1919-2

Meierijsche Courant, Vrijdag 4 Juli 1919.
Valkenswaard. Dinsdagnacht is in de Leendsche heide proces verbaal opgemaakt tegen v. G. en v. H. wegens het gebruik maken van den z.g. lichtbak. Behalve dat zij op de "bon" werden geplaatst, werd hun de lichtbak en t geweer ontnomen.

Meierijsche Courant, Vrijdag 4 Juli 1919.
Borkel en Schaft. In den nacht van Dinsdag op Woensdag werden aangehouden en geverbaliseerd zekere v. M. uit Stratum en v. G. en F. uit Woensel, die een groote hoeveelheid smokkelwaar over de grens trachtten te brengen. Alles werd in beslag genomen.
- Meldden wij eenige dagen geleden dat de heer Baken, burgemeester van Borkel c.a., Westerhoven en Riethoven, zeer ongesteld was, thans kunnen we gelukkig mededeelen, dat zijn edelachtbare geheel hersteld is.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Juli 1919.
Valkenswaard. Door de firma Gebr. Bots schoenfabrikanten alhier zal hare fabriek aanmerkelijk vergroot worden, teneinde de productie tot hooger peil te kunnen opvoeren. Ook zullen verschillende technische verbeteringen worden aangebracht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Juli 1919.
Valkenswaard. A.s. Zaterdagnamiddag zal de Burgerwacht alhier officieel worden beedigd door den Burgemeester dezer gemeente, opgeluisterd door de harmonie U.n.A.
- Auto-ongeluk. Gistermiddag werden door de heer G. uit Valkenswaard in Dommelen met een auto twee kinderen aangereden, die achter een kar liepen, welke verkeerd week. Geneeskundige hulp was direct ter plaatse.
- Zondag hield de R. K. Werkliedenvereeniging eene algemeene ledenvergadering. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Tot bestuursleden werden gekozen H. v. Tongeren en J. de Natris. Tot voorzitter werd gekozen H. v. Tongeren, welke zijne benoeming aannam. Vervolgens werd door W. de Natris afscheid genomen, waarbij hij in een korte rede de steeds aangename werking met het bestuur memoreerde, en hiervoor allen een woord van dank bracht. Hierna werd door leden uit de vergadering een woord van dank gebracht aan den scheidenden voorzitter, waarbij zich de Eerw. Adviseur aansloot.
- Gelukkig kunnen we melden, dat de sigarenindustrie weer begint op te leven. A.s. Maandag zal de fabriek der firma Beeks en van Rossum weer in volle werking treden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Juli 1919.
Borkel en Schaft. Zondagnacht brak er alhier brand uit op den Heuvel waarbij de boerderij van P. Bots geheel in asch werd gelegd; t paard en vee werd gered doch vier varkens, 30 kippen en n waakhond werden n prooi der vlammen; van den inboedel werd ook weinig gered. Een en ander was, doch betrekkelijk laag verzekerd.
- Zaterdag namiddag werd alhier door de commiezen een automobielbestuurder uit Valkenswaard gesommeerd halt te houden, die in de richting der grens koerste. Bij visitatie bleek dat hij 150 liter jenever vervoerde. Na een behoorlijke borgstelling kon hij wederom huiswaarts keeren. Ook tegen een tweetal heeren, die in de richting der grens wandelden, werd verbaal aangezegd, wegens ongedekt vervoer van een zestal flesschen jenever.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 Juli 1919.
Valkenswaard. Donderdagavond ontstond er brand in de bergplaats van v. H., alwaar een stookplaats in is. Door spoedig toegeschoten hulp bleef de brand beperkt tot deze bergplaats, zoodat slechts eenige landbouwwerktuigen en een aantal schooven stroo verbrandden.
- Poging tot inbraak. Woensdagnacht werd de V. opgeschrikt door een verdacht geraas dat hij hoorde aan de keukenraam van zijn huis. Toen hij opstond en wilde gaan zien wat er gaande was, zag hij twee personen wegvluchten; ook merkte hij op een der keukenruiten twee diepe krassen, welke ruit zij vermoedelijk wilden verbreken.

Meierijsche Courant, Donderdag 10 Juli 1919.
Borkel en Schaft. Bij den landbouwer v. D. op Schaft werden in den nacht van Dinsdag op Woensdag zes kippen ontvreemd.
- Woensdag is verbaliseerd zekeren v. H. wegens het schieten van wild zonder voorzien te zijn van een jachtacte.

Meierijsche Courant, Vrijdag 11 Juli 1919.
Valkenswaard. Reeds meermalen merkte M. des morgens dat kersendieven hun slag sloegen, en hij besloot een oogje in het zeil te houden, met het gewenschte succes. Donderdagmorgen circa 4 uur kroop zekere v. W. door den tuin en klom in den kerseboom. Toen hij genoeg takjes had afgebroken kwam hij naar beneden. Doch hier wachtte hem M. op een alles behalve vriendelijke manier en woog het genoegen der gestolen kersen niet op tegen de straf die na den diefstal volgde.
- Bij den landbouwer v. G. wonende op de Heezerhut zijn in den nacht van Woensdag op Donderdag een konijn met zes jongen en vier kippen ontvreemd.
- Morgen Zaterdag zal c.a. vier uur de Turnvereeniging D. O. K. onder geleide van de harmonie U. N. A. een wandeling door ons dorp maken. Het zal niet aan belangstellend publiek ontbreken.

Meierijsche Courant, Maandag 14 Juli 1919.
Valkenswaard. De gister gehouden collecte Herwonnen Levenskracht bracht pl.m. f 85 op.
- Bij de firma J. v.d. Besselaar en Zonen, stoomschoenfabrikanten alhier werden de loonen van het personeel met 20 pCt. verhoogd. Wel een bewijs dat genoemde firma de noodtoestanden der arbeiders begrijpt.
- Gisteren zou een zekere v. O. landarbeider zooals gewoonlijk zijn weekgeld gaan afhalen. Daar ook hij een verhooging mocht genieten ging hij zich aanstonds met vader alcohol kennis maken zoo ernstig zelfs, dat hij niet meer den weg kon houden en telkens neerviel onder luid applaus van eene hem volgende jongensbende.
- Op initiatief van den Eerw. kapelaan v.d. Zanden, adviseur der R. K. Werkliedenvereeniging alhier in vergadering der organisatie van vrouwen en meisjes opgeroepen, werd definitief besloten met het beginnen van een cursus in naaien en verschillende handwerken. Deze zal geleid worden door de Eerw. Zusters alhier. Laten wij hopen dat een groot getal hieraan zullen deelnemen, opdat deze nuttige instelling een rijk succes mogen zijn voor Valkenswaard.
- Gisteren waren alhier een paar liedjeszangers in het dorp, welke langs de straten liederen ten verkoop aanboden. Onder dezen bevonden zich erg onzedelijke liederen. Kort nadien waren zij echter verdwenen. Het ware te wenschen dat bij die zoogenaamde liedjeszangers, welke tevens hunne liederen ten verkoop aanbieden een strenge contrle werd uitgeoefend, om daardoor de zedigheid te bewaren.
- Beediging Burgerwacht. Gisteren werd door de Burgerwacht alhier de plechtige eedaflegging gedaan. Bij de bijeenkomst werden hun de geweren uitgereikt waarna zij in militaire marsch door de straten marcheerden, voorop de Harmonie U.n.A. welke door haar fijne muziek den stoet opluisterden. Aan het gemeentehuis gekomen werd halt gehouden alwaar in handen van den Burgemeester den eed als trouw aan de vereeniging en vaderland werd afgelegd. Hierna trok men wederom in dezelfde volgorde door de verschillende straten van het dorp. Bij het lokaal der Harmonie U.n.A. werd wederom halt gehouden, alwaar de Heer P. Gijrath een korte spech hield en hen nogmaals aanspoorde trouwe leden der Burgerwacht te zijn, waarna deze plechtigheid was afgeloopen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Juli 1919.
Valkenswaard. Op het gehucht "De Stad" werden bij den landbouwer P. twee boomen beladen met kersen, geheel daarvan ontdaan; men schat dat beide boomen te zamen 200 KG. kersen droegen. Van de dader(s) geen spoor.
- De sigarenfabriek van den heer Coolen is in eigendom overgegaan aan den heer J. Gijrath-v.d. Eijnden. Dat het vooruitzicht in de sigarenindustrie goed is, moge hieruit blijken, dat er met den bouw van drie nieuwe fabrieken zal begonnen worden.
- Van Zondag op Maandag is alhier ingebroken bij de Wed. Maenen. Vermist worden 4 rijwielnbanden, 3 kippen, k een flesch jenever en f 20,- aan geld. Van de daders geen spoor.
- Bijna verdronken. Zondag is alhier bij het zwemmen een jongen van 12 jaren bijna verdronken. Op een eenzame plaats geheel alleen had hij zich te water begeven. Toevallig hoorde een wandelaar diens hulpgeschrei en kon den drenkeling nog juist bijtijds redden.

Meierijsche Courant, Woensdag 16 Juli 1919.
Valkenswaard. Arbeidersconflict. Op de stoomschoenfabriek der firma Gebr. Bots is tusschen de arbeiders en de firma een conflict ontstaan, hetwelk zich heeft toegedragen als volgt: Op Zondag 6 Juli hield de afd. Valkenswaard van den Ned. R. K. Lederbewerkersbond eene algemeene vergadering, waarbij een vertegenwoordiger van het Hoofdbestuur tegenwoordig was, welke een relaas gaf van het aangeboden collectief arbeidscontract voor de arbeiders. Dit gaf geen uitkomst, waarom het plaatselijk Bestuur gevolmachtigd werd om 20 pCt. loonsverhooging te vragen, ingaande op Zaterdag 19 Juli a.s. hetwelk algemeen werd goedgevonden.
De firma v.d. Besselaar en zonen gaf aanstonds aan dit verzoek gehoor, en liet de verhooging reeds ingaan op 12 Juli. Bij de firma Bots werd eindelijk beloofd ook 20 pCt. te zullen geven. Doch 14 dezer werd aan het bestuur medegedeeld dat de loonsverhooging niet doorging, waarom dadelijk eene fabrieksvergadering gehouden werd, waarop besloten werd genoemde firma nogmaals te verzoeken en mocht hieraan geen gehoor gegeven worden, het werk a.s. Zaterdag met machtiging van het Hoofdbestuur neer te leggen. Bij het ter perse gaan van ons blad bereikt ons de tijding dat vermoedelijk aan het verzoek der arbeidersorganisaties zal voldaan worden.
Dat genoemde aanvrage om verhooging zeer rechtvaardig is, zal iedereen die met de loonen der schoenindustrie bekend is, moeten toegeven. Laten wij hopen dat hiermede dit conflict moge opgelost zijn tot welzijn van patroon en arbeider.
- Bij het kruisboogschuttersgezelschap De Nieuwe Strijders, werd voor de eerste maal gestreden voor het koningschap. De heer J. v. Asten trad zegevierend uit het strijdperk met 26 punten in 6 pijlen.

Meierijsche Courant, Maandag 21 Juli 1919.
Valkenswaard. Conflict opgelost. Onze correspondent meldt hierover het volgende: De firma Gebr. Bots stoomschoenfabrikanten, verklaarde zich niet tegen de 20 pCt. loonsverhooging; doch maakte eenige opmerkingen welke zich hierbij zouden voordoen; en wel om de volgende reden: In den loop des jaars is aan enkele arbeiders, goede werkkrachten meerdere loonsverhooging gegeven. Hiermede wilde de firma eenigzins rekening houden, deels ook om geen jalousie onder de mede-arbeiders te verwekken. Thans is echter alles in de beste verstandhouding en ten genoegen van beide partijen opgelost.
- Vrijdag herdacht de Eerw. Zuster Sr. Maria Ursala in de wereld Anna Augusta Barbara Maria de Raad (geb. te Helmond) haar 25 jarig kloosterfeest. Als onderwijzeres aan een der scholen alhier mocht zij van de kinderen groote dankbetuigingen ondervinden. Ook mocht zij van verschillende zijden veel belangstelling ondervinden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 Juli 1919.
Valkenswaard. Gisteravond c.a. elf uur werd door belhamels in t caf van H. M. alhier de deur, welke op slot was en niet meer geopend werd, op ernstige wijze beschadigd. De politie heeft de zaak in handen en is naar wij vernemen de daders op t spoor.

Meierijsche Courant, Donderdag 24 Juli 1919.
Valkenswaard. Als volontair ter secretarie alhier is aangesteld de heer L. Fasol.
- In den nacht van Zondag op Maandag zijn in den tuin van den heer L. dieven aan het werk geweest en hebben daar ongeveer 3 M2 aardappelen uitgedaan.
- Maandag hield de R. K. Verbruikscoperatie "Ons voordeel" eene ledenvergadering in het caf Central alhier. Tot leden der Commissie van Toezicht (vacature W. de Natris en M. Wijnen) werden gekozen H. van Winkel en P. Koolen. Het bouwen van een nieuwen winkel waarvan Zaterdag j.l. eene inschrijving was gehouden en waarbij de laagste inschrijving f 9360 bedroeg, werd door de leden niet goedgekeurd, zoodat deze plannen niet doorgaan.

Meierijsche Courant, Zaterdag 26 Juli 1919.
Valkenswaard. Excursie. Morgen zullen de cursisten der landbouwschool onder leiding van den weled. heer Renders, hoofd der school en landbouwleeraar alhier, een uitstapje maken naar Duizel, ten einde daar een en ander in oogenschouw te nemen.
- Opleven sigarenindustrie. De volgende week zullen wederom verschillende sigarenfabrikanten de werkzaamheden beginnen zoodat dan de meeste sigarenmakers wederom aan t werk zijn, en de uitkeering der wachtgeldregeling alhier tot aller genoegen zeer verminderd is.
- Donderdag werd aangehouden alhier een zekere B. welke sigaren in n koffiekan trachtte te vervoeren naar de grens. Wegens ontduiking van belasting werd proces verbaal opgemaakt.

Meierijsche Courant, Donderdag 31 Juli 1919.
Valkenswaard. De heer C . Borgers, adjunct-stationschef aan de D. P. te Rotterdam, hoopt 5 Augustus den dag te herdenken, waarop hij voor 40 jaren in dienst trad der Mij. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Vele jaren bracht hij ook door in onze gemeente, waar hij zich steeds heeft doen kennen door zijn humanen omgang. Wij twijfelen dan ook niet, of de jubilaris, die in deze gemeente ook veel vrienden telt, zal het dien dag niet aan bewijzen van belangstelling ontbreken.
- Donderdag 7 Augustus zal het 25 jaar geleden zijn dat de Roomboterfabriek "Hollandia" alhier werd opgericht. Door de leden is besloten dien dag feestelijk te herdenken. Later komen wij over een en ander terug.

Meierijsche Courant, Vrijdag 1 Augustus 1919.
Valkenswaard. Zondag 3 Augustus, onmiddellijk na de Hoogmis zal eene algemeene ledenvergadering plaats hebben van den Ned. R. K. Tabaksbewerkersbond. Aan de orde is dan: Jaarverslag Secretaris en Bestuursverkiezing. De aftredende bestuursleden zijn: W. Dubach, H. Wijnen, H. van Tongeren, Jos. v.d. Broek en P. Leijsten.
- De commies 3e klasse A. J. van Dien is verplaatst naar Rotterdam.

Meierijsche Courant, Zaterdag 2 Augustus 1919.
Valkenswaard. De opbrengst der Bioscope Cinema Palace-voorstelling van Maandagavond zal bestemd worden tot steun van de harmonie Uitspanning na Arbeid alhier.
- Gisteren werd door de firma Gebr. van Best alhier aan het personeel een dubbel weekgeld uitgekeerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 Augustus 1919.
Valkenswaard. Feest Stoomzuivelfabriek. Het belooft Donderdag 7 Augustus een ware feestdag te zijn voor de leden der Cop. Stoomzuivelfabriek "Hollandia" alhier. s-Morgens zullen alhier en in de aangesloten gemeenten plechtige H. Missen worden opgedragen ter intentie van de levende en overledene leden en wel als volgt: te Valkenswaard om 9 uur, te Aalst om 7 uur, te Dommelen 7 uur en te Waalre 6 uur waarbij de leden en hunne huisgenooten dringend verzocht zijn tegenwoordig te zijn: s-Middags 1 uur zal door het Bestuur in het Hotel Leemans aan de Feestredenaar den Heer J. H. van Geldrop en aan de leden oprichters G. Vos, W. Dielis, L. Neijnens, L. v.d. Palen, Ant. Prins en P. Rijnders, een maaltijd worden aangeboden. s-Namiddags te 4 uur zal in t Caf J. M. Berkers een feestvergadering gehouden worden met tractatie waar als feestredenaar zal optreden de Heer J. H. van Geldrop. Secretaris van den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond te Roermond waarbij alle leden tegenwoordig zullen zijn. Een woord van lof komt hier zeker toe aan het Bestuur en aan den volijverigen Dir den Heer C. v.d. Meijden welke de noodige maatregelen genomen hebben om dit feest zoo luisterrijk mogelijk te doen slagen.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 Augustus 1919.
Valkenswaard. Door de R. K. Werkliedenvereeniging St. Joseph in combinatie met de vakvereeniging van het R. K. Tabaksbewerkersgilde St. Antonius, de laatste vereeniging ter herdenking van haar 10-jarig bestaan, zal eene openluchtmeeting alhier gehouden worden. Tevens zal alsdan de vaandelwijding geschieden. Verschillende sprekers zullen optreden. Vermoedelijk zal deze meeting in t laatst van Augustus of begin September gehouden worden. Hier komen wij nader op terug.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Augustus 1919.
Valkenswaard. Zaterdagavond kon de Bioscope Cinema Palace alhier hare voorstelling niet beginnen wegens defect aan den motor. Eerst laat in den avond kon de voorstelling beginnen. Zondag- en gisterenavond ging alles weder geregeld onder een druk bezoek.
- Zaterdag had op het voetbalterrein de Valk een ongeval plaats. Bij t begin der oefeningen had een zekere J. P. het ongeluk te vallen waardoor hij zijn arm uiteenviel. Geneeskundige hulp was hierbij noodig.
- Op de gisteren gehouden jaarmarkt waren slechts een paar stuks vee aangevoerd, waaronder weinig handel. Slechts eene kraam was aanwezig, zoodat de markt van weinig beteekenis was.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 Augustus 1919.
Borkel en Schaft. Zondag werd alhier in de parochiekerk eene collecte gehouden voor de aanstaande missie van Pater Edmundus Gijsbers uit Heeze van de orde der Capucijnen uit Helmond die eerlang als Missionaris vertrekt naar Nederlandsch Borneo. Den eerw. pater, die ook hier vele vrienden telt, kon een flink bedrag voor de Missie worden overhandigd daar de collecte in beide Missen een bedrag van f 338,50 had opgebracht, terwijl nog een bedrag in de offerbus voor hetzelfde doel werd gevonden.

Meierijsche Courant, Woensdag 13 Augustus 1919.
Valkenswaard. De sigarenfabriek van den heer Kersten is in eigendom overgegaan aan de firma Balmer-Peeters, sigarenfabrikanten alhier. Door den heer Kersten is een bouwterrein aangekocht nabij de Schoolstraat waar eene nieuwe sigarenfabriek zal verrijzen. Wel een bewijs dat de sigarenindustrie wederom alhier begint te herleven.
- Rectificatie. Door den heer Jos. v.d. Marck werd op den tentoonstelling van bakkers, gehouden te Dordrecht niet de 3e prijs zilveren medaille behaald, doch de eerste prijs, diploma gouden medaille. Wel een bewijs dat hij op gebied der bakkerij wedijveren kan.
- Maandagavond maakte de harmonie "Uitspanning na Arbeid" eene muzikale wandeling naar de bioscope Cinema Palace, waar de opbrengst der voorstelling voor steun der harmonie bestemd was. Naar wij vernemen was de opbrengst 118 gulden.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 Augustus 1919.
Valkenswaard. Maandagavond werd brand ontdekt welk bij den barbier H. v. Gerven was uitgebroken. Spoedig werd de opperbrandmeester H. Hertroijs gewaarschuwd, die de noodige maatregelen nam. De brand was ontstaan in de schoorsteen, waar de vlammen reeds uitsloegen. Door het spoedig optreden was de brand weldra gebluscht, zoodat eene kleine schade wegens het water is veroorzaakt.
- Bij den heer N. v. Aken brak brand uit in eene bergplaats grenzende aan de fabriek waarin geborgen waren stroo en nog diverse goederen. Door het spoedig optreden van t fabriekspersoneel bleef de bergplaats grootendeels gespaard.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 Augustus 1919.
Borkel en Schaft. Nu de jaren van oorlogsween voorbij zijn, en elks gemoed meer tot feeststemming gevoelt, is men ook hier besloten om op Zondag 17 en de drie volgende dagen de kermis in zijn oude eere te herstellen. Een comite van actie heeft zich gevormd en een flink bedrag is er bijgedragen om op een gepaste doch luisterrijke wijze uiting te geven aan kermisvreugde. Maandag n.m. zullen op Schaft verschillende volksspelen worden gehouden voor deelnemers boven 16 jaar, alsmede Dinsdag n.m. op het kerkplein volksspelen voor jongens en meisjes beneden 16 jaar, en Woensdagnamiddag zal door alle wielrijders een eigenaardig fietstochtje worden gehouden door de gemeente. Voegt men hier nog bij, dat verschillende gezelschappen onderling een feestje hebben georganiseerd dan zal voorzeker het aan gepaste kermisvreugde niet ontbreken.
- Dinsdagnacht werd door de militaire commiezen alhier een persoon betrapt wegens smokkelen van 20 kg. sacharine, welke werd in beslag genomen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 Augustus 1919.
Valkenswaard. In den nacht van Donderdag op Vrijdag circa half vier hoorde men eensklaps de brandklok luiden. Spoedig bleek dat de schop (bergplaats) van de wed. Hulsbosch in lichte laaie stond. Ongeveer 8000 pond stroo benevens kruiwagen en eenige vaten werden een prooi der vlammen. Gelukkig dat de wind uit tegenovergestelde richting kwam, daar anders de aangrenzende gebouwen in groot gevaar zouden geweest zijn.

Meierijsche Courant, Donderdag 21 Augustus 1919.
Valkenswaard. Bij den landbouwer A. P. is besmettelijke ziekte roodvonk uitgebroken. Een aldaar vertoevend familielid met vacantie is door genoemde ziekte aangetast. De noodige maatregelen zijn genomen.
- Te Den Haag slaagde voor het examen Fransch l.o. de heer P. G. M. Heymans, van hier.

Meierijsche Courant, Vrijdag 22 Augustus 1919.
Valkenswaard. Brand. Woensdagmiddag brak er brand uit in de stalling en slagerij van den heer H. Intven alhier, welk gebouw aan het huis grensde. Door het krachtdadig optreden van het aanwezige publiek en vooral de buurt is het te danken dat het huis gespaard bleef. Eenige jonge honden, konijnen, landbouwgereedschappen enz. kwamen in de vlammen om. Daar genoemde slager even te voren een beest thuis gekregen had, moest dit nog met der haast gered worden. Het is voor genoemden eigenaar een schadepostje daar hij nog volgens den ouden standaard (laag) verzekerd is. De brandspuit kwam ook ter plaatse, toen de brand al meest gebluscht was. Oorzaak van den brand onbekend.
- Heden werden binnengebracht 4 Duitschers welke alhier met den trein vertrokken om naar hun vaderland terug te keeren. Zij waren uit het kamp van Beverloo gevlucht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 Augustus 1919.
Valkenswaard. Roodvonk. Gisteren is het stoffelijk overschot van mej. Cath. De Moor geb. Prins, echtgenoote van P. A. de Moor rijksveldwachter B. T. te Biggekerke prov. Zeeland ter aarde besteld. Zij was met hare kinderen voor eenige dagen bij hare ouders alhier en werd door de besmettelijke ziekte t roodvonk aangetast, tengevolge waarvan zij spoedig is overleden. Zij laat vier jeugdige kinderen achter waarvan t kleinste pas zes maanden oud is.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 Augustus 1919.
Valkenswaard. Door het bestuur van den R. K. Gemeentepolitiebeambtenbond St. Michel afd. Valkenswaard en omstreken, zal volgens besluit van de algemeene ledenvergadering gehouden op 13 Aug. J.l. alhier, aan alle gemeentebesturen, respectievelijk de aangesloten gemeenten bij genoemde afdeeling, een request op gezegeld papier met memorie van toelichting, inhoudende loonsverhooging worden toegezonden; tevens zal ieder gemeenteraadslid een afschrift met memorie van toelichting worden toegezonden. In de memorie van toelichting is door voorbeelden duidelijk aangetoond, in welke positie de meeste gemeente-politiebeambten nog verkeeren wegens te lagen loonstandaard; daarbij aantoonende verschillende andere corpsen bij welke de gemeentepolitiebeambten gelijk moesten staan, daar het alleen een verschil van dienstwijze betreft. Wij twijfelen dan ook niet, of de respectievelijk betrokken gemeentebesturen gezien het request en overtuigd zijnde van den inhoud der memorie van toelichting zullen beseffen dat ook voor deze categorie van politiebeambten aanmerkelijke loonsverhooging dringend noodig is.
- Zondagavond werd de politie gewaarschuwd voor twee vechtlustigen op den Leenderweg. Daar gekomen zijnde werd door de politie aangehouden een zekere Belg welke in t bezit was van een revolver. Hij werd in den amigo geplaatst wegens onvoldoende papieren, terwijl de revolver in beslag werd genomen.
- In de laatst gehouden vergadering is door de handboogschutterij Concordia besloten om 10 te storten in de kas van de harmonie U. N. A. als blijk van belangstelling in het deelnemen aan het groot concours in Amsterdam op 31 Augustus 1919.

Meierijsche Courant, Vrijdag 29 Augustus 1919.
Valkenswaard. Op Zondag 31 Aug. zal de harmonie U. n. A. deelnemen aan den wedstrijd te Amsterdam. Maanden is er gerepeteerd en vooral de laatste weken. Zaterdagmiddag zal de laatste oefening plaats hebben, waarbij het verplichtend nummer en het gekozen nummer zullen worden uitgevoerd.
- Bij de gehouden onderhandsche aanbesteding voor de verbouwing en vergrooting der stoomschoenfabriek der firma Gebr. Bots, werd het werk gegund als zijnde laagste inschrijver: A. v.d. Eijnden & Co. Dommelen, voor de somma van 21.000. Het glas- en verfwerk werd gegund aan J. Schaafsma, laagste inschrijver, voor 1175. Tevens zal centrale verwarming worden aangebracht, zoodat genoemde fabriek een der modernste schoenfabrieken in de omgeving kan genoemd worden. Wanneer het werk klaar is, zal wederom door uitbreiding van personeel aan meerdere handen werk verschaft kunnen worden.

Meierijsche Courant, Maandag 1 September 1919.
Valkenswaard. Dubbel bekroond. Onze harmonie "Uitspanning na Arbeid" toog gisteren naar Amsterdam, om deel te nemen aan de groote muziekwedstrijden, uitgeschreven door de "Amsterdamsche Postharmonie". In de afdeeling van Uitmuntendheid hadden 7 vereenigingen ingeschreven. Onze harmonie wist daarin den eersten prijs te behalen met 141 punten. Bovendien behaalde zij in den eerewedstrijd ook nog den eersten prijs met 135 punten. Het telegrafisch bericht was spoedig algemeen bekend en in de Cinema Palace werd het op het doek aan de bezoekers bekend gemaakt. Heden middag zal de bekroonde vereeniging arriveeren en wordt haar een feestelijk ontvangst bereid.
- Woningbouw. Allerwegen worden bouwvereenigingen opgericht ter leniging van den woningnood, en in onze gemeente waar die nood toch zoo groot is, blijft men maar wachten. Het gemeentebestuur is echter niet geheel werkeloos gebleven en heeft bereids reeds bouwterrein aangekocht, waar een 20-tal woningen zullen kunnen worden gebouwd en welke grond kan worden overgedragen aan een eventueel op te richten bouwvereeniging.
- Op Dinsdag 2 Sept. zal door de R. K. Werkliedenvereeniging eene algemeene vergadering gehouden worden des namiddags ten 7 uur in het caf J. M. Berkers. Als spreker zal optreden de heer T. Th. Uylen, propagandist. Onderwerp De Invaliditeitswet. Een belangrijke opkomst is in t belang der arbeiders zeer gewenscht.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 September 1919.
Valkenswaard. Inbraak met diefstal. Gisternacht werd in het pakhuis van den grossier H. v.d. Besselaar ingebroken. Vermoedelijk door het opschuiven van een raam en verder het pakhuis binnengedrongen. Er werden c.a. 40 kazen vermist, wat eene waarde vertegenwoordigt van c.a. 700 gulden. Van de daders geen spoor.

Meierijsche Courant, Woensdag 3 September 1919.
Valkenswaard. Op de gisteren gehouden gemeenteraadsvergadering zijn tot wethouders benoemd de Heeren F. v.d. Ven en C. P. Jaspers.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 September 1919.
Valkenswaard. Zondag j.l. hield de R. K. Coperatieve Verbruiksvereeniging Ons Voordeel een algemeene ledenvergadering. Wijziging van art. 48 kon niet doorgaan, daar geen voldoende ledental aanwezig was. Tot bestuurslid, vac. C. v.d. Meijden, werd gekozen J. Wijnen-Verbiest.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 September 1919.
Dommelen. Tot wethouder dezer gemeente is herkozen de heer L. van Keersop, en gekozen de heer Jos. van den Heuvel.

Meierijsche Courant, Donderdag 4 September 1919.
Dommelen. Het ter gelegenheid van de kermis door eenige heeren uit deze gemeente gegeven kinderfeest, bestaande uit mastklimmen, zakloopen enz. mag uitstekend geslaagd genoemd worden. Dat de schooljeugd weer eens spoedig een dergelijk feestje verwacht, behoeft niet gezegd te worden.

Meierijsche Courant, Vrijdag 5 September 1919.
Valkenswaard. In de Dinsdag gehouden gemeenteraadsvergadering is naar aanleiding van het request van den R. K. Gemeentepolitiebeambtenbond het salaris van onzen gemeente-veldwachter P. v.d. Hurk van 900 op 1200 gulden gebracht plus vrije woning (schatting hiervoor f 200), kleeding van f 35 op f 100 gebracht, pensioen voor rekening van de gemeente en f 50 per jaar voor rijwiel. Voor den gemeenteopzichter H. Hertwijs is eveneens het salaris op f 1200 gebracht met vrije woning, f 50 voor rijwiel en f 50 voor schoenen, tevens pensioen voor rekening der gemeente. Deze salarissen zijn ingaande per 1 Juli 1919. Tevens is de gemeenteveldwachter v.d. Hurk op diens verzoek ontslagen van bodediensten, zoodat hij zich geheel aan de politiezaak kan wijden. Naar wij vernemen is voor gemeentebode aangesteld J. de Natris alhier.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 September 1919.
Valkenswaard. De j.l. vergadering der R. K. Werkliedenvereeniging in het caf Central, waarin de bondspropagandist de heer Uyen, als spreker optrad, was slechts matig bezocht. Door den voorzitter werd deze vergadering geopend; waarna hij het woord gaf aan den genoemden spreker. Deze behandelde het onderwerp: Invaliditeitswet. Spreker bracht duidelijk naar voren waar de arbeiders voor 3 December moeten zorgen. Hij bracht hulde aan t ministerie en den eminenten minister Aalberse, welke voor de arbeiders zoo speciaal uitkomt. Verder gaf spreker eenige voorbeelden welke rechten aan de Invaliditeitswet verbonden waren, alsmede de plichten van werkgever en werknemer. Een luid applaus begroette zijne rede. Van vragen stellen omtrent het behandelde, werd een druk gebruik gemaakt, welke alle door spreker behandeld werden.
- Ter aanvulling van ons raadsverslag van gister deelen wij nog het volgende mede: Aan de Burgerwacht werd 600 toegekend tot t aanleggen van een schietbaan.

Meierijsche Courant, Maandag 8 September 1919.
Valkenswaard. Door den heer W. Lommens, alhier is aan Gedep. Staten een rekwest ingezonden, waaraan het volgende is ontleend: Sinds onheugelijke tijden heeft te Valkenswaard een voetpad bestaan, loopende van af de tegenwoordige Protestantsche Kerk door de Fabriekstraat en Beelmanstraat tot aan den Rijksweg van Borkel naar Eindhoven. In 1915 of daaromtrent heeft de firma Gyrath en Bots zonder voorkennis van adressant als belanghebbende, het voetpad 20 Meter Noordwaarts gelegd. Het is adressant ter ore gekomen, dat thans wederom het voornemen bestaat het pad te verleggen. Hij wendde zich daarom met een rekwest tot den gemeenteraad om niet tot verlegging van het voetpad over te gaan, omdat op den duur die verplaatsing van het voetpad tot nadeel van adressant moet uitloopen. Door een der raadsleden is aan adressant onlangs geld geboden indien hij zijn rekwest zou willen terughalen, waarop door hem niet werd ingegaan. Om gemelde reden verzoekt adressant:

 • deze zaak grondig doch vooral onpartijdig te willen laten onderzoeken;
 • het Gemeentebestuur van Valkenswaard uit te noodigen bedoeld voetpad weer te doen verleggen op de plaats waar het oorspronkelijk heeft gelegen;
 • alles te doen wat mogelijk is om verlegging van het voetpad naar eene andere, dan de oorspronkelijke plaats, te voorkomen.
 • Meierijsche Courant, Dinsdag 9 September 1919.
  Valkenswaard. Bij den landbouwer Godefridus Wijnen (Bruggerhuizen) staat een pereboom weder in vollen bloei. Het is dan ook zeer merkwaardig voor den tweeden maal zulk een boom in vollen bloei te zien staan.

  Meierijsche Courant, Woensdag 10 September 1919.
  Valkenswaard. Maandagnamiddag stond de stalling der woning van M. Wijnen, in eigendom toebehoorende aan Jos. Brengers in lichte laaie. Door de spoedig aanwezige hulp kon men den brand beperkt houden en brandde alleen de stalling af. Oorzaak onbekend.
  - De schietbaan bestemd voor de burgerwacht nadert hare voltooing. Zij is gelegen nabij Treeswijk op circa 100 M. afstand van den Rijksweg. Zij is ontworpen door den gemeente-opzichter Hertroijs en den heer Fr. Fasol. Er is een onderaardsche verkenningsplaats aangebracht bestemd voor 4 manschappen, terwijl op 200 M. afstand gericht kan worden. Op Zaterdag a.s. zullen de eerste oefeningen op de schietbaan plaats hebben.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 12 September 1919.
  Valkenswaard. De scherpschuttersvereeniging "Prins Hendrik" gevestigd in t caf G. Prinsen zal dit jaar bij gelegenheid der kermis wederom met verlof schietwedstrijden mogen geven.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 19 September 1919.
  Valkenswaard. Woensdag werd op de schietbaan door de burgerwacht een schietwedstrijd gehouden. Door den president der burgerwacht den heer H. Hoekx werd 25 in geldprijzen beschikbaar gesteld. Van de geoefenden werden de prijzen behaald als volgt: Peels, Vos, Moonen, Prinsen, Driessen, B. Peels, v. Gaelen, Pluimers en Verhappen. Van de ongeoefenden werden de prijzen behaald als volgt: Dureaij, Withoos, v. Heijst, v. Dooren, Geldens, v.d. Linden, Baken-Meegers en de Louw. De wedstrijd had een aangenaam verloop, waarna aan de winnaars de prijzen werden uitgereikt onder een toepasselijk woord. Een woord van dank werd gebracht aan den president die dezen wedstrijd zoo steunde.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 23 September 1919.
  Valkenswaard. Gisteren had Mevr. H. M. v. Hoorn-Boogels het genoegen de heugelijke tijding te mogen ontvangen dat zij benoemd is voor de souvereine orde van Malta tot ridder 3de kl. Malthezer-orde in gouden kruis, voor de vele diensten bewezen tijdens het verblijf van de Belgische en Fransche vluchtelingen hier ter plaatse.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 23 September 1919.
  Borkel en Schaft. Met ingang Oct. wordt den heer W. Bos, ontvanger grenskantoor de Bariers in gelijke betrekking overgeplaatst naar Tegelen. De heer Bos, die alhier als een gedienstig en accuraat en plichtsbetrachtend beambte bekend staat, en daarom alhier en in de omgeving tal van vrienden telt, vergezellen bij deze onze beste wenschen.

  Meierijsche Courant, Donderdag 25 September 1919.
  Dommelen. Iedere voorbijganger wordt getroffen door het prachtige beeld van het H. Hart, hetwelk prijkt in den tuin van de pastorie. Dit beeld is een geschenk van den heer W. Snieders Willems ter herinnering van zijne zilveren bruiloft. de intronisatie zal plaats hebben na de missie, welke alhier zal gehouden worden van 1 tot 8 November.

  Meierijsche Courant, Woensdag 1 October 1919.
  Valkenswaard. Bij de Wed. P. Willems alhier is het mond- en klauwzeer onder het vee uitgebroken. De noodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen.

  Meierijsche Courant, Woensdag 8 October 1919.
  Valkenswaard. Valkenvangst. De sedert het uitbreken van den oorlog gestaakte valkenvangst, wordt thans weer beoefend. De heer A. Mollen Jr. wist door middel zijner klapekstertjes twee prachtexemplaren, een jonge en een oude naar beneden te halen en onder zijne netten te trekken. De valkenvangst wordt sinds menschenheugenis door de familie Mollen uitgeoefend.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 10 October 1919.
  Valkenswaard. Voor eenige dagen arriveerde alhier per S. S. een stoomketel, bestemd voor de stoomboterfabriek St. Bernardus te Bergeyk, welke een gewicht van ca. 24.000 KG. had. Sinds eenige dagen was men bezig dit reuzengevaarte te vervoeren, doch men vorderde maar niet. Gistermorgen verschenen alle landbouwers uit Bergeyk welke met behulp van eenige paarden aan t werk togen; hetwelk na alle inspannende moeite gelukte. De overbrenging van dit reuzenstel zal bij velen in herinnering blijven.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 10 October 1919.
  Borkel en Schaft. Donderdagnacht geraakten de rijksambtenaren alhier aan de grens slaags met een troep Belgische kaassmokkelaars, waarbij twee personen en 12 zakken, inhoudende 500 KG. kaas in hunne handen vielen.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 11 October 1919.
  Valkenswaard. Gistermiddag reed een auto met snelle vaart door ons dorp. Gekomen aan den grooten bocht voor den Provincialen weg (Kromstraat) kwam eensklaps een landbouwer met paard en wagen tegemoet, waardoor de auto tegen een boom terecht kwam. Gelukkig kwam de chauffeur met een beduidende verwonding vrij, door het breken van een der ruiten. Dr. Dagevos verleende geneeskundige hulp.

  Meierijsche Courant, Maandag 13 October 1919.
  Borkel en Schaft. Woensdag zullen de leden van de Burgerwacht alhier hun eerste schietoefening met scherp houden op de schietbaan in de Malpieheide tijdens de mobilisatie door de militairen aangelegd. De oefeningen zullen worden gehouden onder leiding van den commandant Joh. Maas.

  Meierijsche Courant, Woensdag 15 October 1919.
  Valkenswaard. Zeldzaam Jubileum. Op Zaterdag 18 October a.s. hoopt de heer H. der Kinderen den dag te herdenken, dat hij vijftig jaar geleden in dienst trad der firma Gebrs. v. Best alhier. Naar wij vernemen is genoemde firma voornemens dien dag voor den jubilaris en het geheele personeel tot een waren feestdag te maken. Circa half twaalf zal ten kantore der firma gelegenheid bestaan den jubilaris te feliciteeren. Ongetwijfeld zal het hem niet aan bewijzen van belangstelling ontbreken.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 21 October 1919.
  Valkenswaard. Gisterenmorgen bereikte ons de tijding dat de voorzitter van het R. K. Tabaksbewerkersgilde St. Antonius afd. Valkenswaard de heer W. v. Hout, benoemd is als vrijgesteld gesalarieerde van bovengenoemde afdeeling van Valkenswaard. Moge de verstandhouding tusschen patroon en arbeider onder zijn optreden de beste resultaten afwerpen.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 24 October 1919.
  Valkenswaard. Gisteren arriveerde alhier de heer Edison, eigenaar der vliegmachine alsmede een passagier uit Tilburg als vliegenier de heer Fabrice, welke van de vliegdemonstratie uit Tilburg een reisje naar Valkenswaard maakten en alhier op het vliegterrein landden. Tevens werd alhier boven het dorp een vlucht gemaakt. Na een prachtige vlucht boven t dorp landde hij weer, waarna bovengenoemde heer wederom naar Tilburg vertrokken is teneinde daar de vliegdemonstraties voort te zetten.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 24 October 1919.
  Borkel en Schaft. Woensdag 22 Oct. is het rijkstelefoonkantoor alhier voor het publiek opengesteld.
  - De Achelsche Kluis. Nog steeds verblijven de eerw. paters Trappisten in het noodklooster op Hollandsch grondgebied daar hun verzoek aan de Belgische regeering om het klooster te betrekken nog niet is toegestaan.
  - Werden in den loop van dit jaar alhier een 3-tal boerderijen verkocht aan boeren uit Gelderland, binnen eenige dagen zullen ook een tweetal Zeelanders alhier een boerderij betrekken. Daar binnenkort wederom twee puike boerderijen met kapitale boerenhuizingen publiek zullen worden verkocht, zal het hier dan ook wederom aan liefhebbers niet ontbreken.

  Meierijsche Courant, Woensdag 29 October 1919.
  Valkenswaard. Naar wij vernemen zal de heer A. v. Rijen uit Tilburg alhier op 9 November eene spreekbeurt vervullen over het Wit-Gele Kruis. Daar genoemde instelling voor vele arbeiders een zegen mag genoemd worden, twijfelen wij niet of ook hier zal eene afdeeling opgericht worden.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 31 October 1919.
  Borkel en Schaft. De Achelsche Kluis. Binnen eenige dagen zal de Achelsche kluis door de Eerw. paters en broeders die van Hollandsche nationaliteit zijn worden betrokken, terwijl de paters van Duitsche nationaliteit voorloopig in het noodklooster op Hollandsch gebied zullen verblijven.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 31 October 1919.
  Valkenswaard. Terwijl de cursist J. Piferons Woensdagavond de lessen van den landbouwcursus in de oude school bijwoonde, heeft men zijn rijwiel medegenomen uit den corridor. Direct is aangifte gedaan bij de politie.

  Meierijsche Courant, Maandag 3 November 1919.
  Valkenswaard. Woensdag 5 Nov. zal om 2 uur n.m. ten gemeentehuize alhier eene vergadering worden gehouden van ons gemeentebestuur met dat der gemeenten Aalst en Waalre, ter bespreking van aansluiting bij het net der Provinciale Electrische Centrale.

  Meierijsche Courant, Maandag 3 November 1919.
  Dommelen. Eindelijk is men begonnen aan de verbetering van den weg Valkenswaard, Dommelen, Westerhoven. Men is reeds tot in onze gemeente gevorderd. Een groote stoomwals der Fa. Boesewinkel zorgt voor een prachtigen harden weg.

  Meierijsche Courant, Maandag 3 November 1919.
  Borkel en Schaft. Doodelijke slag met een molenwiek. Dezer dagen had alhier een treurig ongeval plaats. Het driejarig dochtertje van den molenaar kreeg door een der molenwieken een slag tegen t hoofd, waarbij t met een klein wondje aan t hoofd bewusteloos neerstortte. Zonder dat het bewustzijn was teruggekeerd is het kind 24 uur na t ongeval overleden.

  Meierijsche Courant, Maandag 3 November 1919.
  Valkenswaard. Vrijdagmiddag werd onder een strooiselmijt van den landbouwer J. v. Hoof (Geenhoven) gevonden een knaap oud 13 jaren met name J. Wolvenkamp inwonende bij den landbouwer W. Maasakkers, Beekstraat Nuenen. De knaap welke onder voogdijraad stond, had den vorigen nacht onder genoemde bergplaats doorgebracht, zonder eten gebruikt te hebben. Terstond werd de politie gewaarschuwd en werd hij door den landbouwer Th. Smets liefderijk verzorgd. De politie zorgde voor nachtlogies. Uit zijn verhaal bleek dat hij reeds meermalen weg geloopen was. Zaterdagmiddag werd de jeugdige knaap wederom naar zijne standplaats teruggebracht.

  Meierijsche Courant, Woensdag 5 November 1919.
  Valkenswaard. Wegens ontslagname van den heer W. de Natris als lid van den gemeenteraad alhier kwam volgens de officieele verkiezingslijst de heer W. v. Hout aan de beurt. Doch deze heeft naar aanleiding van zijne functie als vrijgestelde van het R. K. Tabaksbewerkersgilde alhier van het Hoofdbestuur de tijding ontvangen, dat hij het lidmaatschap voor den gemeenteraad niet mag aanvaarden. Als opvolger zal nu optreden de heer H. v. Weert welke voortaan zitting zal nemen aan de groene tafel.
  - Onze Bouwvereeniging. Maandagavond hield de R. K. Bouwvereeniging alhier wederom eene vergadering in t caf M. Berkers, waarbij tot definitieve oprichting der bouwvereeniging werd besloten. Door den kringpropagandist Uyen uit Eindhoven werden de Statuten alsmede het Huishoudelijk Reglement artikelsgewijze voorgelezen, en behoudens enkele kleine wijzigingen goedgekeurd. Hierna werd overgegaan tot bestuursverkiezing, waarbij de volgende heeren gekozen werden H. Snellens, J. Wolters, Ph. Smets, P. Jaspers, H. v. Tongeren, W. v. Hout en P. Koolen. Voor den raad van commissarissen of commissie van toezicht, zullen drie leden uit den gemeenteraad fungeeren, welke eertijds door den Raad zijn benoemd en wel de heeren: C. P. Jaspers, Alf. Retera en W. de Natris, waarbij nu door ontslagname van laatstgenoemde eene vacature is ontstaan. In vereeniging met de gekozenen uit den gemeenteraad moeten twee leden gekozen worden uit de R. K. Standsorganisaties, waarvoor gekozen werden de heeren J. Gyrath Pz. en C. Boers, zoodat deze te samen den raad van commissarissen of commissie van toezicht vertegenwoordigen. Door den Eerw. Voorzitter Kap. v.d. Zanden, werd dank gebracht aan den heer Uyen, welke op zoo duidelijke wijze zijne voorlichting in deze verleend heeft. Daarna werd de vergadering met den gewonen groet gesloten.

  Meierijsche Courant, Woensdag 5 November 1919.
  Borkel en Schaft. Ongetwijfeld staat Zondagavond 9 Nov. ons wederom een gezellig avondje te wachten, daar de acteurs der tooneelvereeniging "Vondels Zonen" met een flink programma voor het voetlicht zullen verschijnen. Ook een bekroond karakter-komiek zal alsdan zijne beste krachten toonen om de lachspieren te doen rekken.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 11 November 1919.
  Valkenswaard. Brutale inbraak. Zondagavond te ca. half elf uur werd bij Mej. Wed. Jaspers, door drie personen ingebroken zonder evenwel hun doel te treffen. De zoon des huizes n.m. Aug. Jaspers, welke alleen thuis was, werd hierbij vastgegrepen, terwijl door een der inbrekers getracht werd de sleutels der brandkast te vinden, wat echter niet lukte. Toen genoemde J. eerst een weinig verschrikt wederom tot bezinning kwam, loste hij eenige revolverschoten in de richting der inbrekers, doch daar deze ijlings de vlucht nemen, misten de schoten hun doel. Dat de inbrekers met den plaatselijken toestand op de hoogte geweest zijn, kan men hieruit afleiden, dat de inbrekers hebben vermoed, met het groote concert van de Zangvereeniging "De Volharding" op genoemd tijdstip niemand thuis te treffen. Doch Jaspers kon geen van de inbrekers herkennen.
  - In de algemeene vergadering der R. K. Bouwvereeniging worden de functies van het bestuur verdeeld als volgt: H. Snellens, voorzitter; G. H. Wolters, secretaris; P. Jaspers, penningmeester; Th. Smets, 2e voorzitter; W. van Hout, 2e secretaris; P. Koolen, 2e penningmeester en H. van Tongeren, commissaris.
  - De kommies-verificateur T. Brandenburg, is van hier overgeplaatst naar Hoek van Holland.

  Meierijsche Courant, Woensdag 12 November 1919.
  Valkenswaard. Door de gemeentepolitie werd een zekere Adr. H. bekend wegens jagen zonder akte (met geweer) welk laatste in beslag werd genomen. Genoemde H. zal zich moeten verantwoorden wegens jagen zonder vergunning en tevens voor de wapenwet.
  - Op de j.l. gehouden algemeene bestuursvergadering der R. K. Bouwvereeniging werd met algemeene stemmen besloten de eertijds door de gemeente gekochte gronden van de gemeente over te nemen. Tevens werd als bouwkundige architect aangesteld de heer F. Wolters uit Eindhoven.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 14 November 1919.
  Valkenswaard. Het Bestuur van het gilde van St. Nicolaas heeft besloten dit jaar, wederom, zooals voor den oorlog als kindervriend op 6 Dec. a.s. op te treden. Binnen eenige dagen zal door 4 bestuursleden van genoemd gilde bij de ingezetenen van Valkenswaard een lijst ter inteekening worden aangeboden, om zoodoende de kinderen, welke gedurende 5 jaren den goeden Sint niet meer zagen rondtrekken eens extra te bedeelen. Te meer nog belooft dit voor de kinderen een gezellige dag te zijn daar juist St. Nicolaas op een Zaterdag valt waarop geen school is. Moge de ingezetenen bovenvermeld doel op prijs stellen en mildelijk steunen.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 18 November 1919.
  Valkenswaard. Zaterdag j.l. had het personeel der firma Gebr. Bots stoomschoenfabrikanten een genoeglijken namiddag. Alsdan werd door den heer J. Aaerts, boekhouder bij genoemde firma bij gelegenheid van zijn huwelijk een tractatie aangeboden in de zaal van den heer P. Verhappen, waarbij de meisjes op chocolade en beschuit werden getracteerd.

  Meierijsche Courant, Vrijdag 21 November 1919.
  Valkenswaard. Woningbouw. Bij eene alhier gehouden telling is men tot de slotsom gekomen dat zich circa 135 gezinnen in een kamer of houten loods moeten behelpen.
  - Gemeentebelang. Op Zondag a.s. 23 November zal de R. K. Vereeniging Gemeentebelang eene algemeene vergadering houden na de Hoogmis in t Liefdehuis. Op de agenda komt voor t kiezen van een bestuurslid, enz.

  Meierijsche Courant, Donderdag 27 November 1919.
  Dommelen. De heer S. Bosmans vierde zijn gouden feest als korist. Maandag bij gelegenheid van het Ceciliafeest werd de jubilaris door den zeereerw. heer Pastoor, mede uit naam van het R. K. Kerkbestuur en de zangers hartelijk gefeliciteerd en hem een prachtig cadeau aangeboden. Na het diner werd een foto gemaakt van de leden, waarbij thans 3 jubilarissen zijn.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 2 December 1919.
  Valkenswaard. Op de j.l. gehouden examens van leeraaren in boekhouden te s Bosch slaagde onze dorpsgenoot de heer H. J. T. P. Maas.

  Meierijsche Courant, Donderdag 4 December 1919.
  Valkenswaard. De van ouds bekende St. Andriesmarkt, welke Dinsdag werd gehouden, was maar slapjes. Slechts enkele kramen waren er. In de cafs ging het er oudergewoonte bij die gelegenheid druk toe, zoo zelfs dat er op eene plaats ruzie ontstond.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 13 December 1919.
  Valkenswaard. De burgemeester gaat heen. Bij K. B. van 11 dezer is aan J. D. H. W. C. v. Hoorn, met ingang van 1 Januari, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester dezer gemeente.

  Meierijsche Courant, Dinsdag 16 December 1919.
  Valkenswaard. Zondag hield de R. K. Vrouwenbond wederom eene vergadering in het Liefdegesticht. Door mevr. Brouns-van Besouw uit s Bosch (welke zoo bereidwillig was geweest deze vergadering bij te wonen) werden de statuten alsmede het Huishoudelijk Reglement artikelsgewijze voorgelezen en zonder aanmerkingen goedgekeurd. In het bestuur werden gekozen de volgende dames: Cato v. Best, Marie Hoekx, Dina Gijrath, Anna de Wit, Justina Bergmans, Cato v.d. Zanden, Anna Gijrath, Mary Dagevos en Mevr. v.d. Besselaar-van Boeckel. Tot presidente werd gekozen mej. Cato v. Best, terwijl de overige functies nog onderling verdeeld moeten worden. Verder gaven zich nog een groot getal nieuwe leden op, zoodat de R. K. Vrouwenbond, afd. van den Bosschen Diocesanen R.K. Vrouwenbond c.a. 200 leden telt, hetwelk schitterend mag genoemd worden. Wij twijfelen niet of deze nieuwe vereeniging zal onder leiding van het bestuur, groeien en bloeien tot geluk en zegen van Valkenswaard.

  Meierijsche Courant, Donderdag 18 December 1919.
  Valkenswaard. Maandagavond gaf de "Cinema Palace" een extra voorstelling waarvan de bruto-opbrengst was bestemd ten bate der Weensche kinderen. De opbrengst bedroeg 46, welke som door den heer H. Snellens namens het Comit alhier in ontvangst werd genomen. Aan het publiek werd dank gebracht voor de opkomst en tevens aan den directeur der bioscoop den heer H. Lemmens, die het initiatief nam tot deze liefdadigheidsvoorstelling.

  Meierijsche Courant, Maandag 22 December 1919.
  Valkenswaard. In eene Zaterdagavond gehouden vergadering van de Vereeniging "Het Groene Kruis" is besloten, de vereeniging te ontbinden.

  Meierijsche Courant, Zaterdag 27 December 1919.
  Valkenswaard. Maandag 22 December hield de Coperatieve Roomboterfabriek "Hollandia" eene algemeene ledenvergadering in de zaal van den heer M. Berkers. Op de agenda kwam voor een voorstel van het bestuur over den coperatieven melkaanvoer, hetwelk met groote meerderheid werd aangenomen. Het voorstel van het bestuur tot heffing van koeiengeld zijnde 1,50 per jaar en per koe, werd zonder stemming aangenomen. Als bestuurslid (vacature A. Verhoeven, Waalre) werd gekozen J. Verberne uit Aalst. Onder mededeelingen werd door den heer C. v.d. Meyden medegedeeld dat hem namens den Zuid-Ned. Zuivelbond was opgedragen een steunbeweging op touw te zetten ten bate der Weensche kinderen, hetwelk genoemde directeur breedvoerig uiteenzette en de vergadering voorstelde 100 pond boter beschikbaar te stellen voor de Weensche kinderen. Met applaus werd dit voorstel beantwoord.
  - Door de R. K. Bijzondere school werd aan de kinderen ook de gelegenheid geopend een spaarpotje bij te dragen ten bate der Weensche kinderen; hetwelk heeft opgebracht de somma van 54. Eveneens werd door het bestuur van het Roode Kruis ten bate der Weensche kinderen afgedragen aan mej. D. J. Gijrath 106.25, en aan den Eerw. heer Oudegeest, predikant der Hervormde gemeente 25,-.
  - Bij het te Amsterdam gehouden examen Handelskennis (acte U) slaagde j.l. Dinsdag de heer Jos. A. Somers, hoofdonderwijzer alhier.
  - Diefstal met inbraak. Gisteravond omstreeks 10 uur had een brutale inbraak plaats bij de kind. Maas. De dieven werden betrapt door de dienstbode. En ervan, een Belg, herkende zij. Ook de twee anderen, een uit Budel en een uit Helmond werden gearresteerd.

  Meierijsche Courant, Maandag 29 December 1919.
  Borkel en Schaft. Vrijdag werd alhier, aan het caf De Zwaan een rijwiel ontvreemd, merk Kosmos. Vermoedelijk is de dader de grens overgepeddeld.

  Meierijsche Courant, Maandag 29 December 1919.
  Valkenswaard. Door den hoogen waterstand, welke de laatste dagen enorm is gestegen dreef bij den landbouwer S. op Venbergen alhier het water door de stalling, zoodat hij niet wist, waar hij zijn koeien onder moest brengen.

  Meierijsche Courant, Woensdag 31 December 1919.
  Borkel en Schaft. Ten bate der arme Oostenrijksche kinderen werd alhier door de ingezetene een bedrag aan boter afgestaan van f 250,-.
  - Als een zeldzaamheid kan worden gemeld als dat alhier op het jachtterrein aan de Leendervennen door den heer Joh. van Elderen te Aalst een prachtigen vos is geschoten.
  - Het rijwiel waarvan wij dezer dagen melding maakte is in de schuur bij t caf "De Zwaan" teruggevonden mogelijk is het karretje eventjes in bruikleen genomen geweest.

   

    copyright sHGV                                                                               last update: 27-12-2007