergadering der geitenfokvereeniging "De Werkmanskoe" gehouden. Uit het jaarverslag bleek, dat de inkomsten waren ƒ 247,96, de uitgaven ƒ 207,35, batig saldo ƒ 40,61. In de verzekering zijn 150 leden opgenomen met 223 geiten, terwijl in het afgeloopen jaar 16 uitkeeringen hadden plaats gehad.
De aftredende bestuursleden werden bij acclamatie herkozen, terwijl als schatter werd benoemd H. Wijnen-Compen en L. Schrijvers, geldophaler, tevens schatter.
Een woord van aansporing tot deelneming aan de te houden keuring op Zaterdag 7 September werd besproken, waarna de vergadering werd gesloten.
- Gistermorgen werd het stoffelijk overschot van den heer G. v. Winkel ter aarde besteld. De overledene was het oudste lid van het R. K. Zangkoor, waarvan hij gedurende 52 jaren lid was. Veel heeft de overledene bijgedragen tot verheffing van het R. K. Zangkoor, zoodat den overledene op plechtige wijze door het R. K. Zangkoor de laatste eer werd bewezen.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 Augustus 1918.
Valkenswaard. Ernstig ongeval. Dinsdag overkwam den graanhandelaar J. Jaspers alhier een jammerlijk ongeval. Bij het laden van eene kar haver kwam hij over een greppeltje te vallen, terwijl het paard voortging, zoodat het rad midden op zijn lichaam kwam. Door de spoedige waarschuwingen der aanwezigen bleef het paard staan. Zwaar gekneusd werd Jaspers opgenomen en huiswaarts gebracht, tot groote ontsteltenis der huisgenooten. Aanstonds werd geneeskundige en geestelijke hulp ingeroepen, welke spoedig ter plaatse was. Geconstateerd werd dat 3 ribben gebroken waren, een drong in de long, terwijl tevens het sleutelbeen is gebroken. Spoedig werd hem dan ook het H. Oliesel toegediend. Gisteren morgen was zijn toestand, in aanmerking genomen de zware kwetsuren, eenigszins bevredigend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 Augustus 1918.
Valkenswaard. Voor het examen hoofdacte slaagde te Arnhem de heer W. A. M. O. Hezemans, van hier.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Augustus 1918.
Valkenswaard. Op Zaterdag 31 Aug. staat ons een genoeglijken namiddag te wachten. Alsdan zal de harmonie U.n.A. een concert geven ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin. Tevens zullen door de zangvereeniging De Volharding eenige nummers, met gemengd kwartet uitgevoerd worden. Bij eenigszins goed weder zal het voorzeker niet aan belangstelling ontbreken.
- De eerste levering van rogge moet alhier geschieden van 2 tot 5 September. Alsdan moet 200 K.G. per H.A. ingeleverd worden; terwijl koopers van rogge van de door hen gepachte rogge het totale bedrag moeten inleveren.
- Gistermorgen werd op plechtige wijze het stoffelijk overschot van den heer Jasper Jaspers, welke door een ernstig ongeval, zooals vroeger vermeld, om het leven kwam ter aarde besteld. Door een groote schare notabelen der gemeente werd de laatste eer bewezen aan den overledene, die dertien jaren gemeente-ontvanger is geweest en steeds met nauwgezetheid zijn ambt vervulde, in welke functie hij later door zijn zoon is opgevolgd.
- Gisteren werd door de Rijkspolitie de caféhouder H. S. bekeurd wegens het houden van dansmuziek zonder vergunning.

Meierijsche Courant, Donderdag 29 Augustus 1918.
Valkenswaard. Tot veearts alhier werd benoemd de heer H. H. Nijssen te Eindhoven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 Augustus 1918.
Valkenswaard. Door het gemeentebestuur is aangekocht een woonhuis van de wed. Feijen, thans bewoond door H. Schijvens, dat bestemd is voor woning van den gemeenteveldwachter v.d. Hurk, alhier.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 September 1918.
Dommelen. Maandag herdacht de Zeer Eerw. heer A. Bolsius alhier zijn 12½-jarig pastoraat. Naar wij vernemen bepaald de festiviteit tot een huiselijke viering.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 September 1918.
Valkenswaard. Eergisteren is alhier op de gebruikelijke plaats afgekondigd dat houders van rijwielen op hun rijwielkaart op het gemeentehuis elke maand een kaart kunnen verkrijgen welke recht geeft op een KG. carbid. Daar wij hier nog in ’t donkere Zuiden verkeeren is het raadzaam van bovenvermelde afkondiging goede nota te nemen.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 September 1918.
Valkenswaard. Sigarenfabrieken stopgezet. Bij de volgende sigarenfabrikanten is onder voorbehoud wanneer geene veranderingen mochten intreden, het werk opgezegd: bij J. Heesterbeek & Co., Beeks en Van Rossum, en bij de firma Hoekx en Maas. Waarschijnlijk zullen nog meerdere volgen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 September 1918.
Borkel en Schaft. Landbouwer Th. Smits, alhier, verkocht een stamboekveulen, oud drie maanden, voor de som van 1050 gulden.
- Het ontginningswerk wordt ook alhier vanwege het gemeentebestuur met kracht voortgezet. Een tiental H.A. heide zal in prachtig weiland worden herschapen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 September 1918.
Valkenswaard. Electrische verlichting. Onze Correspondent te Valkenswaard meldt ons: Vrijdag had ik het genoegen de electrische installatie op de Roomboterfabriek "Hollandia" alhier onder begeleiding van den Directeur den heer C. v.d. Meijden te bezichtigen. Door proeven op de verschillende leidingen der fabriek werd aangetoond, dat hierdoor op genoemde fabriek in eene groote behoefte is voorzien terwijl op technisch gebied de geheele installatie aan alle eischen voldoet.
Uit de kom der gemeente kwamen reeds elf aansluitingen, terwijl men voor de verlichting van de R. K. Kerk, Pastorie en het R. K. Liefdegesticht nog in onderhandeling is. Ook zijn van particuliere zijde nog meerdere aanvragen ingekomen, terwijl het gemeentebestuur voor straatverlichting nog in onderhandeling is. De gelegenheid wordt in deze tijdsomstandigheden dan ook ten zeerste gewaardeerd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 September 1918.
Valkenswaard. Vanwege de groote woningnood bestaan er bij B. en W. plannen om van gemeentewege woningen te bouwen, waarover gisterenmiddag in de raadsvergadering beslist zou worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 September 1918.
Dommelen. Ook in onze gemeenten zijn plannen van Electricieteitvoorziening in volle werking zoodat de meeste ingezetenen van Electrisch licht voorzien worden. De firma v.d. Ven en Co is met de aanlegging belast.

Meierijsche Courant, Donderdag 26 September 1918.
Valkenswaard. In ons raadverslag zegt de heer Hoekx dat te Tilburg de kosten eener woning ƒ 2400 bedroegen, hetgeen zijn moest ƒ 4200.
- Gisteren werd bij de firma J. v.d. Besselaar, Stoomschoenfabriek alhier, aan het personeel een dag vrijaf gegeven met behoud van loon, bij gelegenheid van het huwelijk van een der firmanten.

Meierijsche Courant, Donderdag 3 October 1918.
Valkenswaard. Zondag werd ouder gewoonte de Geenhovensche kermis gehouden. Door den caféhouder H. van Hoof waren volksspelen georganiseerd, welke een groote belangstelling onder de jeugd trokken. De prijzen hiervoor bestemd, werden behaald als volgt: Mastklimmen: 1e pr. H. Wijnen Bzn.; 2e pr. M. Kiviets; 3e pr. J. v.d. Palen en 4e pr. B. Wijnen Pzn. Sprietloopen: K. Kiviets 1e en 4e pr.; N. Kiviets 2e en 3e pr.; J. v.d. Palen 2e pr. K. Kiviets 3e pr. en B. de Louwren 4e pr. Het geheel had een aangenaam verloop.
- De laatste weken werd door particulieren alhier veelvuldig turf aangekocht, welke alhier per S. S. arriveerde en bestemd was ter distributie van een der buitengemeenten alwaar zij blijkbaar in genoemde brandstoffen geen trek hadden. Gisteren kwam een Inspecteur van het R. K. D. te ’s Hage om bij verschillende particuliere aankoopers van bovenvermelde brandstof een onderzoek in te stellen. Het spreekwoord dat de kruik zoolang te water gaat tot ze barst, is ook hier van toepassing.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 October 1918.
Dommelen. Inbraak met diefstal. In den nacht van 4 op 5 October werden bij de firma A. v.d. Eynden & Co, rijwielhandelaar alhier, vier rijwielen, waaronder twee nieuwe, benevens 8 banden ontvreemd. Door het uitsnijden eener ruit hadden de dieven zich toegang verschaft tot den winkel, waar zich de rijwielen bevonden. De rijkspolitie uit Valkenswaard heeft de zaak in onderzoek, doch tot heden zijn nog geen der daders opgespoord.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 October 1918.
Borkel en Schaft. Over den draad. Maandagmorgen arriveerde alhier een elftal Belgen uit Brussel en omstreken. Dat zij aan de versperring met vele moeilijkheden te kampen hadden gehad, bewijst dat eenigen hun hoofddeksel en schoenen misten. Volgens hunne verklaring hadden zij twee personen van hun gezelschap aan de versperring gemist. Een vond jammerlijk genoeg den dood aan den draad terwijl de tweede werd gevangen genomen. De vele schoten die door de Duitschers op hen werden gelost, mistten alle doel.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 October 1918.
Valkenswaard. Door de rijksambtenaren en gemeentepolitie met medehulp van burgemeester Van Hoorn, is op verschillende plaatsen alhier huiszoeking gedaan, waarbij een goede slag is geslagen. Zoo werden in beslag genomen bij B. v. G. 3000 sigaren, bij J. v.d. B. een heele partij tabak, sigaren, sigaretten en manufacturen en bij H. S. een geweer. Op verschillende plaatsen werd nog huiszoeking gedaan, doch zonder resultaat.
- Toen in den nacht van 7 op 8 Oct. de politie op surveillance was naar een zeker individu liep een smokkelaar A. v.d. B. haar in de handen. Hij trachtte 3000 sigaren naar de grens te vervoeren. Alles werd in beslag genomen en procesverbaal opgemaakt terwijl v. B. hedenmorgen naar ’s Bosch werd getransporteerd.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 October 1918.
Valkenswaard. Tegen een zekere van de B. werd j.l. Donderdag een half jaar gevangenisstraf geëischt wegens het frauduleus vervoeren van 3000 sigaren, welke sigaren vermoedelijk van diefstal afkomstig waren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 October 1918.
Borkel en Schaft. Op de laatst gehouden vergadering der bestuursleden der stierenhouderij alhier werd besloten den weerspannigen doch reeds meermalen bekroonden stamboekstier Herman, in handen der distributie te stellen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 October 1918.
Valkenswaard. Eergisteren morgen brak op de drogerij van den binnengoedzolder der firma van Veldhoven en van der Heijden brand uit. Daar het onder de werkuren was werd men spoedig de brandlucht gewaar, waarop met vereende krachten de brand spoedig gebluscht was.
- Tot leden van het College van Zetters werden benoemd de heeren P. Hoekx en A. Baken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 October 1918.
Valkenswaard. Zondag werd door het bestuur van het R. K. Tabaksbewerkersgilde afd. Valkenswaard, eene vergadering gehouden voor de vrouwen en meisjes van bovenvermelde afdeeling. De voorzitter hield een prachtige redevoering in navolging van het gesprokene van den heer Krijgsman ten Bosch op het jl. gehouden congres te Amsterdam; en bracht daarbij duidelijk naar voren den grondslag zooals die bij besluit van het Doorl. Episcopaat van 27 Mei 1918 is bepaald. Staande deze vergadering werd eene vrouwen en meisjesafdeeling opgericht. Tevens werd een bestuur gekozen als volgt: Anna de Wit voorzitster, Mina Smolders secretaresse, Catharina van Daal en Antonia van den Broek. Wij wenschen dat deze nieuwe afdeeling onder haar bestuur moge groeien en bloeien.
- Inbraak met diefstal. In den nacht van 19 op 20 October is wederom inbraak met diefstal gepleegd bij de firma Gebr. Bijnen alhier. Door het uitsnijden eener ruit hebben de dieven zich toegang verschaft tot de fabriek en aldaar 2 pakken sigaren, inhoudende 5000 stuks, ontvreemd. Ofschoon het politiecorps de meeste activiteit aan den dag legt, is het haar niet mogen gelukken de daders te achterhalen.
- De heer S. Krol, korporaal-commies alhier is benoemd als politieagent te Eindhoven.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 October 1918.
Valkenswaard. Verleden week bekwam de schoenmaker P. Heesterbeek ’n wondje aan een zijner vingers. Dit was echter op zoodanige wijze ontstoken, dat den geheelen arm is doorgetrokken. Dr. Dagevos oordeelde dat overbrenging naar het gasthuis te Eindhoven noodzakelijk was, waarheen hij gisteren is vervoerd.
- De laatste dagen komt het hier veelvuldig voor, dat de rundbeesten aan opslijving lijden, zoodat verleden week eene koe moest worden afgemaakt, en gisteren eene beste koe bij A. Prins alhier bezweek aan opslijving.
- Doodgeschoten. Bij eene groote smokkelbende aan de Bergeyksche grenzen welke reeds den terugtocht aanvaardde, werden aangehouden de jongelingen Jos. Canters Jz. en L. Cijn, een Duitsch deserteur alhier, waarbij eerstgenoemde helaas het leven gelaten heeft. Ondanks het strenge verbod der ouders ondernam hij toch nog zijne smokkeltocht. Een groote verantwoording is het voor degenen die zulke jongelingen hiertoe nog aansporen. Hedenmorgen is zijn stoffelijk overschot alhier begraven, terwijl C. hedenmorgen is weggebracht.
- Gisterennamiddag geraakte de landweerman Adr. Hertroys alhier zoodanig met zijne rechterhand onder een machine, dat direct geneeskundige hulp moest ingeroepen worden, welke werd verleend door den militairen docter den heer J. v. Best. De man werd naar ’t gasthuis te Eindhoven overgebracht, daar drie zijner vingers totaal verpletterd waren en zelfs nog geopend waren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 October 1918.
Valkenswaard. Alhoewel de toestand van den schoenmaker Heesterbeek zoo slecht was dat hem de H. H. Sacramenten der Stervenden werden toegediend en de doctoren verklaarden dat bloedvergiftiging en roos in den arm aanwezig waren, was gisteren zijn toestand beter. Een woord van lof aan de firma Gebr. Bots bij wien H. werkzaam was, is hier wel verdiend; daar zij alles in ’t werk heeft gesteld om de verzorging alsmede medische hulp zoo goed mogelijk te doen zijn.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 October 1918.
Valkenswaard. Hedenmiddag werd door de wielrijders bij den molenaar V. P. alhier eene partij roggemeel en koeken in beslag genomen, terwijl Zaterdag in onze gemeente werd gedeponeerd eene hoeveelheid graan, meel, zaden, enz., welke door de wielrijders in beslag was genomen bij den molenaar V. op Keersop.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 November 1918.
De vluchtelingen te Valkenswaard. Onze correspondent meldt ons d.d. 30 October: Gisteren bereikte ons de tijding dat morgen c.a. 800 vluchtelingen zouden komen. Spoedig werd alles in gereedheid gebracht. De voerlieden van verschillende dorpen, vooral van Valkenswaard, Borkel en Schaft en Bergeyk, werden gewaarschuwd, om heden om 9 uur aan de groote pont nabij Achel, Wachtpost 27, aanwezig te zijn, teneinde de vluchtelingen naar Valkenswaard te vervoeren. Hedenmorgen werd door velen een tochtje naar de grenzen gemaakt; doch niemand mocht de grens naderen, terwijl alles was afgezet door huzaren, zoodat het moeilijk was voor de verslaggevers, om iets machtig te worden. De voerlieden werden op rij in volgorde geplaatst en telkens werd met 10 geladen vrachten afgereden. Een opgehoopte massa bagage werd door de vluchtelingen medegevoerd, bestaande uit bedden, dekens, levensmiddelen, kinderwagens, zelfs kruiwagens en hondjes werden mede gevoerd. De vluchtelingen bestonden meestal uit kinderen, aankomende jongens, meisjes en vrouwen, waarbij reeds oude en meestal bejaarde mannen; terwijl de jongelingen en ouderen vanaf 19 jaren niet door de Duitschers werden doorgelaten. Een hartverscheurend schouwspel was het te zien hoe dat vrouwen en mannen van hun kroost, aan de grenzen weder afscheid van elkander moesten nemen. Overigens zagen ze er welgemoed uit; sommigen eenigszins onder den indruk …

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 November 1918.
Borkel en Schaft. Verijdelde desertie. 4 Nov. Toen een dezer dagen een zestal Duitsche soldaten onder bewaking van een koporaal belast waren alhier aan de grens de versperring in de richting der Abdij af te breken, werd door dit zestal aanstalten gemaakt de wijk naar Holland te nemen, doch met een geladen revolver in de hand wist de korporaal deze pogingen te verijdelen.
- Bij gelegenheid, dat de Fransche vluchtelingen alhier de grens passeerden hadden wij weer het genoegen aan de grens kennis te maken met onze Belgische naburen uit Achel, welke allen nog een gezond en frisch uiterlijk vertoonden. Zij verklaarden geen gebrek te lijden, brood kregen zij drie en een half ons per dag; het ergste waaraan zij te lijden hadden was de druk der Duitschers. Ook hunne paarden verkeerden in een goede conditie, zoodat er veel minder gebrek wordt geleden dan wij voorheen dachten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 November 1918.
Valkenswaard. In den nacht van 29 op 30 dezer is diefstal gepleegd bij den winkelier Ph. v. Herk alhier. Door opschuiving eener raam is uit de etalagekasten voor circa 100 gulden ontvreemd aan mondharmonica’s, pijpen, en sigarenpijpjes, zilveren kettingen enz. In denzelfden nacht werd ontvreemd, eveneens door opschuiving eener raam, in de leerlooierij der firma P. J. Jaspers en Zonen alhier; zes gelooide kalfsvelletjes, waarde c.a. 60 gulden, terwijl een velletje nog werd achtergelaten dat reeds opgepakt werd. Van de daders is tot heden nog niets bekend.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 November 1918.
Dommelen. Tot graan-ontvanger treedt voor deze gemeente op de Heer H. Feijen.
- Secretaris van de plaatselijke landbouw-Commissie voor deze gemeente is de WelEd. Heer van Lieshout, Hoofd der School.
- De verbouwing van het raadhuis is in vollen gang. Het begint er reeds aardig uit te zien. Een waar sieraad zal het voor onze gemeente worden en een verbetering in vele opzichten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 19 November 1918.
Ontzettende Ramp te Hamont. 20 Munitie-wagons ontploft. – Twee Duitsche lazarettreinen gaan in vlammen op. – Omtrent het aantal dooden en gewonden valt niets met zekerheid te zeggen. – Er waren circa 1000 passagiers. – Vreeselijke aanblik van de verwoesting en der lijken. Verschillende lezingen omtrent de oorzaak. – 7 Hollandsche soldaten uit Budel van het 7de regiment worden vermist.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 December 1918.
Valkenswaard. In den nacht van 4 op 5 dezer werd bij P. v. W. de wasch en bij Fr. P. een volle bijenkorf gestolen. Van de daders geen spoor.
- Gisternacht werden in de woning van den soldaat-commies L. C. alhier twee ruiten stuk gegooid. Vermoedelijk is hier kwaadwilligheid in het spel.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 December 1918.
Borkel en Schaft. Naar de Bossche Crt. meldt, is de zeereerw. pastoor Th. van Rijbroek, alhier, ernstig ongesteld, en vreesde men eenige dagen geleden het ergste.

Meierijsche Courant, Donderdag 19 December 1918.
Valkenswaard. Een bedrieger bedrogen! Zekere W. alhier, had zich, bij de plunderingen in België te goed gedaan. Om het waakzaam politieoog echter te ontgaan, verborg hij zijn schat (want het gestolene had heel wat waarde) in een mestvaalt … Thans zou hij de goederen maar gaan verkoopen, doch bij onderzoek bleek alles te zijn verdwenen. Aangifte bij de politie deed hij wijselijk niet.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 December 1918.
Valkenswaard. Gisterenmiddag viel ’t ruim tweejarig kind van den heer Arn. v. Rooij alhier, over een ketel met kokende soep, welke op den grond stond, zoodat het den inhoud over het lichaam kreeg. Na een hevig kortstondig lijden bezweek het kind aan de bekomen brandwonden. De droefheid der ouders is groot daar het hun eenigst kind was.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 December 1918.
Borkel en Schaft. Woensdagavond werd alhier eene vergadering belegd met het doel een Tuinbouwvereeniging op te richten. Nadat door den heer Goevaers hoofd der school alhier voldoende inlichtingen waren verschaft en door den Burgemeester een woord van aanmoediging was gesproken, meldden staande de vergadering zich een 35 deelnemers aan. Wij twijfelen niet of elk landbouwer alhier zal lid worden dezer vereeniging, daar tuinbouw voor hen eene nieuwe bron van inkomsten zal vormen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 28 December 1918.
Valkenswaard. Bij de firma v. Veldhoven v.d. Heijden zijn heden de werkzaamheden stopgezet wegens gebrek aan tabak. Naar wij vernemen zullen in de volgende week de werkzaamheden bij de fa. Heesterbeek en Co. weder hervat worden.
- Aan het geheele personeel der firma Gebrs. Van Best, zullen ter gelegenheid van het huwelijk van een der firmanten, den heer P. v. Best, twee extra weekloonen worden uitgekeerd. Tevens wordt een pensioenfonds ingesteld, met de volgende uitkeeringen: na 20 dienstjaren ƒ 10 p. maand; 30 dienstjaren ƒ 12.50; 40 dienstjaren ƒ 15, een en ander ingaande op 60-jarigen leeftijd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 31 December 1918.
Borkel en Schaft. Achelsche kluis. Uit alleszins vertrouwbare bron vernemen wij dat de Belgen in de eerste vier dagen, dat zij de kluis bezetten meer schade hebben aangericht, dan de Duitschers in 4 jaar. Zelfs de beelden werden door hen niet ontzien. Wellicht komen wij op deze kwestie nader terug.

 

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007