1919-1

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Januari 1919.
Borkel en Schaft. De Achelsche kluis. De procurator der Paters Trappisten van Achel, fr. Antonius Bus, thans alhier verblijvende, deelt ons mede, dat het bericht, als zouden de Belgen in 4 dagen zooveel schade in de kluis berokkend hebben, als de Duitschers in 4 jaar, onjuist is. De schade door de Belgen toegebracht is hem nauwkeurig bekend schrijft hij, en deze bedraagt nog niet "het 80e gedeelte" van de schade door de Duitschers berokkend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Januari 1919.
Valkenswaard. In tegenspraak op loopende geruchten als zou de weleerw. heer kap. v. Vroonhoven ons dorp verlaten, kunnen wij melden, dat zulks bezijden de waarheid is.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 Januari 1919.
Borkel en Schaft. Donderdagmorgen werd alhier door den commandant der grenswacht in de onmiddellijke nabijheid der grens een viertal jonge paarden opgevangen welke onbeheerd in de weide ronddwaalden. De paarden zijn voorloopig hier gestald.

Meierijsche Courant, Donderdag 9 Januari 1919.
Valkenswaard. Maandag j.l. ging de commissie van wegen en voetpaden een onderzoek instellen bij v. G, naar een daar liggend voetpad. Daar gekomen zagen ze dat eenige personen de poort en enkele fruitboompjes van v. G. aan ’t vernielen waren. Er schijnt een oude veete te bestaan in de buurt tegen v. G. en daar dit voetpad door v. G. eenige meters verlegd is met goedkeuring schijnt men het nu daarop gemunt te hebben. De gemeente- en rijkspolitie was spoedig ter plaatse, zoodat dit muisje wel een staartje zal krijgen.
- Morgen zal naar wij vernemen bij de firma Maas, sigarenfabrikant, het werk worden stopgezet.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 Januari 1919.
Valkenswaard. Maandagavond is het waschgoed van J. K., dat even onbeheerd stond, door dieven weggehaald. Op hetzelfde tijdstip trachtten dieven in te breken in de loods van de firma Hoex-Maas. Daders onbekend.
- Maandagavond reeds om 7 uur werd bij de firma Hoekx-Maas, sigarenfabrikanten in de planken loods ingebroken. Er werden c.a. 4000 ongeperste sigaren vermist. De politie was spoedig ter plaatse, doch tot heden is het haar niet mogen gelukken den dader(s) in handen te krijgen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Januari 1919.
Eindhoven. De oudste inwoner onzer stad. Dinsdag a.s. wordt de oudste inwoner van Eindhoven, Januske Wijn, aan de Groote Berg, 97 jaar. Als bijzonderheid kan daarbij worden vermeld, dat het krasse mannetje totaal zonder lichaamsgebreken is. Met genoegen leest hij nog altijd zonder bril de "Meierijsche Courant", en, wanneer hij ter kerke gaat, kan hij reeds van uit de verte, zonder bril, op de torenklok aflezen, of hij zijn vlugge beenen meer of minder reppen moet. Wij wenschen het krasse oudje nog vele jaren levens toe.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 Januari 1919.
De lijn Achel – Valkenswaard. Naar men ons mededeelt, zullen binnenkort een groot aantal Duitsche locomotieven en materieel, door de Entente afgekeurd over Achel – Eindhoven – Venlo aan Duitschland worden teruggegeven. Zoo zal dan wederom voor het eerst de lijn Achel – Valkenswaard gebruikt wor(den). Moge spoedig het geregeld verkeer volgen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 Januari 1919.
Valkenswaard. De politie heeft de hand gelegd op zekeren H. van Woensel, die in een kussensloop sigaren vervoerde, welke bij den heer Maas waren gestolen. In verband hiermede is de 15-jarige v.d. C. gearresteerd, die in andere zaakjes ook reeds betrokken is.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Januari 1919.
Valkenswaard. Zondag werd door ’t comite voor Recht en Orde eene vergadering belegd bij de kind. Kanen alhier welke goed slaagde. Door den voorzitter werd op duidelijke wijze uiteengezet het doel ter oprichting eener burgerwacht. Hierna werd door den Eerw. heer v.d. Zanden nog een kleine toelichting gegeven. Een vijftigtal personen gaven zich op voor de burgerwacht. Gistermorgen kon zich ook ieder opgeven op ’t gemeentehuis, terwijl nog dagelijks gelegenheid is zich hiervoor op te geven bij den voorzitter der R. K. Werkliedenvereeniging alhier.
- Op Zondag 26 dezer zal de R. K. Coöperatieve Verbruiksvereeniging "De Voorzorg" een vergadering houden in ’t cafe Central. Wegens de voorname punten, welke op de agenda voorkomen, wordt een drukke opkomst verwacht.
- Heden werd door de rijkspolitie aangehouden een zekere D., alhier welke zich schuldig maakte aan diefstal (het omzagen) van boompjes.

Meierijsche Courant, Donderdag 23 Januari 1919.
Borkel en Schaft. Zondagnamiddag werd alhier eene vergadering gehouden om een tuinbouwvereeniging op te richten. De heer Claasens, land- en tuinbouwleeraar te Duizel hield een lezing over fruitteelt en aanleg van boomgaarden. Ruim 70 leden hebben zich opgegeven. Tot bestuursleden werden gekozen, als voorzitter de heer Goevaers, tot secretaris de heer Pas, tot leden de heeren Fr. Lemkens, J. Baken en Th. Kuijpers.
- Door den landbouwer Th. Smets alhier werden dezer dagen een stamboekhengst-veulen verkocht voor de som van 1400 gulden.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 Januari 1919.
Valkenswaard. Bij den landbouwer P. K. is het mond- en klauwzeer uitgebroken. De noodige voorzorgsmaatregelen zijn reeds genomen.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 Januari 1919.
Borkel en Schaft. Aangaande den toestand der vrouw uit Hamont, welke alhier een bezoek wilde komen afleggen en door het overijld schieten van een Belgisch soldaat door een kogel in den hals werd getroffen kan men melden dat haar toestand bevredigend is.
- De heer Jansen alhier, wiens zoon vier jaar gediend heeft in het Belgisch leger, heeft sedert den wapenstilstand niets meer van hem vernomen, zoodat men het ergste te vreezen heeft.
- Ook alhier zal worden overgegaan tot het instellen van een burgerwacht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Februari 1919.
Valkenswaard. Geraffineerde oplichtersstreek. Een sigarenfabrikant uit Valkenswaard was in relatie gekomen met zekeren B. wonende Marnixstraat 198 te Amsterdam, zich noemende commissionair in sigaren. Hij had, zoo verhaalt het Hbld. voor rekening van hem en een handelsvriend er 85.000 gekocht, die gisteren door den sigarenfabrikant naar A’dam werden verzonden. Deze kwam mee om de transactie onmiddellijk te doen afloopen. Tegen betaling van de koopsom zou de vrachtbrief worden overhandigd. Eén van het tweetal koopers ging met den fabrikant naar een restaurant om af te rekenen; op weg daarheen haalde de compagnon van den commissionair het tweetal in, vroeg of hij de papieren der zending kon ontvangen, want de knechts waren nu juist in staat de partij te lossen. B. zou wel afrekenen. De niets kwaads vermoedende sigarenfabrikant gaf de stukken, daarna ging hij met B. naar een restaurant, waar deze eenigen tijd sprak over het voortzetten der handelsbetrekkingen. Plotseling werd de kooper aan de telefoon geroepen, hij verontschuldigde zich, verdween en ... moet nóg verschijnen. Inmiddels is het de politie gelukt de partij op te sporen en in beslag te nemen. Het tweetal commissionair's is nog niet boven water.

Meierijsche Courant, Dinsdag 11 Februari 1919.
Valkenswaard. Maandagmorgen is bij de firma v. Veldhoven en van der Heijden, sigarenfabrikanten alhier, aan het personeel het werk opgezegd. De werkloosheid in de sigarenindustrie neemt geregeld toe.
- Op de gehouden vergadering der burgerwacht in cafe Jac. de Wit werd definitief het bestuur vastgesteld en tevens fungeerende commandanten benoemd. Daar reeds 70 leden zijn toegetreden, werd besloten, 75 karabijnen, en tevens bij iedere karabijn 200 patronen aan te vragen. Besloten werd tevens wekelijks een paar uren les te geven, waarvoor verlet zal worden uitbetaald.

Meierijsche Courant, Donderdag 13 Februari 1919.
Valkenswaard. Door het bestuur R. K. Werkliedenvereeniging waren reeds lang plannen beraamd om tot oprichting van eene R. K. vereeniging van dienstplichtigen en oud-militairen te komen. Overtuigd zijnde dat bij genoemde vereeniging ook middenstanders en boeren belang hadden, was het in overleg met het bestuur der R. K. Middenstandsvereeniging en van den R. K. Boerenbond getreden, zoodat Dinsdagavond een belangrijke vergadering gehouden kon worden in de zaal van den heer J. Verhappen, waarin als spreker zou optreden de heer P. J. S. Serrarens, uit Utrecht. Daar deze spreker echter niet was gearriveerd, trad de heer Gemen uit Eindhoven in diens plaats. De heer Gemen hield voor een volle zaal eene duidelijke lezing over het onderwerp: Waarom een bond van Dienstplichtigen? en waarom R. K. Organisatievorm? Circa 80 personen gaven zich vervolgens als lid der te stichten bondsafdeeling op. Binnenkort zal nogmaals, en dan in tegenwoordigheid van een lid van het Hoofdbestuur vergaderd worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Februari 1919.
Valkenswaard. Het verbouwen van het winkelhuis van den heer Alph. Bots is gegund aan den heer F. v. Dooren & Zn. De uitslag der onderhandsche aanbesteding tot het vergrooten der Sigarenfabriek der heeren Bots:
Adr. v.d. Loop V’waard ƒ 28.779,-
Ant. Becks, V’waard - 27.895,-
G. Becks & Co. V’waard - 27.569,-
Ant. Peels, V’waard - 25.500,-
F. v. Dooren & Zn., V’waard - 24.685,-
Gegund aan den laagsten inschrijver.
Architect Ant. L. Bogers Woensel.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Februari 1919.
Valkenswaard. Op den stal van landbouwer Vos, alhier is mond- en klauwzeer uitgebroken, 3 beesten zijn reeds aangetast, echter zijn alle voorzorgsmaatregelen genomen.
- Ter gelegenheid van het feest, dat de heer H. Snellens als firmant intreedt in de fa. Jaspers en Snellens, wordt heden aan het personeel een dubbel weekloon uitgekeerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 Februari 1919.
Valkenswaard. Bij de fa. Gebr. Bots, stoomschoenfabrikanten alhier, wordt momenteel slechts 4 dagen per week gewerkt. In de eventueele schade voor de arbeiders zal door de firma voorzien worden.
- Bij de aanhoudende kolenschaarschte werd door menigeen een ziekenbon bemachtigd, doch op advies der brandstoffencommissie mogen geen kolen meer op ziekenbons gegeven worden, alvorens de nog voorradige turf is opgeruimd.
- Een zekeren v. P., alhier, die buiten de linie blijven moest, werd hier opgepikt en in bewaring gezet, en gistermorgen wederom buiten de linie gebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Februari 1919.
Valkenswaard. Bij de firma Gyrath en Bots zijn de werkzaamheden aanmerkelijk verminderd, zoodat ’t getal werkloozen steeds toeneemt. Doch ook in de schoenindustrie begint groote slapte te heerschen, zoodat, wanneer hierin niet spoedig verbetering komt ook in dit vak de werkloosheid zal uitbreken.
- Naar wij vernemen worden door de Belgische ambtenaren strengere maatregelen genomen om den uitvoer naar Holland zooveel mogelijk te beperken.
- Donderdag werden door de soldaat-commiezen een vijftal Belgische smokkelaars waaronder een van het vrouwelijk geslacht aangehouden, welke laatste in half beschonken toestand verkeerde en een mantelcostuum hetwelk zij alhier had ingekocht door het slijk nasleepte. Eene hoeveelheid manufacturen en het mantelcostuum werden in beslag genomen, terwijl een jongen die zich ook onder hen bevond werd vrijgelaten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Februari 1919.
Valkenswaard. Op last van den Burgemeester mag met de a.s. Carnavalsdagen geen dansmuziek of openbare vermakelijkheden gehouden worden, zulks in overleg met de militaire autoriteiten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Februari 1919.
Borkel en Schaft. Zaterdagnacht werd alhier door inbraak diefstal gepleegd bij den rijwielhandelaar Jonkers. Een heeren- en een damesrijwiel alsmede eenig waschgoed werd ontvreemd.
- Ook hier zijn de boerderijen veel in prijs gestegen. De boerderij De Leeuwerik is door Geldersche boeren aangekocht voor de som van f 15.000. Ook andere boerderijen zijn aan boeren uit Gelderland verkocht voor meer dan dubbele waarde voor een vijftal jaren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 1 Maart 1919.
Valkenswaard. Groote Hondenmarkt op Maandag 3 Maart a.s. des voormiddags van e.f. tot een uur bij Jac. v.d. Moosdijk café, waarbij drie prijzen beschikbaar zijn. Een prijs voor de mooiste reu, een prijs voor de mooiste teef en een prijs voor den leelijksten hond.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Maart 1919.
Borkel en Schaft. Voor den derden maal in een tijdsverloop van acht dagen werd alhier Zaterdagnacht inbraak met diefstal gepleegd bij den manufacturier Janssens, waarbij zij door uitsnijding van een ruit zich toegang tot den winkel verschaften. Behalve een paar pakken sajet, eenige moltondekens en gemaakte boezeroenen werd nog voor ruim 2000 gulden aan manufacturen vermist.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Maart 1919.
Valkenswaard. Donderdagmiddag is ingebroken in de werkplaats van den heer L. Een tiental liter benzine, en eenige liters autospirit zijn ontvreemd. Van de daders tot op heden geen spoor.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Maart 1919.
Borkel en Schaft. Ernstig grensincident. Woensdagnacht werd men alhier opgeschrikt door tal van geweerschoten in de richting der grens. Dacht men in den beginne aan een samentreffen van kommiezen en smokkelaars, nader verneemt men dat door Belgische soldaten een negental kogels werden afgeschoten in de richting der Hollandsche wacht van de Schaft. Verschillende kogels drongen het wachtlokaal binnen, gelukkig werd niemand getroffen. ’t Wordt tijd dat aan de brutaliteit der Belgen eens paal en perk werd gesteld.

Meierijsche Courant, Dinsdag 18 Maart 1919.
Valkenswaard. Blijkens de gehouden veetelling alhier waren in onze gemeente aanwezig: 137 paarden, 307 koeien, pinken 116, kalveren 26, mestvaarzen 5, mestkalveren 5, springstieren 4, schapen 12 en varkens 139.
- Natuurverschijnsel. Vrijdagavond j.l. werd alhier op tamelijke hoogte een natuurverschijnsel waargenomen n.m. een vuurbol tusschen 8 en 10 u. waarna die weder verdween.
- Zondagavond kwam een verdacht uitziend persoon bij den Burgemeester, den heer Van Hoorn, om onderdak vragen. Deze gaf hem echter geld om naar Eindhoven te gaan en daar verder te zien. Het individu nam het geld in dank aan, en zou, zoo vertelde hij, vertrekken. Doch toen men een uur later in den tuin moest zijn, zag men den verdachte den tuin ontvluchten. Dadelijk werd de politie gewaarschuwd, die hem arresteerde. De man wist echter te ontkomen, doch wederom opgepikt, werd hij den volgenden dag naar Eindhoven gebracht, alwaar hij wacht totdat hij naar Den Bosch zal worden overgebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Maart 1919.
Dommelen. Verleden Zondag werd hier een R. K. Kiesvereeniging opgericht ter verkiezing van leden van den gemeenteraad. Alle kiezers traden toe. Het concept-reglement der Meijerijsche Courant werd als leidraad gebezigd en behoudens enkele wijzigingen voor de vereeniging vastgesteld. Als bestuursleden werden gekozen: de heeren G. v. Lieshout voorz., P. J. Roothans, ondervoorz., A. v.d Eijnden secr., P. F. Coppens en W. C. Smulders leden. Aanstaande Zondag zal er tusschen 4 en 5 uur gelegenheid zijn candidatenlijsten in te dienen en de stemming zal gehouden worden op 30 Maart.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Maart 1919.
Dommelen. Bij kon. besluit van 21 dezer is opnieuw benoemd met ingang van 22 April tot burgemeester der gemeente Dommelen Ch. M. Ploegmakers, secretaris dier gemeente.

Meierijsche Courant, Dinsdag 25 Maart 1919.
Borkel en Schaft. Alhier is nabij wachtpost 28 van de gemeente en particulieren een terrein aangekocht voor den aanleg van een wisselterrein aan den spoorweg. Moge dan ook binnen niet te langen tijd een halte verrijzen dan was dit voorzeker een mooie uitkomst voor onze gemeente en naburige Abdij.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Maart 1919.
Valkenswaard. Voor den kring Valkenswaard is eene R. K. vereeniging van Bouwvakpatroons opgericht. Reeds 10 leden hebben zich aangesloten waaruit een voorloopig bestuur gekozen is als volgt: W. v. Dooren, G. Beeks en Ant. Peels.
- Met ingang van gister zal op de stoomschoenfabriek bij Gebr. Bots en bij de firma J. v.d. Besselaar en Zoon slechts 3 dagen per week gewerkt worden. Naar wij vernemen zal op de financieele schade der arbeiders eenigszins rekening gehouden worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Maart 1919.
Dommelen. Bij de R. K. Kiesvereeniging Dommelen zijn ingediend 15 candidatenlijsten voor de h. h.: P. F. Coppens, L. van Keersop, N. J. Gijrath, Jos. v.d. Heuvel, H. Verbeek, G. v. Dommelen, G. Roothans Hzn., aftredende leden, W. C. Snieders, A. v.d. Eynden, A. v. Herk, P. J. Roothans, F. Roothans, P. J. Hoeks, Jac. Verbeek, A. Zigmans, terwijl de H.H. W. C. Snieders, F. Roothans, Jac. Verbeek en A. Zigmans hun candidatuur niet hebben aangenomen. Aanstaanden Zondag zal in de R. K. Kiesvereeniging gestemd worden over de overige candidaten, van 11 u 30 tot 3 uur.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Maart 1919.
Valkenswaard. Tot gemeentevroedvrouw alhier is benoemd mej. Fr. Barbiers uit Chaam, thans aldaar als zoodanig in betrekking.

Meierijsche Courant, Maandag 31 Maart 1919.
Valkenswaard. Onze dorpsgenoot de heer J. van de Ven, eertijds ambtenaar ter secretarie te Strijp, is als zoodanig benoemd te Eindhoven, afd. algemeene zaken.
- Door een zekere v. K. alhier werd Zaterdag j.l. een kruiwagen hout ontvreemd op het erf van den heer van Oostveldt.
- In den afgeloopen nacht werden bij J. Verbeek drie kippen ontvreemd. De daders onbekend.

Meierijsche Courant, Maandag 31 Maart 1919.
Borkel en Schaft. Plotselinge dood. De alleenwonende 73-jarige wed. Verhoeven, die Vrijdag nog hare gewone bezigheden verrichtte en des avonds zich gezond ter ruste begaf, is Zaterdagmorgen dood op haar bed gevonden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 April 1919.
Valkenswaard. In den nacht van Maandag op Dinsdag zijn bij Jan Verbiest alhier drie groote konijnen ontvreemd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 April 1919.
Dommelen. Verleden Zondag heeft alhier de verkiezing plaats gehad in de R. K. Kiesvereeniging voor de gemeenteraadsleden. Uitgebracht werden 101 geldige stemmen. De uitslag was: Jos. v.d. Heuvel 89, Ger. v. Dommelen 86, P. F. Coppens 80, P. J. Roothans 71, A. v. Herk 66, L. v. Keersop 63, N. J. Gyrath 59, P. J. Hoeks 58, A. v.d. Eijnden 54, H. Verbeek 41 en G. Roothans 40 stemmen. Ieder lid moest 7 stemmen uitbrengen, niet meer, niet minder, volgens het reglement.

Meierijsche Courant, Vrijdag 4 April 1919.
Valkenswaard. Mej. Fr. Barbiers heeft hare benoeming tot gemeentevroedvrouw alhier niet aangenomen, zoodat wederom een nieuwe oproeping zal moeten geschieden.
- Woensdagmorgen circa 7 uur ontstond er brand in het perceel bewoond door G. Janssen. Vlug werd naar de brandspuit omgezien. Doch toen deze ter plaatse was, was zulks niet meer noodig daar de brand, die eenige schade aanbracht door verzekering is gedekt, reeds gebluscht was.
- Woensdag zijn bij de firma Hoekx en Maas de gehuwde werklieden wederom te werk gesteld, terwijl, naar men ons mededeelt, de tewerkstelling van alle arbeiders niet lang meer aan zal loopen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 April 1919.
Wonderpaard. Te Woensel is bij den landbouwer C. S. op Vlokhoven, dezer dagen een paard geboren zonder staart en van achter dicht. Het beestje is gebarsten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 April 1919.
Dommelen. Oplichters. Zaterdag kwamen in ons dorp twee Belgen, die hier en daar wat kochten en betaalden. Zoo gingen ze ook bij R. binnen en kochten zooveel als ze maar dragen konden, doch toen de een wilde betalen, zeide de ander dat het beter was dat ze het op een kruiwagen gingen laden, en deden zulks. De winkelier niets vermoedende, liet hen begaan. Doch ze bleven wat lang weg. Hij ging eens zien hoe of ’t er mee stond. Doch toen kwam hij tot de ontdekking dat de vogels gevlogen waren. Ze moeten nog terug komen om te betalen. Men zij gewaarschuwd!

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 April 1919.
Valkenswaard. Toen de landbouwer L. Neijnens gisteren morgen buiten kwam lagen er drie soldaten tegen de takkebossen te slapen, bleken drie Duitsche deserteurs te zijn die het kamp van Beverloo waren ontvlucht en de wijk naar Holland hadden genomen.
- Deze week zullen de werkzaamheden op de sigarenfabriek der firma Jaspers en Snellens worden stopgezet, terwijl nog meerdere firma’s weldra zullen volgen.
- Een zekere J. L. reed met zijn motorfiets tegen de fabriek van Gebr. v. Best waardoor hij ernstige kwetsingen bekwam en zijn motorfiets beschadigd werd.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 April 1919.
Borkel en Schaft. Bosch- en Heidebrand. Dinsdagnamiddag ontstond er een groote bosch- en heidebrand alhier in de Malpieheide. De brand is ontstaan in een sloot van den rijksweg nabij de voormalige Borkelsche barier, het vuur door den N.-W. wind aangewakkerd, baande zich een weg door een jeugdig mastenbosch van den heer Bannenberg te Westerhoven waarna nog menig H.A. gemeenteheide door het vuur werd geteisterd. Daar de laatste dagen langs den rijksweg van Borkel naar Valkenswaard teekenen zijn waar te nemen van branden, zou dit doen denken dat er kwaadwilligheid in het spel is.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 April 1919.
Valkenswaard. Onze dorpsgenoot de heer A. Loos, onlangs geslaagd als onderwijzer, is zoodanig tijdelijk benoemd aan de R. K. bijzondere jongensschool.
- Donderdag op klaarlichten dag, werd de groote vitrine ingegooid van het winkelhuis van wijlen mej. L. Schmidt, een schadepost van ruim f 100. Men denkt aan kwaadwilligheid.
- De nog van ouds bekende Valkenswaardsche voetbalvereeniging Hercules is weder opgericht. Een terrein is aangekocht van de Erven Daams en is gelegen aan den Achelschen dijk.

Meierijsche Courant, Maandag 14 April 1919.
Valkenswaard. Naar wij vernemen zullen de alhier vertoevende Belgen welke niet in den Burgerlijken Stand zijn ingeschreven van de wachtgeldregeling worden uitgesloten. Hierdoor zullen verschillende genoodzaakt worden naar hun vaderland terug te keeren.

Meierijsche Courant, Woensdag 16 April 1919.
Valkenswaard. Heden, 16 April, is het 25 jaren geleden dat Fr. Verleg als arbeider in dienst trad bij de firma Gebr. van Best alhier.

Meierijsche Courant, Vrijdag 18 April 1919.
Valkenswaard. Na vier jaren onafgebroken in onze gemeente te hebben vertoefd, hebben Woensdag l.l. de laatste militairen ons dorp verlaten. Al ’t achtergelaten materiaal is verkocht.

Meierijsche Courant, Vrijdag 18 April 1919.
Valkenswaard. Met de kas er vandoor. Juist bij het ter perse gaan van ons blad, vernemen wij uit Valkenswaard, dat de administrateur van het Steuncomité alhier, een zekere J. H., een jongmensch uit Woensel, plotseling zou zijn verdwenen, een tekort van 3 à 4 duizend gulden in zijn kas achterlatend. J. H. wordt nu door de politie gezocht. Van andere zijde vernemen wij, dat bedoeld jongmensch, wanneer hij in Woensel vertoefde, meer dan gewone verteeringen maakte, die ver boven zijn financieel kunnen uitgingen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 April 1919.
Valkenswaard. Op de gehouden examens te Breda slaagde onze dorpsgenoote A. P. A. v. Dooren voor onderwijzeres.
- Op verschillende plaatsen schijnt vergif gelegd te zijn, waarschijnlijk met het doel om honden die op vreemde terreinen komen te vergeven. Gisteren werden drie honden gedood. Men zij dus gewaarschuwd.
- Met de kas er vandoor. Omtrent het verdwijnen van den secretaris van het Steuncomité tevens ambtenaar ter secretarie alhier melden wij nog het volgende:
H. heeft zich Zaterdag j.l. in Den Haag bij het politiebureau aangemeld. Gisteren werd hij hierheen en in de kazerne ondergebracht. Bij onderzoek is het volgende gebleken: Uit den Haag was rechtstreeks aan den secretaris H. ƒ 4000 gezonden. Hiervan is door hem uitbetaald ƒ 3200, zoodoende een tekort van ƒ 800. Toen Donderdag j.l. hij verantwoording moest doen was H. niet meer te vinden. Ook heeft hij op eigen geschreven mandaat bij den gemeente-ontvanger ƒ 900 in ontvangst genomen. Bij zijne arrestatie had hij nog 30 cent in zijn bezit. Intusschen worden in Den Haag door het bestuur van het Steuncomité inlichtingen ingewonnen, waarom het bedrag van ƒ 4000 aan den secretaris Heiligers zijn gezonden en niet aan den voorzitter. Mogelijk is hier valschheid in geschrifte van H. in ’t spel.

Meierijsche Courant, Woensdag 23 April 1919.
Provinciaal Nieuws. Wat is er in Valkenswaard aan ’t handje?
Omtrent de malversaties, door den secretaris van ’t Steuncomité, J. H., gepleegd, vernemen wij nader, dat er geen valschheid in geschriften door hem zouden hebben plaats gehad en dat het bedrag der door hem wederrechtelijk toegeëigende gelden ongeveer f 3000 is.
Hij is heden naar ’s Bosch overgebracht, om daar weder verhoord te worden. J. H. beweert het slachtoffer te zijn van de slechte administratie van zijn chefs in Valkenswaard. Of dit laatste juist is, valt moeilijk te beoordeelen. Slechte administratie van superieuren en oneerlijkheid van een ondergeschikte zijn twee dingen, welke elkander, niet volkomen dekken.
Intusschen schijnt de gemeentelijke administratie in Valkenswaard niet in orde te zijn. Men heeft dit kunnen lezen in het verslag gister in onze editie van de jongste raadsvergadering uit Valkenswaard opgenomen. En naar wij heden vernemen, is door den hoofdcommies der 3e afdeeling, der Provinciale Griffie, den heer Verdijk, de geheele administratie van den gemeentesecretaris en van den gemeenteontvanger in beslag genomen. Men zal nu het resultaat van diens onderzoek hebben af te wachten.
Bovenstaande mededeelingen ontvingen wij van een zijde, die geacht kan worden op de hoogte te zijn. Van andere, even goed ingelichte zijde, vernemen wij echter, dat gister een door de griffie uit ’s Bosch gezonden accountant de gemeente-administratie heeft nagezien en dat deze accountant morgen weer in Valkenswaard terugkomt, om deze administratie verder te onderzoeken.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 April 1919.
Valkenswaard. Diefstal zonder inbraak. Bij P. v. Daal werd op klaarlichten dag ruim 250 gulden ontvreemd. Naar wij vernemen heeft zich de zaak op de volgende wijze toegedragen: Een der huisgenooten was van den zolder gevallen, en had daarbij een bloedige verwonding bekomen. Dit gaf in de buurt direct een oploop van volk. Geroepen werd om een doek te halen uit de kast, en hierbij heeft men deze waarschijnlijk open laten staan. Althans een weinig later werd door de inwoners opgemerkt, dat een doosje met geld, hetwelk in genoemde kast had gestaan, verdwenen was. Daders natuurlijk zoek.
- Dinsdag werden door de soldaat-kommiezen weder 2 Belgische meisjes binnengebracht, welke trachtten kwatta over de grens te voeren. Nadat zij onderzocht waren werden zij over de grenzen gezet.

 

Meierijsche Courant, Vrijdag 25 April 1919.
Valkenswaard. Op Zondag 27 April te 4 uur zal in een der schoollokalen van de Eerw. Zusters alhier voor alle R. K. Bouwvakarbeiders eene groote propagandavergadering gehouden worden. Als spreker zal optreden de Heer J. Reijers, Bondspropagandist van den R.K. Bouwvakarbeidersbond.
- Gisterennacht tusschen 12 en 1 uur werd bij den landbouwer Neijnens alhier ingebroken. Een der huisgenooten door het geloei van vee wakker geworden, ging terstond op onderzoek uit. De dieven, gerucht hoorende, kozen het hazenpad, stal en schuurdeuren openlatend.

Meierijsche Courant, Dinsdag 29 April 1919.
Valkenswaard. Op de Zondag gehouden vergadering der R. K. Werkliedenvereeniging werden tot bestuursleden gekozen de heeren W. de Natris, F. Jacobs, P. Koolen, W. Senders en W. Dubach, terwijl W. de Natris als voorzitter werd gekozen, die de leden dank bracht voor het in hem gestelde vertrouwen en beloofde zijn beste krachten te besteden voor het welzijn der vereeniging. Nadat nog eenige besprekingen van huishoudelijke aard waren gevoerd werd de vergadering met den gewonen groet gesloten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Mei 1919.
Valkenswaard. De afdeeling Valkenswaard van de R. K. Hanzebond van sigarenfabrikanten zal op Maandag 5 Mei een propagandavergadering houden in het café van den heer Th. Boudoin te Leende, waarbij ook alle nog onvereenigde fabrikanten uit de omgeving worden uitgenoodigd.
- Op 10 Juli a.s. zullen de echtelieden K. Gevers en echtgenoote hunne vijftigjarige echtervereeniging vieren. Beiden zijn nog kras en gezond. Voorzeker zal het hun op dien dag niet aan belangstelling ontbreken. Wij hopen daar nader op terug te komen.
- Naar wij vernemen zal eerstdaags de Valkenswaardsche Bioscoop geopend worden. Deze behoort toe in eigendom aan den heer H. Lemmens v. Lieshout en niet aan H. v. Lieshout, zooals elders werd vermeld.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Mei 1919.
Dommelen. Donderdagavond had in ’t lokaal der openb. school een verg. plaats van alle weerbare mannen uit de gemeente ter oprichting van een burgerwacht en vrijwilligen landstorm. De ZeerEerw. heer pastoor A. Bolsius schetste in een kernachtige rede de revolutionaire woelingen. Ook ons vaderland wordt bedreigd. Wij moeten gereed zijn, zegt de Eerw. spreker, als het monster den kop opsteekt om het direct te kunnen verpletteren. Daarom doe ik als Herder dezer parochie een beroep op u allen zonder uitzondering u aanstonds op te geven als lid der Burgerwacht en die daarvoor in aanmerking komen voor den vrijwilligen landstorm. Een daverend applaus bewees dat de woorden van den Eerw. spreker in vruchtbare aarde waren gevallen. Daarna kwam de Burgemeester aan ’t woord. Hij dankte in de eerste plaats den vorigen spreker voor zijn opwekkende en begeesterende woorden en gaf een verklaring van het doel van de Burgerwacht en den Vrijwilligen Landstorm en zette uiteen wat voordeel vooral aan den laatste verbonden is. Daarna gaven zich 60 personen op voor de Burgerwacht en 19 voor den vrijw. Landstorm.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 Mei 1919.
Locaal Spoorweg Tilburg – Valkenswaard
Nadat reeds op 25 Maart te Valkenswaard, onder voorzitterschap van burgemeester Van Hoorn een vergadering van belangstellenden was belegd, inzake een aan te leggen locaal spoorweg van Tilburg naar Valkenswaard, had heden, Dinsdagmorgen 11 uur in hotel Schimmelpenninck, te Eindhoven, opnieuw een vergadering plaats.
Zooals men weet is de lijn geprojecteerd als volgt: De lijn verlaat Tilburg over de baan naar Baarle Nassau. Zij gaat dan over Goirle naar Hilvarenbeek, verder langs Diessen, althans op eenigen afstand, naar Esbeek, Hooge- en Lage Mierde, Reuzel, Bladel, Duizel, Eersel, Luijksgestel, Bergeijk, Dommelen, Riethoven naar Valkenswaard.
De lengte der lijn wordt geschat op 50 K.M., de bouwkosten, na den oorlog op f 80.000 per K.M. De totale bouwsom op f 4.000.000, waarvan door het Rijk bij te dragen 1/3 of f 1.300.00; de provincie f 1.200.000 en de streek de rest, of f 1.500.000. de kosten door de streek te dragen zouden omgeslagen worden op f 25 per H.A., en f 25 per inwoner….

Meierijsche Courant, Woensdag 7 Mei 1919.
Borkel en Schaft. Maandagavond werd alhier in ’t café de Zwaan een vergadering gehouden om te komen tot oprichting eener burgerwacht en een afd. van den vrijwilligen landstorm. Als spreker trad op de heer Gyrath uit Valkenswaard. Staande de vergadering hebben bijna alle gedemobiliseerden zich opgegeven voor den vrijwilligen landstorm, voor de burgerwacht zal Zondag daartoe nog gelegenheid bestaan.

Meierijsche Courant, Maandag 12 Mei 1919.
Valkenswaard. Heidebrand. Zondagmiddag circa 3 uur werd men in de richting Heeze-Geldrop een grooten heidebrand gewaar, welke bleef voortduren tot ongeveer 6 uur n.m. De juiste plaats of den omvang van den brand kon nog niet met zekerheid bepaald worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 15 Mei 1919.
Valkenswaard. Aan de bijzondere school alhier is als onderwijzeres aangesteld onze dorpsgenoote mej. A. van Doren.

Meierijsche Courant, Vrijdag 16 Mei 1919.
Valkenswaard. Woensdagavond hield de R. K. Werkliedenvereeniging een ledenvergadering welke door bijzondere omstandigheden Zondag j.l. niet kon doorgaan. De opkomst was zeer slecht, slechts 50 leden. Het grootste gedeelte der 900 leden zijn sigarenmakers en hiervan is ruim 80 pct. werkloos. De notulen werden, behoudens eenige aanmerkingen goedgekeurd. Vervolgens werden door den voorzitter behandeld de concept-statuten alsmede huishoudelijk reglement der centrale vergadering, waarin eenige wijzigingen werden aangebracht.
Van de rondvraag werd door enkele leden gebruik gemaakt, waarbij ook de voorziening van Amerikaansch spek ter sprake kwam. Na eenige discussie werd besloten dat zij, die bedoeld spek willen hebben tot Zondagavond zulks bij het bestuur kunnen opgeven; bedoeld over een 4 wekelijks kwantum. Hierna zal door het bestuur geïnformeerd worden op het distributiebureau en zoo mogelijk een conferentie houden met de twee betrokken slagers. Kan hierin geen verdere overeenkomst getroffen worden, dan zal getracht worden verdere maatregelen te treffen. Hierna werd deze vergadering met den gebruikelijken groet gesloten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Mei 1919.
Valkenswaard. Eerste Bioscoop-theater "Cileva". Gisteren had onze correspondent het genoegen het eerste bioscoop-theater Cileva te Valkenswaard te bezichtigen, ingelicht door den exploitant. De zaal vertoont een aangenaam uiterlijk. Aan de voorzijde prijken 8 ramen met gebrand glas, benevens 4 deuren met bovenglas geschilderd. Aan de achterzijde bevinden zich 4 ramen benevens 4 dubbele deuren met gebrand glas. De zaal is, meegerekend het balcon 248 M2., van boven voorzien van een nette zoldering, ter hoogte van 6 M. Zonder balcon is de zaal 224 M2. groot zoodat zij een luchtruimte van 1344 M3. bevat. Het balcon is 24 M2. rustende op twee steenen pilaren. Juist arriveerden ook de machines; zoodat deze nog gesteld moeten worden, opdat de inrichting gereed zij. De zaal is voorzien van eerste kwaliteit klapstoelen terwijl de zaal ca. 900 a 1000 personen zal kunnen bevatten. Voorzien van electrisch licht zal zij verder ook ingericht worden voor concerten en vergaderingen. De heer Otten uit Eindhoven is benoemd als operateur. Indien eenigszins mogelijk zal de bioscoop haar eerste voorstelling beginnen op Zondag 25 Mei e.k.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Mei 1919.
Valkenswaard. Niettegenstaande de café’s gisteren bij gelegenheid der raadsverkiezing gesloten (?) waren, schijnt er in hooge mate misbruik gemaakt te zijn van sterken drank. Wij hopen, dat bij verkiezingen, zich zulke walgelijke tooneelen niet meer zullen herhalen.

Meierijsche Courant, Woensdag 21 Mei 1919.
Valkenswaard. Met Stct. no. 117 van Dinsdag 20 Mei zijn verzonden de statuten van de zangvereeniging De Volharding, alhier.
- Tot hoofdambtenaar ter gemeente-secretarie alhier is benoemd de heer J. van den Hurk, thans ambtenaar ter secretarie te Bergen op Zoom.
- Teruggave. Naar wij vernemen zullen de goederen afkomstig van de grens, welke in Dec. j.l. in beslag werden genomen en alhier aan het station in de goederenloods werden gedeponeerd, aan betrokkenen welke hiervan bewijzen kunnen overleggen, terugbezorgd worden.
- Nachtvorst. De laatste nachten heeft alhier de vorst aan sommige aardappelen, welke reeds te voorschijn kwamen schade berokkend. Ook schijnt de fruitbloem veel geleden te hebben, vooral wat het steenfruit betreft.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 Mei 1919.
Valkenswaard. Gister brak er brand uit in de bergplaats van J. van Gerven. Daar spoedig een talrijk publiek aanwezig was, kon men de brand tot dit gebouw beperken. Het aanwezige stroo enz. verbrandde geheel. Dit was naar wij vernemen, verzekerd, doch de bergplaats niet. Oorzaak onbekend.

Meierijsche Courant, Vrijdag 23 Mei 1919.
Dommelen. Eergister reed hier een auto van den heer D. uit Eindhoven in een sloot. De as van de auto werd zwaar beschadigd doch kon hier hersteld worden. De inzittenden kwamen met den schrik vrij.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Mei 1919.
Valkenswaard. Gisteravond had in café J. de Wit een teeravond plaats van de handboogschutterij "Oefening Baart Kunst". Als Ceremoniemeester trad hierbij op de heer J. Gijrath, die allen op hartelijke wijze toesprak, en ieder schutter om beurt een lied liet zingen. Na een gezellig samenzijn, dat tot laat in den nacht duurde, gingen allen zeer voldaan huiswaarts. Een van hen, de heer van Gas, niet zonder eerst nog een nat pak te hebben opgeloopen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Mei 1919.
Dommelen. Toen d. V. uit Valkenswaard Zondagnacht huiswaarts keerde, kwam hij door de duisternis misleid en te veel aan Bachus geofferd, in de Dommel terecht. Doch daar de Dommel niet hoog was, kwam hij met de schrik en een nat pak vrij.

Meierijsche Courant, Woensdag 28 Mei 1919.
Valkenswaard. De sigarenfabriek van den heer H. Kersten, welke tot heden nog steeds gewerkt heeft, zal naar wij vernemen, binnenkort worden stopgezet.
- De heer P. J. van Eyck, kommies 1e klasse der invoerrechten en accijnzen alhier, is tegen 1 Juni als zoodanig overgeplaatst naar Eindhoven.

Meierijsche Courant, Vrijdag 30 Mei 1919.
Valkenswaard. Mislukte diefstal. Woensdag in den laten avond werd bij den heer Jac. Kanen eene mand ontvreemd, bevattende flesschen fijne likeuren, ter waarde van ongeveer 200 gulden. Kanen bemerkte onraad, toog op onderzoek uit en loste twee schoten. Slager P. in de Fabrieksstraat hoorde die en zag iemand op de kousen wegvluchten, die zijn prooi achterliet. Zoodoende kwam Kanen weer in het bezit van zijn eigendom.
- Werd aan de R. K. Werkliedenvereeniging c.a. 1000 KG. Amerikaansch spek opgegeven; welks levering bij goedvinden aan de betrokken slagers zouden worden opgedragen; thans is op het Distributiebureau bericht ontvangen dat geen spek meer afgezonden wordt. Eene groote teleurstelling dus.

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 Mei 1919.
Valkenswaard. Op Dinsdag 3 Juni des namiddags 8 uur zal de R. K. Steenkolenvereeniging eene ledenvergadering houden in café C. Mettes, waarop o.m. aan de orde komen: jaarverslag secretaris, rekening en verantwoording over 1918 en 1919 en bestuursverkiezing aftr. A. v. Daal.

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 Mei 1919.
Dommelen. Donderdagnacht is ten nadeele van den landbouwer v. B. uit een alleen staande bergplaats een hoeveelheid stroo en eenig landbouwmateriaal ontvreemd. Men is de daders op het spoor.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Juni 1919.
Valkenswaard. Gisterenavond moest een koe van den molenaar A. v. Poppel worden afgemaakt. Een groote schadepost voor den betrokkene.
- Gisterenavond werd in ’t café W. de Wit (Stad) alhier een kruisboogschuttersgezelschap opgericht onder den naam: De nieuwe Strijders. Als bestuursleden werden gekozen: C. v. Asten president, A. v. Daal secr., W de Wit penningm., H. Lathouwers en J. v. Gerven commissarissen.
- Bij de gehouden examens l.o. slaagde mej. M. Versteegden.
- Dezer dagen werd ten nadeele van M. een groot konijn met zeven jongen ontvreemd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Juni 1919.
Dommelen. Als volontair ter secretarie dezer gemeente is werkzaam gesteld de heer P. Habraken uit Meerveldhoven.
- Op verschillende gronden gelegen langs de Dommel en bepoot met aardappelen, komen weinig of geen scheuten op. Men vermoedt dat de aardappels door den overvloedigen regenval in April verrot zijn.

Meierijsche Courant, Woensdag 4 Juni 1919.
Valkenswaard. Zondag na de Hoogmis verloor mevr. H. haar handtaschje dat een groote waarde vertegenwoordigde. Het werd gevonden door R. en aan de eigenaresse ter hand gesteld, die den eerlijken vinder een flinke belooning schonk.
- Van de verschillende personen, die eenige dagen geleden naar België gingen, om daar eens te gaan zien, werden allen ingepikt, en aan een keuring onderworpen. De goedgekeurden werden oogenblikkelijk opgesloten; wat hen te wachten staat, weet men niet. De afgekeurden konden naar Holland terugkeeren.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 Juni 1919.
Valkenswaard. Maandagnacht is v. G. in de Leendsche heide verbaliseerd wegens overtreding der jachtwet, wijl hij een haas die in een strik geloopen was, uit zijn netelige positie verloste.

Meierijsche Courant, Vrijdag 6 Juni 1919.
Valkenswaard. Gisterenmiddag werd door drie schooljongens M., S. en v. N. door het stoeien in den trein een ruit stuk gemeesterd. Voor hen een schadepostje van ƒ 15,-. Bovendien werd hun abonnement ingehouden.
- Verschillende Belgen, welke alhier verbleven en eenige dagen geleden in België voor den keuringsraad moesten verschijnen, zijn gisteren wederom teruggekeerd; ook die, welke voor alle wapens goedgekeurd zijn. Zij werden in Hasselt gekeurd en vervolgens naar Antwerpen vervoerd. Nadat zij eenige dagen in de gevangenis hadden doorgebracht, werden zij wederom vrijgelaten om naar Holland terug te keeren, zonder opgave wanneer zij wederom moesten verschijnen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Juni 1919.
Valkenswaard. Woensdag ontwaarde men boven ons dorp een vliegmachine welke naar de richting Achelsche Kluis koers zette. Na eenigen tijd te hebben rondgevlogen verdween ze in Z.-O. richting.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Juni 1919.
Valkenswaard. Op Woensdag 11 Juni zal eene propaganda-vergadering gehouden worden voor den vrijwilligen landstorm. Alle oud-militairen worden beleefd verzocht deze belangrijke vergadering bij te wonen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Juni 1919.
Borkel en Schaft. Het is in de laatste weken meermalen voorgevallen, dat personen, die slechts enkele meters zich over de grens bevonden, door Belgische soldaten werden gevangen genomen en opgebracht naar den militaire commandant aan het station Achel waarna zij evenwel wederom op vrije voeten werden gesteld. Deze strenge plichtbetrachtenden zijn meestal Walen; de Vlamingen zijn toegeeflijker.
- Even als meerdere vereenigingen moest ook onze voetbalclub "Hercules" hare beste krachten missen van wege de mobilisatie en werd zij alzoo een paar jaar tot werkloosheid gedoemd. Doch op initiatief van eenige ijverige oude sportbroeders en thans in het bezit harer volle krachten beleeft de vereeniging thans wederom een tijdperk van groei.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Juni 1919.
Valkenswaard. Zaterdagavond is bij den coiffeur J. v. E. een ruit stukgegooid. Aangezien dergelijke baldadigheden zich den laatsten tijd herhalen, is het te hopen dat de daders voorbeeldig gestraft worden.
- De op den 1en Pinksterdag gehouden collecte, tot ondersteuning der missie in Portorico, bracht pl.m. f 350 op.
- Eindelijk Maandagmorgen vond men den konijnendief van M., de bunzing, in de klem bij het kippenhok van zijn buurman, waar hij nu blijkbaar zijn slag wilde slaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Juni 1919.
Valkenswaard. Alhier is opgericht een turnvereeniging onder den naam D. O. K. (door oefening kracht). Zij is gevestigd in ’t café Kiviets-Moonen, Stationsstraat en staat onder leiding van den bekwamen turnmeester J. M. W. Het ledenaantal bedraagt 35.
- Gisteren morgen werden twee Duitsche geïnterneerden door de Marchaussees, alhier opgepikt en naar Venlo getransporteerd, om vandaar naar hun "Heimat" terug te keeren. Bovengenoemde waren het kamp van Beverloo ontvlucht.
- Gisteren zijn alhier verballiseerd wegens het rijden zonder licht, v.d. V en M. terwijl laatstgenoemde ook nog een proces opliep wegens het niet in het bezit zijn van een rijwielkaart.
- Naar wij vernemen zal binnen korten tijd bij de fa. Gijraths het werk hervat worden, daar de firma door middel van consent haar ganschen voorraad sigaren heeft kunnen exporteeren.

Meierijsche Courant, Maandag 16 Juni 1919.
Valkenswaard. Heden werden voor de militie te Venlo de volgende personen ingelijfd: H. Fransen, J. Groenen, J. Hoevenaars, A. Loos, F. Meulendijks en J. Mollen.
- Tot 2en ambtenaar op de gemeente-secretaris alhier is bij besluit van B. en W. benoemd P. Peels eertijds volontair in genoemde betrekking.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Juni 1919.
Valkenswaard. Toen V. gisterenavond zijn rijwiel eenige oogenblikken onbeheerd liet staan kwam hij tot de minder aangename ontdekking dat zijn karretje gevlogen was.
- Gisteren toog de jager J. M. op jacht uit en niet zonder resultaat. Hij bemachtigde niet minder dan 3 reigers en 2 bunzings.
- Maandagavond omstreeks zeven uur ontwaarde men in ons dorp drie vliegmachines, welke na eenige oogenblikken op een enorme hoogte gekruisd te hebben, ons land in Z.-O. richting verlieten. Door de enorme hoogte was de nationaliteit niet vast te stellen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 17 Juni 1919.
Borkel en Schaft. Met het oog op den verkoop van den wind- en stoomgraanmolen alhier werd Zondag eene vergadering belegd door de deelnemers der coop. stoomzuivelfabriek ter bespreking over den onderlingen aankoop van den molen en oprichting eener coop. maalderij. Na de gevoelens der leden gehoord te hebben werd besloten niet tot oprichting eener coop. maalderij over te gaan.
- Door de militaire hulpkommiezen werden nabij de Kluis circa 100 kruiken jenever aangehouden. De smokkelaars wisten over de grens te ontvluchten.

Meierijsche Courant, Woensdag 18 Juni 1919.
Borkel en Schaft. Uit Lierop kwamen zij gepeddeld een viertal dewelke hedennacht in de onmiddellijke nabijheid der grens door den soldaat-commies Feijen alhier werden gesommeerd halt te houden, waarna hij hun ontlastte van 21 stuks Hollandsche kazen, wegende 112½ kg. Behalve de kazen werden ook hun rijwielen in beslag genomen.

Meierijsche Courant, Woensdag 18 Juni 1919.
Valkenswaard. In deze gemeente heerscht in hevige mate de besmettelijke ziekte de "Mazelen". Sterfgevallen hebben zich gelukkig nog niet voorgedaan.

Meierijsche Courant, Vrijdag 20 Juni 1919.
Valkenswaard. Gisteren bereikte ons de tijding dat de heer W. de Natris benoemd is als ambtenaar van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond met de standplaats Helmond. Hoe noode wij hem zien heengaan, toch wenschen wij hem in zijn nieuwen werkkring ’t beste succes toe. Steeds was hij voor de belangen der standsorganisatie, waardoor veel tot stand is gekomen voor de arbeiders. Onze R. K. Werkliedenvereeniging waarvan hij de functie van Voorzitter bekleedde, mist in hem ’n stoere werkkracht.
- Gisteren is alhier eene afdeeling opgericht van den R. K. Werkmeestersbond, naar aanleiding van eene propagandarede door den Voorzitter van den R. K. Werkmeestersbond, den heer Habraken. Moge deze vereeniging groeien en bloeien.
- Bij de Woensdag gehouden verpachting van het gras der gemeentewetering (grootte 27 HA) bedroeg de opbrengst f 9895. wanneer men in aanmerking neemt dat deze opbrengst vroeger ongeveer f 1200 bedroeg, dan ziet men duidelijk dat de gem. wetering groote percenten oplevert. Dit is vooral te danken aan den gemeente-opzichter H. Hertroijs, die steeds ijverig in de weer is, zoodat deze wetering als een der beste in den omtrek geldt. De gemeenteraad betuigt dan ook volle tevredenheid erover en stellen zijn werken zéér op prijs.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Juni 1919.
Valkenswaard. Zaterdag werd door den Heer P. v. Woensel eene slang gevonden ter lengte van ½ M. en dikte van ongeveer 3 c.M. De slang werd afgemaakt. Waarschijnlijk is deze met de transport der hooiwagens overgekomen. Voor velen was het een nieuwtje genoemde slang te bezichtigen.

Meierijsche Courant, Vrijdag 27 Juni 1919.
Valkenswaard. Op de eergisteren gehouden vergadering van den Bijenbond "Erica" werd o.m. besloten om ten laste der vereenigingskas voor fl. 600,- suiker aan te koopen. De opbrengst was over 1918 te leveren aan Bolsius te Schijndel. Verder werden nog 16 nieuwe leden aangenomen, zoodat ze thans 115 leden telt.

Meierijsche Courant, Vrijdag 27 Juni 1919.
Borkel en Schaft. De heer Baken, burgemeester van Borkel c.a., Riethoven en Westerhoven, die sedert eenigen tijd erg ongesteld is, is weer aan de betere hand. Wij wenschen den heer Baken ’n spoedig herstel toe.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007