1920-2

Meierijsche Courant, Donderdag 1 Juli 1920
Valkenswaard. Kaartwedstrijd. Zondag j.l. werd door het kaartgezelschap "De vroolijke katters", gevestigd bij mej. Wed. A. van Poppel een kaartconcours gegeven, waaraan door 22 gezelschappen werd deelgenomen. De prijzen werden behaald als volgt:
1ste serie: 1e pr.: De lustige strijders, Meerveldhoven; 2e pr. De lustige katters, Valkenswaard; 3e pr. De blanke degen, Gestel.
2de serie: 1e pr. De blanke degen, Gestel; 2e pr. Onderlinge Vriendschap, Startum; 3e pr. De lustige katters, Valkenswaard.
Kampioensprijzen: 1e pr. De lustige katters, Valkenswaard; 2e pr. De rustende jagers, Gestel; 3e pr. De lustige katters, Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Vrijdag 2 Juli 1920
Valkenswaard. Dat t getal bedevaartgangers naar het genadeoord Handel telkens toeneemt bewijst wel t feit dat Dinsdag j.l. c.a. 1200 personen ter bedevaart trokken. Ook blijft de reis nog volgens oude gewoonte gehandhaafd per kar, per wagen en velen die de reis te voet afleggen; terwijl de leden der harmonie U. n. A. telkens voor een groot deel de processie opluisterden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Juli 1920
Trekhondenwet. Bij Koninklijk Besluit is geregeld dat met ingang van 1 Juli de schouder-hoogte der trekhonden die voor een kar gebezigd worden, moet bedragen 60 cM. De politie zal op deze vereischte streng toezicht houden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 3 Juli 1920
Valkenswaard. Vervroegde kermis. Volgens een vroeger genomen raadsbesluit zal de kermis alhier dit jaar gevierd worden op Zondag 1, Maandag 2, Dinsdag 3 en Woensdag 4 Augustus a.s. Verschillende vermakelijkheden zullen naar wij vernemen, worden toegelaten.

Meierijsche Courant, Dinsdag 6 Juli 1920
Borkel en Schaft. Schietwedstrijden. Zondag werd alhier door de leden der Burgerwachten van Westerhoven, Riethoven, Dommelen en Borkel en Schaft een vriendschappelijke schietwedstrijd gehouden. Om haf een werd op het kerkplein afgemarcheerd, voorafgegaan door n groep schoolkinderen met vlaggetjes. Op het schietterrein werden de leden verwelkomd door Burgemeester Baken waarna de wedstrijd werd geopend. Geschoten werd op een afstandsbaan van 100 M. met 5 man tegelijk en per man 5 schoten. Uitslag als volgt: Borkel en Schaft aantal schutters 58, behaalde punten 1150, per man ongeveer 20. Westerhoven, aantal schutters 59, behaalde punten 948, per man 16. Dommelen 65 schutters, behaalde punten 1197, per man 18. Riethoven 51 schutters, behaalde punten 917, per man 18. Daarna had nog een onderlinge wedstrijd plaats van 3 personen per Burgerwacht en 5 schoten per man. Uitslag: Borkel en Schaft 101 punten, Dommelen 94 p., Westerhoven 90 p. en Riethoven 94 punten.
Na den wedstrijd verscheen de Z.E. heer Van Swelm uit Eindhoven, vergezeld van Burgemeester Baken op het schietterrein, bracht vanaf den schietberg een woord van hulde en dank aan alle Burgerwachters en vrijwillige landstormers en zette tevens in een breed betoog het doel der Burgerwachten uiteen. Burgemeester Baken bracht een woord van dank aan Z.Eerw. heer van Swelm, alsmede aan de deelnemers van den wedstrijd en sprak den wensch uit, dat deze wedstrijd nog door meerdere zal worden gevolgd. Tevens werd een woord van dank gebracht aan den commandant J. Maas voor zijn onvermoeiden ijver en goede regeling betoond voor dezen wedstrijd.

Meierijsche Courant, Donderdag 8 Juli 1920
Rooken en productie. Het is een bekend verschijnsel dat al rookende het werk goed vlot. Een fabriek te Preston heeft drie maanden geleden den werklui verlof gegeven om elken ochtend en middag een kwartier te rooken. Nu is dit privilegie uitgebreid, s ochtends van negen tot half elf en s middags van drie tot half vijf. Het rooken heeft namelijk een vermeerdering in de productie ten gevolge gehad.

Meierijsche Courant, Vrijdag 9 Juli 1920
De meeting te Valkenswaard. We geven hier het programma van de a.s. Zondag te Valkenswaard te houden Gewestelijke Openluchtmeeting van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond. Te 2 uur Propagandaoptocht. Volgorde der afdeelingen: Valkenswaard, Eersel, Waalre, Hapert, Aalst, Veldhoven, Geldrop, Casteren, Bergeijk, Hoogeloon, Eindhoven, Son, Bladel, Heeze, Reusel, Budel. Aan den propagandaoptocht zullen deelnemen de Muziekcorpsen van Aalst, Heeze, Valkenswaard, Waalre en van den Volksbond van Eindhoven. Te volgen route: Peperstraat, Bakkerstraat, Stationstraat, Leenderweg, alwaar meeting. Rede van Rector van Swelm, Eindhoven. Onderwerp: Roomsch Leven. Lied: Roomsche Blijdschap. Rede van G. M. Busser, Nijmegen. Onderwerp: Nieuwe Banen. Daarna Leenderweg, Spoorstraat, Fabriekstraat, Schoolstraat, Eindhovensche weg naar de Kerk, alwaar Lof en slotwoord door den Adviseur der afd. Valkenswaard. Lied: Aan U, O Koning der Eeuwen.

Meierijsche Courant, Vrijdag 16 Juli 1920
Borkel en Schaft. Harmoniegezelschap opgericht. Gisteren werd onder voorzitterschap van Burgemeester Baken eene vergadering belegd met t doel te komen tot het oprichten van een muziekkorps. Nadat door den Burgemeester eenige financieele toezeggingen waren gedaan en door den heer De Wit uit Valkenswaard de noodige inlichtingen waren verschaft, melden 24 jongelingen zich aan om opgeleid te worden als toekomstige muzikanten onzer nieuw op te richten fanfare. Staande de vergadering werd een voorloopig bestuur gekozen onder voorzitterschap van den heer Goevaers.
- Woensdag had op het klooster der Eerw. Paters Trappisten de plechtige installatie plaats van den nieuw gekozen Abt.

Meierijsche Courant, Zaterdag 17 Juli 1920
Valkenswaard. Morgenmiddag zal in de zaal van den heer J. M. Berkers een belangrijke vergadering worden gehouden, waarin als spreker zal optreden dr. Goossens, Inspecteur van het R. K. Middelb. Onderwijs in Noord-Brabant, leeraar van het seminarie te St. Michiels-Gestel. Spreker zal eene lezing houden over "Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant", voorwaar een actueel punt vooral voor deze gemeente. Alle katholieken dus op ter vergadering.
- Kloosterjubil. De Eerwaarde Zuster Lucia, in de wereld mej. Maria Wilhelmina Koppens (alhier geboren), in de orde der Eerw. Zusters van Liefde en Barmhartigheid in het St. Elisabethsgesticht te Amsterdam (Mauritskade) hoopt Maandag 19 Juli haar vijf-en-twintig-jarig kloosterjubil te vieren. Vier en twintig jaar heeft zij in genoemd gesticht doorgebracht, waar zij hare krachten wijdt aan het verplegen van zieken en ouden van dagen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 20 Juli 1920
Valkenswaard. Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van het bestuur onzer Harmonie U. n. A. in de toekomst het aantal harer zomerconcerten te verdubbelen, met dien verstande dat een der eerste Zondagen van iedere maand de van ouds gebruikelijke uitvoering zal gegeven worden, terwijl ongeveer op de helft van elke maand op Zaterdagavond eene uitvoerende repetitie zal plaats hebben bij wijze van concert. Wij kunnen niet anders, dan dit voornemen van harte toejuichen, waardoor iedereen in de gelegenheid komt vaker te profiteeren van de artistike muzikale prestaties die U. n. A. onder haar kundigen directeur immer te genieten geeft. Daar het seizoen reeds ver gevorderd is, zijn de concerten voor dit jaar als volgt vastgesteld: Zaterdagavond 24 Juli, Zondag 8 Augustus, Dinsdag 31 Augustus in combinatie met de zang-vereeniging en Zondag 12 September.
Met genoegen kan zeker worden gemeld, dat deze week nog een vaste electrische licht-installatie op de kiosk zal worden aangebracht, waardoor U. n. A. in staat wordt gesteld avondconcerten te kunnen geven. Het publiek zal dezen maatregel weten te apprecieeren, door in grooten getale en met des te meer attentie deze uitvoeringen te komen bijwonen, waarvan de aanvangstijd bepaald is op half acht.

Meierijsche Courant, Woensdag 21 Juli 1920
Borkel en Schaft. Oproep van belanghebbenden. De onbekende belanghebbenden inzake het beroep, ingesteld door den raad dezer gemeente tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 April 1920, G. No. 388, IIIde afd., waarbij goedkeuring is onthouden aan de gemeentebegrooting voor 1920, worden opgeroepen door den w.nm. voorzitter der afdeeling voor de geschillen van bestuur van den Raad van State, zoo zij dit noodig achten, hunne memorien en bewijsstukken in te zenden vr 2 Augustus.

Meierijsche Courant, Vrijdag 23 Juli 1920
Valkenswaard. Den werkloozen sigarenmakers zal nu zooveel mogelijk werk verschaft worden aan de volgende werken: aanleggen Electriciteitsvoorziening, de grondwerken der kerk voor de nieuwe parochie, waarmede reeds een begin gemaakt is, alsmede voor de woningen der R. K. Bouwvereeniging "Woningbelang".

Meierijsche Courant, Donderdag 29 Juli 1920
Dommelen. Aan brandwonden overleden. In t begin dezer week had het kind van den landbouwer J. S. alhier t ongeluk achterover in een pot kokende ondermelk te vallen, zoodat het hevige brandwonden bekwam, waaraan het na een paar dagen is overleden. [Henrica Adriana Schutjes, overl. 26 juli 1920, 2 jaar oud].

Meierijsche Courant, Zaterdag 31 Juli 1920
Valkenswaard. Mond- en Klauwzeer. Dat de gevreesde ziekte mond- en klauwzeer niet alleen bij het hoornvee blijft, bewijst wel het volgende. Het geitenras is alhier in die mate door bovengenoemde ziekte aangetast, dat het bestuur der geitenfokvereeniging "De Werkmanskoe" zich genoodzaakt zag de jaarlijksche keuring met de kermisdagen niet te laten doorgaan.
- Woningbouw. Tot opzichter aan den woningbouw voor rekening der R. K. Bouwvereeniging "Woningbelang" is benoemd de heer Bannenberg uit Westerhoven.
- Op Kermis-Woensdag 4 Aug. zal door de scherpschutters vereeniging Prins Hendrik een groote wedstrijd worden gegeven met het geweer op vaste vogel op kunst en geluk, waaraan verbonden 5 prachtige prijzen. Aanvang des voormiddags om 9 uur.

Meierijsche Courant, Maandag 2 Augustus 1920
Dommelen. Vee-ziekten. Onder het vee breidt zich het mond- en klauwzeer schrikbarend uit, terwijl hiernaast zich onder de varkens de gevreesde vlekziekte voordoet, die veel slachtoffers vergt.

Meierijsche Courant, Maandag 2 Augustus 1920
Valkenswaard. Onze kermis. Onze kermis was gisteren zeer druk bezocht. Duizenden vreemdelingen waren toegestroomd om van de van ouds bekende Valkenswaardsche kermis te genieten. De verschillende vermakelijkheden werden zeer druk bezocht. De hypodroom werd overdruk bezocht, zoodat paardjes te kort waren om aan de honderden en honderden, welke een ritje wilde maken, te kunnen voldoen. Ook de voorstellingen in het Variete Theater werden zeer druk bezocht. De verschillende danszalen waren opgepropt vol, en menig walsje werd afgelegd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 3 Augustus 1920
Valkenswaard. Aanbesteding. Bij de gehouden aanbesteding van het aanleggen van electrisch licht in de te bouwen 62 woningen door de R. K. Bouwvereeniging "Woningbelang" werd ingeschreven als volgt:
Zonder bijwerken metselwerk:
v. Luit en v. Weezel f 4975; v.d. Hoek f 4600; Alberts en Kluft f 4250; A. N. E. M. f 4095; Verhoeven en Zn. f 4086; v. Gool f 3608; v.d. Broek f 3500; v.d. Ven en Co f 3500.
Met bijwerken metselwerk:
Mare-Feijen f 3670; Gyrath en Smets f 3490.
Gunning volgens bestek.

Meierijsche Courant, Woensdag 4 Augustus 1920
Valkenswaard. De heer F. A. Hoekx is met den titel van inspecteur van financin gesteld ter beschikking van den tijdelijken hoofdinspecteur van financin in Nederl.-Indi.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 Augustus 1920
Voor onze noodlijdende geestelijken. De Tijd meldt, dat de commissie, die in het Zuiden des lands het initiatief nam om te voorzien in den nood, waarin vele kath. geestelijken tengevolge der tijdsomstandigheden verkeeren, binnen drie dagen tijds een ton gouds ontving.

Meierijsche Courant, Donderdag 5 Augustus 1920
Mond- en Klauwzeer. Gedurende de week van 18 tot 26 Juli zijn in ons land 1937 gevallen van mond- en klauwzeer geconstateerd in 333 gemeenten, waarvan in Noord-Brabant 350 in 68 gemeenten.

Meierijsche Courant, Vrijdag 6 Augustus 1920
Valkenswaard. De kermis afgeloopen. Onze kermis behoort wederom tot het verledene. Dagelijks zag men op onze kermis een groot getal vreemdelingen, welke zich terdege amuseerden in de verschillende vermakelijkheden. Voor jong en oud was voldoende gelegenheid. Overal heerschte echter eendracht, zoodat men kan zeggen, dat onze kermis in goede orde is afgeloopen.
- Prijsverschieting. De scherpschuttersvereeniging Prins Hendrik, gevestigd bij G. Prinsen hield Woensdag j.l. eene prijsverschieting waarvan de uitslag was als volgt: P. J. Lemmens, 1e prijs; P. F. Sollaerts, 2e, 3e en 5e prijs; J. v. Daal, 4e prijs; P. L. Crooijmans, 6e prijs.

Meierijsche Courant, Zaterdag 7 Augustus 1920
Uit de sigarenindustrie. Woensdag heeft ten gemeentehuize te Eindhoven, de arbitrage kommissie, bestaande uit de heeren J. Verdijk, burgemeester van Eindhoven, voorzitter, prof. L. van Aken, patroons arbiter en J. van Rijzewijk, werklieden arbiter een vergadering gehouden, om te beslissen, in welke loonklasse Boxmeer, Cuyk a.d. Maas en Valkenswaard moeten worden geplaatst. De patroons wilden deze plaatsen in de vierde klasse onderbrengen, doch de werklieden waren van oordeel, dat ze thuis behoorden in de derde klasse. De uitspraak luidde, dat Boxmeer en Cuijk a.d. Maas in de vierde en Valkenswaard in de derde klasse moeten worden gebracht. Voor de werkliedenorganisaties waren J. Karel, Jac. Gemen, B. Kruithof en Eichelsheim aanwezig.

Meierijsche Courant, Maandag 9 Augustus 1920
Valkenswaard. Fransch L. O. Te Den Haag slaagde voor het examen L. O. mej. H. A. Hezemans, van hier.

Meierijsche Courant, Dinsdag 10 Augustus 1920
Valkenswaard. De Werkmanskoe. Zondag hield de geitenvereeniging "De werkmanskoe" hare jaarvergadering in de zaal van den heer P. Verhappen. Allereerst werd de agenda afgehandeld door de geitenverzekering, onderafdeeling van bovengenoemde vereeniging. De voorzitter memoreerde de slechte opkomst der leden en de thans heerschende ziekte onder de geiten. De secretaris las de notulen voor, welke goedgekeurd werden. Tevens werd door hem verslag uitgebracht omtrent den financieelen toestand, waarbij bleek dat er nadeelig saldo is van f 18,75. Dit vond oorzaak in de menigvuldige sterfte onder de geiten in verband met de thans heerschende ziekte, hoofdzakelijk in de laatste periode.
Besloten werd in verband met bovengenoemde het schatten der geiten voorloopig uit te stellen. Bij inschrijving werd het geld ophalen gegund aan P. C. Crooijmans, zijnde de laagste inschrijver.
De contributie der verzekering werd vastgesteld op 8 pCt. der verzekerde som. Het voorstel om nieuwe leden voor de verzekering aan te nemen, werd aangenomen. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt zoodat de voorzitter der geitenverzekering het woord gaf aan het bestuur der geitenfokvereeniging.
De secretaris J. Jansen tevens waarnemend voorzitter opende deze vergadering en gaf een overzicht waarom de geitententoonstelling dit jaar zooals gewoonlijk niet kon doorgaan met het oog op de heerschende ziekte. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. Tevens werd medegedeeld dat de houders van Sanageiten wiens dieren nog niet van kenteekenen voorzien zijn deze zich op kunnen geven bij den secretaris der vereeniging J. Jansen. In beginsel werd besloten om verplichte verzekering op de volgende viermaandelijksche vergadering op de agenda te plaatsen.

Meierijsche Courant, Woensdag 11 Augustus 1920
Valkenswaard. Aanbesteding nieuwe Kerk. Gisteren nam. werd door den architect Fr. Wolters uit Eindhoven namens het R. K. Kerkbestuur in het caf M. Berkers aanbesteed het bouwen eener R. K. Kerk en pastorie voor de nieuwe parochie H. Antonius van Padua alhier. Ingeschreven werd als volgt:
L. Raaijmakers, Wouw, 196.500; W. v.d. Schoot, Tilburg, 197.500; P. J. Faassen, Tilburg, 193.000; C. M. Horvers, Tilburg, 192.000; H. Moerenberg, Oisterwijk, 190.000; A. J. Angenent. s Bosch, 189.400; C. P. van Herk, Tilburg, 186.400; N. V. Maatschappij s Bosch te s Bosch, 180.990; J. Th. Huibregts, Eindhoven, 176.800; A. v. Hees en B. v.d. Laan, Boxtel, 172.780; A. J. Mols, Tilburg, 167.900; P. v. Dooren, Tilburg, 166.880; Firma Jac. Dielus, Geldrop, 159.300; A. Beeks, Valkenswaard, 158.925; C. Beeks & Co., Vwaard, 158.823; H. M. Damen, Terheijden, 152.512.
Gunning volgens bestek.

Meierijsche Courant, Woensdag 11 Augustus 1920
Borkel en Schaft. Vreemde visch. Door den heer Th. S. alhier werd een zeer vreemd soort visch gevangen, veel gelijkende op een zeelt ook wel louw genaamd. Hij heeft een grooten breeden kop en bek waaraan een langen baard en horens. Kenners beweren dat het een meerval is, een soort visch die veelal voorkomt in de Hongaarsche meren.
- Onze nieuwe fanfare. De oprichting eener fanfare alhier is thans verzekerd, de noodige instrumenten zijn reeds aangekocht en door de leden worden met grooten ijver de repetities gevolgd.
- Hooibrand. Zaterdagnamiddag ontstond alhier brand aan een hooi en stroomijt, toebehorende aan den heer P. Circa 1000 kg. stroo en ongeveer 2000 kg hooi werd een prooi der vlammen.

Meierijsche Courant, Zaterdag 14 Augustus 1920
Valkenswaard. Door de R. K. Steenkolenvereeniging Vooruitzicht alhier werd bij gelegenheid van haar tienjarig bestaan een gift van 50 gld. beschikbaar gesteld tot steun voor de stichting der nieuwe R. K. Parochie.

Meierijsche Courant, Woensdag 18 Augustus 1920
Valkenswaard. Zondag j.l. hield de R. K. Lederbewerkersbond afd. Valkenswaard eene algemeene ledenvergadering in t lokaal der Eerw. Zusters alhier. In hoofdzaak ging de vergadering over het nieuwe contract daar het thans bestaande contract op 31 Augustus eindigt. Er werd ernstig geprotesteerd tegen de beslissing van den bondsraad inzake verdeeling loonklasse; waarbij Valkenswaard gerekend werd bij de plattelandsgemeenten en daardoor in de derde klasse, zijnde de laagste loonklasse werd ingedeeld. Aan het hoofdbestuur werd opgedragen nogmaals een schrijven te richten aan het hoofdbestuur om Valkenswaard met Eindhoven in de 2e loonklasse in te deelen. Hierna sluiting der vergadering.

Meierijsche Courant, Zaterdag 21 Augustus 1920
Valkenswaard. Sigarenindustrie. De firma Hoekx en Maas mag zich in een voortdurenden bloei verheugen. Wederom ziet zij zich genoodzaakt, hare fabriek alhier uit te breiden en personeel bij te plaatsen om de vereischte productie te kunnen bereiken.

Meierijsche Courant, Maandag 23 Augustus 1920
Valkenswaard. Door de heeren Antonius Petrus Josephus Verhoeven, sigarenfabrikant te Breda en Christiaan Wolfgram, sigarenfabrikant te Valkenswaard, is aangegaan een vennootschap van Koophandel onder de Firma "Nederlandsche Sigarenfabriek Import- en Export Compagnie Kabat" gevestigd te Breda. Zij heeft ten doel de fabricage van sigaren en sigaretten en den handel in tabak en alle tabaksfabrikaten in den ruimsten zin des woords.

Meierijsche Courant, Woensdag 25 Augustus 1920
Valkenswaard. Zondag jl. hield de afd. Valkenswaard van den R. K. Vrouwenbond eene algemeene huishoudelijke vergadering in het Liefdehuis. In de vacature welke in het bestuur ontstaan was door ontslagname van mej. D. Gyrath, werd gekozen mej. A. Louwers. Besloten werd binnenkort n algemeene vergadering te houden. Na eenige huishoudelijke zaken behandeld te hebben werd de verg. gesloten.
- Vliegdemonstratie. Dezer dagen zullen door den heer Edison vliegdemonstraties gehouden worden.
- Aanbestedingen. Aan de N.V. Zuid-Nederlandsche Betonijzerbouw te s-Hertogenbosch is onderhands opgedragen het maken van betonfundeeringen en overige gewapend beton werken aan de R. K. kerk.

Meierijsche Courant, Maandag 30 Augustus 1920
Valkenswaard. Was eenigen tijd het getal werkloozen in de sigarenindustrie zeer verminderd, thans dreigt dit wederom grooter te worden. Bij de fa. gebr. Bots en Co. is aan een aantal meisjes het werk opgezegd. De fabriek van den heer Tinga is voor goed stopgezet, welke fabriek in eigendom is overgegaan aan de fa. gebr. Maas, sigarenfabrikanten alhier.

Meierijsche Courant, Woensdag 1 September 1920
Valkenswaard. Men verzoekt ons te berichten dat de fabriek van den [heer] Tinga in eigendom is overgegaan aan de firma P. Maas & Zonen.

Meierijsche Courant, Maandag 6 September 1920
Staking te Valkenswaard. Men schrijft ons van werknemerszijde: Het hoofdbestuur van den Ned. R. K. Tabaksbewerkersbond en van den Nederlandschen Bond heeft bij de firma Gebr. Bots en Co. Sigarenfabrikante te Valkenswaard een werkstaking geproclameerd. Aanleiding daartoe is het feit dat genoemde firma niet voldoet aan verschillende bepalingen van het collectief contract o.m. betreffende den kindertoeslag, de verstrekking van bereide tabak, huiswerk enz.
Deze staking gaat Maandag a.s. 13 September in tenzij de firma voordien alsnog bereid is met de hoofdbesturen de bestaande geschillen tot een bevredigende oplossing te brengen. Bij dit geschil zijn 130 werklieden betrokken waarvan 124 leden van den Ned. R. K. Tabaks-bewerkersbond.
- Werk opgezegd. Door de firma Jaspers-Snellens, sigarenfabrikanten alhier, is aan het personeel het werk tijdelijk opgezegd, naar wij vernemen voor drie weken.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 September 1920
Valkenswaard. Paardenmonstering. Op de gisteren alhier gehouden paardenmonstering waren slechts 7 paarden aangevoerd. Er was weinig handel in, zoodat er geen verkocht werden.

Meierijsche Courant, Vrijdag 10 September 1920
Valkenswaard. Goed afgeloopen. Dinsdag reed Gyrath alhier bij den heer G. per auto in den muur vast, toen hij de binnenplaats op wilde rennen. [sic] Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.
- Burgerwacht. Was sinds de oprichting de burgerwacht alhier van kwijnenden aard, thans mag zij zich verheugen is steeds toenemenden groei en bloei, tot groot genoegen van het bestuur. Een woord van hulde hiervoor, aan den Burgemeester de Kuyper, die steeds er op uit is om de belangen der burgerwacht te bevorderen. Door de verschillende giften van notabelen wordt het bestuur telkens in de gelegenheid gesteld om onderlinge wedstrijden te organiseeren.

Meierijsche Courant, Donderdag 16 September 1920
Valkenswaard. R. K. Werkliedenvereeniging. Dinsdag hield de R. K. Werklieden-vereeniging eene algemeene ledenvergadering in de zaal van den heer P. Verhappen. Als voorzitter fungeerde de secretaris Th. Sterken, welke in zijn openingswoord allen welkom heette vooral onzen vroegeren dorpsgenoot den heer W. de Natris uit Helmond, welke op deze vergadering eene spreekbeurt zou vervullen.
Als punt 1 der agenda werd de contributie der R. K. Werkliedenvereeniging met algemeene stemmen van 5 op 10 cent per week en per lid gebracht. Hierna gaf de voorzitter het woord aan den spreker. Deze noemde het een groot genoegen als vriend hier voor een goed bezochte vergadering te mogen spreken, en had volgaarne gehoor gegeven aan het bestuur om in deze vergadering een woordje tot zijne vrienden te spreken. Spreker juichte het aangenomen voorstel van contributieverhooging ten zeerste toe, wijl daardoor het bestuur in de gelegenheid gesteld werd om voor nuttige instellingen te kunnen zorgen aangezien de financieele kosten aan deze verbonden dikwerf groot zijn. Spreker toonde aan hoe nu den verkorten arbeidstijd, de zoogenaamde vrije tijd, moet besteed worden, om daardoor het idiale [sic] doel te bereiken. Hoe menig huisvader, aldus spreker, snakte niet om hunne vrouwen een handje te kunnen helpen om hunne kinderen op te voeden in waren katholieken zin. Thans is voor hen de gelegenheid gesteld om mede te werken met hunne vrouwen. Hoe vele vrouwen zijn er niet en ook toekomstige vrouwen welke niet voor hunne taak berekend zijn, ook voor haar is er thans gelegenheid door bemiddeling van den R. K. Vrouwenbond om zich te bekwamen, door het volgen van cursussen enz. Veel kan er door bestuur en leden der R. K. standsorganisatie gewerkt worden voor ontwikkeling van diverse sociale instellingen. Laten wij zorgen, aldus spreker, dat wij den gegeven tijd nuttig besteden opdat onze tegenstanders (welke er steeds op uit zijn een blaam op ons te werpen) niet kunnen beweren dat deze instelling niet een ramp maar een zegen worden voor onze Katholieke Maatschappij. En daar minister Aalberse nu reeds inlichtingen aan het Vakbureau gevraagd heeft om drankmisbruik te weren, laten wij toonen dat dergelijke weringen niet noodig zijn voor ons Katholieken maar steunen wij de R. K. Drankbestrijdersvereenigingen. Laat ons toonen dat uit deze instelling kome wat men er met recht van verwachten mag. Laten wij toonen ook vooral door groote deelname aan onze Centrale spaarkas, welke opgericht zal worden in het algemeene belang en voor den arbeider zelf. Wanneer wij op zoodanige wijze onzen werkkring inrichten dan zal de toekomst een zegen zijn voor onze Maatschappij.
Hiermede eindigde spreker zijn leerzame redevoering onder een luid applaus. Door spreker werd nog besproken de a.s. Katholieken Dag te Eindhoven, welke Zondag zal gehouden worden en spoorde allen aan in zoo groote mogelijke deelname. Na de gebruikelijke rondvraag werd deze goed geslaagde vergadering onder het zingen van t lied "Roomsche Blijdschap" door den voorzitter gesloten.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 September 1920
Valkenswaard. Landbouwcursus. In het begin van October zal door den heer Renders hoofd der school en tevens landbouwleeraar, een landbouwcursus geopend worden.

Meierijsche Courant, Dinsdag 21 September 1920
Valkenswaard. Bij de Zaterdag jl. gehouden inschrijving der aanbesteding van de electrische installatie in 62 arbeiderswoningen door de R. K. Bouwvereeniging alhier was de laagste inschrijver het Electrisch Technisch Bureau "Holland" te Eindhoven voor de somma van
f 3200 aan wien het werk is opgedragen.
- Rectificatie. In het verslag van de R. K. Werkliedenvereeniging van j.l. Donderdag staat vermeld, dat de heer de Natris gezegd zou hebben, dat de vrouwen en ook de toekomstige vrouwen zich kunnen verbeteren voor hunne huishoudelijke taak door bemiddeling van den Vrouwenbond. Dit moet zijn door bemiddeling der R. K. Standsorganisatie.
- Zaterdag werden door de leden der burgerwacht wederom eene prijsverschieting gehouden, welke prijzen door den heer H. Hoekx weder beschikbaar waren gesteld. De prijzen werden behaald als volgt: 1. Jac. Jansen, 2 H. Driessen, 3 F. Fasol, 4 A. Prins. Nog 100 sigaren werden verschoten onder alle deelnemers. Alles had een prachtig verloop. Zaterdag a.s. zullen weder flinke hoofdprijzen verschoten worden.

Meierijsche Courant, Vrijdag 24 September 1920
Valkenswaard. Diefstal. Gisteravond liet een zekere P. L. alhier zijn rijwiel even onbeheerd staan onder de waranda van t hotel S. Toen hij uit t cafe kwam bemerkte hij, dat zijn regenjas en lantaarn van het rijwiel waren ontvreemd. Van den dader geen spoor.

Meierijsche Courant, Zaterdag 25 September 1920
Valkenswaard. De sigarenfabriek der fa. Smulders en Co. is in eigendom overgegaan aan de firma v. Hoof Swinkels, sigarenfabrikanten alhier. Eigenaardig is wel, dat deze fabriek in ruim een jaar tijds reeds vijfmaal van eigenaar veranderd is.
- Valkenvangst. Door den heer K. Mollen alhier is de valkenvangst wederom begonnen. Naar wij vernemen zal hij voor dit jaar niet veel exemplaren afleveren, daar deze handel wegens de veranderlijke en lage valuta niet winstgevend is.

Meierijsche Courant, Dinsdag 28 September 1920
Valkenswaard. Kruisboogsport. Gisteren werd door het Kruisboogschuttersgezelschap "De nieuwe Strijders", gevestigd in het caf W. de Wit een onderling concours gegeven. De prijzen werden behaald als volgt: Extra aanbieding: 1e prijs Ons genoegen in Oranje, 40 p.; 2e pr. Rozenjacht 40 p.; 3e pr. De nieuwe Strijders, 38 p.
Corpsprijzen: 1e pr. Uitspanning na Arbeid, 36 p.; 2e pr. Ons genoegen in Oranje, 35 p.; 3e pr. Rozenjacht, 35 p.
Personeele prijzen: 1e pr. M. de Wit, 20 p.; 2e pr. Piet v. Gerven, 19 p.; 3e pr. F. Sollaerts, 19p.
Geluksprijzen: 1e pr. Th. Baken, 29 p.; 2e pr. Jac. Vos, 27 p.
Kampioensprijzen: 1e pr. W. de Wit, 14 p.; 2e pr. M. de Wit, 14 punten.
Alles liep in de beste orde af.
- Burgerwacht. Zaterdag werd de burgerwacht wederom in de gelegenheid gesteld een prijsverschieting te houden, waaraan verschillende hoofdprijzen verbonden waren. De prijzen werden behaald als volgt: 1e pr. Andr Peels, 2e pr. Joh. Verhappen; 3e pr. Hub. Peels; 4e pr. Ant. Prins. Alles had een zeer gunstig verloop.
- R. K. Verbruiksvereeniging. Zaterdagavond hield de R. K. Verbruikersvereeniging "Ons Voordeel" eene algemeene ledenvergadering in de zaal van den heer G. v. Nunen-Verhappen. Bij de bestuursverkiezing werd gekozen Th. Sterken, terwijl in de commissie van toezicht werd gekozen W. v.d. Wiel. Machtiging werd verleend aan het bestuur om den aangelegen hof te verhuren. Tevens werden noch verschillende huishoudelijke zaken besproken, waarna de vergadering met den gewonen groet door den Voorzitter werd gesloten.
- Vorige week werd door eenige personen het initiatief genomen een wekelijksche collecte te houden op de fabrieken om bij de inwijding der nieuwe St. Antoniuskerk, waaraan de werkzaamheden goed vorderen, een prachtig St. Antoniusbeeld te schenken. Het mag de initiatiefnemers tot vreugde stemmen, dat de eerste collecte het bedrag van 19,30 opleverde.

Meierijsche Courant, Donderdag 30 September 1920
Valkenswaard. Arrestatie. Zaterdag is alhier gearresteerd de heer v.d. V., sigarenfabrikant, verdacht van verduistering. Op verzoek is de arrestant door de Rijkspolitie per auto naar
s Bosch getransporteerd.

Meierijsche Courant, Dinsdag 5 October 1920
Valkenswaard. R. K. Vrouwenbond. Gisteren hield de afd. Valkenswaard van den R. K. Vrouwenbond eene algemeene vergadering in de zaal van den heer L.Swimmen, waar als spreker optrad Mr. Dr. J. van Best uit Eindhoven.
De presidente, mej. Anna van Best, opende de vergadering met den christelijken groet, heette allen welkom, vooral den geachten spreker van dezen avond, waarna gezongen werd het lied: Aan U, o Koning der Eeuwen. Vervolgens gaf de presidente het woord aan Mr. Van Best, die eene rede hield over De vrouw in de politiek.
Ofschoon ik zelf, aldus spreker, geen voorstander ben van het vrouwenkiesrecht, het feit is er, dat de vrouw tot kiesrecht is geroepen. Was men weleer van meening dat de vrouwen buiten de politiek behoorde, thans is de vrouw ook geroepen in het openbare leven op te treden.
P. J. Troelstra koesterde de gedachte, dat de vrouwen zich zouden laten verleiden voor de socialistische beginselen, waarin hij zich bedrogen zag. In Belgi waren de socialisten eenparig voor het vrouwenkiesrecht, doch toen zij in Duitschland zagen, dat de stemming onder de vrouwen ten gunste der rechtsche zijde was, waren de socialisten tegen het vrouwenkiesrecht. De sociale voorziening vraagt de hulp der vrouw. Hoevele sociale wetten zijn reeds tot stand gebracht, waar de vrouw hare medezeggingschap gevraagd wordt. En als straks onze Ziektewet zal in het leven geroepen zijn, en als wij krijgen onze Rijks gasthuizen is het dan niet weder de vrouw wiens hulp men noodig heeft, daar zij beter op de hoogte is als wij, mannen. De sociale voorziening eischt ook dat de vrouw niet thuis behoort in de fabriek; ik weet niet of er onder U zijn, doch als moeder zult gij voelen dat de kinderen u vragen thuis te blijven, want door uithuizigheid komt armoede in het gezin, achterstand welke niet in te halen is. Wanneer de wet op de collectieve arbeidscontracten zal ingevoerd zijn en een uniforme loonregeling een belangrijke rol zal spelen, dan zal de vrouw bekend gemaakt worden het loon hetwelk haar man verdiend waarop zij recht heeft. Helaas, hoevele mannen zijn er niet die tot heden een gedeelte van hun weekloon in den zak houden en onttrekken aan vrouw en kinderen, om op te offeren aan drank. Vervolgens besprak spr. de schoolstrijd: de openbare neutrale scholen tegenover de R. K. bijzondere scholen, waaruit zich twee richtingen vormen: de eene richting zegt: het kind behoort aan den Staat en zal door den Staat worden opgevoed; terwijl de andere zijde verklaart: het kind behoort aan God, welke het licht des Geloofs heeft gekend dat de vrouwen zich zullen geven, om die te beschermen waar men zal trachten zich door het ongeloof van die kinderen van de maatschappij meester te maken. Verder weidde (sic) spr. uit over den strijd tegen den drankduivel. Vrouwen met een stembiljet in de hand, kunt gij medewerken ter voorkoming van dit gevaar en tevens om een einde te maken dat de man zich dronken langs de straten zal slenteren, waartegen maatregelen zullen getroffen worden.

Meierijsche Courant, Donderdag 7 October 1920
Valkenswaard. Onze straatverlichting. Naar wij vernemen zal binnenkort de stroom voor Valkenswaard op het Electrisch net geplaatst worden, zoodat dan de straatlantaarns zullen branden. In t geheel zijn 85 straatlantaarns geplaatst waarvan er 80 des avonds en 5 lampen in de kom van t dorp ook nog des nachts zullen branden.
- Waar is de eigenaar? Zaterdagnacht kwamen alhier bij M. Sprengers, landbouwer, drie vaarzen aan zonder begeleider (nl. twee roodbonte en een zwartbonte. Genoemde landbouwer heeft ze bij hem in de weide geplaatst. Tot op heden kwam nog geen eigenaar opdagen.

Meierijsche Courant, Dinsdag 12 October 1920
Valkenswaard. De onlangs opgerichte R. K. Tooneelvereeniging "St. Servatius" mag zich in een voortdurenden bloei verheugen, want bedroeg het ledental bij de oprichting slechts 15, thans heeft het zich reeds uitgebreid tot 40. Op Zondag 7 en Maandag 8 November zullen het schitterend gecostumeerd drama in 6 bedrijven "De onschuldig veroordeelde" en het koddige blijspel "Abraham de fotograaf" in 1 bedrijf, worden opgevoerd. Uit de repetities constateeren wij dat de rollen alle in goede handen zijn, en het Valkenswaardsche publiek dus eenige recht genoeglijke avonden te wachten staan.

Meierijsche Courant, Donderdag 14 October 1920
Valkenswaard. Door de scherpschuttersvereeniging "Prins Hendrik", gevestigd bij G. Prinsen, werd Zondag j.l. een wedstrijd gehouden waaraan door 30 schutters werd deelgenomen. Er werd heftig gestreden waarna de volgenden als overwinnaars uit het strijdperk traden: 1. J. v.d. Broek, Waalre; 2. J. v. Daal, Valkenswaard; 3. H. Prinsen, Valkenswaard; 4. M. Meulendijks, Lieshout; 5. F. Daams, Gestel; 6. J. v.d. Broek, Waalre. Alles had een prettig verloop, zoodat ieder, doch vooral de prijswinnaars, zeer voldaan huiswaarts keerden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 16 October 1920
Valkenswaard. De verificateur der invoerrechten en acc. L. Mare te Adam, is aangewezen voor de tijdelijke waarneming van t ontvangkantoor alhier.

Meierijsche Courant, Vrijdag 22 October 1920
Borkel en Schaft. Onze Fanfare. Door den heer Abeelen, muziekleeraar te Tilburg, zijn de instrumenten aan de muziekanten onzer nieuwe fanfare uitgereikt. Tot directeur is benoemd de heer H. de Wit, te Valkenswaard.
- Benoemd. Tot onderwijzeres aan de O. L. school is benoemd mej. Schaafsma te Valkenswaard.
- Herhalingsonderwijs. Dinsdag 2 Nov. zal alhier het herhalingsonderwijs worden geopend. De lessen zullen worden gegeven door den onderwijzer H. Pas. Het herhalingsonderwijs legt voor den jongen boer den grondslag voor het landbouwonderwijs; want zonder herhalingsonderwijs is het bezwaarlijk een landbouwcursus met vrucht te volgen.
- Landbouwcursus. Onder leiding van den heer Goevaers, hoofd der school en landbouw-leeraar alhier, werd eene landbouwcursus geopend, waaraan 22 cursisten en 7 toehoorders zullen deelnemen. Bij de opening was aanwezig de Ed.A. heer burgemeester, de wethouders en gemeentesecretaris. De heer Goevaers besprak in zijn openingswoord t doel van het landbouwonderwijs en wees er vooral op, dat een boer evengoed als iedere vakman zijn vak moet leeren en grondig kennen. Verder wees hij op de verplichtingen die iedere cursist had te onderhouden, de hectogrammen goed overschrijven en van buiten leeren en geen enkele les verzuimen. Daarna sprak de burgemeester een woord van aanmoediging en spoorde vooral de cursisten aan het onderwijs goed te volgen, tevens stelde Z.E.A. voor eenmaal in de week een zoogenaamde pijpavond (sic) in te voeren, waarin zij het praten konden leeren en waarop een ieder zijn belangen kon zeggen en verdedigen. Dezen avond zal s Zaterdags plaats hebben.

Meierijsche Courant, Dinsdag 26 October 1920
Valkenswaard. R. K. Werkliedenvereeniging. Op Woensdag a.s. zal de R. K. Werklieden-vereeniging eene algemeene ledenvergadering houden in de zaal van den heer G. v. Nunen. Wegens de belangrijke agenda is trouwe opkomst verzocht.
- Volkshuisvesting. Aan de gemeente Valkenswaard is ingevolge de bepalingen der Woningwet tegen een rente van 5 percent voorschotten toegekend van 15.000 en 373.000.

Meierijsche Courant, Woensdag 27 October 1920
Valkenswaard. Aansluitingen G. E. B. Naar wij vernemen zijn in deze gemeente reeds 230 aansluitingen bij het gemeentelijk electriciteitsbedrijf verkregen, terwijl dagelijks nieuwe opgaven plaats hebben. In aansluiting met ons bericht van gisteren kunnen wij nog melden, dat bedoelde rijksvoorschotten bij Kon. besluit van 9 October 1920 No. 49 zijn verleend en wel ten hoogste 15.000 (annuteit 5,132 pct. gedurende 75 jaar te voldoen) en van ten hoogste
373.000 (annuteit 5,478 pct., gedurende 50 jaar te voldoen) ten behoeve van de
R. K. vereeniging "Woningbelang" aldaar; jaarlijksche bijdrage in de betaling van de annuteit van ten hoogste 9113,525.
- Bekeurd. De verlofhoudster, de wed. P. is dezer dagen door onzen gemeenteveldwachter bekeurd wegens het tappen van sterken drank.

Meierijsche Courant, Donderdag 28 October 1920
Valkenswaard. Met genoegen vernemen wij dat door ons gemeentebestuur alle pogingen worden aangewend om eene afdoende verbetering te brengen in den slechten waterafvoer aan den Leenderweg alhier. De kosten van dit werk zullen niet minder dan 6000,- bedragen. Bereids is de noodige aanvraag geschied ter verkrijging van eene Provinciale subsidie. Het werk zal worden uitgevoerd onder toezicht van den heer Koenen te Veghel.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 October 1920
Valkenswaard. R. K. Werkliedenvereeniging. De gehouden vergadering der R. K. Werkliedenvereeniging was slechts matig bezocht. De notulen werden onveranderd goedgekeurd. De beschrijvingsbrief der agenda voor de centrale vergadering werd behandeld en artikelsgewijze afgewerkt. Tevens werden eenige candidaten gesteld, waaruit door den directeur der spaarbank het vereischte getal zal gekozen worden. Zoo krijgen wij dan ook hier voor de arbeiders de centrale spaarkas. Medegedeeld werd dat door tusschenkomst van den Edelachtbaren burgemeester dekens verkrijgbaar waren, welke eventueel bij de bestuursleden kunnen opgegeven worden alsmede de betalingen. Bij de rondvraag werd besloten een rekwest bij den gemeenteraad in te dienen om een langeren termijn voor betaling in den Hoofdelijken Omslag te verkrijgen, daar dit voor velen zooals t nu geregeld is een financieel bezwaar is. Hierna sluiting der vergadering.

Meierijsche Courant, Zaterdag 30 October 1920
[Advertentie] Aan de O. L. School te Dommelen wordt gevraagd als 3e leerkracht een onderwijzeres met akte K. Jaarwedde volgens Rijksregeling 3e klasse. Inzending der stukken aan den Burgermeester vr 8 November a.s.

Meierijsche Courant, Vrijdag 5 November 1920
Borkel en Schaft. Rijwieldiefstal. Een persoon uit Bladel die Zondagavond een bezoek aflegde in het caf De Zwaan en zijn rijwiel onbeheerd buiten tegen de muur plaatste kwam bij zijn vertrek tot de onaangename ontdekking dat zijn rijwiel ontvreemd was. Van den dader geen spoor.
- Roodvonk. Bij den heer H. Jansen alhier is een geval van roodvonk geconstateerd.

Meierijsche Courant, Vrijdag 5 November 1920
De "Aalster hut" verdwijnt. De zoogenaamde Aalster hut, eigenaar J. Peels, is door verkoop overgegaan aan Baron van Thuil van Serooskerken te Heeze. Door laatstgenoemde is aanvrage gedaan om circa 21 HA. heidegrond van de gemeente te koopen, welke ongeveer de Aalsterhut begrenzen. Uit vaste bron vernemen wij dat eene kapitale boerderij aldaar wordt gebouwd, terwijl de verfraaiing der omgeving door lanen enz. niet wordt vergeten.

Meierijsche Courant, Vrijdag 5 November 1920
Valkenswaard. Begin van brand. Dinsdag ontstond een begin van brand in de stoomschoenfabriek van de firma J. v.d. Besselaar en Zn., welke in t schaftlokaal was uitgebroken. Eenige jassen van het arbeidspersoneel waren reeds verbrand, toen men den brand gewaar werd. Spoedig was het vuur gebluscht.

Meierijsche Courant, Zaterdag 6 November 1920
Valkenswaard. Statuten. Met Staatscourant no. 216 van Vrijdag 5 en Zaterdag 6 November zijn verzonden de statuten van de Vereeniging "Het Wit-Gele Kruis", R. K. Vereeniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging, gevestigd alhier.

Meierijsche Courant, Dinsdag 9 November 1920
Valkenswaard. Gemeenteraad. Bij de Zaterdagmiddag gehouden raadszitting waren afwezig de leden Jac. Bots en J. Gyrath. De pers werd in de gelegenheid gesteld de teekening te bezichtigen van het nieuwe raadhuis. Op voorstel van B. en W. wordt het tarief buiten spertijd met 5 cent verhoogd en alzoo vastgesteld op 35 cent per KW. Besloten wordt het electrisch net nog uit te breiden, naar aanleiding van ingekomen verzoekschrift, en wel door de Kerkhofstraat, de Blindestraat en op het Hoekje.
Aan den vroegeren lantaarnopsteker P. Bierings werd een gratificatie toegekend van 50 en aan den huidigen functionaris een salaris van 150 gulden. Tot volkstellers werden aangesteld de heeren Peels (leider), v. Osch, Baken, Fasel, v.d. Hurk en J. de Natris.
Aangenomen werd het voorstel van B. en W. in zake H. O. tot aftrek van 450 gulden voor ongehuwden en 650 gulden voor gehuwden. Met inachtneming van den thans bestaanden kinderaftrek. Naar aanleiding van een request van de R. K. Werkliedenvereeniging wordt besloten tot invoering van tapverbod van sterken drank van Zaterdagmiddag 12 uur tot
s Zondagsmorgens 10 u.

Meierijsche Courant, Donderdag 11 November 1920
Valkenswaard. Van bevoegde zijde vernemen wij dat a.s. Zondag de kunstminnende leden der Zangvereeniging "De Volharding" wederom een genotvolle avond te wachten staat. Wij hebben inzage gehad van het ter perse liggende rijke programma en wij constateren met genoegen, dat het bestuur dezer Vereeniging geen moeite ontziet om hare uitvoeringen ieder jaar meer aantrekkelijk te maken. Zoodoende tracht men het publiek, dat in onze dagen op sport- en ander gebied zooveel verstrooiing wordt aangeboden, meer ingrijpend kunstgenot te verschaffen. Naast een vijftal frissche mannenkoren, waaronder wij speciaal het verhevene "Natuur" en het ontroerende "Mn Moeder", twee gedichten van den begaafden Vlaamschen dichter Ren de Clercq, getoonzet door den niet minder begaafden Hollandschen componist J. P. J. Wierts, dienen aan te stippen, vinden wij op het programma een keur van fijne gemengde koortjes vermeld. Van deze verdient vooral het middeleeuwsche "Serenade van een Landsknecht" speciale aandacht.
Bovendien heeft de vereeniging het aangedurfd een operette in te studeeren, welke in Valkenswaard nog nimmer voor het voetlicht is gebracht. Ten slotte is aan het verlangen van velen uit het publiek tegemoet gekomen, door tekstboekjes der liederen uit te geven, welke aan kostenden prijs zullen worden verkrijgbaar gesteld. Wij zijn er van overtuigd, dat de moeiten en opofferingen, die de werkende leden met hun begaafden directeur zich getroosten, om de bijdragende leden "elk wat wils" te geven, zullen worden beloond door een talrijk en dankbaar publiek.

Meierijsche Courant, Vrijdag 19 November 1920
Valkenswaard. Bekroond. Het duo Frits en Louis heeft Zondag groot succes behaald op den grooten duettenwedstrijd uitgeschreven door de vereeniging "Salm Salm" te Loon op Zand. Zij wisten er te behalen den 2en prijs, den 1en publieksprijs en den 3en eereprijs.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 November 1920
Valkenswaard. De loopende geruchten, dat door de R. K. werkliedenvereeniging eene zangvereeniging wordt opgericht, kunnen beslist worden tegengesproken.

Meierijsche Courant, Zaterdag 20 November 1920
Bekendmaking. De Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard brengen ter openbare kennis dat het afschrift van het verslag als bedoeld bij artikel 15 van het Wegen-Reglement van Noord-Brabant 1904, betreffende de door de Firma GIJRATH en BOTS aangevraagde verlegging van het voetpad "De Draaiboom Zandweg", gedurende 14 dagen op de Secretarie ter inzage van een ieder is nedergelegd.
Burgemeester en Wethouders voornoemd,
De Burgemeester E. Kuijper, De Secretaris J. N. Verhoeven.

Meierijsche Courant, Woensdag 24 November 1920
Valkenswaard. Woningnood. Dat de woningnood alhier groot is blijkt wel uit het feit dat bij de j.l. officieele oproeping circa 70 aanvragen zijn ingekomen om voor de eerste wooningen in aanmerking te komen. Door het bestuur is eene commissie benoemd, welke huisbezoek zal afleggen, teneinde een deskundig advies te kunnen uitbrengen.

Meierijsche Courant, Donderdag 25 November 1920
Valkenswaard. Door eenige bijenhouders is het initiatief genomen om alhier eene nieuwe afdeeling van den bijenbond op te richten voor Valkenswaard en omstreken. Te dien einde zal a.s. Zaterdag 27 November eene oprichtingsvergadering gehouden worden in de zaal van den heer J. de Wit.

Meierijsche Courant, Zaterdag 27 November 1920
Valkenswaard. Op Dinsdag 30 Nov. a.s. zal door de afd. Valkenswaard van den Chr. Boerenbond eene algemeene vergadering gehouden worden in de zaal van den heer Swinnen alhier. Als sprekers zullen optreden de heeren v. Tuyl en Bonants.
- Onze Stoomzuivelfabriek. Dat het bestuur der Stoomzuivelfabriek Hollandia hare fabriek naar de eischen des tijds inricht, blijkt uit achterstaande advertentie. Van af heden stelt zij verkrijgbaar: Centrifugaal Gepasteuriseerde volle melk, welke niet gekookt behoeft te worden. Met het oog op de mogelijke gevallen van mond- en klauwzeer is deze maatregel, door t bestuur genomen, zeer aanbevelenswaardig.
- De installatie voor de verlichting der in aanbouw zijnde St. Antoniuskerk is opgedragen aan de firma A. W. van Gool te Valkenswaard voor de som van f 1840.

Meierijsche Courant, Donderdag 2 December 1920
Valkenswaard. Onze sigarenindustrie. Naar wij vernemen heeft de firma Jaspers en Snellens alhier zich ten gevolge van de verhooging der loonen in de Sigarenindustrie genoodzaakt gezien haar geheele personeel te ontslaan met ingang van 10 Dec. a.s.
Bij de firma H. Kersten & Co. is Zaterdag j.l. een gedeelte van het personeel ontslagen. Ook bij de firma Heesterbeek & Co. zijn reeds zoodanige mededeelingen gedaan, dat binnen beperkten tijd ontslag te wachten staat. Hetzelfde geldt nog bij diverse andere groote Firmas. Moet de hier eens zoo bloeiende Sigarenindustrie het lot gaan deelen van het Klompenmakers-bedrijf?

Meierijsche Courant, Donderdag 2 December 1920
Valkenswaard. Vergadering N. C. B. Dinsdag hield de afdeeling Valkenswaard van den
N. C. B. eene algemeene ledenvergadering in de zaal van den heer L. Swinnen. Vele belangstellenden uit de naburige gemeenten waren aanwezig, w.o. de heer Baken, burgemeester te Borkel (voozitter van den N. C. B. kring Eindhoven).
De voorzitter Th. Smets opende de vergadering en heette allen welkom en gaf het woord aan den heer A. van Tuijl, als eerste spreker. Deze gaf eerst een overzicht van de landbouw-cooperatie. Spreker spoorde allen aan om toch krachtig hun eigen cooperatie te steunen, vooral omdat overal in de handelswereld z.g. trustmaatschappijen worden opgericht.
Op 1 Januari 1919 waren er 37 afd. met 19 filialen aangesloten bij den N. C. B. terwijl op
1 Januari 1920 waren aangesloten 176 afd. met 105 filialen, waarin vorig jaar met een omzet was berekend van 6 millioen gulden, terwijl nu alles weer wat op normaal terugkeert, in de eerste 9 maanden reeds voor 9 millioen gulden is omgezet. Spreker eindigde zijne leerzame rede onder luid applaus.
De voorzitter stelde de vergadering in de gelegenheid om vragen te stellen aangaande deze spreekbeurt, waarvan door den heer Baken werd gebruik gemaakt welke door den heer van Tuyl tot groote voldoening werden beantwoord. Daarna hield de heer Bonants een rede welke ook veel succes had.

Meierijsche Courant, Zaterdag 4 December 1920
Valkenswaard. Feestvergadering. Door den R. K. Vrouwenbond (afd. Valkenswaard) zal op a.s. Woensdag 8 Dec., feestdag O. L. Vr. Onbevlekt Ontv., eene feestvergadering gehouden worden in de zaal van den heer L. Swinnen alhier. Als spreker zal optreden de ZeerEerw. Pater van der Vloodt uit Eindhoven. Onderwerp: Eer en deugd. Het dameszangkoor van den R. K. Vrouwenbond zal eenige zangnummers ten beste geven. Alle vrouwen en meisjes worden ten zeerste aangemaand deze feestvergadering bij te wonen en zich als lid van den
R. K. Vrouwenbond op te geven.
- Vrouwelijke standsorganisatie. Maandag 6 December zal de vrouwelijke standsorganisatie eene ledenvergadering houden, waarin als spreker zal optreden de heer Uyen. Om het aangename aan het nuttige te paren, zullen door eenige leden een tooneelstuk en een blijspel worden opgevoerd.
- Door de tooneelvereeniging "de Vriendschap" werd jl. Zondag en Maandag in de zaal van den heer L. Swinnen opgevoerd het bekroonde drama in 3 bedrijven: Vergeten en Vergeven, alsmede het blijspel: Mobilisatie bij Nicodemus Krent. Over het algemeen kan gezegd worden dat de tooneelclub beide dagen heerlijk spel leverde.

Meierijsche Courant, Dinsdag 7 December 1920
Valkenswaard. Wit-Gele Kruis. De R. K. Vereeniging "het Wit-Gele Kruis" is er in geslaagd eene verpleegster in dienst te kunnen stellen, welke gisteren in functie is getreden, n.m. eene Eerw. Zuster, welke alhier in t Liefdegesticht haar intrek heeft genomen. Mogen velen de
R. K. Vereeniging steunen.
- Zaterdag hield de R. K. Werkliedenvereeniging eene algemeene ledenvergadering in de zaal van den heer G. van Nunen Verhappen. Als spreker trad op de heer Uyen, Bondspropagandist, met het onderwerp: Het collectief arbeidscontract in het algemeen. In zeer duidelijke voorbeelden zette spreker genoemd onderwerp uiteen. De gestelde vragen over genoemd onderwerp werden door spreker ten genoegen beantwoord. Na de gebruikelijke rondvraag werd deze goed geslaagde vergadering met den Christelijken groet gesloten.
- Ontwikkelingscursussen. Door den heer Uyen zal een cursus gegeven worden in sociale wetenschap; en door den Eerw. adviseur v.d. Sanden in apologie en liturgie, welke a.s. Zaterdag 10 Dec. zal beginnen. Moge velen aan genoemde cursussen deelnemen.

Meierijsche Courant, Vrijdag 10 December 1920
Valkenswaard. R. K. Vrouwenbond. Dinsdag hield de R. K. Vrouwenbond een feest-vergadering in de zaal van den heer L. Swinnen. Wegens de talrijke opkomst was de groote zaal te klein en moest het podium worden ingenomen. De presidente mej. Cato v. Best opende de vergadering met den gebruikelijken groet en sprak allen een hartelijk welkomstwoord toe, vooral ook den eerw. Pater v.d. Vloodt uit Eindhoven, welke als spreker zou optreden. Daarna zong het dameszangkoor van den R. K. Vrouwenbond onder leiding van mevr. Jac. v.d. Besselaar-v. Boeckel, op zeer verdienstelijke wijze eenige liederen. De zeereerw. pater v.d. Vloodt uit Eindhoven hield een schoone redevoering over Eer en Deugd. Dat zijne rede insloeg bewijst het feit, dat staande de vergadering een vereeniging Voor Eer en Deugd werd opgericht, en zich aanstonds 250 als lid lieten inschrijven. Een mooi begin en een voldoening voor het bestuur van den R. K. Vrouwenbond, die het initiatief had genomen. Gezamenlijk werd nog gezongen Roomsche Blijdschap, daarna de presidente deze zeer geanimeerde vergadering sloot met een dankwoord aan den spr. van den avond, en aan allen die hadden medegewerkt deze vergadering goed te doen slagen.
Binnenkort zal een vergadering van Voor Eer en Deugd worden gehouden in het liefdehuis, waarop een bestuur zal worden gekozen, en de statuten zullen behandeld worden.

Meierijsche Courant, Zaterdag 11 December 1920
Valkenswaard. Hedenavond zal in de zaal van den heer Jac. de Wit een vergadering worden gehouden voor de afd. Valkenswaard en omstreken van de vereeniging tot bevordering van Bijenteelt in Nederland St. Ambrosius. Op de agenda komt voor bestuursverkiezing.
- Door het bestuur van de R. K. Werkliedenvereeniging zullen pogingen aangewend worden bij het bestuur der roomboterfabriek Hollandia, teneinde de melkprijs welke nu 23 cent per liter bedraagt, te verlagen.
- Waalre. Mej. Wa. Neutkens, onderwijzeres aan de Bijz. school alhier, is als zoodanig benoemd aan de Bijz. school te Valkenswaard.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 December 1920
Valkenswaard. Bijenteelt. Zaterdag j.l. hield de vereeniging tot bevordering van bijenteelt in Nederland St. Ambrosius, afd. Valkenswaard en Omstreken, eene algemeene openbare vergadering in de zaal van den heer Jac. de Wit alhier. Van de omliggende gemeenten waren vertegenwoordigd: Leende Bergeyk en Dommelen, terwijl Borkel en Schaft schriftelijk hare instemming had ingediend. Namens het voorloopig bestuur werd door den voorzitter, den heer J. Driessen de vergadering geopend. Door den secretaris den heer H. J. Hertroijs werd medegedeeld, dat door de vergadering ten allen tijde eene 2e afd. mocht opgericht worden, hetwelk werd bevestigd door een tegelijkertijd ingekomen schrijven van het Hoofdbestuur. Door eenige aanwezigen werden eenige bezwaren naar voren gebracht tegenover de bestaande oude vereeniging. Zij achtten algemeene reorganisatie van groot belang. Genoemd voorstel werd echter niet door de vergadering gesteund. Staande de vergadering werd de vereeniging definitief opgericht, waarvoor zich meer dan 25 bijenhouders als lid lieten inschrijven, terwijl nog verschillenden hunne toezegging hebben gedaan. Het voorloopig bestuur werd benoemd als volgt: J. Driessen, voorz.; F. Sollaerts, vice-voorzitter en H. J. Hertroijs, secretaris. Het bestuur stelde voor, dat elk der aangesloten buitengemeenten een bestuurslid zou benoemen, terwijl de hoofdzetel in Valkenswaard zou gevestigd blijven. Eene commissie van toezicht zou nog daaraan worden toegevoegd. Dit voorstel werd door de vergadering bij acclamatie goedgekeurd. Door de aanwezigen der buitengemeenten werd de toezegging gedaan, in hunne respectieve gemeente propaganda te maken. Ten gunste der buitengemeenten werd door het bestuur bekend gemaakt, dat degenen welke zich als lid der vereeniging willen opgeven, zich kunnen vervoegen bij den cafhouder Jac. de Wit, waar de vereeniging is gevestigd. Van de rondvraag werd door verschillenden gebruik gemaakt, waarna door den Voorzitter deze goed geslaagde vergadering werd gesloten onder n woord van dank voor de trouwe opkomst.
- Brand. Zaterdagnacht brak er brand uit in den winkel van den winkelier H. v. Kessel. Tengevolge van den hevigen rook werden de bewoners den brand gewaar, welke met vereende krachten spoedig gebluscht was. De geheele winkelopstand en een gedeelte van den voorraad goederen was vernield.

Meierijsche Courant, Dinsdag 14 December 1920
Borkel en Schaft. Mond- en klauwzeer. Op den stal bij den landbouwer Ant. R. alhier is een geval van mond- en klauwzeer geconstateerd. Op last van den burgemeester zijn de noodige maatregelen tot verdere besmetting (sic) genomen en wordt de hoeve bewaakt.
- Onze fanfare. Zaterdagavond vergaderden de leden van het fanfarecorps waarbij een reglement werd vastgesteld en definitief een bestuur werd gekozen.
- Vondels Zonen. Door de leden der tooneelvereeniging Vondels Zonen is ter studie genomen het prachtige gecostumeerde drama in drie bedrijven en vier tafereelen Guido de Vendeeer (sic), waarmede ze eerlang op de planken zullen verschijnen.
- Partij kaas gevonden. Door de rijksambtenaren alhier werd in de onmiddellijke nabijheid der grens een partijtje kaas gevonden. Mogelijk weggeworpen door een smokkelaar, die onheil vermoedde en tijdig het hazenpad koos.

Meierijsche Courant, Zaterdag 18 December 1920
Valkenswaard. Slapte schoenindustrie. Op Vrijdag 24 December zullen de stoomschoen-fabrieken stop gezet worden van de firmas Gebr. Bots en J. van den Besselaar en Zoon.
- Eer en Deugd. Morgen wordt in t Liefdehuis n vergadering gehouden van Eer en Deugd afd. Vrouwen. De ZeerEerw. Pater v.d. Vloodt uit Eindhoven zal de statuten behandelen en tevens zal definitief bestuur gekozen worden. Ook zal er nog gelegenheid bestaan om zich op te geven als lid.

Meierijsche Courant, Vrijdag 24 December 1920
Valkenswaard. R. K. Volksspaarbank. Door den directeur der Centrale Volksspaarbank is tot agent der R. K. Volksspaarbank afd. Valkenswaard benoemd den heer P. Koolen, terwijl als controlecommissie is benoemd Jac. v. Asten, W. de Wit en mej. Anna de Wit, de laatste als vertegenwoordigster der R. K. Standsorganisatie voor vrouwen en meisjes.

Meierijsche Courant, Woensdag 29 December 1920
Dommelen. R. K. Drankbestrijdersvereeniging "St. Martinus". Zondag, 2e Kerstdag, werd het 12-jarig bestaan der vereeniging gevierd, hetwelk een feestelijk karakter droeg. Door de propagandaclub St. Martinus was een mooi programma ingestudeerd, onder leiding van den secretaris der vereeniging, den heer Jos. Somers. Door den Eerw. heer Pastoor, adviseur, werden namens het bestuur allen welkom geheeten, inzonderheid den heer Burgemeester en leden van den gemeenteraad, welke de vereeniging hun steun ook op financieel gebied toekenden. Z.Eerw. bracht ook een woord van dank aan den heer Jac. Gyrath, welke de feestzaal (school) electrisch verlicht had. Hierna trad de propagandaclub voor het voetlicht met "Drank en misdaad", tooneelspel in 3 bedrijven. "Studentenwraak" Operette in n bedrijf. En "Hannes de Duivelbanner". Het zou te ver voeren om de verschillende tooneeltjes afzonderlijk te noemen. De voorzitter, de heer van Lieshout sprak t slotwoord, en huldigde de propagandaclub. Hij sprak den wensch uit dat dit de eerste doch niet de laatste maal zoude zijn dat genoemde club zoude optreden en hoopte dat dit moge bijdragen tot groei en bloei der vereeniging.
Op Maandag 27 dezer werd eveneens door de propagandaclub aan de Dames een gezelligen avond aangeboden welke eveneens zeer druk bezocht was. Door den Eerw. adviseur en den voorzitter werd het openings- en slotwoord gesproken. Het bestuur kan met genoegen terugzien op dit schoone feest hetwelk zoo schitterend geslaagd is.

Meierijsche Courant, Vrijdag 31 December 1920
Valkenswaard. Alhier heerscht onder de kinderen veelvuldig de oorziekte (genaamd dikoor) [bof] echter niet van ernstigen aard.

Meierijsche Courant, Vrijdag 31 December 1920
Borkel en Schaft. Eierbond. Dinsdagavond werd alhier eene vergadering belegd voor de leden van den eierbond St. Servatius alhier waarbij als spreker optrad de heer A. van der Heijden, hoofdonderwijzer der school en landbouwleeraar te Mierlo-Hout. Nadat de vergadering door den voorzitter den heer L. Claes was geopend, toonde spr. in een duidelijk betoog aan, hoe wij de meeste voordeelen van de kippenhouderij konden verkrijgen, door het aanschaffen van goede rashoenders, het samenstellen van verschillende voedingsstoffen en het daarstellen en verzorgen onzer kippenhokken, alsmede een lesje over broedeieren en verzorging der jonge kuikens.
- Door het hoofdbestuur van de eiermijn te Roermond werd als administrateur verpakker van den plaatselijken eierbond benoemd de heer Ant. Rijkers Cz. alhier.

  copyright sHGV                                                                               last update: 27-12-2007