1920-1

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Januari 1920.
Valkenswaard. Maandag zal de Ned. R.K. Hanzebond van Sigarenfabrikanten, afdeeling Valkenswaard, zijn jaarvergadering houden, waarop ter sprake zal gebracht worden de in- en verkoopcentrale en deelname aan de Jaarbeurs.

Meierijsche Courant, Maandag 12 Januari 1920.
Valkenswaard. Van de Oostenrijksche kinderen, welke Donderdag per trein in Zevenaar arriveerden, zijn twee kinderen alhier aangekomen, en ondergebracht bij den heer P. Gyrath, alwaar zij een liefderijk tehuis hebben. In den loop der maand zullen nog meerderen volgen.
- Voor de Weensche kinderen. Behalve vorige gelden zijn nog ingekomen (en door bemiddeling van mej. Dina Gyrath opgezonden aan het Ned. R. K. Huisvestingcomitť te
ís Bosch) de volgende gelden:
Van het Groene Kruis f 100.
Van de fa Gyrath sigarenfabrikante f 134,26.
Van de firma Hoekx en Maas sigarenfabrikante f 100.
Van de firma Beeks en van Rossum sigarenfabrikante f 50.
Bovenstaande giften van fabrikanten zijn uitsluitend alleen door de firmanten geschonken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 13 Januari 1920.
Valkenswaard. Bij goedkeuring van zijne D. H. Mgr. Diepen, bisschop van ís Bosch, zullen alhier in de R. K. kerk des Zondags 4 H. H. Missen geschieden en wel als volgt: 1ste H. Mis half zeven, 2e H. Mis ten 8 uur, de Hoogmis te half tien en om elf uur gelezene H. Mis. Dit is in verband met de te weinige plaatsruimte en zal duren, zoolang hierin op een of andere wijze verbetering is aangebracht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Januari 1920.
Valkenswaard. Op de gisteravond gehouden vergadering der R. K. Cooperatie Ons Voordeel in ít cafe Central werd na goedkeuring der notulen der vorige vergadering bekend gemaakt, dat mej. Anna Gyrath benoemd werd tot bedrijfsleidster der bovengenoemde cooperatie. Verder werd nog bekend gemaakt, dat bericht was ingekomen dat de zending van de opgegeven turf op 23 Nov. j.l. niet kon worden uitgevoerd, waarom dan van nadere bestelling werd afgezien.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Januari 1920.
Borkel en Schaft. Alhier is een kruisverbond opgericht, waarbij zich reeds 18 leden hebben aangesloten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Januari 1920.
Valkenswaard. Een tweede Parochie. Den weleerw. heer W. van Vroonhoven kapelaan alhier is de vorming opgedragen eener tweede parochie onder deze gemeente in de richting Aalst Ė Leende.

Meierijsche Courant, Vrijdag 23 Januari 1920.
Valkenswaard. Voor de Weensche kinderen. Zooals vroeger vermeld, was hier ter plaatse een comitť opgericht, een afdeeling vormend van de Commissie uit de Vakcentralen tot steun der Weensche kinderen. Hierdoor werd bereikt, dat op de diverse werkplaatsen op 2den Kerstdag j.l. gedurende 8 uur is gewerkt voor de Weensche zaak. Door verschillende werkgevers werd bij de verdiensten van hun personeel een behoorlijk bedrag gevoegd. Het plaatselijk comitť heeft thans hare taak geŽindigd en opgezonden naar de Commissie uit de Vakcentralen te Amsterdam het bedrag van É 3518,05Ĺ. Aan onkosten werd uitbetaald
É 20,72, totaal is dus ontvangen É 3838,77Ĺ. Dit totaal is gevormd door de volgende van genoemde firmaís ontvangen bedragen: Gebr. van Best É 517,38; Gebrs. Bots & Co. en Zuid. Ned. Sig. Fabr. É 428,56; Jaspers & Snellens É 407,58; Gijrathís Sigarenfabr. É 268,53; Heesterbeek & Co. É 247,54Ĺ; Hoekx & Maas É 202,10; v. Veldhoven v.d. Heijden É 181,71; H. Kersten & Co. É 172,53; v. Aken & van Veldhoven É 164,15; Gebrs. Bijnen É 106,13; Beeks & v. Rossum É 98,71 Ö

Meierijsche Courant, Dinsdag 27 Januari 1920.
Valkenswaard. Brand. Zondagavond werd men brand gewaar in de fabriek der firma v.d. Ven, welke vorige week is stopgezet. Spoedig was een menigte volk bij elkaar en aanvankelijk meende men dat de brand gebluscht was. Evenwel laat in den avond laaide het vuur weer op wat men spoedig meester was. Eenige vernieling aan tabak en sigaren is toegebracht, terwijl van de fabriek niets verbrand is.
- De heer Felix Hoekx, van hier, is door de Regeering benoemd tot Inspecteur van FinanciŽn in Nederlandsch-IndiŽ.

Meierijsche Courant, Vrijdag 30 Januari 1920.
Valkenswaard. Met Stct. no. 20 van Donderdag 29 Januari zijn verzonden de statuten van de Roomsch Katholieke Bouwvereeniging "Woningbelang", gevestigd alhier.

Meierijsche Courant, Maandag 2 Februari 1920.
Valkenswaard. Donderdagavond c.a. 6 uur hield de afd. Valkenswaard van den N. B. Chr. Boerenbond hare algemeene jaarvergadering in de zaal van den heer M. Berkers. De voorzitter, de heer Th. Smets opende de vergadering met den Christelijken groet en heette allen welkom en verzocht verder den secretaris, den heer P. v. Son de notulen der vorige vergadering voor te lezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Vervolgens werd door den secretaris verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar als volgt:
Aantal leden 120. Brandassurantie 79 polissen tot een verzekerd bedrag van É 317.000. Ongevallen verzekering 23 leden met een verzekerd kapitaal van É 11.000, terwijl door zeven leden hunne dienstboden waren verzekerd. Salo per kas 1 Januari 1919 É 39.17.
Inkomsten É 415.-, totaal É 456.17. Uitgaven É 389.63. Batig saldo É 66.54.
Bij de bestuursverkiezing, waarbij aftredende waren de heeren G. Hezemans en H. v. Weert, werden geen candidaten gesteld, zoodat de aftredende leden bij acclamatie herkozen werden. Vervolgens werd overgegaan tot bestellen van kalk, kalkmergel en pootaardappelen, waarvan vooral nogal gebruik werd gemaakt. Door den secretaris werd de contributieregeling met inbegrip vakblad voorgelezen, waarna tot inning hiervan werd overgegaan. Daar bij de rondvraag niemand het woord verlangde, werd door den voorzitter deze vergadering met den gewonen groet onder een woord van dankzegging gesloten.
Hierna opende de voorzitter de vergadering voor de stierenhouderij. Het reglement hierover werd door den heer A. Hoevenaars voorgehouden, waarna de voorzitter verzocht degenen, welke de stieren wenschte te houden, welks verpachting voor een jaar geschiedde, hunne inschrijvingsbriefjes in te leveren. Hiervan werd door twee leden gebruik gemaakt n.l. door de Wed. Willems É 900 waar thans de stieren zijn en de Kind. Hezemans É 1050, zoodat de voorzitter na eenige beraadslaging onder het bestuur mededeelde, dat de stieren op de oude plaats bleven, waarna ook deze vergadering werd gesloten.

Meierijsche Courant, Vrijdag 6 Februari 1920.
Valkenswaard. Naar wij vernemen zullen de werkzaamheden op de sigarenfabriek der firma Gebr. Neijnens worden stopgezet. Verschillende fabrikanten zijn op ít oogenblik wederom ruimschoots voorzien van sigaren, zoodat wanneer geen verandering intreedt meerdere werkeloosheid zeker volgen zal.
- Op Vastenavond-Zondag zal door de scherpschuttersvereeniging "Prins Hendrik" alhier een wedstrijd gehouden worden op den vasten vogel.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Februari 1920.
Borkel en Schaft. De rijwielreparateur J. L. van hier had Zaterdagavond het ongeluk om bij een motorritje met zijn voet tusschen de spaken van het achterwiel te geraken, zoodat hij een ernstige verwonding opliep. Dr. Dagevos legde het eerste verband, waarna L. naar het gasthuis te Eindhoven moest vervoerd worden.
- Met staatscourant van Donderdag 5 Febr. 1920, no. 25 zijn verzonden de statuten der burgerwacht Borkel en Schaft te Borkel en Schaft.

Meierijsche Courant, Donderdag 12 Februari 1920.
Valkenswaard. Gisteren werd de cursus in boekhouden gegeven door den heer Wolters, hoofd der school B. alhier, vanwege de afd. Valkenswaard van de Hanze, geŽindigd. Hierbij was tegenwoordig het bestuur der Hanze alsmede de Eerw. Adviseur, kap. van Vroonhoven. Deze bracht dank aan het gemeentebestuur, dat in deze zulk een steun verleende, en verder aan de cursisten, welke steeds den meesten ijver getoond hebben. Ook de heer Wolters bracht dank aan de cursisten zijnde 29, van wie hij steeds groote belangstelling mocht ondervinden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Februari 1920.
Valkenswaard. Maandag 15 Febr. groote Honden Wedstrijd te geven door de Honden vereeniging "De Dresseur" waaraan 25 Gld. worden verloot. Bij Jac. van de Moosdijk, Eindhovenschen weg Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Februari 1920.
Valkenswaard. In de bouwbedrijven zal het in de naaste toekomst druk worden: Huizencomplexen der R. K. Woningbouwver. "Woningbelang", de stichting eener nieuwe parochie met kerk, pastorie en scholen, een nieuw raadhuis en dan nog vele particuliere gebouwen.
- Voor de militielichting zijn in deze gemeente 50 personen ingeschreven.

Meierijsche Courant, Maandag 23 Februari 1920.
Java. Pest op Java. Blijkens een uit Nederlandsch-IndiŽ ontvangen telegram bedroeg het aantal pestgevallen op Java in de maand Januari: in Bangil 13, Soerabaja 28, Djokjakarta en Magelang 100, Timanggoeng 1559, Wonosobo 27, Semarang 3, Salatiga 15, alle met doodelijken afloop.

Meierijsche Courant, Dinsdag 24 Februari 1920.
Valkenswaard. Zaterdagavond j.l. hield de R. K. Werkmeestersbond eene propagandavergadering alhier in de zaal van den heer G. Vera, waarin als spreker optrad de heer H. Habraken, bondsvoorzitter uit ís Bosch. Daar hier in beginsel reeds vroeger eene afdeeling was gesticht, doch door verschillende oorzaken niet was ingegaan, werd door genoemden spreker in ít kort eene uiteenzetting gegeven. Hierna werd definitief eene afdeeling gesticht. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden gekozen: H. Peels, L. Raijmakers en P. Koolen. Als secretaris werd benoemd H. Peels, welke tevens werd benoemd tot afgevaardigde voor de jaarvergadering welke op 14 Maart a.s. te ís Bosch zal gehouden worden. Hierna werd de vergadering gesloten. Moge deze afdeeling groeien en bloeien.

Meierijsche Courant, Donderdag 26 Februari 1920.
Valkenswaard. Voor den dienst in IndiŽ is aangewezen A. Ebbekus van hier, als politie opziener 2e klasse bij de algemeene politie.

Meierijsche Courant, Vrijdag 27 Februari 1920.
De nieuwe burgemeester van Valkenswaard. Nader vernemen wij omtrent den nieuwen burgemeester van Valkenswaard, den heer Kuyper, uit Bergen op Zoom het volgende:
De heer Kuyper is een zoon van den algemeen geachten geneesheer dr. Kuyper, uit Gemert. Omstreeks 1900 was hij met den heer Van Liempd, toen cand. notaris, ambtenaar ter Secretarie te Eindhoven, en voorts waarnemend Secretaris. Hij betoonde zich toen reeds een buitengewoon humaan ambtenaar, die voor eenieder te spreken was, en iemand met veel doorzicht en sterken wil. Van Eindhoven vertrok hij naar Bergen op Zoom, waar hij, behalve hoofdcommies ter Secretarie, zooals gemeld, tevens directeur van het Levensmiddelenbedrijf was. De heer Kuyper is ongeveer 41 jaar en Roomsch Katholiek. Gezien bovenstaande inlichtingen, welke wij ons over den nieuwen dignitaris konden verschaffen, gelooven wij, dat de Commissaris der Koningin aan H. M. den voor Valkenswaard juist gewenschten burgemeester had voorgedragen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 2 Maart 1920.
Valkenswaard. Gister werd bij J. v.d. B. alhier een ruit ingeworpen. Als vermoedelijke dader is door de politie aangehouden zekere G. v. T.
- Zaterdag werd alhier een vereeniging van het Witte en Gele Kruis opgericht. Als spreker trad op de heer Uijen. Tot heden zijn 50 personen als lid toegetreden. Zaterdag avond zal wederom een vergadering worden gehouden van bovengenoemde vereeniging.

Meierijsche Courant, Vrijdag 5 Maart 1920.
Valkenswaard. Dinsdag j.l. had in ít cafť van den heer Berkers de jaarvergadering plaats van de CoŲp. Stoomzuivelfabriek "Hollandia". Door den Secr. Penninm. werd rekening en verantwoording gedaan over het jaar 1919 waaruit bleek dat in 1919 18000 KG. melk meer werd geleverd dan in 1918. Het ledental bedroeg 221 met 661 koeien. Er werd geleverd aan melk 1.431.118 KG.; verkochte consumptiemelk 149.438 KG.; geproduceerde boter 41.197 KG.; opbrengst boter É 156.702,71Ĺ; opbrengst consumptiemelk É 25.976,77; opbrengst karnemelk É 12.243,36Ĺ. Uitbetaald aan de leden É 176.685,42.
Verder was aan de orde verkiezing bestuurslid, vac. Chr. Karsemakers, die de fabriek verlaten had. Gekozen met algemeene stemmen de heer Liepelaars van Waalre.
Uit het verslag van de commissie van Toezicht bleek dat alles in de beste orde was. De commissie werd herkozen. Door den Directeur C. v.d. Meyden werd medegedeeld, dat eerste vereischte was zuivere en zindelijke melk, maar zeker ook zoete melk.
Wegens de lage valuta en door den langen oorlog moest een ander afzetgebied gezocht worden, en was het meer dan ooit noodig om met goede boter aan de markt te komen. Er werd ook aangedrongen op melk met een hoog vetgehalte om in het leven te roepen een controlevereeniging. Van de rondvraag werd door de aanwezigen geen gebruik gemaakt.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 Maart 1920.
Valkenswaard. Vrijdagavond werd de landbouwcursus alhier, gegeven door den heer Renders hoofd der school A, gesloten. Van de 20 leerlingen welke in het begin den cursus volgden, waren er nog 11 overgebleven, waarvan er 8 geslaagd waren.
- Zaterdag werd wederom eene vergadering gehouden van het Wit Gele Kruis in de zaal van W. v. Dooren. Het bestuur werd gekozen als volgt: Renders, P. J. Gijrath Pzn., J. Krol, Th. Smets, H. v. Veldhoven en mej. M. J. Bergmans, eerste vrouwelijk bestuurslid. De statuten alsmede huishoudelijk reglement werden vastgesteld. Een groot getal gaf zich als lid op.

Meierijsche Courant, Woensdag 10 Maart 1920.
Valkenswaard. De nieuwe Burgemeester. Naar wij vernemen zal de installatie van den nieuwen burgemeester den heer F. Kuijper, geschieden op 17 Maart.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 Maart 1920.
Valkenswaard. Door den Raad van State werd behandeld een zaak betreffende regeling van onderwijzersjaarwedde alhier. De Koninklijke beslissing in deze zaak volgt later.

Meierijsche Courant, Dinsdag 16 Maart 1920.
Valkenswaard. Men verzoekt ons ít volgende mede te deelen: De installatie van den nieuwen burgemeester zal niet op 17, zooals wij eertijds meldden, doch op 18 Maart geschieden. De burgemeester zal met den trein van 11 uur 10 minuten alhier arriveeren. Op het gemeentehuis zal vervolgens de heer Kuypers in eene plechtige vergadering als burgemeester dezer gemeente worden geÔnstalleerd, waarna van 12.30 tot 2 uur receptie zal gehouden worden ten gemeentehuize. Wegens de abnormale tijdsomstandigheden zal uiterlijk feestbetoon achterwege blijven; alhoewel de gemeentenaren beleefd worden verzocht als bewijs van sympathie op dien dag te vlaggen.

Meierijsche Courant, Donderdag 18 Maart 1920.
Valkenswaard. Installatie burgemeester Valkenswaard. Hedenmorgen 11 uur 10 minuten arriveerde de Ed. Achtbare heer Kuijpers. Aan het station werd hij verwelkomd door den loco-Burgemeester F. v.d. Ven. Vervolgens nam Z.Ed.achtb. plaats in een open landauwer: waarin gezeten waren loco-Burgemeester v.d. Ven, weth. Jaspers en de secretaris Verhoeven, waarna men naar het Gemeentehuis reed. Overal wapperde de vaderlandsche driekleur. Op het gemeentehuis aangekomen, werd een plechtige raadszitting gehouden, waarbij de heer Kuijpers plechtig werd geÔnstalleerd. Ö

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Maart 1920.
Uit de Sigarenindustrie. Eene algeheele slapte is ingetreden in de sigaren-industrie. De meeste fabrikanten zitten tot berstens toe vol sigaren, de export staat stop, bovendien de lage valuta in het buitenland, de nieuwe tabaksbelasting wordt binnenkort ingevoerd, het nieuwe collectief arbeidscontract is aangenomen wat voor de fabrikanten beteekent uitbetaling van hoogere arbeidsloonen, en dit alles bij elkaar genomen heeft sommige sigarenfabrikanten reeds doen besluiten, de fabrieken stop te zetten, anderen hebben den arbeidsduur reeds aanmerkelijk verkort, en honderden werklieden hebben zich reeds aangegeven voor de werkloosheidsverzekering.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 Maart 1920.
Valkenswaard. Installatie Burgemeester. Omtrent de installatie van den edelachtb. heer Kuijpers als burgemeester der gemeente, nog het volgende:
Nadat op ít gemeentehuis de rede van den EdelAchtb. heer Kuijpers geŽindigd was en hij het burgemeestersambt had aanvaard, werd door den secretaris den heer Verhoeven, nog een korte speech gehouden, waarin hij burgemeester Kuijpers de verzekering gaf, dat ZijnEd.Achtb. van hem en de overige ambtenaren steeds steun zou onder vinden. Daarna begon de receptie waarvan druk gebruik werd gemaakt. Des middags bracht de harmonie U.n.A. eene serenade aan den edelachtb. heer Kuijpers aan ít gemeentehuis, waar deze de raadsleden op het balcon verscheen. Door den president den weledelen heer Wolters werd hulde gebracht aan den nieuwen burgemeester dezer gemeente. Zichtbaar getroffen voor deze hulde dankt burgemeester Kuijpers in welgekozen woorden. In den namiddag maakte zijn edelachtb. in gezelschap van wethouders en raadsleden eene wandeling door ít dorp teneinde een en ander in oogenschouw te nemen.

          

burgemeester Elise Kuijper
ambtsperiode 1920-1940
(collectie Henk van Mierlo)

Algemeen heeft deze installatie van burgemeester Kuijpers een gunstigen indruk gemaakt. Moge het hem gegeven zijn, vele jaren in het belang van Valkenswaard werkzaam te zijn tot groei en bloei der gemeente.

Meierijsche Courant, Dinsdag 23 Maart 1920.
Valkenswaard. Bij verschillende sigarenfabrikanten is het werk opgezegd, zoodat het getal werkloozen thans reeds aanzienlijk wordt.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 Maart 1920.
Valkenswaard. Maandagavond werd op initiatief der R. K. Werkliedenvereeniging een vergadering gehouden in ít cafť M. Berkers, waarbij de voornaamste leiders der vakvereenigingen waren uitgenoodigd. Als spreker trad op de Bondspropagandist Uyen, welke als onderwerp had: de centrale ziekenkas in verband met de a.s. Rijksziektewet. Alvorens dit punt te behandelen hield genoemde spreker eene inleiding over den hedendaagschen toestand, waarbij hij de leiders aanspoorde trouwe verdedigers te zijn. Hierna werd op duidelijke wijze bovengenoemd onderwerp behandeld. Van de rondvraag werd door enkelen gebruik gemaakt. Onder een woord van dank door den voorzitter werd deze vergadering gesloten met den gewonen groet.

Meierijsche Courant, Vrijdag 26 Maart 1920.
Valkenswaard. Ter beschikking van den gouverneur-generaal van Nederl.-IndiŽ is gesteld de heer A. Ekkelens van hier, om daar te lande te worden benoemd tot politieopziener 2de klas bij de algemeene politie.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Maart 1920.
Valkenswaard. Zondag hield R. K. Gemeentebelang eene algemeene ledenvergadering in ít Liefdehuis. De voorzitter heette vooral welkom den heer Kuypers burgemeester dezer gemeente, mede ter vergadering aanwezig. De notulen der vorige vergadering werden behoudens een kleine opmerking goedgekeurd. Hierna werd door den Secretaris, den heer
C. Boers, een kort doch correct jaarverslag uitgebracht, waarna hij nog een krachtige redevoering hield in verband met het dreigende revolutiegevaar. Spreker spoorde alle R. K. Standsorganisaties aan, om eendrachtig samen te werken, en als mannen van karakter voor het katholiek geloof te strijden. Door den Secretaris werd aan den EdAchtb. heer Kuypers, burgemeester, een woord van dank gebracht voor de eer aan de vereeniging bewezen door deze vergadering met een bezoek te vereeren. Hij wenschte dat burgemeester Kuypers lange jaren in Valkenswaard als burgemeester moge fungeeren tot groei en bloei der gemeente. Hierna nam de heer Kuypers ít woord en bracht dank aan het bestuur der vereeniging R. K. Gemeentebelang, beloofde zijn beste krachten voor den groei en bloei der gemeente, en sprak de hoop uit nog meermalen de vergaderingen te kunnen bijwonen. De voorzitter bracht nog een woord van dank aan den secretaris voor zijn gehouden redevoering.
- Met ingang van 1 April is F. A. Hoekx, tijdelijk inspecteur der directe belastingen te Rotterdam, op zijn verzoek, eervol ontheven van de werkzaamstelling als zoodanig.

Meierijsche Courant, Dinsdag 30 Maart 1920.
Borkel en Schaft. Aanranding. Zondagavond heeft alhier onder de gemeente eene brutale aanranding plaats gehad. De dochter van den landbouwer v. F. alhier te Valkenswaard woonachtig was met een harer vriendinnen bij hare ouders op bezoek geweest en wilde ís avonds per rijwiel huiswaarts keeren. Even voorbij den windmolen werd door een tweetal personen de weg versperd en het tweetal aangemaand halt te houden. Onder bedreigingen zelfs met den revolver in de hand verzochten zij beide meisjes de fiets af te geven en nadat zij zich hiervan hadden meester gemaakt, renden beide aanranders weg in de richting van den molen, alwaar zij de lantaarns uitdraaiden en door een binnenweg in buitenwaardsche richting verdwenen, zoodat vermoedelijk de schuldigen aan gene zijde der grens zullen moeten worden gezocht.
- Een tweetal personen alhier, die vorige week zonder pas een reisje naar BelgiŽ hadden gemaakt, werden aldaar door de Gendarmen opgepikt en eenige uren achter slot en grendel gezet. Na eene kleine borgstelling werden zij wederom in vrijheid gesteld.
- Met ingang van 1 April is tot kommies Dienstgeleider alhier benoemd de heer A. Speetjens.

Meierijsche Courant, Woensdag 31 Maart 1920.
Valkenswaard. Toen gisteren tegen den avond mej. R. even eene boodschap ging verrichten en haar rijwiel buiten liet staan, kwam zij tot de ontdekking toen zij weg wilde rijden, dat haar rijwiel gestolen was.
- Maandag hield de afd. Valkenswaard van de Centrale Boerenleenbank eene jaarvergadering in de zaal van den heer Jac. de Wit. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Vervolgens bracht den kassier verslag uit over het jaar 1919. Dan was aan de orde: Bestuursverkiezing. Voor den raad van toezicht aftr. P. v. Son en van het Bestuur C. P. J. Jaspers en Th. Smets. Uitgebracht 46 geldige stemmen waarvan er op de aftr. leden 41 stemmen werden uitgebracht, zoodat deze met groote meerderheid gekozen werden. Wijziging art. 7 van het huishoudelijk reglement werd met algemeene stemmen aangenomen. Verder komt art. 16 aan de orde. De Voorzitter licht toe dat de omzet der kassa veel grooter wordt en daarom het risico ook grooter is, stelt voor om het salaris van den kassier van É 225 te brengen op É 300. Met alg. stemmen aangenomen. Verder leest den kassier een circulaire van de Centr. Boerenleenbank voor. Het bestuur heeft een voorstel gemaakt als volgt: Gelden bij de bank gestort, doch met 2 dagen opzeggingstermijn opvorderbaar 3 pCt. rente, terwijl voor bedragen welke voor 1 jaar gedeponeerd worden 3Ĺ pCt. rente zal worden uitgekeerd. Algemeen goedgekeurd; hetwelk verder naar Eindhoven ter goedkeuring zal worden verzonden. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Door den kassier werd een woord van dank gebracht aan de leden voor het toekennen van verhooging salaris.

Meierijsche Courant, Donderdag 1 April 1920.
Valkenswaard. Dinsdag hield de R. K. Bouwvereeniging "Woningbelang" eene algemeene ledenvergadering in de zaal van den heer W. v. Dooren. De voorzitter, de heer H. Snellens heette allen welkom in het bijzonder den heer Kuypers, burgemeester, en den Eerw. heer kapelaan v.d. Zanden, die ook ter vergadering aanwezig waren.
De notulen der oprichtingsvergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Vervolgens werd door den Voorzitter een zeer correct verslag gegeven over de werkzaamheden van af de oprichting der vereeniging tot heden. Bij de verkiezing van 2 bestuursleden werden de 2 aftredenden, de heeren P. J. Jaspers en Th. Smets met overgroote meerderheid herkozen. Door den penningmeester Jaspers werd verslag uitgebracht over de financiŽn tot 31 Dec. 1920, hetwelk alsmede namens den raad van toezicht door den voorzitter van genoemde commissie den heer Jac. v.d. Besselaar, bevestigd werd.
Bij de rondvraag werd door een der leden gevraagd of het waar was, dat door de afd. Valkenswaard van de S. D. A. P. eene bouwvereeniging was opgericht. De voorzitter antwoordde hierop dat er bij den gemeenteraad niets van bekend is, althans in geen enkel verslag heeft men er iets van gelezen. Doch zoude zulks zijn, dan nog kan zij of geen andere vereeniging harder werken als hier gedaan is, daar allen denzelfden weg moeten passeeren. Vervolgens richte de voorzitter nog een woord van dank aan den heer Burgemeester, die de vergadering met zijne tegenwoordigheid heeft willen vereeren. "De belangen van R. K. Gemeentebelang zijn ook uw belang, en ik beveel dan ook onze vereeniging als zoodanig in uwe bescherming aan". Tevens bracht hij ook een warm woord van hulde aan kap. v.d. Sande, daar deze terecht de oprichter mag genoemd worden. De burgemeester dankt den voorzitter voor de hulde hem gebracht, en sprak de hoop uit dat de gemeenteraad steeds zou medewerken in het belang der R. K. Bouwvereeniging "Gemeentebelang".

Meierijsche Courant, Vrijdag 2 April 1920.
Valkenswaard. Op Zaterdag 3 April des middags ten 2 uur zal aan de nieuwe school de beŽediging der Burgerwacht plaats hebben.
- Alhier draait met de Paaschdagen de bekende film Het Hemelschip. Een enorm fantastisch werk met schitterende natuuropnamen en stoute beelden. Een film die de vredesgedachte poogt naderbij te brengen, al slaagt hij daarin ook niet. De film doet geen kwaad, al meenen wij te moeten waarschuwen tegen inhoudsboekjes welke eventueel, zooals vroeger te Eindhoven, er bij zouden verkocht worden.

Meierijsche Courant, Vrijdag 2 April 1920.
Tilburg. In de Raadszitting kwam de werkloosheid in de sigarenindustrie ter sprake. De voorzitter deed vooral uitkomen, dat wanneer de werkloosheid nog toeneemt, verschillende gemeenten de gevorderde uitkeeringen niet kunnen geven. Zoo zal Valkenswaard, indien al de sigarenmakers werkloos worden, wekelijks ruim É 8000 moeten uitkeeren; in Eindhoven zou dit bijna É 24.000 bedragen. Dergelijke bedragen kunnen door de gemeenten niet worden opgebracht. Besloten werd een adres aan den Minister van Arbeid te zenden waarin wordt te kennen gegeven dat den sigarenmakers financieelen steun moet worden gegeven doch dat daarnaast moet overwogen worden of de hulp alleen langs den weg van de Werkloosheidsverzekeringsnoodwet, of ook langs den anderen weg, als het geven van wachtgelden e.a. moeten worden verleend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 April 1920.
Valkenswaard. Woensdagavond werd door het bestuur der burgerwacht een propaganda-vergadering gehouden welke een feestelijk karakter droeg. De heer H. Hoekx opende de vergadering en heette in het bijzonder welkom den Ed.achtb. heer burgemeester De Kuijper, als hoofd van het wettig gezag, alsmede den geachten spreker mr. dr. J. van Best uit Eindhoven, welke op aanvraag aanstonds bereid was eene spreekbeurt te vervullen.
Mr. v. Best begon met te verklaren dat hij als spreker gevraagd dit gaarne volbracht; doch wanneer hij na eenige tijd moest constateeren dat de kern zijner redevoering wederom zachtjes teruguit liep dat hij dan maar liever thuis bleef en daar nuttiger werk kon verrichten. Het was hem echter een genoegen voor een volle zaal, zooals hier aanwezig, te kunnen spreken. Spreker verklaarde dan het dreigende gevaar dat rondom ons woedt, en ook in ons land dreigt. Spreker haalde breedvoerig aan waarom het noodig was zich bij den vrijwilligen landstorm aan te sluiten. Hij gaf verder te kennen wat revolutie was, in al zijn elementen, waarvan men in Rusland zich kan overtuigen. Ook in Duitschland in het Roergebied woedt het van alle kanten. Toen in 1870 in Frankrijk de revolutie uitbrak, was er een regeering aan het hoofd, welke alles in den volsten zin volgens sociale beginselen regeerde en toch kwam er revolutie. Spreker spoorde allen dringend aan, zich aan te sluiten om zoodoende, wanneer het noodig mocht zijn, als verdedigers op te treden. Wanneer wij dan gespaard mogen blijven, (want het gereed zijn onzer mannen doet het roode leger afschrikken) en mocht het gevaar voorgoed geweken zijn, dat wij dan fier voor onze vrijheid genoegen mogen smaken opdat daardoor Troelstra en zijn consorten nog een grootere nederlaag mogen ondervinden dan in November 1918.
Een daverend applaus viel den geachten spreker ten deel, waarbij hem door den heer H. Hoekx een woord van dank werd gebracht. Hierna werd gelegenheid gegeven zich aan te melden voor den vrijwilligen landstorm ofwel voor de burgerwacht. Door den heer P. Gyrath werd nog eene toespraak gehouden tot de burgerwacht.
Hierna werden door den karakter-komiek De Turk uit Woensel eenige comische voordrachten gegeven (waarbij de heer Dijkstra alhier als pianist fungeerde) welke de lachspieren der aanwezigen in beweging wisten te brengen. Het mag gezegd worden, deze avond was schitterend geslaagd. Door den burgemeester werd een woord tot de vergadering gesproken en noemde het een overblijdend teeken, nu het gevaar dreigde dat een groot getal zich heeft opgegeven.
- Gister slaagde mej. H. Mollen op het gehouden examen voor godsdienst. De geslaagde proficiat.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 April 1920.
Borkel en Schaft. Dinsdag behaalden al de leerlingen van den landbouwcursus het diploma. De heer Deckers, landbouwleeraar verklaarde, dat de Borkelsche cursus dit jaar de eerste was, waarvan allen slaagden. De heer Renders, landbouwonderwijzer te Valkenswaard, die den heer Deckers vergezelde, bekende volmondig nooit geweten te hebben, wat de Borkelsche cursisten presteerden. Hulde aan de groote werkkracht van den heer Goevaers en den onverzwakten ijver van zijn leerlingen.

Meierijsche Courant, Woensdag 7 April 1920.
Valkenswaard. Gouden bruiloft. Gisteren vierden Adr. v. Mierlo en Echtgenoote hun 50-jarige echtvereeniging, welk feest wegens den H. Vastentijd tot heden was uitgesteld. Des morgens ten 9 uur werd een plechtige H. Mis opgedragen ter intentie, bijgewoond door een talrijk kroost kinderen en kleinkinderen en feestcommissie, waarbij zich aansloot de gansche buurt en zeer vele ingezetene onzer parochie. Van de receptie werd druk gebruik gemaakt ook door de ZeerEerw. geestelijken.
Des namiddags werd een optocht gehouden door ít dorp welke opgeluisterd werd door de harmonie U.n.A. In den stoet merkten wij op Jubilarissen, kinderen en familie. Wagen bruidjes met feestcommissie, een wagen, voorstellende het boerenbedrijf in vroegere jaren, scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik, voetbalclub enz. enz. Tegen den avond werd door de zangvereeniging De Volharding en de harmonie U.n.A. aan de Jubelaressen een serenade gebracht, waarbij door de heeren v. Dongen en Walters resp. Directeur der Zangvereeniging en President der Harmonie U.n.A. in toepasselijke woorden hulde gebracht aan het gouden jubelpaar, welke hulde door den oudsten zoon, H. v. Mierlo in dank werd beantwoord. De versieringen waren netjes. In een drietal eerebogen waren toepasselijke opschriften aangebracht, zoodat de feestcommissie eer van haar taak heeft, en zij dus met genoegen op het schitterend geslaagde feest mag terugzien. Voegen wij ook onze wenschen bij de vele dat het gouden Jubelpaar nog vele jaren in gezondheid moge doorbrengen en eenmaal hunne diamanten bruiloft moge vieren.

Meierijsche Courant, Vrijdag 9 April 1920.
Valkenswaard. Zondagmiddag zal in de zaal van den heer Jac. Kanen een propagandavergadering gehouden worden van de R. K. Kiesvereeniging. Als spreker zal optreden dr. L. Deckers, lid der 2e Kamer der Staten-Generaal, die speciaal het woord zal voeren over den plicht der R. K. Vrouw in verband met de invoering van het Vrouwen-kiesrecht. Deze vergadering is toegankelijk voor alle R. K. kiezers, zoowel mannelijke als vrouwelijke personen, zoowel leden als nietleden der R. K. Kiesvereeniging. Na de rede van dr. Deckers zal gelegenheid bestaan om toe te treden tot het lidmaatschap der vereeniging, daarna wordt een besloten ledenvergadering gehouden, waarin een voorstel omtrent bestuursuitbreiding aan de orde zal worden gesteld. Vervolgens verkiezing der toe te voegen bestuursleden. R. K. Vrouwen, bezoekt deze zoo belangrijke vergadering!

Meierijsche Courant, Zaterdag 10 April 1920.
Valkenswaard. Gister namen wij in ons blad een bericht op over de interessante vergadering der R. K. Kiesvereeniging op morgen. Tot onzen spijt was ons ontgaan dat opname was verzocht in de courant van heden, waarvan wij hier wenschen mededeeling te doen. Alle kiezers ter vergadering op!

Meierijsche Courant, Maandag 12 April 1920.
Valkenswaard. R. K. Kiesvereeniging. Gister werd door de afdeeling Valkenswaard van de R. K. Kiezersvereeniging in den rijkskieskring ís Bosch, een groote openbare druk bezochte vergadering gehouden in de zaal van den heer Jac. Kanen, met het oog op uitbreiding der afdeeling door toetreding van vrouwelijke leden-kiesgerechtigden.
De voorzitter, de heer H. Snellens opende de vergadering met den Christelijken groet, heette alle aanwezigen hartelijk welkom, wees op de beteekenis van deze vergadering en leidde met een sympathiek woord het Tweede Kamerlid Dr. Dekers in aan wien hij het woord gaf.
Dr. Deckers begon met een historischen terugblik op de afgeloopen oorlogsjaren en wat daarop gevolgd is, n.l. de heerschappij van het communisme en het bolsjewisme in vele Europeesche landen, vooral in Rusland en in Duitschland.
In schrille kleuren teekende de geachte spreker de bolsjewistische toestanden vooral de positie, waarin de vrouw door het bolsjewisme geraakt was. Spr. betoogde, dat een dergelijk gevaar en dat zulke toestanden ook voor ons land kunnen dreigen, indien de katholieken niet op hun "qui vive" zijn en zich niet vasthouden aan hun heerlijk Roomsch geloof. Ö

Meierijsche Courant, Donderdag 15 April 1920.
Valkenswaard. Naar wij vernemen zal de pompinstallatie op het stations emplacement geelectrificeerd worden, zoodra het hoogspanningsnet alhier stroom zal leveren.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 April 1920.
Valkenswaard. Dat op sportgebied Valkenswaard ook vooruit gaat, bewijs wel, dat alhier is opgericht een Korfbalvereeniging, welke de naam draagt Eerste Valkenswaardsche Korfbalvereeniging. Het ledental bedraagt 15, staat onder leiding van den heer H. Lemmens en is gevestigd op de Leenderweg.
- Het getal werkloozen in de sigarenindustrie wordt werkelijks vergroot, zoodat spoedig ĺ der sigarenmakers werkloos zal zijn.

Meierijsche Courant, Maandag 19 April 1920.
Valkenswaard. Bij vonnis der arrondissementsrechtbank te ís Hertogenbosch, d.d. 16 April 1920 is de Naamlooze Vennootschap Champagnepils-fabriek Broederhulp, gevestigd alhier, verklaard in staat van faillissement, met benoeming van den Edel-Achtb. heer mr. Beckering van Loenen, rechter in gemelde rechtbank, tot rechter-commissaris en van mr. M. van der Heijden tot curator.
- Inbraak met diefstal. Vrijdagnacht werd in de stoomschoenfabriek van de firma J. v.d. Besselaar en Zn. inbraak gepleegd. Zestien paar schoenen werden vermist. Ondanks de ijverige nasporingen der politie is zij er tot heden nog niet in kunnen slagen de hand op de daders te leggen.

Meierijsche Courant, Maandag 19 April 1920.
Borkel en Schaft. Vos in de klem. ít Is alom bekend, dat een vos moeilijk te vangen is met de klem, doch dezer dagen mocht alhier de onbez. rijksveldwachter H. van der Heiden het genoegen smaken een prachtdier op dergelijke wijze te bemachtigen op het jachtterrein nabij de Malpie.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 April 1920.
Valkenswaard. Bij vonnis der Arrondissements Rechtbank te ís Hertogenbosch d.d. 16 April 1920, is verklaard in staat van faillissement de Handelsvennootschap onder de firma Van der Ven en FranÁois, gevestigd en kantoorhoudende alhier en hare individuele leden C. A. Van de Ven en P. J. FranÁois, tabakshandelaren, wonende alhier, met benoeming van Mr. de Menthon Bake tot Rechter Commissaris en tot Curator Mr. J. W. Bosch.

Meierijsche Courant, Donderdag 22 April 1920.
Valkenswaard. Te Amsterdam is be[noemd] tot arts de heer J. van Best, van hier.
- Zondag j.l. behaalde onze jongste voetbalclub "Sparta"den 2en prijs op de seriewedstrijd uitgeschreven door de "Valk" alhier. Daar deze vereeniging pas is opgericht, en uit zeer goede krachten bestaat, zullen zij deze zomer aan iedere seriewedstrijd deelnemen. Dus "Sparta" nog eens flink geoefend om bij een volgende gelegenheid te zegevieren met den 1en pr.

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 April 1920.
Valkenswaard. Op Zaterdag 1 Mei zal door den directeur der Cinema Palace ít nieuwe bioscoop-theater geopend worden dat met recht zijn naam draagt. De ligging even op den Leenderweg nabij het station, is uiterst gunstig. Moeite noch kosten zijn gespaard om het den bezoeker zoo aangenaam mogelijk te maken. Het nieuwe paleis zal geopend worden met den interessanten 6-weekschen serie-film "De koperen Kogel".

Meierijsche Courant, Zaterdag 24 April 1920.
Dommelen. Eenige dagen geleden werd alhier door eene commissie daartoe aangewezen, eene collecte gehouden langs de huizen voor den Vrijwilligen Landstorm en de Burgerwacht, die in deze kleine gemeente de kolossale som van É 254.65 opbracht. Wel een bewijs dat de diensten, die deze vereenigingen den lande bewijzen de inwoners onzer gemeente op hoogen prijs stellen.

Meierijsche Courant, Maandag 26 April 1920.
Valkenswaard. In de jaarvergadering der geitenfokvereeniging De Werkmanskoe werden de aftredende bestuursleden herbenoemd. Het dekgeld werd met 5 cent verhoogd en de leden aangespoord vooral de dekbewijzen op tijd in te zenden ter inschrijving in het fokregister.

Meierijsche Courant, Woensdag 28 April 1920.
Valkenswaard. Volgens de N. R. C. heeft de firma Gijrath haar sigarenfabriek stopgezet.

Meierijsche Courant, Donderdag 29 April 1920.
Valkenswaard. Dinsdag hield de harmonie U. n. A. hare algemeene jaarvergadering in de zaal van den heer L. Willems (voorh. Jac. Kanen). De heer F. v. Best sprak in zijn openingsrede, dat hij het voorrecht had in deze vergadering als Voorzitter te fungeeren, wegens ontslagname van den heer Wolters, welke voorheen als voorzitter fungeerde. De notulen werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd.
De Voorzitter deelde mede, dat de vacature Wolters niet aangevuld behoefde te worden. In de statuten staat vermeld van 10 bestuursleden, plus die van de werkende leden. Door de samen-smelting der harmonie U. n. A. en V. M. zijn ook de besturen samengesmolten ten getale van 13, plus 4 uit de werkende leden. Daarom brengt de voorzitter duidelijk naar voren dat in genoemde vacature niet behoeft voorzien te worden. Verder bracht de voorzitter een woord van hulde aan den heer Wolters voor al het goede als president der harmonie gedaan. Steeds was hij bereid om de algemeene belangen der harmonie te bevorderen. De aftredende bestuursleden A. v. Dongen en H. Moonen, J. de Louw en Ant. v.d. Besselaar werden met groote meerderheid herkozen. Uit het financieel verslag bleek dat de inkomsten bedroegen
É 1842.72 en de uitgaven É 1819.33, zoodat deze rekening sloot met een batig saldo van
É 23.39. De voorzitter gaf omtrent dit verslag eene toelichting, waaruit bleek dat de toestand der financiŽn niet zoo gunstig genoemd kon worden. De kosten der harmonie worden steeds hooger. Op de gehouden bestuursvergadering was dan ook besloten de contributie met 50% te verhoogen. Ook het gemeentebestuur toont sympathie voor de harmonie, daar zij 400 gulden subsidie verleende. Verder gaf de voorzitter nog een overzicht van ít schitterend behaalde succes verleden jaar in Amsterdam. Spreker deed dan een ernstig beroep op allen om moreelen en financieelen steun. Verder sprak hij ín woord tot de werkende leden om steeds door te gaan met vollen ijver om straks wanneer de grenzen weer meer open zijn, op een internationaal concours te kunnen zegevieren. Een daverend applaus viel spreker ten deel. Daar van de rondvraag niemand gebruik maakte werd de goed geslaagde vergadering door den voorzitter onder een woord van dank voor de trouwe opkomst gesloten.
- Politietroepen. Alhier zijn gearriveerd de politietroepen belast met het toezicht op het vreemdelingenverkeer. Voorloopig zijn zij bij verschillende ingezetenen ondergebracht, doch weldra zal eene barak worden gebouwd, waar zij in gehuisvest zullen worden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 4 Mei 1920.
Valkenswaard. Baldadigheid. Zondagavond is in het cafť Central (cafť Louwers) op de Markt een der vitrinis [sic] stuk gegooid. De schadepost hierdoor veroorzaakt bedraagt circa 60 gulden. Daders tot heden onbekend.
- Cinema Palace. Zondag had de plechtige opening der bioscope "Cinema Palace" plaats. De harmonie U. N. A. maakte eene muzikale wandeling en trok in optocht naar de Bioscope, waarna de feestelijke opening geschiedde. De Bioscope was netjes versierd en priojkte in groot feestgewaad. Opgevoerd werd het prachtige filmstuk "De koperen Kogel". De Bioscope is naar de eischen des tijds ingericht en gunstig gelegen nabij ís station.

Meierijsche Courant, Donderdag 6 Mei 1920.
Valkenswaard. Met Staatscourant No. 87 van Woensdag 5 Mei zijn verzonden de statuten van de Woningbouwvereeniging "Gemeenschappelijk Belang", gevestigd alhier.

Meierijsche Courant, Vrijdag 7 Mei 1920.
Valkenswaard. Gouden bruiloft. Wegens ongesteldheid was de viering van de gouden bruiloft van P. Kuypers uitgesteld. Thans is de ziekte zoodanig verbeterd, dat door de buurt de voorbereidende werkzaamheden weder hervat zijn.
- R. K. Openlucht meeting. In Juli a.s. zal alhier eene groote R. K. Openlucht meeting gehouden worden. Wij hopen hierop spoedig nader terug te komen.

Meierijsche Courant, Maandag 10 Mei 1920.
Valkenswaard. R. K. Bouwvereeniging Woningbelang. Met heel veel genoegen vernemen wij, dat op 28 Mei a.s. door de R. K. bouwvereeniging Woningbelang zal worden aanbesteed het eerste complex arbeiderswoningen, 62 stuks. Woningbelang dat door onverpoosde activiteit dit mooi resultaat heeft bereikt, zal door den aanbouw in de meest dringende behoefte voorzien. Voor de arbeidende bevolking is het een uitkomst!
- Zangvereeniging de Volharding. J.l. Woensdag was het 25 jaar geleden, dat onze zangvereeniging werd opgericht. De zangvereeniging is in de loop der jaren werkelijk ín deeltje van Valkenswaard geworden en mag zich in de belangstelling van iedereen verheugen. Lieten de tijds- en financieele omstandigheden het niet toe, het jubileum naar buiten uit op feestelijke wijze te vieren, wel ligt het in de bedoeling van het bestuur, binnen beperkten tijd de werkende dames- en heeren-leden ter herdenking van het 25-jarig bestaan op een intiemen feestavond te vereenigen. De werkende leden, wiens ijver onder de onvermoeibare, actieve leiding van den directeur Jos. van Dungen algemeen werd geroemd, hebben deze ontspanning wel verdiend.
- Naar men ons mededeelt heeft mej. Dina Gyrath ontslag genomen als bestuurslid van den R. K. Vrouwenbond. De vereeniging en het bestuur verliest in mej. Gyrath haar flinke, bekwame secretaresse, die gedurende het korte bestaan van de vereeniging degelijk voor de belangen van den bond is werkzaam geweest. Noode zal mej. Gyrath dan ook gemist worden.

Meierijsche Courant, Vrijdag 14 Mei 1920.
Valkenswaard. Maandagavond had in de zaal van den heer P. Verhappen eene vergadering plaats van de tooneelvereeniging "De Vriendschap" met het doel reorganisatie der vereeniging. Tot regisseur werd bij acclamatie gekozen de heer Joh. Louwers. Tot bestuursleden werden gekozen de heeren C. Snellen (voorzitter), J. de Natris, W. van Hout, Jac. Wils, H. van Lieshout, A. van Hout en J. M. Wijnen. Moge de vereeniging onder het nieuwe bestuur weer den ouden roem handhaven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 15 Mei 1920.
Valkenswaard. Woningbouw. Door de R. K. Bouwvereeniging "Woningbouw" [sic] zal op Vrijdag 28 Mei worden aanbesteed, het bouwen van 62 arbeiderswoningen.
- Concertgebouw. Met Staatscourant no. 93 van Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Mei zijn verzonden de statuten van de Naaml. Vennootschap: Concertgebouw Concordia alhier. De vennootschap heeft ten doel het stichten en exploiteeren van een gebouw hetwelk gebezigd zal worden voor het geven van concerten en het houden van repetities, vergaderingen van allerlei aard en alle verdere bijeenkomsten in den ruimsten zin des woords, mits niet in strijd met de openbare orde en goeden zeden. Het gebouw zal geŽxploiteerd worden als zuiver financieele instelling. Het kapitaal der vennootschap bedraagt É 40.000 verdeeld in 160 aandeelen van É 250. Voor de eerste maal zijn tot leden der directie benoemd:
1. Henri Aloysius Josephus Maria Snellens, voorzitter; 2. Johannes Franciscus Maria van Best, ondervoorzitter; 3. Johannes Franciscus Antonius Gyrath, 1e secretaris; 4. Jacobus van den Besselaar, 2e secretaris; 5. Henricus Franciscus Petrus Kersten, penningmeester; 6. Christianus Petrus Jaspers, commissaris; 7. Peter Jacobus Bots, commissaris.

Meierijsche Courant, Donderdag 20 Mei 1920.
Valkenswaard. Dinsdag hield de R. K. CoŲperatie "Ons Voordeel" hare algemeene jaarvergadering in de zaal van den heer P. Verhappen. De secretaris bracht verslag uit over het afgeloopen jaar. Uit de balans bleek dat er een nadeelig saldo was, hetwelk volgens mededeelingen van den Voorzitter, zijn oorzaak vond in de dalende prijzen van sommige artikelen. Besloten werd dan ook om geen dividend uit te keeren. Het aftredend bestuurslid
J. Wijnen alsmede het lid der commissie van toezicht J. Roijers werd bij acclamatie herkozen. De Eerw. adviseur kap. v.d. Zanden spoorde de leden aan tot trouwe deelname en wees erop, wat gedaan moet worden tot de verheffing van den R. K. Werkmansstand. Onder een woord van dankzegging en tevens aanmoediging tot de leden, werd deze vergadering door den voorzitter met den Christelijken groet gesloten.

Meierijsche Courant, Vrijdag 21 Mei 1920.
Valkenswaard. Zondag 16 Mei, den dag waarop Jeanne dí Arc onder het getal der heiligen werd opgenomen, had alhier een feestvergadering plaats van de R. K. Standsorganisatie "Jeanne dí Arc" van vrouwen en meisjes uit den arbeidenden stand. In deze vergadering trad als spreker op de heer Uyen, uit Eindhoven.

Meierijsche Courant, Zaterdag 22 Mei 1920.
Valkenswaard. Op de j.l. gehouden bestuursvergadering der tooneelclub "De Vriendschap" is in beginsel besloten, om in het komende seizoen een grooten nationalen wedstrijd te organiseeren van tooneelvereenigingen.
- Rijwieldiefstel. Donderdagavond omstreeks 10 uur zijn twee rijwielen ontvreemd uit de poort der brouwerij der firma Gebr. Baken alhier. Vermoedelijk zijn de rijwielen vervoerd naar BelgiŽ. Daders onbekend.

Meierijsche Courant, Woensdag 26 Mei 1920.
Valkenswaard. Morgen zal de R. K. Werkliedenvereeniging St. Joseph een algemeene ledenvergadering houden in de zaal van den heer P. Verhappen alhier. Op de belangrijke agenda komt behalve bespreking Openluchtmeeting, ook nog voor Bestuursverkiezing. Wij twijfel[en] dan ook niet of de leden zullen deze belangrijke agenda begrijpen en de a.s. vergadering bijwonen.

Meierijsche Courant, Woensdag 26 Mei 1920.
Borkel en Schaft. Inbrekers ingepikt. Zondagmiddag had alhier inbraak met poging tot diefstal plaats ten huize van den molenaar de W. die met de Pinksterdagen met zijn gezin afwezig was. Toen mej. L., die belast was eenig toezicht te houden, op het erf kwam, stond een persoon bij ít kippenhok en tevens hoorde zij, dat de keukendeur aan de binnenzijde werd ontgrendeld. Toen deze deur door den inbreker werd geopend, zag hij mej. L. in plaats van zijn collega voor zich staan, waarop hij tot haar zei: hier is niemand thuis. Hij verklaarde door de deur binnen te zijn gegaan, doch bij nader onderzoek bleek, dat hij door het stuktrappen van een dakvenster zich toegang had verschaft. Toen zij van juffr. L. vernamen, dat de politie van het geval in kennis zoude worden gesteld, namen beiden ijlings de vlucht richting de grens, doch een paar uur later werden zij bij het verlaten van een cafe, door den gemeente-veldwachter Aarts en den onbez. rijksveldwachter van der Heijden gearresteerd en in voorloopig arrest gesteld. Het bleken te zijn de gebr. S. afkomstig uit Schijndel; de een is werkzaam in het mijndistrict en de tweede bij een firma in Eindhoven.

Meierijsche Courant, Donderdag 27 Mei 1920.
Valkenswaard. Brand. Gisternacht stond de schuur van den heer H. Lemmens plotseling in lichte laaie. Eene groote partij hooi, mutserd, een landauer en een kachel werd een prooi der vlammen. De bergplaats brandde totaal leeg. Oorzaak onbekend.

Meierijsche Courant, Zaterdag 29 Mei 1920.
Valkenswaard. R. K. Werkliedenvereeniging. Op de gisteren gehouden vergadering der
R. K. Werkliedenvereeniging, waarbij tegenwoordig was de heer Uyen uit Eindhoven, bondspropagandist, is de bestuursverkiezing niet doorgegaan. De heer Uyen oordeelde dat de indiening der candidaten en tevens het gelegenheid geven voor candidatenstellen niet volgens reglement was geschied, en stelde daarom aan de vergadering voor, de bestuursverkiezing 14 dagen uit te stellen en de leden gelegenheid te geven om binnen 8 dagen candidaten in te dienen bij het bestuur. Hiermede ging de vergadering accoord. Vervolgens werd door den bondspropagandist de agenda der a.s. Centrale vergadering voorgehouden en op elk punt toelichting verschaft. Bekend werd nog gemaakt dat de aftr. bestuursleden zijn: H. v. Tongeren, voorz., W. Senders, 2e voorzitter en P. Koolen, penningmeester. Nadat de rondvraag was afgewerkt werd de vergadering door den Voorzitter met de gebruikelijken groet gesloten.
- Aanbesteding. Gisternamiddag ten 4 uur werd door den architect Wolters uit Eindhoven voor rekening der R. K. Bouwvereeniging Woningbelang te Valkenswaard in ít cafe van M. Berkers aanbesteed het bouwen van 62 arbeiderswoningen. De inschrijving was als volgt:
J. van Dun Tilburg É 444.300
G. Beeks en Co. Valkenswaard É 443.600
F. J. van Laane Heeze É 436.100
Jos. van Kuijk Leende É 435.900
N. V. Mij. ís Bosch É 435.800
A. Beeks Valkenswaard É 433.700
Ant. Peels Valkenswaard É 429.100
F. v. Doorn en Zn. Valkenswaard É 406.600
J. A. Mol Breda É 398.360
De gunning zal plaats hebben volgens bestek.

Meierijsche Courant, Dinsdag 1 Juni 1920.
Borkel en Schaft. De collecte alhier gehouden door den eerwaarden heer Van Vroonhoven, als bijdrage tot het bouwen eener nieuwe parochiekerk te Valkenswaard, heeft opgebracht de som van 424 gulden.
- Weensche kinderen. De alhier verblijvende Weensche kinderen ontvangen onderricht in den catechismus van de eerw. paters Trappisten.

Meierijsche Courant, Woensdag 2 Juni 1920.
Valkenswaard. R. K. Vrouwenbond. Morgenmiddag zal de R. K. Vrouwenbond afd. Valkenswaard in de zaal van den heer Swinne (voorheen Jac. Kanen) een algemeene vergadering houden, waarbij door den bekenden redenaar den ZeerEerw. Pater Henricus uit Helmond eene lezing zal gehouden worden. Tevens zullen gezamenlijk de bekende liederen "Aan U o Koning der Eeuwen" en "Roomsche Blijdschap" gezongen worden, zoodat wij niet twijfelen, of deze vergadering zal druk bezocht worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 5 Juni 1920.
Valkenswaard. R. K. Vrouwenbond. Donderdag hield de R. K. Vrouwenbond afd. Valkenswaard eene algemeene ledenvergadering in de zaal Kanen welke zeer druk bezocht was, zoodat velen nog een plaatsje op het podium moesten verkrijgen. Daar de presidente verhinderd was, leidde mej. v.d. Besselaar de vergadering. In haar openingswoord heette zij allen welkom op deze eerste vergadering van den R. K. Vrouwenbond, in het bijzonder den ZeerEerw. redenaar Pater Henricus uit Helmond. Nadat uit volle borst was gezongen Aan U, o Koning der Eeuwen, kreeg het woord Pater Henricus, die als onderwerp gekozen had: De huidige vrouw; als meisje, echtgenoote en moeder, wier afzonderlijke verplichtingen en werken hij in treffende woorden voor oogen stelde. Zijne lezing oogstte veel bijval. In de pauze werden door de voorzitster mededeelingen gedaan, o.a. zeide zij, dat er zich een commissie heeft gevormd, bestaande uit mej. M. Hoekx, mej. Koese en mej. A. van Best, welke zich belast met handwerken voor de nieuw te stichten parochiekerk van Pastoor v. Vroonhoven, alhier.Degenen, die hieraan deel wenschen te nemen ofwel steun willen verleenen, kunnen zich wenden tot mej. Koese, Liefdegesticht. Ook spoorde de presidente aan het pas verschenen blad van den R. K. Vrouwenbond zooveel mogelijk te lezen, opdat daardoor ieder beter begrip krijge van wat de bond wil en nastreeft.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Juni 1920.
Valkenswaard. Gisteren slaagden te ís Hertogenbosch de heeren S. de Louwere en J. Geldens voor het examen Boekhouden "Hanze-Diploma". Beiden genoten hun opleiding van den Heer Somers, Hoofdonderwijzer alhier.

Meierijsche Courant, Dinsdag 8 Juni 1920.
Borkel en Schaft. Landbouwcursus. Na het volgen van een 2-jarigen landbouwcursus mochten alle leerlingen Zondag het genoegen smaken uit handen van onzen Burgemeester een diploma te ontvangen voor het met goed gevolg afgelegd landbouwexamen. De heer Goevaers, landbouwleeraar alhier, toonde zijne tevredenheid voor den met succes geslaagde cursus en bracht een woord van dank aan den Burgemeester en de leden van den gemeenteraad voor het aanschaffen van een landbouwbibliotheek. De toezegging werd nog gedaan de bibliotheek, die nog niet aan alle eischen voldoet, aan te vullen. Aan niet-cursisten zal gelegenheid worden gegeven van deze nuttige landbouwboeken hun voordeel te trekken.

Meierijsche Courant, Woensdag 9 Juni 1920.
Valkenswaard. Gouden bruiloft. Maandag vierden de echtelieden P. J. Kuipers en echtgenoote hunne gouden bruiloft, in vereeniging met hun talrijk kroost vijf zonen en zes dochters. Door de buurt waren fraaie bogen en versieringen, alsmede toepasselijke opschriften aangebracht, welke getuigden van energie en kunst.
Des morgens negen uur werd een H. Mis tot dankzegging opgedragen. Des namiddags werd een zeer mooien optocht gehouden welke tafereelen uit oude tijden voorstelden waarbij de harmonie U. n. A. hare medewerking verleende. Des avonds werd door de zangvereeniging de Volharding alsmede de harmonie U. n. A. eene serenade gebracht aan het jubelpaar. Daarbij werd door de presidenten van genoemde vereenigingen de heeren H. Snellens en F. van Best treffende toespraken gehouden, welke dankbaar werden beantwoord door den schoonzoon
J. Borenbergen. Des avonds was de gansche buurt electrisch geÔllumineerd. De feestcommissie kan met voldoening terugzien op dit schitterend geslaagd feest.

Meierijsche Courant, Zaterdag 12 Juni 1920.
Valkenswaard. Donderdag hield de R. K. Werkliedenvereeniging eene algemeene ledenvergadering in de zaal van den heer P. Verhappen. Door den voorzitter werd de beschrijvingsbrief van de gehouden Centrale Vergadering te ís Bosch in ít kort weergegeven. Het voorstel om een request naar den gemeenteraad in te zenden voor afschaffing van de kermis werd verworpen. Door den bondspropagandist Uyen werd een en ander duidelijk en op leerzame wijze toegelicht. Staande de vergadering werd een propagandaclub opgericht welke reeds met de a.s. Openluchtmeeting hare diensten bewijzen zal. Daarna werd de Bestuurs-verkiezing gehouden. Gekozen werden P. Koolen, aftr., Th. Sterken en P. Smits, welke door den heer Uyen werd toegesproken, die tevens een woord van dank bracht aan de aftr. bestuursleden voor al het goede aan de vereeniging gedaan.

Meierijsche Courant, Dinsdag 15 Juni 1920.
Valkenswaard. Werkstaking. Gisterenmorgen is op de sigarenfabrieken der firma Bijnen-Gels, Jeurissen en H. Moonen & Zn. door het personeel het werk neergelegd in opdracht van het hoofdbestuur. Er wordt gepost.
- Drankbestrijding. Woensdag zal door de R. K. Drankbestrijdersvereeniging "St. Nicolaas" eene groote propagandavergadering gehouden worden in de zaal van den heer Swinnen alhier. Als spreker zal optreden de ZeerEerw. Pater Henricus uit Helmond. Onderwerp: Andermaal ten strijde. "Waartegen, Waarvoor, Waarmee".
- Kruisboogsport. Zondag hield het Kruisboog- en Schuttersgezelschap De Rozejacht gevestigd bij G. Kiviets een onderling concours. De uitslag was als volgt: Geluk: 1e pr. H. Vos, 33 punten, 2e pr. H. Huibers 32 p. Personeele prijzen: 1e pr. J. v. Aken 20 punten, 2e pr. P. Verhappen 19 punten, 3e pr. G. v. Aken 19 punten. Extra aanbieding. 1e pr. Ons genoegen in Oranje 42 punten, 2e pr. De nieuwe strijders 40 punten, 3e pr. De Rosejacht. Kampioen. 1e pr. H. Seerden 16 punten, 2e pr. J. van Asten 15 punten. Korpsmedaille. Uitspanning na arbeid 39 punten.

Meierijsche Courant, Donderdag 17 Juni 1920.
Valkenswaard. Doodelijk motorongeval. De heer P. Moonen Hzn. ging met het schoone zomerweer gisteravond nog even toeren met de stoomfiets naar Dommelen. Op een draai van den weg reed hij in volle vaart tegen een kar, waarbij de burrie hem de geheele borstkas indrukte. De dood trad onmiddellijk in. Het slachtoffer was 23 jaar.
- Rectificatie. Niet bij de fa. Gebr. Jeurissen, zooals gisteren bij vergissing gemeld werd, doch bij de fa. de Louw zijn posten geplaatst.

Meierijsche Courant, Dinsdag 22 Juni 1920.
Valkenswaard. Drankbestrijding. Zondag hield de R. K. drankbestrijdersvereeniging St. Nicolaas eene huishoudelijke vergadering in het Liefdehuis. De voorzitter stelde in zijn openingswoord voor, om een geheel nieuw bestuur te kiezen, hetwelk bij acclamatie werd aangenomen. Gekozen werden als bestuursleden Jac. v.d. Besselaar, W. van Hout, W. F. van Hout, Th. Sterken en S. de Louwe. Tot voorzitter werd gekozen de heer Jac. v.d. Besselaar. Tevens werd ook een bestuur gekozen voor eene eventueel op te richten propagandaclub.

Meierijsche Courant, Vrijdag 25 Juni 1920.
Valkenswaard. R. K. Tooneel. Naar wij vernemen is door eenige heeren voorstanders op kunst- en tooneelgebied het initiatief genomen om door samenwerking op te richten eene
R. K. Tooneelvereeniging welke dan eene onderafdeelingzal worden der R. K. Werklieden-vereeniging.
- Electrificatie. Het transformatorhuisje voor het electriciteitsbedrijf alhier is gereed. Aan de verdere werkzaamheden wordt druk gewerkt waarbij een groep werklooze sigarenmakers te werk zijn gesteld.

Meierijsche Courant, Woensdag 30 Juni 1920.
Valkenswaard. Roomsch Tooneel. Men schrijft ons: Zondag j.l. werd alhier een vergadering gehouden ten einde te komen tot oprichting eener R. K. Tooneelvereeniging, welke een onderafdeeling der R. K. W. V. zou vormen. Door de aanwezigen werden van verschillende zijden bezwaren tegen de oprichting geopperd, doch vooral van de zijde der hier bestaande (neutrale?) tooneelvereeniging "De Vriendschap". Staande ter vergadering traden 12 leden toe, waaruit het volgend bestuur werd gekozen: W. F. van Hout, Theo Sterken, P. Smits, L. Damiaans en W. v.d. Wiel; tot regisseur werd J. Jansen bij acclamatie gekozen, terwijl de vereeniging onder patronaat van St. Servatius werd gesteld. Bij het bestuur bestaat tot nadere order de gelegenheid zich als lid op te geven.

Meierijsche Courant, Woensdag 30 Juni 1920.
Borkel en Schaft. Schietwedstrijden. Zondag 4 Juli zal alhier een schietwedstrijd worden gehouden voor de leden der Burgerwachten en Vrijwilligen Landstorm van de gemeenten Westerhoven, Riethoven, Dommelen en Borkel en Schaft. Na afloop van den wedstrijd zal door den ZeerEerw. heer van Swelm eene lezing worden gehouden voor al de deelnemers.

 

  copyright © sHGV                                                                               last update: 27-12-2007